Look, Listen & Live 3

Look, Listen & Live 3

Outline: Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 420

Language: Zulu

Theme: Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Victory, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Gospel, Good News); Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance, Judgement)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Isingeniso

Isingeniso

Ngiyanibingelela (Sanibona bangani). Kulelikhasethi nizokuzwa ukuthi uNkulunkulu wabasiza kanjani abantu bakwa Israyeli ukunqoba izitha zabo. Wena nami singafunda kubona. Uma uzwa lomsindo phenya isithombe esilandelayo encwadini ensundu.

Isithombe 1: Ujoshuwa Ulwa Nama Amaleki

Isithombe 1: Ujoshuwa Ulwa Nama Amaleki

Exodus 17:8-13; Matewu 18:19

Abantu bakwa Israel babengenalo izwe okungelabo. Babehlala ogwadule. UMose wabe engumholi wabo. Wakhetha indoda encane ekwangu Joshuwa ukuba ibe ngu kaputeni (umholi) wempi. Ama Amaleki ahlasela u Israel, ngakho ke uMose wanthi kuJoshuwa "Khetha amanye amadoda niphume niyolwa nama Amaleki." Kusasa ngizokuma esiconngweni sentaba nenduka ka Nkulunkulu ezandleni zami.
Kwathi ngesikhathi uMose esathandaza, uJoshuwa nama Israyeli baphumelela ukuhlula ama Amaleki. Kodwa izandla sika uMose zakhathala wangabe esakwazi ukuziphakamisa. Ngalesisikhathi ama Amaleki aqala ukunqoba impi. Amadoda amabili aphakamisa izandla zakhe njengoba wabe ebambe induka ka Nkulunkulu. Abantu baka Nkulunkulu benziwa baba namandla ukungoba isitha sabo, uSathane, uma bethandaza ndawonye. Ngoba uJesu indodana ka Nkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe: "Uma ababili benu bevumelana emhlabeni nganoma yini abayicelayo, iyokwenzeka egameni lika Baba oseZulwini. Uma ababili noma abathathu behlangene ngegama lami,nami ngiyakuba khona."

Isithombe 2: Izinhloli Nezithelo Zase Khanana

Isithombe 2: Izinhloli Nezithelo Zase Khanana

Numeri 13:1 - 14:38

Unkulunkulu wathembisa izwe lase Khanana ku Israyeli. Kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu atshela uMose ukuba atshela amadodo ayohlola izwe. UMose wathuma abaholi abangu 12, kanye no Joshuwa na Khalebhu. Lamadoda abuya emva kwezinsuku ezingu 40 ephethe lomyalezo:
"Siyile ezweni osithume kulona, kuchichima uju nobisi (linonophele kahle.) Nazi izithelo zakhona." Kodwa abantu abahlala khona banamandla futhi amadolobha aqinile. UKhalebhu wazithulisa ezinye izinhloli wathi: "kuzomele sihambe siyolithatha leloze, ngoba sinakho ukukwenza loko." Kodwa amadoda athi: "ngeke sibahlasele labo bantu banamandla ngaphezu kwethu." Bagcwalisa umyalezo omubi ngezwe ngalobo busuku abantu bakhala bekhononda ngabaholi baka Nkulunkulu uMose, uAroni kanye noNkulunkulu uqobo lwakhe. UNkulunkulu wathukuthela ngoba abamthembanga wabaholela emuva ehlane iminiyaka engu 40.
Wonke ama Israyeli angamthembanga uNkulunkulu afa ehlane.

Isithombe 3: Abantu Bakwa Israyeli Bawela Umfula

Isithombe 3: Abantu Bakwa Israyeli Bawela Umfula

Joshuwa 1:1-2, 3:1-17

Emva kokufa kuka Mose uNkulunkulu wakhetha uJoshuwa ukuba abe ngumholi. wathi kuye: "isisebenzi sami uMose sesifile. Manje wena nalanbantu zilungiseleleni ukuwela umfula iJolidani ningene ezweni engizoninika lona. Yiba namandla ube nesibindi ngoba uzkuhola labantu ekuthaheni lelizwe! Ngafunga koyise ukuthi ngizobanka." UNkulunkulu wathembis ukuba noJoshuwa wamyala ukuba alalele izwi lakhe. Wayesemtshela ukuthi kufanele enzeni. Abafundisi baka Israyeli babenebhokisi elikhetekile ilibizwa ngokuthi i Ark. Laliqukrtho kaNkulunkulu eyayisezi bhebheni zematshe. UNkulunkulu wabatshela ukuthi bathwale iArk bayiyise emfuleni iJolidani. umfula wawudla izindwali kodwa kwathi lapho unyawo lomfundisi luthinta amanzi umfula wayeka ukugeleza wabele woma. Umfundisi wama phakathi nmfula ngesikhathi abantu bewelela eJolidani ezweni elomile. UNkulunkulu ufuna ukufundisa mina nawe ukuthi uma ekucela ukuthi wenze noma yini kufanele simlalele, simthembe ukuthi uzosisiza kuloko afuna ukuthi sikwenze.

Isithombe 4: Ukuwa Kwezindonga Zase Jerikho

Isithombe 4: Ukuwa Kwezindonga Zase Jerikho

Joshuwa 5:13-17

Abantu bakwa Israyeli bahlala eKhanana eduze nedolobha lase Jerikho. UNkulunkulu wathi kuJoshuwa: "Bheka nginikela iJerikho ezandleni zakho, kanye nenkosi namabutho ayo. Zungeza idolobha namabutho ahlomile ukwenze loku izinsuku eziyisithupha. Abafundisi abayisikhombisa baphathe amacilongo phambi kwe AArk kaNkulunkulu. Ngosukku lwesikhomisa zungeza izinkathi eziyisikhombisa nabefundisi beshaya amacilongo. uma uze a umsindo wabo shaya kakhulu icilongo bese uthi abantu bamememze kakhulu. Ngalesosikhathi izindonga ze Jerikho zizowa abantu bonke bazokhuphuka abesilisa bangene phakathi."
Ujoshuwa nabantu benza njengoba uNkulunkulu ebayalile. Izindonga zeJerikho zawa kwathi uIsrayeli wathatha idolobha. UNkulunkulu watshela uIsrayeli ukuthi banqatshontshi lutho, kodwa indoda eyodwa uAkhani akamlalelanga uNkulunkulu.

Isithombe 5: Amaisrayeli Abaleka E Ayi

Isithombe 5: Amaisrayeli Abaleka E Ayi

Joshuwa 7:1-12, 6:18-19, 24

Eduze kweJeriko kwakunedolobha elalibizwa ngokuthi i Ayi. UJoshhuwa kwakufanele alithatht nalo, wayesethumela indoda ukuthi iyoglola khona. Izinhloli zabuya zathi: "Akufanele kuye bonke abantu ukuyohlasela ngoba kunamadoda ambalwa. (Banebutho elincane).
UJoshuwa wathumela ibutho elincane ukuthi liyobamba i AYi. Kodwa amadoda ase Ayi ayeqinile kunabo ngoba abehlula. Abanye bafa abanye babaleka. UJoshuwa nabadala (abaholi) bakwaIsrayeli bawa ngobuso obukathazekile phambi kwe Ark kaNKulunkulu. Kodwa uNKulunkulu wathi ku Joshuwa: "Sukuma, wezani phansi umboza uboso?" UIsrayeli wonile baphule isethembiso engisenze nabo bathathe elinye isiliva negolide obekufanele liye endlini kaNkulnkulu futhi baqamba namanga. Ingakho uIsrayeli angeke abamele ezitheni zabo. UNkulunkulu washela amaIsrayeli ukuthi kufanele abeke isiliva negolide enklini yakhe. Kuloku siyafunda ukuthi uNkulunkulu kufanele ajezise labo abangamlaleli.
Uma singamlaleli uNkulunkulu sizizwisa ubuhlungu futhi sizwisa nabanye abantu.

Isithombe 6: Ukwahlululwa Kuka Akhani

Isithombe 6: Ukwahlululwa Kuka Akhani

Joshuwa 7:14-26

Ujoshuwa wabuthanisa bonke abantu bakwa Israyeli phambi kukaNkulnkulu. Unkulunkulu wabonisa uAbraham ukuthi uAkhani umonlie. UJoshuwa wathi kuAkhani: "Ngitshele ukuthi wenzeni, ungangifihleli." Ngesikhathi ngibona izinto uNkululnkulu ayethe singazithathi ingubo enhle, isiliva, kanye nesigaxa segolide. Ngakuthatha ngakufihla ngaphansi kwenhlabathi etendeni lami. Amanye amadoda azithola zonke lezozinto asithatha azisa ku Joshuwa. UAkhani nomndeni wakhe kanye nako konke ayenako kwabhujiswa njengoba uNkulunkulu ayeyalile. Emva kokuthukuthela uNkulnkulu wathi ku Joshuwa: "ungesabi, ungalahli ithemba. Thatha amabutho uhame uyohlasela iAyi. Njengoba ngiyinikele ezandleni sakho inkosi yase Ayi, abantu bayo idolobha layo kanye nezwe layo." UIsrayeli wamlalela uNkulunkulu wayinqoba iAyi. UNkulunkulu ubona konke esikwenzauyo. Ngeke sikufihle ukona kwethu phambi kukaNkuluknkulu, kodwa uma sizisola ngokweqiniso nezo mzozethu futhi sizivuma kuNkulnkulu, uyosithethelela futhi asihlanze izona zethu.

Isithombe 7: Ilanga Nenyanga Kuyama

Isithombe 7: Ilanga Nenyanga Kuyama

Joshuwa 10:1-14

Aboni bama AMori base Khanana baqala ukwesaba uIsrayeli. Amakhosi amahlanu ahlangana ndawonye alwa no Israyeli. Kodwa uNkulunkulu wathi kuJoshuwa: "ungesabi, sengibanikele ezandleni. Akekho noyedwa ozokumela."
UJoshuwa namabutho akhe balwa nalezozizwe, zawabalekela amaIsrayeli. Unkulunkulu waphonsa amatshe amaningi ezitheni abaingi babo bafa. Impi yaqhubeka usuku lonke. UJoshuwa wathandaza uNkulunkulu wenza ukuthi ilanga nenyanga kume ilanga lonke aze uIsrayeli anqobe izitha zakhe.
Kwakungakaze khona usuku olunjengalolu. UNkulunkulu wasiza ekunqobeni izizwe eziyizoni zase Khanana. Nakulesiskhathi uNkulunkulu unamandla ekusizeni ukulwa nababi.

Isithombe 8: Ujoshuwa Uyala Abantu

Isithombe 8: Ujoshuwa Uyala Abantu

Joshuwa 23:1 - 24:31

Esemdala uJoshuwa wabiza abantu bakwa Israyeli ndawonye. Wabakhumbuza ngezinto ezinkulu uNKulunkulu asebenzele zona, nangendlele abawela ngayo. UJoshuwas wathi kuIsrayeli: "YIba namandla qaphela ulalele konke okubhalwe encwadini yemithetho kaMose (ayithola kuNkulunkulu ). Uma usebenzela futhi ulalela uyakukhipha zonke izizwe ngaphambi kwenu nina nibe yizindlalifa zeKhanana. Uma nisebenzela abanye onkulunkulu niyoshabalala ezweni uNkkulunkulu enethmbise lona. Khethani manje ukuthi niyosebenzela bani. Bangani, uNKulunkulu waffeza zonke izethembiso zakhe kuJoshuwa naku Israyeli. Wabanika ukuba kube elabo wabanqobela izitha zabo. Isitha senthu uSathane. Kodwa sinomholi omkhulu owanqoba uSathane. UyiNkoosi uJesu Krestu, indodana ka Nkulunkulu. Kufane simsebenzele futhi silalele yena. Kubona bonke abamthandayo futhi balalele yena uNkulunkulu ubathembise indawo ezulwini engunaphakade.
UNkulunkulu uyazigcina zonke izithembiso zakhe. Ngeke wakhetha namhlanje ukusebnzele uNkulunkulu nokusebenzela uJesu Krestu na?

Isithombe 9: Udebhora Ukhulumela Umkulunkulu

Isithombe 9: Udebhora Ukhulumela Umkulunkulu

Abahluleli 4:1-9

Emva kokufa kuka Joshuwa, abantu bakwa Israyeli bamhlmuka Unkulunkulu. Bakhonza izithixo zamaKhanana. Abanamandla phezu kwama Israyeli awaphatha ngesihluku. UDebhora wayengumholi wamaIsrayeli wayeyinkosikazii ehlakaniphile. Abuntu beza kuye ukuzolulekwa, futhi wayebasiza ekuxazululweni
izingxabano zabo. Wazama ukubabuyisela emuva kuNkulunkulu ka Israyeli. Ngelinye ilanga wabiza uBharaki wayengumholi webutho lakaIsrayeli wathi kuye: "Thatha amadoda angu 10 000 niye entabeni iTabor. USisera namabutho asekhanana azoza azolwa nani kodwa uNkulnkulu uzoninqobela. UBharaki wasaba wathi kuDebhora: "Uma ungahambi ngeke ngihambe". Udebhora wathi ngizohamba nawe kodwa uNkulunkulu uzoni uSisera kowesifazne. Bangani, bonke abantu bafanele basebenzele uNkulunkulu ophilayo. Usiza labo abamthembayo nabamsebenzelayo.

Isithombe 10: Unkulunkulu Usiza Ekunqobeni Usisera

Isithombe 10: Unkulunkulu Usiza Ekunqobeni Usisera

Joshuwa 4:10-16

Udebhora no Bharaki banqoba impi yama Israyeli ukuya entabeni Itabor. USisera namakhanana baya khona ukuyolwa namiSrayeli. USisera wayenezinqola zensimbi ezingu 900. Zazakhelwe ukubamba impi. Lezizinqola zazisinda ukuthi zingahamba kulelibala losebe lomfula lapho kwakukhona impi yama Israyeli. Ngesikhathi uBaraki namaIsrayeli benza bezohlasela uSisera, Unkulunkulu waletha ukuxakeka phakathi kwababusi bempi yamaKhanana. Baqala babaleka amaIsrayeli abalandela, ababulala ngezinkemba. Ngosizo lukaNKulunkulu amasotsha ama Israyeli akwazi ukunqoba impi yamaKhanana. USisera kuphela owasinda ngokuthi agibele enqoleni yensimbi abaleke.

Isithombe 11: Ujael Ubulala Usisera

Isithombe 11: Ujael Ubulala Usisera

Abahluleli 4:17-23

USisera wabalekela etendeni lowesifane owayengu Jeal. Wayengelona iIsrayeli. ABantu bakhe babe bengababganu nalabo bama Khanana. UJeal wath ku Sisera:" Woza manje ungesabi." Wayeseya ngaphakathi wacasha etendeni lakhe. Wamnika ubisi ukuthi aphuze wasembathisa ngengubo yokulala wayeseyalala njalo uSisera. UJael wathatha kancane isikhonkwane nesando.
Wasuka kancane waya ku Sisera ngesikhathi esalele, wayesebophela isikhonkwane ekhanda lakhe walihlanganisa nomhlabathi phansi. Emwa kwesikhashana uBharaki weza efuna uSisera. Ujael wambiza wathi: "Woza, ngizokukhombisa lendoda oyifunayo." Nangu uSisera la elel khona, ufile, nekhanda lakhe liqonqothelwe phansi.

Isithombe 12: Amaisrayeli Ayajabula

Isithombe 12: Amaisrayeli Ayajabula

Abahkuleli 5:1-31

UNkulunkulu owanika amaIsrayeli amandla okunqoba lawomaKhanana. UDebhora no Bharak bacula iculo lokubonga uNkulnkulu, abantu bathokoza kanye nabo. Babejabule ukuba nomholi onjengo Debhora. Wayenjengo mama kubona. Badumisa no Jael, ngoba wayengamesabi uSisera. UNkulunkulu wasebenzisa laba ababili besifazane ukusindisa amaIsrayeli. Bangani uNkkulunkulu usebenzisa labo ababukeka belula, ukunqoba abanamandla. Sonke sinesitha esikhulu uSathane. Ukunqoba uSathane uNkulunkulu wathumela inkosi uJeesu Krestu ukuthi asifele esiphambanweni. Lapho wafela izono zethu, ezakho nezami.

Abantu abayizoni beza uJesu ukuthi afe. Bacabanga ukuthi uJesu wayelula. Uyakhumbula ukuthi amaIsrayeli anqoba izitha zawo ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Ujesu wanqoba uSathane isitha sawo wonke umuntu ngesikhathi efa futhi evuka ekufeni. Ngesekhathi uJesu evuka ekufeno wakhombisa ukuthi unqobe amandla esono, noSathane ovale amehlo abo bonke abantu. Ngaloko wasikhulula ezonweni nasemandleni ezono. Ngenxa kaJesu namuhla singaba nokunqoba isono namandla kaSathane, ngoba uJesu unika ukuphila okunguna phakade kuwowonke umuntu omthembayo nolalela Yena. Ngakho ke manje masiculeni sithokoze sidumise uNkulunkulu weqiniso.

Isingeniso

Isingeniso

USathane ukhohlisa abantu futhi uzozama ukuhohlisa bonke abalandela izindlela zika Jezu. Kodwa uNkulunkulu wasikombisa ukuthi ungaba kanjani namadlla phezu kuka Sathane. Lalela ufunde kulezizifundo eBhayibhelini. Buka esithombeni esilandelayo uma uzwa lomsindo.

Isithombe 13: Ugidiyoni Nengelosi Kankulunkulu

Isithombe 13: Ugidiyoni Nengelosi Kankulunkulu

Abanhluleli 6:1-24

Abantu bakwa Israyeli phaphinda futhi bangamlalela uNkulunkulu benza izinto ezingalungile. Ngaloko uNkulunkulu wenza abantu bamaMidiyane babbuse iminyaka eyisikhombisa. AmaMidiyane abulala zonke izitshalo zama Israyeli. Akhala afuna ukuthi uNkulnkulu abasize. Ngelinye ilanga indoda okuthiwa uGidiyoni yayihlakulela amabele ezivandeni zewayini.
Wayewacashisela amaMidiyani. Ingelosi kaNkulunkulu yazibonakalisa ku Gidiyoni yathi: "UNkulunkulu unwe qhawe ellinamandla." UGidiyoni waphendula wathi "Uma inkosi enathi yini kwenzeke loku kithina? Kodwa inkosi yamkhuthaza uGidiyoni yathi: "Hamba nalamndla onawo uyosindisa amaIsrayeli ezandleni zama Midiyani. "Angikuthumi na?" UGidiyoni wayazi ukuthi ulula futhi akablulekile kodwa ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye: "ngizoba nawe futhi uzowanqoba amaMidiyani. (vesi 16)
UGidiyoni wanikeza ingelosi ukudla. Ingelosi yathinta ukudla ngenduku yayo, Ngokushesha kwagqabuka amalangabi yanyamalala ingelosi. UGidiyoni wabona ukuthi uNkulunkulu lina akde ekhuluma naye. Unkulunkulu wathembisa izisebenzi zakhe uyohlala enazo njalo, futhi futhi unamandla ukuthi azisize ukwenza intando yakhe noma sicabanga ukuthi silula kakhulu.

Isithombe 14: Ugidiyono Ucekela Phansi Izithixo

Isithombe 14: Ugidiyono Ucekela Phansi Izithixo

Abanhluleli 6:25-32

Umndeni ka Gidiyoni wawukhonza izithixo zaseKhanana. Lezizthixo kwakuthiwa uBhali no Asherah. Unkulunkulu wathi kuGidiyoni: "Dabula i Alithari lika yihlo ku Bhali bese usika insika ka Asherah eceleni kwalo bese wakha iAlithari lika Nkulunkulu. UGidiyoni wayebasaba abantu, kodwa wayemlalela UNkulunkulu, ngalobobusuku wathatha amadoda anuu 10 bahamba bayocekela phansi lezozithixo. Abantu babediniwe befuna ukumbulala uGidiyoni kodwa ubaba wakhe wamvikela wathi: "Uma isithixo siwuNkulunkulu ngempla, akasisindise. Kodwa akwenzekanga loko Bangani uNkulunkulu mkhulu ngaphensu kwezithixo ezenziwe ngokjuni, ngamathse nanoma ngani enye. Masisabe silalele kuphela uNkulunkulu weqiniso.

Isithombe 15: Impi Kagidiyoni Iphuza Amanzi

Isithombe 15: Impi Kagidiyoni Iphuza Amanzi

Abahluleli 7:1-7

Ama Midiyani ahlangana ndawonye ezokulwa namaIsrayeli. Ugediyoni wahlangan nempi kwa Israyeli kodwa uNkulunkulu wathi kuGidiyoni: "Unamadoda amaningi..."

Wonke umuntu osabayo akasale ekhaya. Iningi lamadoda kaGidiyoni asala ekhaya. UNkulunkulu wakhuluma futh noGidiyoni wathi: "Asamaningi amadoda. Bayise emanzini ngizokuvivinya khona mina" UGidiyoni wathatha amadoda wayowaphuzisa amanzi. Amadoda amaningi aguqa phansi aphuza njengezinja. amadoda angu 300 kuphela aphuza zawo. Unkulunkulu wayesethi: "Kumadoda angu 300 aphuze ngezandla ngininkela ezandlani zenu amaMidiyani ukuba niwanqobe.

Isithombe 16: Impi Kagidiyoni Izungeza Inkambi Yamamidiyani

Isithombe 16: Impi Kagidiyoni Izungeza Inkambi Yamamidiyani

Abahluleli 7:16-25

Yayinkulu impi yamMidiyani yayibukeka njengesikhonyane ezweni. (7:12) Bona namakameli amaningi bahlala esigodini. UGidiyoni wayenamadoda angu 300 kodwa uNkulunkulu wamtshela ayezokwenza. UGidiyoni wanika indoda ngayinye ibhodlela
elikhulu necilongo elinesibani ngaphakathi.

Bazungeza inkambi yamaMidiyani phakathi kobusuku base benza umsindo omkhulu bonke kanye kanye. Bashaya amacilongo babulala amabhodlela base bememeza kakhulu "inkemba kaGidiyoni nekaNkulunkulu. (7:12)

Amamidiyani ayesesabela izimpilo zawo aqala ukubulalana wodwa. Abaleka. Wathumela izithunywa ukuba ziyolanda amadoda empi kaIsrayeli. Bawaxosha amaMidiyani babulala amaningi. Bangani, singa buthakathaka kodwa uma sethemba silalela uNkulunkulu, uyakusisiza ekunqobeni isitha esikhulu uSathane.

Isithombe 17: Usamsoni Ubulala Ibhubesi

Isithombe 17: Usamsoni Ubulala Ibhubesi

Abahluleni 13:1 - 14:19

Emva kokufa kuka Gidiyoni aphinda amaIsrayeli amhlamuka uNkulunkulu. UNkulunkulu wayeka amaFilisti ukuba abajezise wayesethumela umholi wamnikeza amandla okuba asindise uIsrayeli. Igama lakhe kwangu Samsoni. Lapho umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamsoni, waba namandla amaningi emzimbeni wakhe. USamsoni wayethanda intombi yamaFilisti, Wayesthi kuyise "Ngitholele yona, iyona engilungele.

Ngesikhati eya kuboka ntombazane, wahlaselwa ibhubesi. USamsoni wayenamandla, walibulala ngezandla. Washada nentombi yamFilisti, kodwa yayingathembekile kuye. Wabulala amaFilisti angu 30 ngenxa yokudinwa. Bangani, Isisebenzi sika Nkulunkulu kumele sishade nomuntu okholwayo kuNkulunkulu futhi ozimisele ukulalela nokugcina imiyalelo yakhe.

Isithombe 18: Usamsoni Nezimphgushe Esivandeni Sika Kolo

Isithombe 18: Usamsoni Nezimphgushe Esivandeni Sika Kolo

Abahluleni 15:1-17

Emva kwesikhashan uSamsoni wabuyela emumva kuma Filisti ukuyovaksahela inkosikazi yakhe, kodwa wafika uyise wayo esyinikele kwenye indoda. USamsoni wathi: Manje nginelingelo lokuzibuyiselela kumaFilisti. Ngizobazwisa ubuhlungu! Waphuma wayobamba izimpungushe ezingamakhulu amathathu wazibophela ngemisila. Wayesebophela izibani ezivuthayo emisileni yazo wazidedela zangeni ezivandeni zikakolo zamaFilisti. Zasha zonke iztshalo samaFilsisti. AmaFilisti amazonda u Samsoni aya kuJuda ukuba aboshwe. AmIsrayeli eJuda ambopha ase emusa kuma Filisti. Umoya ka Nkulunkulu wehlela kuSamsoni ngamandla amaketanga akhe aqaqeka wathatha umhlathi wembongolo wabulala abantu abayinkulungwane.

Isithombe 19: Amafilisti Agenda Izinwele Zika Samsoni

Isithombe 19: Amafilisti Agenda Izinwele Zika Samsoni

Abahluleni 16:4-22

Ukuboshwa kuka Samsoni kwawajabulisa amaFilisti, abaholi bawo benzela izithixo umhlatshelo. Bamkhipha etilongwni uSamsoni oyimpumputhe ukubajabulisa. Kwakunabantu abaning eThempelini abangu 3 000 ophahleni. Banenza inhlekisa. Usamsoni wacela bamncikise ezinsikeni zeThempeli. Wathandaza kuNkulunkulu ethi: Ngikhumbule ungiphe amandla futhi. Wadudula ngamandla izinsika ezimbili ngamandla iThempeli lawela phezu kwabo bonke womke amaFilisti ayelapho kanye noSamsoni afa. UNkulunkulu wamnika ukunqoba kumaFilisti. Lapho esefa, wabulala amaFilisti amaningi kunokuba esaphila. Bangani, Ngamandla kaNkulunkulu kuphela anganqoba uSathane. Lamandla singawathola uma sibangabalandeli bakhe simsebenzela futhi.

Isithombe 20: Usamsoni Ubhubhisa Amafilisti

Isithombe 20: Usamsoni Ubhubhisa Amafilisti

Abahluleni 16:23-31

Ukuboshwa kuka Samsoni kwawajabulisa amaFilisti, abaholi bawo benzela izithixo umhlatshelo. Bamkhipha etilongwni uSamsoni oyimpumputhe ukubajabulisa. Kwakunabantu abaning eThempelini abangu 3 000 ophahleni. Banenza inhlekisa. Usamsoni wacela bamncikise ezinsikeni zeThempeli. Wathandaza kuNkulunkulu ethi: Ngikhumbule ungiphe amandla futhi. Wadudula ngamandla izinsika ezimbili ngamandla iThempeli lawela phezu kwabo bonke womke amaFilisti ayelapho kanye noSamsoni afa. UNkulunkulu wamnika ukunqoba kumaFilisti. Lapho esefa, wabulala amaFilisti amaningi kunokuba esaphila. Bangani, Ngamandla kaNkulunkulu kuphela anganqoba uSathane. Lamandla singawathola uma sibangabalandeli bakhe simsebenzela futhi.

Isithombe 21: Ujesu Uxosha Omoya Ababi

Isithombe 21: Ujesu Uxosha Omoya Ababi

Luka 8:26-39

Emva keminyaka eminingi yoGidiyoni no Samsoni, uJesu wahlala ezweni lakwa Israyeli. Ngelinye ilanga wahlangana nendoda eyayi nemimoya emibi. Indoda yawa phambi kuka Jesu yathi: "Ufunani kimi, Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezulu?" Lemimoya yayazi ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. UJesu wayiyala lemimoya ukuba iphume kuye. Yangena ezingulubeni ezaziseduzane. Zabaleka zawela eweni zayongena olwandla zafa zonke. Abantu baqala ukubona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kuka Sathane nemimoya emibi. Ngisho nalemimoya iyamlalela. Izwi lika Nkulunkulu lisifundisa ukuthi uJesu wanikwa amandla ezulwini nasmhlabeni. Unamandla okuzosha imimoya emibi. Imimoya emibi inamandla amakhulu, kodwa ingakhishwa ngegama lika Jesu nangamandla kaMoya Ongcwele.

Isithombe 22: Ujesu Uxosha Izoni

Isithombe 22: Ujesu Uxosha Izoni

Luka 19:45-48, 20:1-2

Ngelinye ilanga uJesu wangna eThempelini eJerusalem. Abantu base beguqule indlu kaNkulnkulu bayenza indawo yokudayisela. Babenza imali ngokuqhwaga abanye. UJesu wabaxoshela ngaphandle abadayisi ababi nezilwane. waphinda wabatshela ngezwi lika Nkulunkulu ethi: "Kubhaliwe ukuthi indlu yami iyoba yindlu yokukhuleka, kodwa nina niyiphendula umhume wabaphangi." ngazozonke izinsuku uJesu wayefundisa eThempelini. Kodwa abaholi bamaJuda babefuna ithuba lokumbulala uJesu. Ngelinye ilang bambuza bathi: "Unamvume yini yokwenzza lokhu.

Isithombe 23: Ujesu Uyaphila Emva Kokufa

Isithombe 23: Ujesu Uyaphila Emva Kokufa

Matt 28:16-20

Abaholi bamaJuda ababeyizitha zika Jesu basebenzisa abanye abantu ukumbulala. Ujesu wabethelwa esiphambanweni sokhuni. Lapho wafa. Kodwa ngosuku lwesithathu uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. wamnikeza amandla phezu kokufa. Ngeke aphinde afe futhi. Ukuvuka kwakhe kwabafileyo kwafakaza ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Wathi kubalandeli bakhe: "Womke amandla asezulwini nase mhlabeni asenikezelwe kimina." Hambani nitshele abantu kuzozonke izindawo ukuba babe ngabafundi bami. Nibafundise ukulalela konke engibayala ngakho. Ngiyohlala nginani. UJesu wanqoba isono nokufa. Kubobonke abalandela uJesu, uNkulunkulu ubanikeza uMoya Ongcwele ukubasiza ekuthandeni uNkulunkulu nasekulaleleni izwi lakhe. Asiyithandeni siyalele inkosi uJesu. Ujesu uyakuphila kithi. Impilo kaJesu impilo entsha evela kuNkulunkulu, Lempilo eyanguna phakade nakuba imizimba yethu ifa. Leli ivangeli okumele womke umuntu alizwe.

Isithombe 24: Isosha Likankulunkulu

Isithombe 24: Isosha Likankulunkulu

Efesu 6:10-18

Ujesu wahlula uSathane simikeza amandla okumelana naye nokuhlasela kwakhe okubi. Kodwa singakwenzza lokhu uma sizimisele ngempi, mjengesosha esithombeni. Uyilungele impi. Okokuqala kumele njalo sikhulume izwi lika Nkulunkulu futhi siphile njengoba lisiyala. Kumele silifake njengebhade elisisungezile noma siyakuphi kumele sithande abanye senze loku okulungile
phambi kuka Nkulunkulu. Izinto ezinhle esisenzayo, nesizicabangayo???

Kumele sizilungiselele ukutshela abanye ivangeli loxolo kuJesu. Kufuna nokugqoka izicathulo zesosha. Kusisiza ekumeleni noSathane nokusivikela ekuweleni ezindleleni zakhe ezimbi. Kume sikholwe ukuthi uJesu wafela ukusikhulula emandleni kaSathane naseoznweni.
Lokhu Ihawu Lathu elivikelati tina Sathane. U Sathane ufuna ukusi? e Somweni. Ufuna ukusi? Izwi likaNkulunkulu U S
Umculo.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach