Laq hmơq & hadiuq 3

Laq hmơq & hadiuq 3

Outline: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 420

Language: Roglai, Southern

Theme: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Translation

Script Text

Pha rlao dơlãp Yàc

Pha rlao dơlãp Yàc

Ơ dơgrữq ung mòq adơi sơai, Yàc Pô Lơngĩq song dõc đơ vual-vơla poh pha rlao di mơnuĩh sòqdrãq, nữn viãq pơnõq drơi ròq mơgru lu kaya mưng di pơnõq nhũ, dơgrữq vruãq tơkàl dơlãp video nĩ la dơgrữq vruãq song hũ viãq, song hũ wãq dơlãp Sơrãq Sơđah la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq. Lơkơu ung mòq adơi ai drơi hmỡq iãq video sì iãq dơlãp sơrãq màu nâu, la sơrãq tlơu dơlãp tũq ròq pahmỡq sãp mơnhĩ.

Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les

Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les

Sơrãq tơviãq 17:8-13

Vual-vơla Ju-đa ôh hũ hlồq tơnah krơi, Môi-se sì vual-vơla song nao ling nao lang dơlãp blàc choah. Môi-se song rơwah saràc mơnuĩh dãm angãn la Jô-sue pioh ngãq mơnuĩh pô apãt akõq tơpuôl ling. Tơpuôl ling A-ma-les poh vual-vơla Ju-đa, kơyua mưng nữn Môi-se đơp sì Jô-sue laìq: tơviãq poh vẽq vual-vơla A-ma-les, kơu ròq dòq dỡc ngõq dlòc chỡq sì apãt gaiwuẽt Yàc Pô Lơngĩq”. Dơlãp tũq Môi-se yơr gaiwuẽt Yàc Pô Lơngĩq nữn Jô-sue sì vual-vơla Ju-đa poh rlao vual-vơla A-ma-les, sì laìq dơlãp tũq lơgah tơngãn Môi-se ôh yơr nũi gaiwuẽt Yàc Pô Lơngĩq wơq tra, nữn vual-vơla A-ma-les glaìq wơq poh sì poh rlao vual-vơla Ju-đa, kơyua mưng nữn hũ dua aràc salơnuãq sigơuq yơr tơngãn Môi-se tãl trôh tlãp mơlãp yàc Pô Lơngĩq dõc ga Jô-sue poh rlao vual-vơla A-ma-les.

Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an

Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an

Sơrãq Katih 13:1-14:35

Yàc Pô Lơngĩq song hẽ vrơi lơgar Ka-na-an ga vual-vơla Ju-đa. Kơyua mưng nữn, Môi-se pơđar saplôh dua aràc nao diòq iãq lơgar nữn, hadơi pàq plôh harơi, pơnõq nhũ mai akhàt wơq dơgrữq pơnõq nhũ song iãq bôh, Jô-sue sì Ka-lep akhàt laìq: “Hlồq nĩ viãq vãq ia tơsơu sì ia chơlơko, gơnãp mơdã sì …….voh kơyơu lơgar nữn nĩ, bôh laìq vual-vơla lơgar nữn pran khãn nữn juơi huaĩq mơyah Yàc Pô Lơngĩq siàp hatai, Pitrai ròq va pơnõq drơi tơmã lơgar nữn. dơlãp tũq nữn mơnuĩh tơmo laìq akhàt krơi wơq, pơnõq nhũ đơp mơnuĩh vual-vơla Ka-na-an prõc viãq. Kaya nữn ngãq ga vual-vơla Ju-đa huaĩq sì ôh khĩn tơma lơgar Ka-na-an.
Yàc Pô Lơngĩq tơviãq nong kơyua mưng vual-vơla ôh tui ganang di Pitrai nữn Pitrai va wơq pơnõq nhũ tơmã dơlãp blàc choah dơlãp pàq plôh thôt. Mơnuĩh Ju-đa ôh tui ganang di Yàc Pô Lơngĩq dơlãp tũq nữn lơvũh mơtai avih dơlãp blàc soa.

Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc

Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc

Jô-sue 1:1-9; 3:1-17

Hadơi sì tũq Môi-se tlàq rài, Jô-sue tơviãq jơc mơnuĩh apãt akõq vual-vơla Ju-đa. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Jô-sue laìq: “tũq nĩ anàq sì avih dơgrữq vual-vơla pơgãm sơgãm vẽq pioh gãt kròc Jô-đãn pioh tơmã lơgar sì Kơu song hẽ vrơi”. Song vloh Yàc Pô Lơngĩq kung pơto pơđar Jô-sue kaya halơi ròq ngãq. Dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt vual-vơla Ju-đa hũ sa voh ……angãn la hom kaya hẽ grữq, dơlãp nữn hũ vũh plờq kaya voh-va Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Pô Lơngĩq pơđar pơnõq nhũ chơkồc hom hẽ grữq nao tơpa kròc. Kròc iãq dơlãp silaìq dơlãp tũq plàq tơkai dơgrữq mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt lơvàq gòq ia nữn kròc ia mơdơh đuaĩq sì tơviãq jơc thô. Dơgrữq mơnuĩh ganuar huar vơdơh wơq di khrah kròc dơlãp tũq vual-vơla Ju-đa nao tơpa pioh tơmã lơgar Ka-na-an yơu nao pãq hlồq thô.

Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt

Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt

Jô-sue 6:1-27

Vual-vơla Ju-đa pơdỡc tlam dơlãp lơgar Ka-na-an jẽq pơlơi angãn la Je-ri-kô. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Jô-sue laìq: “Kơu song pơjao pơlơi Je-ri-kô dơlãp tơngãn hã, nao vẽq topdar pơlơi sigơuq sì tơpuôl ling dơlãp nãm harơi, kung hũ mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt va kadẽt nao hlơu tlõm hẽ grữq Yàc Pô Lơngĩq. Tãl trôh harơi tơjuh nao vẽq tòpdar pơlơi tơjuh bãc nữn mơnuĩh ganuar pioh kaya tơlơvàt ròq ayùq kadẽt. vloh hadơi nữn avih dơgrữq aràc pơnõq hã priao prõc sãp sigơuq. Jơnãng pơlơi ròq jơlỡq trôt nữn vual-vơla tơmã dơlãp pơlơi”. Yơu nữn, Jô-sue sì vual-vơla ngãq iơuq yơu pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq hakơi đơp. Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡp trôt sì vual-vơla Ju-đa mvlah hũ pơlơi. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì vual-vơla Ju-đa juơi mãq pioh sa kaya halơi vũq krơi ga drơi.

Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi

Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi

Jô-sue 7:1-12

A-hi la sa pơlơi jơdrãq tơmo dòq jẽq pơlơi Je-ri-kô, Jô-sue kug ròq mvlah mãq yơu nữn nhũ pơđar mơnuĩh nao diòq iãq. Dơgrữq mơnuĩh nao diòq iãq mai wơq akhàt laìq ôh chàc va avih vual-vơla pioh nao poh pơlơi, kơmưng pãq đỡn hũ mĩn tơkìq mơnuĩh soh. Nữn mưng nữn, Jô-sue pơđar sa tơpuôl ling tìt pioh nao poh pơlơi nữn vual-vơla pơlơi poh rlao vual-vơla Ju-đa, hũ sa katih mơnuĩh Ju-đa kađòc poh mơtai, dòq sa katih mơnuĩh gãm dòq đuaĩq dơuq. Jô-sue pơgruãq mơta pãq ala di anãq Yàc Pô Lơngĩq yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp: “Vual-vơla Ju-đa song sỗq dlaìq, pơnõq nhũ song tơlẽq sì đơp lor, kơyua nữn pơnõq nhũ ôh tũq halơi poh rlao tơpuôl ling jơdrãq drơi ôh”.

Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan

Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan

Jô-sue 7:14-8:29

Jô-sue pơjum pơtõm avih dơgrữq vual-vơla Ju-đa pãq anãq Yàc Pô Lơngĩq, Yàc Pô Lơngĩq akhàt ga Jô-sue thơu A-kan la mơnuĩh sỗq dlaìq jơdrãq sì Pitrai, Jô-sue đơp sì A-kan: “Akàt vẽq ga kơu thơu kaya halơi ha song sỗq”. A-kan drơ laìq: “viãq hlãq song sỗq dlaìq sì Yàc Pô Lơngĩq, dơlãp tũq bôh dơlãp kaya tlẽq mvlah dơlãp pơlơi Je-ri-kô hũ sa vlah ao lơniao mơkơ, priãq sì mữh nữn hlãq song mãq”, hũ mơnuĩh duah bôh dơgrữq kaya A-kan song tlẽq sì nhũ song vơdơuq dơlãp tlam nhũ, A-kan kađòc pamơtai drỡh yơu pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq song pơđar. Pitrai hadơ kaya nong sì đơp: “va vẽq avih tơpuôl ling tơgùq sì poh pơlơi A-hi, juơi huaĩq Kơu song pơjao pơlơi nĩ dơlãp tơngãn pơnõq hã vloh”. Yơu nữn vual-vơla Ju-đa pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq sì poh rlao pơlơi A-hi.

Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq

Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq

Jô-sue 10:1-14

Vual-vơla Ka-na-an la vual-vơla mơsàc amrãh silaìq hmỡq trôh vual-vơla Ju-đa nữn pơnõq nhũ huaĩq. Lơmã pơjeh pơtiàt pơnõq nhũ sơlơnuãq wơq pioh poh vual-vơla Ju-đa. Bôh laìq yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Jô-sue Laìq: “Juơi huaĩq pơnõq nhũ”. Nữn yơu nữn, Jô-sue sigơuq sì tơpuôl ling tơgùq poh ngãq ga pơnõq nữn huaĩq tlàq đuaĩq,
Yàc Pô Lơngĩq kung ngãq ga patơu prõc mưng lơngĩq hõq trôt di mơnuĩh sòqdrãq, pamơtai pơnõq nhũ lu viãq, kaya mơsuh tãl trôh dơgrữq harơi. Vloh Jô-sue đơp: “Ơ ia harơi dòq dỡh wơq vẽq”. Yàc Po Lơngĩq ngãq ga ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh dơlãp harơi nữn tãl trôh tũq vual-vơla Ju-đa poh rlao mơnuĩh sòqdrãq. Mưng nữn ôh hũ sa harơi tơmo halơi drỡh yơu harơi nữn, kơyua mưng Yàc Pô Lơngĩq song dõc vual-vơla Ju-đa poh rlao avih dơgrữq pơjeh pơtiàt Ka-na-an iãh mơsãc.

Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla

Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla

Jô-sue 23:1-24:28

Ka-na-an tơviãq jơc hlồq tơnah vual-vơla Ju-đa hũ viãq yơu pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq song hẽ. tũq Jô-sue song dlong thôt, ung pơjũm pơtom avih dơgrữq vual-vơla wơq sì đơp laìq: “gơjãp hatai vẽq, gơrhiãq sì ngãq tui vẽq dơgrữq pơnuaĩq song wãq dơlãp sơrãq voh-va Yàc Pô Lơngĩq. Mơyah laìq pơnõq hã kakôh tơlơvàt dơgrữq yàc tơmo, pơnõq hã ròq kađòc palơhiãq mưng di lơgar siàp mơkrơ sì Pitrai song vrơi, pơnõq hã ngãq gơnĩt vẽq asơi la mơnuĩh pơnõq hã ròq dôh huaĩq harơi nĩ”. Avih dơgrữq vual-vơla hẽ gơnĩt ròq dôh huaĩq mĩn Yàc Pô Lơngĩq soh, ơ adơi sơai, mơyah laìq Yàc Pô Lơngĩq song chròq rơmiãq dơgrữq pơnuaĩq song hẽ ga Jô-sue sì vual-vơla Ju-đa song vrơi ga pơnõq nhũ sa lơgar krơi, kung yơu dõc pơnõq nhũ poh rlao mơnuĩh sòqdrãq, nữn Yàc Pô Lơngĩq kung song hẽ ga pơnõq drơi la dơgrữq mơnuĩh tui ganang Pitrai sa anĩh pãq dlòc lơngĩq dòq gãm gãm. Pitrai chròq rơmiãq pơnuaĩq Pitrai song hẽ. bôh laìq mơnuĩh sòqdrãq pơnõq drơi la Sa-tan iãh mơsãc yơu nữn pơnõq drơi song hũ sa Pitao prõc rlao avih ròq poh rlao Sa-tan, Pitao nữn la Yàc Je-su krist, pơnõq drơi ròq dôh vruãq sì pãc sãp Pitrai. Yơu nữn adơi sơai iơuq rơwah pioh dôh vruãq aràc asơi nĩ.

Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq

Sơrãq charnã 4:1-9

Hadơi sì tũq Jô-sue tlàq rài, vual-vơla Ju-đa tlàq Yàc Pô Lơngĩq, pơnõq nhũ kakôh tơlơvàt rùp ràc vual-vơla Ka-na-an. Mưng nữn, Yàc Pô Lơngĩq ngãq ga vual-vơla Ka-na-an pran khãc rlao vual-vơla Ju-đa. Tũq nữn, Debôla la sa aràc kơmơi jãc khỡh kung la sa aràc mơnuĩh pô ganuar charnã Vual-vơla Ju-đa.
Vual-vơla nao trôh si nhũ pioh tồq hũ kaya pơto pơđar. Debôra ran dõc vual-vơla mai wơq sì Yàc Pô Lơngĩq pơnõq nhũ. Sa harơi dĩh, Debôra iơu Baras la mơnuĩh apãt akõq tơpuôl ling vual-vơla Ju-đa sì đơp laìq: “Va vẽq saplôh rơvơu mơnuĩh trôh chỡq Tha-bô, Si-se-ra sì tơpuôl ling Ka-na-an ròq trôh poh hã yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq ròq vrơi ga hã kaya pha rlao”, Baras huaĩq, nhũ đơp sì Debôra: “Mơyah laìq mòq ôh nao sigơuq sì pơnõq hlãq nữn hlãq ròq ôh nao ô”. Vloh, Debôra đơp: “kơu ròq nao sigơuq sì hã yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq ròq pợao Si-re-ra dơlãp tơngãn sa aràc mơnuĩh kamơi, kaya gơlhũ ôh tũq halơi pơweh sì hã”.

Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra

Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra

Sơrãq charnã 4:10-17

Debôra, Baras sì vual-vơla Ju-đa nao trôh chỡq Tha-bô, Si-se-ra sì avih tơpuôl ling Ka-na-an tơgùq poh vual mai wơq, Si-se-ra hũ salơpãn rơtôh ling silaìq vual-vơla Ju-đa hũ mĩn đao soh dơlãp tơngãn. Tơpuôl ling tơgùq trôh gah kròc jẽq chỡq Tha-bô silaìq mơnuĩh ling pơnõq nhũ ôh gãt tơpã jơc dơgrữq tơbồq rơnoai kãn dơmãn, pơnõq nhũ kađòc ia kròc sỡq, yơu nữn, tơpuôl ling Ju-đa poh rlao tơpuôl ling Ka-na-an, avih dơgrữq tơpuôl ling mơnuĩh sòqdrãq kađòc palơhiãq, mĩn Si-se-ra tlãh mơtai.

Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra

Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra

Sơrãq charnã 4:17-23

Si-se-ra đuaĩq dơuq trôh tlam sa aràc mơnuĩh kamơi angãn la Ja-el, mơnu ĩh kamơi nữn đơp sì Si-se-ra laìq: Jươi hua ĩq tơmã vẽq dơlãp nĩ, tơmã vẽq”. kơyua mưng Ja-el ôh iơuq la mơnuĩh Ju-đa nữn jơc Si-se-ra tơmã dơuq dơlãp tlam nhũ. Ja-el va ia tơsơu ga Si-se-ra mơnhũm sì mơsãp khãt ga nhũ, yơu nữn dơlãp tũq Si-se-ra pìq lơngãp, Ja-el mãq talõc

Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh

Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh

Sơrãq charnã 4:17-23

Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ga vual-vơla Jua-đa ganuar chơnuãq pioh poh pha rlao vual-vơla Kana-an, Debôra sì Baras đơp adoh sơuôt mơyòp Yàc Pô Lơngĩq, vual-vơla kung sơuôt mơyòp pơnõq nhũ sơh-sơr mưng pơnõq nhũ hũ mơnuĩh apãt akõq yơu Debôra. Debôra yơu ami pơnõq nhũ, pơnõq nhũ kung mơyòp Ja-el wơq kơyua mưng Ja-el ôh huaĩq Si-se-ra.
Viãq yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq song angui dua aràc mơnuĩh kamơi nĩ pioh dõc vual-vơla Ju-đa. Ơ adớiơai Yàc Pô Lơngĩq angui dơgrữq mơnuĩh iãq yơu la lơdôh lơmuơn pioh pha rlao sì dơgrữq mơnuĩh pran khãc. Pơnõq drơi kung hũ sa aràc mơnuĩh sòqdrãq pran khãc viãq, yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song vrơi Yàc Je-su trôh pioh dõc pơnõq drơi tơviãq tlah mưng mơnuĩh sòqdrãq nữn la Sa-tan. Mơnuĩh iãh mơsãc song pamơtai Yàc Je-su, pơnõq nhũ đah laìq Yàc Je-su ôh hũ ganuar chơnuãq, yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga Yàc Je-su mưng mơnuĩh mơtai hadiuq wơq Pitrai song pha rlao Sa-tan sì dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc, Yàc Je-su ròq vrơi ganuar chơnuãq sì kaya hadiuq dòq gãm gãm ga dơgrữq mơnuĩh halơi tui ganang sì pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq. Yơu nữn, pơnõq drơi sơuôt mơyòp sì sơh sơr dôh tơlơvàt Pitao tơpãq ring nữn la Yàc Pô Lơngĩq. Ơ adơi sơai sì dơgrữq mơnuĩh gơuq pơlơi anĩt dômãn hlãq hũ, adơi sơai song thơu laìq Sa-tan mơnuĩh sòqdrãq Yàc Pô Lơngĩq gãm gãm duah vơnrẽq jơdrãq wơq di dơgrữq mơnuĩh halơi naotui jalàt athoa Yàc Je-su. Bôh laìq yơu nữn, Yàc Pô Lơngĩq song akhàt tơviãq ga pơnõq drơi thơu ngãq yơu halơi pioh pha rlao sì Sa-tan la mơnuĩh sòqdrãq.

Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq

Sơrãq charnã 4:17-23

Vual-vơla Ju-đa ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq sì ngãq kaya iãh mơsãc, yơu nữn, tũq nĩ Yàc Pô Lơngĩq song ngãq vual-vơla Ma-di-an apãt akõq pơnõq nhũ dơlãp tơjuh thôt. Vual-vơla Ma-di-an palơhiãq avih dơgrữq kaya vual-vơla Ju-đa ngãq hũ mưng apôh hamã, yơu nữn vual-vơla song iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq dõc pơnõq nhũ. Sa harơi dĩh, hũ sa aràc mơnuĩh angãn la Gi-de-ôn ãn poh pơdai, nhũ pơdơuq pơdai ôh vrơi ga dơgrữq mơnuĩh Ma-di-an bôh. Dơvruh dơvrah, hũ sa aràc mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq pơbôh tơviãq đơp sì Ma-di-an laìq: “Nao vẽq dõc vual-vơla Ju-đa tlah mưng di tơngãn mơnuĩh Ma-di-an”. Silaìq Gi-de-ôn drơ wơq laìq: “Ngãq yơu hayơu hlãq dõc jơc vual-vơla Ju-đa, hlãq la sa aràc mơnuĩh ôh la hagĩq”. Yàc Pô Lơngĩq đơp: “Kơu ròq dòq sigơuq sì hã”. Gi-de-ôn pioh kaya bõc ga mơnuĩh gơnrơh, mơnuĩh nĩ mãq gai jra gòq di kaya bõc nữn apôi blong tơgùq vloh mơnuĩh gơnrơh sơlơuq thit sì yơu nữn Gi-de-ôn thơu kaya nĩ trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc

Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc

Sơrãq charnã 4:17-23

Sàc anĩh Gi-de-ôn kakôh tơlơvàt rùpràc vual-vơla Ka-na-an, nữn la yàc Ba-ãn sì A-se-ra. Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Gi-de-ôn laìq: “Tayah vẽq sàc kakôh tơlơvàt yàc Ba-ãn dơlãp sàc ama hã sì poh pơchãh rùpràc A-se-ra dòq jẽq nhũ, song vloh pơdơc ban kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq”. Gi-de-ôn huaĩq vual-vơla silaìq ưng ngãq tui pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn dơlãp tũq mơlãp nhũ va saplôh aràc pioh poh tayah rùpràc. Vual-vơla tơviãq nong sì ưng pamơtai Gi-de-ôn, nữn nhũ hũ ama nhũ dõc nhũ. Ơ adơi sơai Yàc Pô Lơngĩq prõc rlao avih dơgrữq rùpràc ngãq mưng kơyơu hela patơu, pơnõq drơi iơuq pãc sãp sì ngãq tui pơnuaĩq Pitrai. Mơyah laìq Yàc Pô Lơnĩq pơđar pơnõq drơi ngãq kaya kãn dơmãn nữn juơi huaĩq tui ganang vẽq di Pitrai.

Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia

Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia

Sơrãq charnã 7:1-7

Gi-de-ôn pơjum pơtõm tơpuôl ling dơlãp vual-vơla Ju-đa, mơnuĩh Ma-di-an kung pơjum pơtõm wơq pioh jơdrãq wơq sì vual-vơla Ju-đa. Yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Gi-de-ôn: “Hũ lu uãn mơnuĩh nao tui hã, mơyah laìq mơnuĩh halơi huaĩq nữn luơi vẽq pơnõq nhũ mai wơq sàc”. Sì lu mơnuĩh mai wơq sàc. Yàc Pô Lơngĩq đơp wơq sì Gi-de-ôn sa bãc tra: “gãm dòq lu mơnu ĩh nao tui hã, va vẽq pơnõq nhũ trôt pãq kròc ia, Kơu ròq loc pơnõq nhũ ga hã”. Vloh, Gi-de-ôn va dơgrữq katih mơnuĩh dòq wơq trôh anĩh mơnhũm ia, hũ lu mơnuĩh kồq trôt mơnhũm ia yơu asơu yơu nữn hũ mĩn 300 aràc pơđồq ia mưng tơngãn sì mơnhũm, Yàc Pô Lơngĩq đơp: Mĩn 300 aràc pơđồq ia mưng tơngãn sì mơnhũm nữn, Kơu angui pơnõq nhũ poh rlao avih vual-vơla Ma-di-an”.

Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an

Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an

Sơrãq charnã 7:12-25

Tơpuôl ling prong Ma-di-an ngãq tlam dơlãp thoc, pơnõq nhũ hũ lu mơnuĩh sì lac đa, dòq Gi-de-ôn hũ mĩn 300 aràc yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq tơchơi pơto ga Gi-de-ôn dơgrữq kaya nhũ iơuq ngãq. Gi-de-ôn vrơi ga dơgrữq aràc, sa aràc sa voh kadẽt sì jro apôi vũq dơlãp jro dòq soh, pơnõq nhũ karwàc wàc tlam ling Ma-di-an dơlãp tũq khrah mơlãp.
Pơtui nữn, avih tơpuôl mơnu ĩh pơnõq nhũ priao tơgùq sa bãc drỡh gơuq, pơnõq nhũ ayùq kadẽt, poh jròi prao prõc sãp: “Mưng Yàc Pô Lơngĩq sì mưng Gi-de-ôn”. Tơpuôl ling Ma-di-an katuãq sì jơdãl, kơyua nữn ling Ma-di-an pơnõq nhũ pamơtai krơi ling pơnõq nhũ vloh tlàq tlam sì đuaĩq mơnuĩh Ju-đa poh rlao avih dơgrữq mơnuĩh Ma-di-an. Ơ adơi sơai, mơyah laìq dơlãp tũq pơnõq drơi lơduh lơmuơn sì tơkìq mơnuĩh yơu tơpuôl ling Gi-de-ôn, yơu nữn ganang di kaya dõc đơ Yàc Pô Lơngĩq pơnõq drơi ròq poh pha rlao di mơnuĩh sòqdrãq prong viãq drơi hũ nữn la Sa-tan.

Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum

Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum

Sơrãq charnã 13:1-14:19

Hadơi sì tũq Gi-de-ôn tlàq rài, vual-vơla Ju-đa kamlah tlàq Yàc Pô Lơngĩq wơq sa bãc tra, Yàc Pô Lơngĩq angui vual-vơla Phi-li-tin pioh ngãq dlaìq pơnõq nhũ, vloh hadơi nữn Yàc Pô Lơngĩq angui sa aràc mơnuĩh apãt akõq hũ ganuar chơnuãq pran khãc, mơnuĩh nữn la Sam-sôn, gơnuar chơnuãq Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga Sam-sôn pran khãc viãq, yơu nữn Sam-sôn ôh angui pran khãc nữn pioh dõc vual-vơla pơtlãh mưng vual-vơla Phi-li-tin nữn angui pran khãc nữn ga drơi. Vơtãl dơlãp nữn wơq, Sam-sôn ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq, nhũ anĩt sa aràc mơnuĩh kamơi vual-vơla Phi-li-tin. Sam-sôn đơp sì ama drơi laìq: “Lơkơu ama vrơi ga anàq khiang mơnuĩh kamơi nữn kơyua mưng nhũ siàp mơkrơ viãq”. Dơlãp tũq Sam-sôn pãq sàc mơnuĩh kamơi nữn hũ sa drơi rơmong phum sơmưng kẽq Sam-sôn bõc rlo, nữn Sam-sôn hũ ganuar pran chrih-làq mưng Yàc Pô Lơngĩq nhũ pamơtai hũ rơmong phum nữn. Sam-sôn khiang sì mơnuĩh kamơi Phi-li-tin nữn mơnuĩh kamơi nữn ôh viãq hatai sì Sam-sôn, nữn Sam-sôn tơviãq nong pamơtai tlơu plôh aràc mơnuĩh Phi-li-tin.

Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih

Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih

Sơrãq charnã 13:1-14:19

Sam-sôn nao trôh sì Vual-vơla Phi-li-ti sa bãc tra pioh pãp sơdiuq drơi, nữn amã nhũ song pakhiang nhũ ga mơnuĩh tơmo vloh, Sam-sôn đơp: “Bãc nĩ kơu ròq pamơtai avih mơnuĩh Phi-li-tin”. Vloh Sam-sôn tơviãq nao mãq tlơu rơtôh asơu kaih, akãq asơu jơc sakãp sakãp, vloh akãq wơq tuiq apôi chôh lơih di asơu song vloh parlao tơmã dơlãp hamã pơdai vual-vơla Phi-li-tin,
avih dơgrữq hamã mơnuĩh Phi-li-tin kađòc apôi bõc avih, yơu nữn mơnuĩh Phi-li-tin mvai di Sam-sôn pơnõq nhũ mãq hũ sì ưng pamơtai Sam-sôn, yơu nữn Sam-sôn mãq mĩn tlàc akõq halang poh pamơtai avih sarơvơu mơnuĩh Pi-li-tin.

Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq

Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq

Sơrãq charnã 16:4-22

Sam-sôn ôh tũq halơi chơkãq bồq, kơyua mưng bồq atah la sa kaya nữm akhàt tơviãq ung pơweh mưng Yàc Pô Lơngĩq la Pitao vrơi ga ung hũ pran khãc. Pơtui wơq Sam-sôn ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq, ung nao pãp wơq sa aràc mơnuĩh kamơi Phi-ti-tin tơmo, angãn la Da-ni-la. Nhũ duah lu vơnrẽq lu kaya pioh thơu kaya dơlãp tơđơuq kaya pran khãc Sam-sôn hũ la mưng halơi, luôiq hadơi Sam-sôn akhàt avih laìq: “Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ga kơu pran khãc, mơyah laìq kơu kađòc chơkãq bồq nữn pran kơu kung lơhiãq thit”. Sa mơlãp dĩh, dơlãp tũq ãn pìq lơngãp Da-ni-la iơu mơnuĩh Phi-li-tin trôh, pơnõq nữn chơkãq bồq Sam-sôn, tũq nữn mư Yàc Pô Lơngĩq tơviãq tlah Sam-sôn sì pran khãc nhũ kung mưng nữn sì lơhiãq thit. Mơnuĩh Phi-li-tin mãq akãq sam-sôn sì chơlõc mơta, pơnõq nhũ krỡq Sam-sôn dơlãp sàc jam. Bôh laìq yơu nữn, adơi sơai thơu ôh? Dơlãp nữn bồq Sam-sôn song pơdòq chãq atah wơq yơu mưng hlơu.

Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin

Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin

Sơrãq charnã 16:23-31

Dơgrữq mơnuĩh Phi-li-tin ngãq sa harơi pơjum pioh kaya tơlơvàt ga rùpràc pơnõq nhũ kakôh tơlơvàt. Dơlãp tũq nữn Sam-sôn ãn vồp, va Sam-sôn mưng sàc jam chẽq pãq khrãh sàc tơlơvàt pioh ngãq kaya sơh-sơr ga pơnõq nhũ, vloh Sam-sôn iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq: “Lơkơu Yàc sơdơr wơq trôh hlãq, lơkơu vrơi pran khãc ga hlãq mĩn sa bãc nĩ soh”. Tũq nữn, Sam-sôn dòq di khrãh dua bẽq gỡc sàc tơlơvàt sì pran khãc mưng Yàc Pô Lơngĩq, nhũ tơlỡq lơvũq gỡc sàc nữn ngãq ga sàc jơlỡq trôt, Sam-sôn sigơuq sì avih dơgrữq mơnuĩh Phi-li-tin dơlãp nữn mơtai avih. Yàc Pô Lơngĩq viãq song vrơi ga Sam-sôn kaya pha rlao mơnuĩh Phi-li-tin, yơu nữn kơyua mưng ôh pãc sãp Yàc Pô Lơngĩq nữn Sam-sôn ôh dòq hauiq wơq pioh hũ iãq bôh, ơ dơgrữq adơi sơai, mơyah laìq pơnõq drơi pơjao drơi ga Yàc Pô Lơngĩq,
Pitrai ròq vrơi ga pơnõq drơi pran khãc pioh poh pha rlao Sa-tan sigơuq sì dơgrữq vruãq ngãq dlaìq dơnũh nhũ, bôh laìq yơu nữn pơnõq drơi iơuq angui dơgrữq kaya kung yơu pran khãc pioh dôh vruãq ga Yàc Pô Lơngĩq ôh iơuq angui ngãq dơgrữq kaya ga rồpphàp drơi.

Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai

Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai

Luka 8:26-39

Yàc Je-su hadiuq di khrah mơnuĩh Ju-đa lu thôt hadơi rài Gi-de-ôn sì Sam-sôn. sa harơi dĩh, Yàc pãp sa aràc mơnuĩh kađòc phuôt kamlai ãp, mơnuĩh nữn trôh pơviar rồp di anãq Yàc Je-su sì đơp laìq: “Tơlơvàt Yàc Je-su, Anàq Yàc Pô Lơngĩq pãq dloc rlao avih, hlãq sì Pitrai hũ kaya halơi lơiq”. Kơyua mưng dơgrữq phuôy kamlai nĩ thơu Yàc Ju-su la Anàq Yàc Pô Lơngĩq. Yàc pơđar phuôt kamlai tơviãq tlãh mưng di mơnuĩh nĩ, sì pơnõq nhũ tơmã dơlãp tơpuôl vơvui dòq jẽq đỡn, avih tơpuôl vơvui đuaĩq lơvũq tơsìq sì mơtai krãp avih, nữn vual-vơla pơdòq iãq bôh sì thơu laìq Yàc Je-su hũ ganuar chơnuãq prong rlao Sa-tan sì phuôt kamlai, nữn phuôt kamlai kung pãc sãp Pitrai.

Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc

Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc

Luka 8:26-39

Sa harơi dĩh, Yàc Je-su tơmã sàc Yàc Pô Lơngĩq pãq Je-ru-sa-lem, hũ dơgrữq mơnuĩh kãq pơvlơi dơlãp nữn, pơnõq nhũ pơvlơi dơgrữq anàq sỡq pàq pẽq tơkai angui dơlãp vruãq pioh kaya tơlơvàt, sì laìq jin priãq pơnõq nhũ duah hũ mưng nữn nữn pioh krơi ga drơi, mưng sì kaya pơnõq nhũ pagala dơgrữq mơnuĩh tơmo. Yàc Je-su bôh yơu nữn nữn tơviãq nong, Pitrai đơp sì pơnõq nhũ laìq: “Sàc kơu ròq la sàc iơu lơkơu yơu nữn pơnõq hã ngãq tơviãq jơc sa anĩh tlẽq sơwah”. Pitao pitaoq prôh dơgrữq mơnuĩh kãq pơvlơi sì anàq asỡq pàq bẽq tơkai tơviãq lơniao, mưng Yàc Je-su la anàq Yàc Pô Lơngĩq nữn Pitrai hũ ganuar pitaoq prôh dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc tơviãq tlãh mưng sàc amã Pitrai. Bôh laìq yơu nữn, hũ sa katih mơnuĩh Ju-đa tơviãq nong sì đơp laìq: “Nữn vrơi vẽq ga pơnõq kơu bôh la yơu hayơu hã hũ ganuar ngãq yơu nữn”. Yàc Je-su drơ: “Yãh vẽq sàc tơlơvàt sì Kơu ròq pơdỡc nhũ wơq dơlãp tlơu harơi”.

Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq

Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq

Mathiơ 27:33-28:20

Dơgrữq mơnuĩh Ju-đa nữn la mơnuĩh pamơtai Yàc Je-su, Pitrai song ãt pỡc đĩn pãq dlòc kơyơu chơkãl sì mơtai nữn harơi tlơu Pitrai song hadiuq wơq. Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ga Yàc Je-su ganuar chơnuãq tơpa rlao kaya mơtai sì Pitrai ôh tũq halơi mơtai wơq sa bãc tra. Iãq bôh yơu nữn, vual-vơla kanãl thơu Yàc Pô Lơngĩq viãq la Anàq Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su đơp sì dơgrữq mơnuĩh mơgru: “Avih dơgrữq ganuar chơnuãq pãq dlòc lơngĩq sì pãq hlồq song pơjao ga Kơu. Nao vẽq sì dơgrữq vual-vơla sì ngãq ga pơnõq nhũ tơviãq jơc mơnuĩh mơgru Kơu. Pơto pơnõq nhũ chròq rơmiãq avih dơgrữq kaya Kơu song đơp ga dơgrữq pơnõq hã sì nĩ Kơu ròq dòq sigơuq sì pơnõq hã tãl trôh luôiq hadơi”. Ơ avih dơgrữq adơi sơai, Yàc Je-su hũ ganuar chơnuãq prong rlao sì Sa-tan, dlaìq dơnuh sì kaya mơtai. Pitrai vrơi kaya hadiuq dòq gãm gãm ga dơgrữq mơnuĩh tui Pitrai sì Pitrai ưng hlãq sì adơi sơai akhàt tơviãq pơnuaĩq pitrai ga dơgrữq mơnuĩh tơmo wơq.

Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq

Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq

E-phe-sô 6:10-18

Yàc Je-su viãq song poh pha rlao Sa-tan, Pitrai vrơi ga pơnõq drơi ganuar pran pioh jơdrãq sì Sa-tan. Pơnõq drơi iơuq rơchãc pơkhrã drỡh yơu sa aràc mơnuĩh ling jẽq tơviãq nao mơsôh. Halơu viãq la pơdơi iơuq đơp viãq, pơnõq drơi chàc mãq pơnuaĩq tơpãq pơwuãq tòpdar rồp drơi yơu tơlơi akãq ka iãng. Kung anĩh dômãn di mơnuĩh tơmo sigơuq sì dơgrữq kaya pơpãq dãng wơq. Kơyua mưng kaya nĩ drơh yơu ao vơsơi pioh jơdrãq sì Sa-tan, sa-tan ãn duah dơgrữq vơnrẽq pioh dơgrữq kaya chơkhãq khiãng dlaìq dơnuh dơlãp pơnõq drơi, vloh pơnõq drơi kung ngãq chưng ga mơnuĩh tơmo wơq mưng kaya dadu lơngai Yàc Je-su. Mưng kaya nĩ nhũ drỡh yơu chơkhõq kơyua mưng chơkhõq dõc ga pơnõq drơi ôh tasràq dolãp jalàt athoa Sa-ta. pơnõq drơi iơuq gãm gãm pioh voh tui di Yàc Pô Lơngĩq mưng nĩ kung drỡh yơu khel pioh jrỡp gõp pơnõq drơi mưng kaya iãh mơsãc Satan. Yàc Je-su song dõc suãq pơnõq drơi pơtlah mưng kaya ngãq dlaìq dơnuh pơnõq drơi, kaya nữn kung drơh yơu chrang pioh dõc pơnõq drơi tlah mưng kaya mơtai gãm gãm. Pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq nữn la sơrãq sơđah nữn drỡh yơu đao ga pơnõq drơi,
pơnõq drơi iơuq angui nhũ pioh palơhiãq dơgrữq pơnuaĩq vlỡq lor Sa-tan. Luôiq hadơi pơnõq drơi iơuq đơp dlài sì Yàc Pô Lơngĩq mưng kaya iơu lơkơu sì ngãq tui dơgrữq kaya pơto pơđar Pitrai kơyua mưng nữn pơnõq drơi ròq thơu jơc kaya pha rlao Sa-tan, dlaìq dơnuh sì kaya mơtai dòq gãm gãm.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach