unfoldingWord 44 - Biturus da Yahaya sun Warkar da wani Bara

unfoldingWord 44 - Biturus da Yahaya sun Warkar da wani Bara

Outline: Acts 3-4:22

Script Number: 1244

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Wata rana, Bitrus da Yahaya suna tafiya Haikali. Da suka kusa da kofar shigar Haikalin, suka ga wani gurgu wanda ke rokon kudi.

Biturus ya dubi gurgun ya ce, "Bani da kudin da zan ba ka. Amma zan baka abin da nake dashi. A cikin sunan Yesu, ka tashi ka yi tafiya!"

Nan da nan Allah ya warkar da gurgun, sai ya fara tafiya yana tsalle, ya na yabon Allah. Mutanen da suke harabar Haikalin suka yi mamaki.

Taron jama'a suka zo da sauri don su ga mutumin da aka warkar da shi. Bitrus ya ce masu, "Don me kuke mamakin cewa mutumin nan ya warke? Ba mu warkar da shi da ikon kan mu, ko adalcin mu ba. Maimakon haka, ikon Yesu ne da bangaskiyar da ya bayar ya warkar da mutumin nan."

"Kune wadanda kuka ce wa Gwamnan Roma ya kashe Yesu. Kuka kashe mahaliccin rai. Amma Allah ya tashe shi daga matattu. Ko da yake baku gane abin da kuke yi ba, Allah ya yi amfani da ayyukan ku don Ya cika annabce anabce cewa Almasihu zai sha wahala ya kuma mutu. Saboda haka ku tuba ku juyo ga Allah, domin a wanke zunuban ku."

Shugabannin Haikalin suka husata, da abin da Bitrus da Yahaya suke cewa. Don haka suka kama su, suka sa su cikin kurkuku. Amma mutane da yawa suka gaskanta da sakon da Bitrus ya fada, don haka jimillar mazaje da suka gaskanta da Yesu, ya karu kimanin 5,000.

Washe gari, shugabannin Yahudawa suka kawo Bitrus da Yahaya wurin babban Firist da wassu shugabbannin addini. Suka tambayi Bitrus da Yahaya, "Da wane iko kuka warkar da wannan gurgun mutum?"

Bitrus ya amsa masu, "Wannan mutumin da ke tsaye a gaban ku, ya warke ne ta ikon Yesu Almasihu. Kun gicciye Yesu, amma Allah ya tashe shi da rai! Kuka ki shi, amma ba wata hanyar ceto sai ko ta wurin ikon Yesu!"

Shugabannin suka yi mamaki yadda Bitrus da Yahaya suka yi magana da gabagadi, suna gani su ba kome bane, ba su kuma karantu ba. Amma suka tuna cewa mutanen nan sun kasance tare da Yesu. Bayan da suka tsorata Bitrus da Yahaya, sai suka bar su su tafi.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons