unfoldingWord 41 - Allah ya Tada Yesu daga Matattu

unfoldingWord 41 - Allah ya Tada Yesu daga Matattu

Outline: Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

Script Number: 1241

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Bayan sojajin sun gicciye Yesu, sai shugabannnin Yahudawa marasa bangaskiya suka cewa Bilatus, ''Wannan makaryacin, Yesu, ya ce zai tashi daga matattu bayan kwana uku. Don haka lallai ne wani yayi tsaron kabarin, domin a tabbata cewa almajiran sa ba su saci gangar jikinsa ba, sa'annan su ce ya tashi daga matattu.''

Bilatus yace, ''Ku dauki wassu sojoji kuje ku tsare kabarin gwargwadon iyawarku.'' Sai suka sa hatimi a kan dutsen da ke kofar kabarin da kuma sojoji don su tabbata ba wanda zai iya satar gangar jikin.

Bayan ranar da aka binne Yesu, ranar asabar ce, kuma ba a yardar wa Yahudawa suje kabari a ranar ba. Sai da sassafe bayan asabar, mata da yawa suka yi shiri suje kabarin Yesu, domin su kara zuba turare a gangar jikin sa.

Nan da nan, sai aka yi babbar girgizar kasa. Wani mala'ika mai haske kamar walkiya ya bayyana daga sama.Ya mirgina dutsen dake rufe kofar kabarin gefe guda, ya zauna akai. Sojojin dake tsaron kabarin suka firgita, suka fadi kasa kamar matattun mutane.

Sa'anda matan suka isa kabarin, sai mala'ikan yace masu, "Kada kuji tsoro. Yesu baya nan. Ya tashi daga matattu kamar yadda yace zai yi! Ku duba cikin kabarin ku gani.'' Matan suka duba cikin kabarin inda aka kwantar da jikin Yesu. Babu jikin a wurin!

Sa'annan mala'ikan yace wa matan, ''Kuje ku gaya wa almajiran, 'Yesu ya tashi daga matattu kuma zai riga ku zuwa Galili.'''

Matan suka cika da tsoro da farin ciki. Suka ruga domin su fada wa almajiran wannan labari mai dadi.

Yayin da matan suke hanyar zuwa su fada wa almajiran labarin nan mai dadi, sai Yesu ya bayyana a gare su, sai suka yi masa sujada. Yesu ya ce, ''Kada ku ji tsoro. Ku je ku gaya wa almajiraina su tafi Galili. Zasu gan ni a can.''

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons