LOER, LUISTER EN LEWE Boek 3: Oorwinning deur God

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 3: Oorwinning deur God

Outline: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 420

Language: Afrikaans

Theme: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. In hierdie boodskap kan jy hoor wie vir Moses opgevolg het as leier van die Israeliete. En ook hoe God hulle uit die woestyn na die land Kanaän gelei het en hulle gehelp het om hulle vyande langs die pad te verslaan. Kyk na die prente in die bruin boek en blaai na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: Josua Veg Teen Die Amalekiete

Prent 1: Josua Veg Teen Die Amalekiete

Eksodus 17:8-13; Matteus 18:19

Die volk Israel het nog geen land van hulle eie gehad nie. Hulle het in die woestyn rondgeswerf. Maar God het belowe dat Hy die land Kanaän as woonplek aan hulle sou gee. Hulle sou daarvoor moes veg. God het 'n jong man met die naam Josua as leier van die Israelitiese leër aangewys. Dit was nog voordat Moses, die leier van die volk, gesterf het. 'n Ander volk, die Amalekiete, het vir Israel kom aanval; daarom het Moses vir Josua gesê: "Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het, in my hand." Terwyl Moses die kierie opgehou het, was Josua en die Israeliete in staat om die Amalekiete te verslaan. Maar Moses se arms het moeg geword en hy kon hulle nie langer ophou nie. Die Amalekiete het begin om die stryd te wen. Daarom het twee manne tot die aand Moses se arms omhoog gehou, en God het vir Josua gehelp om die Amalekiete te oorwin.

Prent 2: Die Verkenners Met Die Vrugte Van Kanaän

Prent 2: Die Verkenners Met Die Vrugte Van Kanaän

Numeri 13:1 - 14:38

Toe die Israeliete op hulle trektog naby die land Kanaän kom, het die Here vir Moses beveel om mense uit te stuur om die land te gaan verken. Moses het twaalf leiers uitgestuur, waaronder Josua en Kaleb. Die manne het na veertig dae teruggekom en aan Moses verslag gedoen: "Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot." Kaleb het die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: "Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kán dit doen." Maar die manne het gesê: "Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons." En toe het hulle 'n slegte gerug oor die land versprei. Daardie nag het die mense gehuil en teen God se leiers, Moses en Aäron, en teenoor God gekla. God het kwaad geword omdat hulle nie op Hom vertrou nie en Hy het hulle weer veertig jaar in die woestyn laat rondswerf. Al die Israeliete wat nie op God vertrou het nie, het in die woestyn gesterf.

Prent 3: Die Israeliete Trek Deur Die Rivier

Prent 3: Die Israeliete Trek Deur Die Rivier

Josua 1:1-2, 3:1-17

Toe het God vir Josua aangewys om Moses as leier op te volg. Daarna het Moses gesterf. God het toe vir Josua gesê: "Moses my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat Ek aan hulle, die Israeliete, gee. ... Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat Ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het." God het belowe om met Josua te wees en het hom beveel om sy Woord te gehoorsaam. Toe het God vir Josua presies gesê wat om te doen. Die priesters van Israel het 'n spesiale kis gehad wat die ark genoem is. Daarin was die wet van God wat op die kliptafels geskrywe was. God het hulle beveel om die ark in die Jordaanrivier in te dra. Die rivier was in vloed, maar die oomblik toe die priesters se voete die water raak, het die water wat afkom, gaan staan. Die rivier het na die een kant toe weggedroog. Die priesters het in die middel van die rivier gaan staan terwyl die volk op droë grond in Kanaän ingaan.

God wil vir my en jou leer dat wanneer Hy ons vra om enigiets te doen, ons Hom moet gehoorsaam en vertrou dat Hy ons sal help om te doen wat Hy wil hê.

Prent 4: Die Mure Van Jerigo Val Inmekaar

Prent 4: Die Mure Van Jerigo Val Inmekaar

Josua 5:13 - 7:1

Die mense van Israel het naby die stad Jerigo in Kanaän kamp opgeslaan. Toe het die Here vir Josua gesê: "Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop; al die manne onder wapen (gewapende manne) moet een maal om die stad gaan, en dit moet julle ses dae lank doen. Sewe priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uit dra. Die sewende dag moet julle sewe maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshorings blaas, en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manne die aanvalskreet hard uitskreeu. Die muur van die stad sal dan inmekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe."

Josua en die volk het gemaak soos God gesê het. Die mure van Jerigo het omgeval en Israel het die stad verower. Die Here het Israel beveel dat hulle geen buit van hulle vyande se besittings vir hulleself mag neem nie. Maar een man met die naam Akan, was aan God ongehoorsaam. Ons sal later meer van hom vertel.

Prent 5: Israel Vlug Van Ai

Prent 5: Israel Vlug Van Ai

Josua 6:18-19, 24, 7:1-12

Naby Jerigo was daar 'n ander vyandige stad met die naam Ai. Josua moes hierdie stad ook verower; daarom het hy manne gestuur om die stad te gaan verken. Die spioene het teruggekom en gesê: "Dit is nie nodig dat al die manskappe gaan nie. ... daar is min mense in Ai." Daarom het Josua net 'n klein leërmag gestuur om Ai in besit te neem. Maar die manne van Ai was te sterk vir hulle en het die manne van Israel verslaan.

Sommige van die Israeliete is doodgemaak en die res moes vir hulle lewens vlug. Toe het Josua en die leiers van Israel angstig met hulle gesigte in die grond neergeval voor die ark van die Here. Maar God het toe vir Josua gesê: "Staan op. Hoekom lê jy met jou gesig in die grond? Israel het gesondig en my verbond wat Ek hulle opgelê het, verbreek. Hulle het van die goed wat aan My gewy is, gevat, hulle het gesteel, hulle het gelieg en van die goed by hulle s'n gesit. Daarom kan die Israeliete nie teen hulle vyande staande bly nie ..." Die Here het vroeër vir die Israeliete gesê dat hulle die silwer en goud aan Hom moet wy (in sy tempel moet plaas).

Hieruit leer ons weer dat God die mense wat aan Hom ongehoorsaam is, moet straf. Wanneer ons aan God ongehoorsaam is, veroorsaak ons baie hartseer vir onsself en ook vir ander mense.

Prent 6: Die Straf Van Akan

Prent 6: Die Straf Van Akan

Josua 7:14 - 8:1

Josua het al die mense van Israel voor God laat vergader. God het vir Josua gewys dat dit Akan was wat teen Hom (die Here) gesondig het. Josua het toe vir Akan gesê: "Sê my wat jy gedoen het, moet dit nie vir my wegsteek nie." Akan het gesê: "Dit is waar. Ek het gesondig teen die Here die God van Israel ... ek het onder die buit pragtige klere ... gesien en ... silwer en 'n staaf goud ... ek het dit gevat. Dit is in die grond in my tent begrawe." 'n Paar manne het die goed in die tent gevind en dit na Josua toe gebring. Toe is Akan en sy hele familie doodgemaak en saam met hulle besittings verbrand, soos God beveel het. God se woede het bedaar en Hy het vir Josua gesê: "Moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie. Neem al die manskappe met jou saam en trek op teen Ai. Ek gee die koning van Ai, sy volk, sy stad, sy land nou aan jou oor." Daarop het Israel die Here gehoorsaam en hulle het Ai verslaan.

God sien alles wat ons doen. Ons kan nie ons slegte dade vir Hom wegsteek nie. Maar as ons regtig jammer is oor ons sondes en dit voor God bely, vergewe Hy ons en was Hy ons skoon van al ons sondes.

Prent 7: Die Son En Die Maan Staan Stil

Prent 7: Die Son En Die Maan Staan Stil

Josua 10:1-14

Die slegte Amoriete van Kanaän het begin om vir Israel bang te wees. Die vyf Amoritiese konings het saamgekom om teen Israel te veg. Maar God het vir Josua gesê: "Moenie vir hulle bang wees nie. Ek gee hulle in jou mag oor. Nie een van hulle is teen jou bestand nie." So het Josua en sy leër uitgegaan om teen daardie stamme te veg en die stamme het almal voor die Israeliete uit gevlug. Die Here het ook groot haelstene op die vyande laat neerreën en baie van hulle het gesterf. Die geveg het die hele dag lank aangehou. Josua het gebid en die Here het die son en die maan daardie dag laat stilstaan, totdat Israel hulle vyande heeltemal verslaan het. Daar was nog nooit weer so 'n dag nie.

Prent 8: Josua Leer Die Mense

Prent 8: Josua Leer Die Mense

Josua 23:1 - 24:31

Toe Josua al oud was, het hy die mense van Israel bymekaargeroep. Hy het vir hulle herinner aan die groot dinge wat God vir hulle gedoen het, en hoe Hy hulle voorvaders uit Egipte uitgelei en vir hulle gesorg het, hoe Hy hulle gehelp het om hulle vyande te oorwin, hoe Hy self vir hulle geveg het. Josua het vir hulle gesê: "Maar julle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat geskryf staan in die wetboek van Moses. As julle die Here alleen dien en Hom gehoorsaam, sal Hy die orige nasies voor julle uitdryf en julle sal die hele land Kanaän in besit neem. Maar as julle ander gode dien, sal julle omkom in die goeie land wat die Here julle gegee het ... kies dan vandag wie julle wil dien." Daarna het Josua gesterf.

Prent 9: Debora Praat Namens God

Prent 9: Debora Praat Namens God

Rigters 4:1-9

Na Josua se dood het die mense van Israel van God begin wegdraai. Hulle het die afgode van die Kanaäniete begin aanbid. So het die Kanaäniete mag oor die Israeliete verkry en hulle baie sleg behandel, totdat hulle weer tot die Here om hulp geroep het. Debora was die leier van die Israeliete. Die mense het na haar toe gekom vir raad en sy het gehelp om hulle verskille op te los. Sy het probeer om hulle na God te laat terugkeer. Op 'n dag het sy vir 'n man met die naam Barak laat roep. Hy was die leier van Israel se weermag. Sy het vir hom gesê: "Die Here die God van Israel beveel jou: Trek met tien duisend man ... na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera ... na jou toe laat optrek tot by Kisonspruit en Ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak was bang. Hy het vir Debora gesê: "As u saamgaan, sal ek optrek, maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Daarom het Debora gesê: "Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie: die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer."

Prent 10: God Help Om Sisera Te Verslaan

Prent 10: God Help Om Sisera Te Verslaan

Rigters 4:10-16

Debora en Barak het die Israelitiese leër na die berg Tabor gelei. Sisera en die Kanaäniete het daarheen gegaan om teen Israel te veg. Sisera het 900 waens gehad wat van yster gemaak was. Hulle is spesiaal gemaak om mee oorlog te voer. Maar die waens was te swaar vir die sagte grond in die riviervallei waar die Israelitiese leër was. Terwyl Barak en die Israelitiese manne vorentoe kom om Sisera aan te val, het die Here Sisera en sy manne baie bang laat word. Sisera het van sy strydwa afgespring en te voet weggevlug. Barak se mense het die strydwa en die leër van Sisera agternagesit en almal met swaarde doodgemaak. Nie een het oorgebly nie. So was die leër van Israel met die Here se hulp in staat om die leër van Kanaän te verslaan. Net Sisera het ontsnap.

Prent 11: Jael Maak Vir Sisera Dood

Prent 11: Jael Maak Vir Sisera Dood

Rigters 4:17-23

Sisera het na die tent van 'n vrou met die naam Jael gevlug. Jael was nie 'n Israeliet nie. Haar mense was die Kanaäniete goedgesind. Maar sy en haar man het intussen onder hulle eie mense uitgetrek en nie langer onder hulle gewoon nie. Jael het vir Sisera gesê: "Kom hierheen, Meneer! Kom na my toe, moenie bang wees nie!" Daarom het hy ingegaan om in haar tent weg te kruip. Sy het vir hom melk gegee om te drink en hom toegemaak. Sisera het toe gaan slaap. Jael het 'n tentpen en 'n hamer gevat, sy het saggies na Sisera toe gegaan terwyl hy geslaap het en die tentpen deur sy kop, in die grond in geslaan. Kort daarna het Barak daar verbygekom, op soek na Sisera. Jael het na hom geroep en gesê: "Kom hier! Ek sal vir jou die man wys wat jy soek." Daar het Sisera dood gelê, met sy kop teen die grond vasgepen.

Prent 12: Israel Vier Fees

Prent 12: Israel Vier Fees

Rigters 5:1-31

Dit was God wat vir Israel die mag gegee het om daardie Kanaäniete te oorwin. Debora en Barak het 'n lied gesing om God te dank en die mense was saam met hulle bly. Hulle was bly om 'n leier soos Debora te hê. Sy was soos 'n moeder vir hulle. Hulle het vir Jael ook geprys, omdat sy nie vir Sisera bang was nie. God het hierdie twee vroue gebruik om Israel te red.

God gebruik mense wat swak voorkom, om dié wat sterk is, te oorwin. Ons almal het 'n sterk vyand. Sy naam is Satan. Om Satan te verslaan, het God die Here Jesus Christus gestuur om aan die kruis te sterf. Daar het Hy die straf vir ons sondes, jou sondes en myne, verduur. Slegte mense het Jesus doodgemaak. Hulle het gedink dat Hy swak was. Onthou julle hoe die Israeliete hulle vyande verslaan het deur die krag van God? Jesus het ook vir Satan, die vyand van alle mense, verslaan toe Jesus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. Hy het daardeur gewys dat Hy die mag van die sonde, die dood en Satan oorwin het. En daardeur het Hy ons vrygemaak van die sondemag oor ons lewens. Vandag nog kan ons, deur Jesus, die oorwinning kry oor sonde en die mag van Satan. Jesus gee die ewige lewe aan elkeen wat op Hom vertrou en Hom gehoorsaam. Laat ons daarom ook sing en bly wees en laat ons God aanbid.

Inleiding

Inleiding

Luister en leer hierdie lesse uit die Bybel. En onthou om na die volgende prent te blaai wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 13: Gideon En Die Engel Van God

Prent 13: Gideon En Die Engel Van God

Rigters 6:1-24

Die mense van Israel het weer aan God ongehoorsaam geraak en verkeerde dinge gedoen. Daarom het God toegelaat dat 'n volk wat die Midianiete genoem is, vir sewe jaar oor die Israeliete heers. Die Midianiete het die oeste van die Israeliete vernietig. Toe het die Israeliete na God geroep om hulle te red. 'n Man met die naam Gideon was eendag besig om koring in 'n parskuip uit te slaan. Hy het die koring vir die Midianiete weggesteek. Die Engel van God het aan Gideon verskyn en gesê: "Die Here is by jou, dapper man!" Gideon het geantwoord: "... as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons?" Maar die Here het vir Gideon bemoedig: "Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete! Toe, Ek stuur jou!" Gideon het geweet dat hy maar arm en onbelangrik was. Maar die Engel van God het ook vir hom gesê: "Ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie."

Gideon het vir die Engel iets aangebied om te eet. Die Engel het die kos met sy staf aangeraak. Onmiddellik het dit in vlamme uitgebars. Die Engel het verdwyn. Toe het Gideon geweet dat dit God was wat met hom gepraat het.

Prent 14: Gideon Vernietig Die Afgode

Prent 14: Gideon Vernietig Die Afgode

Rigters 6:25-32

Daardie nag het God weer met Gideon gepraat: "... breek jou pa se altaar vir Baäl af en kap die gewyde paal daar langsaan af. Bou dan 'n netjiese altaar vir die Here jou God ..." Gideon se familie het hierdie afgode, Baäl en Asjera, van Kanaän aanbid. Gideon was bang, maar hy het God gehoorsaam. Daardie nag het hy tien man saam met hom gevat en hulle het die afgode gaan vernietig. Die mense was kwaad en hulle wou vir Gideon doodmaak, maar sy eie vader het hom beskerm en gesê: "As hy (Baäl) 'n god is, kan hy sy eie saak behartig. Dis sý altaar wat afgebreek is." Maar niks het gebeur nie. God is groter as enige afgod wat van hout, klip of enigiets anders gemaak is.

Prent 15: Gideon Se Manne Drink Water

Prent 15: Gideon Se Manne Drink Water

Rigters 7:1-7

Gideon het toe 'n weermag van Israeliete op die been gebring, want die Midianiete het bymekaargekom om teen Israel te veg. Maar God het vir Gideon gesê dat hy te veel manskappe het. "... dié wat bewe en bang is, moet omdraai en ... padgee." Die meeste van Gideon se manne het huis toe gegaan. God het weer met Gideon gepraat: "Daar is nog te veel. Vat hulle af water toe, en daar sal Ek hulle vir jou sif." Daarom het Gideon sy manne na die water toe geneem om water te drink. Baie van hulle het neergekniel om die water te drink. Net 300 man het die water soos honde uit hulle hande opgelek. Toe het God gesê: "Ek sal julle red met die drie honderd man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian in jou mag oorgee."

Prent 16: Gideon Se Manne Omsingel Die Kamp Van Die Midianiete

Prent 16: Gideon Se Manne Omsingel Die Kamp Van Die Midianiete

Rigters 7:16-25

Die leër van die Midianiete was so groot dat hulle soos 'n swerm sprinkane op die land gelyk het. Met 'n ontsaglike groot klomp kamele het hulle in 'n vallei kamp opgeslaan. Gideon het net die 300 man gehad, maar God het vir hom presies gesê wat om te doen. Gideon het vir elke man 'n ramshoring gegee en 'n leë kruik met 'n fakkel daarin. Hulle het die kamp van die Midianiete in die middel van die nag omsingel. Skielik het almal van hulle tegelyk 'n groot geraas gemaak. Hulle het op die ramshoring geblaas, die erdekruike gebreek en uitgeroep: "Die swaard van die Here en Gideon!"

Die Midianiete het vir hulle lewens gevrees en het begin om mekaar dood te maak. Hulle het van Gideon se manne af weggevlug. Toe het Gideon boodskappers gestuur om die res van Israel se vegsmanne op te roep. Hulle het die Midianiete agternagesit en baie van hulle doodgemaak.

Prent 17: Simson Maak ’N Leeu Dood

Prent 17: Simson Maak ’N Leeu Dood

Rigters 13:1 - 14:19

Na Gideon se dood het die Israeliete weer van God af weggedraai. Daarom het God hulle vir 40 jaar oorgegee in die mag van die wrede Filistyne. Daarna het God weer 'n leier gestuur en hom die krag gegee om Israel te red. Sy naam was Simson. Wanneer die Gees van God oor Simson gekom het, het hy baie sterk geword. Simson het nooit sy hare afgesny nie. Sy lang hare was die teken dat hy aan God behoort het. Dít was die geheim agter sy krag. Simson het 'n Filistynse vrou liefgehad. Hy het vir sy pa gesê: "Kry haar vir my, want ek hou van haar." Terwyl Simson op pad was na die vrou se huis, het 'n leeu hom aangeval. Simson was so sterk, dat hy die leeu met sy kaal hande doodgemaak het. Hy het met die Filistynse vrou gaan trou, maar sy het hom verneder voor haar eie mense. Simson was so kwaad daaroor dat hy 30 Filistyne doodgeslaan het. Daarna is hy na sy pa se huis toe.

Prent 18: Simson En Die Jakkalse in Die Graanlande

Prent 18: Simson En Die Jakkalse in Die Graanlande

Rigters 15:1-17

Na 'n ruk het Simson na die Filistyne teruggegaan om sy vrou te besoek, maar haar pa het haar aan 'n ander man gegee. Simson het gesê: "Hierdie keer het ek die Filistyne niks verkeerds aangedoen nie. Ek gaan 'n ramp oor hulle bring." Hy het toe 300 jakkalse gaan vang en hulle sterte twee-twee aan mekaar vasgemaak. Hy het fakkels gevat en tussen elke twee sterte 'n fakkel vasgemaak. Toe het hy die fakkels aan die brand gesteek en die jakkalse tussen die graan van die Filistyne losgelaat. Al hulle oeste is verwoes. Die Filistyne het vir Simson gehaat en na Juda toe gegaan om hom gevange te neem. Die Israeliete in Juda was bang vir die Filistyne en het Simson geboei; hulle het hom aan die Filistyne oorgelewer. Toe het die Gees van die Here hom weer sterk gemaak. Die boeie het van sy hande afgeval. Hy het die kakebeen van 'n donkie gevat en 'n duisend Filistyne daarmee doodgeslaan.

Prent 19: Die Filistyne Sny Simson Se Hare Af

Prent 19: Die Filistyne Sny Simson Se Hare Af

Rigters 16:4-22

Simson het weer op 'n Filistynse vrou verlief geraak. Haar naam was Delila. Sy het die hele tyd probeer om agter die geheim van Simson se krag te kom. Uiteindelik het hy haar vertel: "God het my ma en pa beveel om my vir God se diens af te sonder. As my hare afgeknip word, sal ek my krag verloor." Een nag, terwyl Simson slaap, het Delila die Filistyne geroep. Hulle het Simson se hare afgesny. Toe het God Simson verlaat en hy het sy krag verloor. Die Filistyne het vir Simson geboei; hulle het sy oë uitgesteek en hom in die tronk laat werk. Maar sy hare het gegroei en weer begin lank word.

Prent 20: Simson Vernietig Die Filistyne

Prent 20: Simson Vernietig Die Filistyne

Rigters 16:23-31

Met Simson in die tronk was die Filistyne baie bly en hulle leiers het 'n offer aan hulle afgod gebring. Hulle het die blinde Simson uit die tronk laat bring om hulle te kom vermaak. Hulle het 'n bespotting van hom gemaak. Daar was 'n groot skare in die afgodstempel bymekaar en nog 3 000 op die dak. Simson het die Filistynse dienskneg gevra om hom teen die pilare waarop die tempel gerus het, te laat steun. Toe het Simson tot God gebid: "Here my God, dink tog aan my! Maak my tog net hierdie een keer sterk ..." Hy het met al sy krag en met albei sy hande aan die pilare getrek en die tempel het bo-op al die mense ingeval. Simson en al die Filistyne in die tempel het saam gesterf.

Daardie dag toe hy gesterf het, het God vir Simson die oorwinning oor die Filistyne gegee. Hy het daar meer Filistyne doodgemaak as in sy hele lewe.

Prent 21: Jesus Dryf Bose Geeste Uit

Prent 21: Jesus Dryf Bose Geeste Uit

Lukas 8:26-39

Baie jare ná Gideon en Simson het Jesus in die land Israel geleef. Eendag het hy 'n besete man teëgekom. Die man het voor Jesus neergeval en gesê: "Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste?" Die bose geeste in die man het geweet dat Jesus die Seun van God is. Jesus het die geeste beveel om die man te verlaat. Die geeste het in 'n trop varke daar naby gevaar. Die varke het teen 'n hang afgehardloop en in die see daar onder beland. Die varke het almal verdrink. Die mense het begin sien dat Jesus mag het oor Satan en bose geeste. Ja, selfs die geeste moes Hom gehoorsaam. Die Woord van God leer ons dat Jesus alle mag in die hemel en op die aarde ontvang het. Hy het die mag om bose geeste uit te dryf. Bose geeste het groot krag, maar hulle kan uitgedryf word in die Naam van Jesus en deur die krag van God se Heilige Gees.

Prent 22: Jesus Jaag Die Slegte Mense Uit

Prent 22: Jesus Jaag Die Slegte Mense Uit

Lukas 19:45-48, 20:1-2

Eendag het Jesus by die tempel van God in Jerusalem ingegaan. Die mense het die tempel van God in 'n mark verander. Hulle het diere verkoop om te offer en hulle het geld gemaak deur die mense te bedrieg. Jesus het die handelaars en die diere uitgejaag. Hy het ook met die mense uit God se Woord gepraat en gesê: "Daar staan geskrywe: 'My huis sal 'n huis van gebed wees,' maar julle het dit 'n rowersnes gemaak." Elke dag het Jesus die mense by die tempel van God geleer. Maar sommige van die Joodse leiers het na 'n geleentheid gesoek om Hom dood te maak, want hulle het nie in Hom geglo nie.

Eendag het hulle vir Jesus gevra: "Sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het?"

Prent 23: Jesus Lewe Na Sy Dood

Prent 23: Jesus Lewe Na Sy Dood

Matteus 28:16-20

Daardie Joodse leiers wat Jesus se vyande was, het ander mense gebruik om Hom dood te maak. Soldate het Jesus aan 'n kruishout vasgespyker. Daar het Hy gesterf. Maar op die derde dag het God Hom uit die dood opgewek. God het vir Jesus mag oor die dood gegee. Hy sal nooit weer sterf nie. Sy opstanding uit die dood het bewys dat Hy die Seun van God is. Jesus het aan sy volgelinge gesê: "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (tot die einde)."

Jesus het die oorwinning oor die sonde en die dood behaal. Aan almal wat vir Jesus volg, gee God sy Heilige Gees. Die Heilige Gees help gelowige mense om God lief te hê en sy Woord te gehoorsaam.

Prent 24: Soldaat Vir God

Prent 24: Soldaat Vir God

Efesiërs 6:10-18

Jesus het die Satan oorwin en Hy gee vir ons die krag om Satan en sy bose aanvalle teen te staan. Maar ons kan dit alleen doen as ons gereed is vir die stryd, net soos die soldaat in die prent. Hy is gereed om oorlog te voer.

Ons moet eerstens die waarheid praat en volgens die waarheid in God se Woord lewe. Ons moet dit soos 'n lyfband om ons bind en oral dra waar ons gaan.

Ons moet ander mense liefhê en doen wat reg is voor die Here. Die goeie dinge wat ons dink, sê en doen, beskerm ons soos 'n borsplaat teen slegte dade en woorde.

Ons moet onsself voorberei om vir ander mense die goeie nuus van vrede in Jesus te vertel. Dit is soos om die skoene van die soldaat aan te trek. Dit help ons om vas te staan teen Satan en verhoed dat ons in Satan se strikke beland.

Ons moet glo dat Jesus gesterf het om ons en alle mense vry te maak van die mag van Satan en van sonde. Die geloof is ons skild wat ons teen Satan beskerm. Hy wil ons verlei om sonde te doen. Hy wil ons vernietig.

God se Woord leer vir ons dat Jesus elke gelowige mens gered het van die straf van sonde. En gelowiges het oorgegaan van die dood na die ewige lewe. Hierdie wete beskerm elke gelowige se gedagtes teen twyfel, net soos die helm die soldaat se kop beskerm. God se Woord is die swaard van God se Heilige Gees.

Die Woord van God is waar. Elke gelowige moet God se Woord gebruik om die leuens van Satan uit te wis. In dit alles moet ons gedurig tot God bid, na sy raad luister en sy opdragte uitvoer. Dan sal ons ook deel hê aan God se oorwinning oor Satan, oor sonde en die dood. Ons sal vir ewig saam met Hom lewe, ook nadat ons gesterf het. Dit is die goeie nuus wat elke mens moet hoor.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach