unfoldingWord 49 - Ahad al jadid be Allah

unfoldingWord 49 - Ahad al jadid be Allah

Esquema: Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

Número de guión: 1249

Lugar: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Malak gaal le bineat ideriya usmaha Mariam, yi taldah Ibn Allah. Hi lissa maa irfaat rajil, wa Ruh al Khudus nazal fokka wa hi bigad kalbane. Hi wildat sakir wa samata Isa Al masih. bekeda Isa Al Masih hu Illah wa bachchar.

Isa Al Masih sawa aja’iib katir al bi wassib kadar hu Illah. Hu rakh fi rass almi wa wagafa al challal. Wa hu saffa mardanin katiriin wa taarth chawatiin min naas akiriin. Hu ba’as al maytin wa hu barakh khamsa mapa wa huud itneen bigi katir ziada hatta rabba ziada min khamsa alif naas.

Isa Al Masih hu mu’alim kabir. Kullu chey al hu allama da, allama tamam. Wajib al naas yi sawu acheyat al hu amaram bea achan hu Ibn Allah. Masalan, wajib ni hibbu naas akhirin misil ni hibbu nuffusna.

Hu alam kulla, gaal wajib ni hiibbu Allah ziada min kullu chey hatta kan malna zaata.

Isa Al Masih gaal aasan ti kun fi mulukat Allah min ti hibb achaya akirin fi dunia. Lakin wajib Allah yi najjiina min zunubna achan bantina fursa le nadkulu fi mulakat Allah.

Isa Al Masih gaal naas waadin bi amunu leya, Wa naas dol Allah yi najjiim. Amman, naas akhirin ma yi amunu bea. Battan hu gaal naas waidin misil turab al bantij, achan humman yikbalo Injil Isa, wa Allah yi najjim. Lakin naas wa’idin misil turab al gawi al fi derib. Wa kalamat Allah misil terab al daffak fi derib, lakin ma yabuzur. Human yaabo risala hana Isa al Masih. wa ma yidoru yatkhulu fi malakutah.

Isa Al Masih allam wa gaal Allah bi hibb bilheen al mazunubin. Hu yi dor yafkir leem zunubum wa yi sawihim yabgo iyala.

Battan Isa gaal lena Allah hu yakhara al zunub. Achan abbuna Adum wa ammina Hawa aznabo, wa kulla zuriitum bigat mazunuba. Ayi nadum da hu mazanub wa gatta alakhata maa Allah. Naas hana dunia kaffa bigo aada le Allah.

Lakin Allah habba naas al dunia be tarikh da: Wa hu anta Ibna al wahid, hu Isa Al Masih, fi achan naas al amano le hu maa yalhako abadan. Amman, humman bi ichu maaya dayman.

Wajib intu kulluku tumuutu fi achan intu zanabtu. Al adiil da khadab hana Allah yagga foku, lakin Allah nazal khadaba fog Isa Al Masih fi badalku. Hu akhaab Isa Al Masih wa katala fi salib.

Abadan Isa Al Masih ma zanab, lakin hu khala Allah akhaaba. Hu khassat yi muut be tarikh da bas hu bigi dahiyé tamam al yafkir leekum zunubkum wa ayi insan muznib al ga’id fi dunia. Isa Al Masih gaddam dahiyé le Allah, khalaas Allah affa ayya zunub kullu hatta zunub al khatiri.

Kan intu ti sawu amal kowis misil chunu kullu, ma yekdar yantuku fursa al Allah yinajikum. Ma tekdero ti sawu chey al yekdar yi rabbit alakatkum maa Allah. Gubal kullu chey wajib ti amunu khadar Isa al masih hu Ibn Allah, hu maat fi salib fi badalku, wa Allah kaman ba’asa min usut al maytin. Kan ti amunu behu Allah yafkir leeku zunubku.

Allah yi naji kullu naas al yi amunu le Isa Al Masih yi sadduku hu Raabum. Lakin hu ma yi naji naas al abooh ma yi amunu le hu, kan yabga rajil wala maraa, wala chaiib wala sabi fi kullu mahal al humman ga’idiin foga. Allah hu yi hibbuku wa yi dor ta’amunu le Isa achan tabgo ummita.

Isa Al masih yinadikum le ta’amunu lea wa yi barruduku barrud al mahamudia. Intu ta’amunu be Isa hu Al-Masiih Ibn Allah wa? Wa hal tu Intu ti sadduku intu mazunubiin wa ikhaab Allah ga’iid yarjaku wa? Wa hal ti sadduku Isa al al Masih maat fi salib le achan yakhfir leeku zunubku wa?

Kan intu ti amunu le Isa wa ti sadduku fi chey al hu sawa fi chanku intu tabgo massiin! cheytan battan ma yammulku fi mamilikita al dalma. Allah bas ga’id yammuluk fogku fi malakuta al inda nur. Allah ya darku ma taznabo misil awal intu ga’iidin ti sawu. Hu antaku hayya al jadida al saliye wa adila. 15h

Kan inta bigid massiih, Allah aafak min zunubak sabab chey al Isa al amsih sawa. Halian, Allah yajalku naas al indum alakat maya wa ma misil aada.

Kan intu indiku alakat maa Allah wa khadamin hana Seydna Isa al masih, intu ti riidu tasmo kalam hana Isa al ga’iid bi allimku. Kan intu bas massiin, kulla cheytan dayman yi jaribku le taznabo. Lakin Allah ga’iid yi sawi chey al hu wadaana bea. Hu gaal kan tistofuru min zunubku hu yi afirleeku. Hu yantiku gudra al ti ja’iidu did al zunub.

Allah gaal saalu wa adursu kilmita. Hu gaal abudu be massiin al akirin. Wajib ti khaburu naas akirin fi chey al hu sawa leeku. Kan kullu al cheya dol intu sawatu tabgo khadamin Allah al chudaad.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons