unfoldingWord 33 - Labarin Manomi

unfoldingWord 33 - Labarin Manomi

Outline: Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

Script Number: 1233

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Wata rana, Yesu na koyar da taro mai yawan gaske kusa da bakin tafki. Sai mutane da yawa suka zo su saurare shi, har Yesu ya shiga jirgin ruwa a iyakan ruwan domin dai ya sami sarari yayi magana da su. Ya zauna cikin jirgin ya koyar da mutanen.

Yesu ya fadi wannan labari. "Wani manomi ya tafi ya shuka wassu iri. Da yake watsar da irin da hannu, wassu irin suka fada a kan hanya, tsuntsaye kuma sun zo suka tsince irin duka."

"Wassu irin kuma sun fada a cikin duwatsu, inda babu kasa sosai. Irin da ke cikin duwatsun suka tashi da sauri, amma saiwarsu basu iya shiga da zurfi cikin kasa ba. Da rana ya taso yayi zafi, shukin suka yankwane suka mutu."

"Har yanzu wassu irin suka fada tsakanin kayayuwa. Irin nan suka fara yin girma, amma kayayuwa suka shake su. Saboda haka shukin da suka yi girma daga irin nan da aka shuka cikin kayayuwa basu ba da wani kwaya ba."

"Wassu iri kuwa suka fada a cikin kasa mai kyau. Irin nan suka yi girma, suka kuma ba da amfani ribi 30, 60, har ma 100 kamar yawan iri da aka shuka. Mai kunnen ji, ya ji!"

Wannan labarin ya rikitar da almajiran. Saboda haka Yesu ya bayyana, "Irin nan kalmar Allah ne. Hanyan nan kuma mutum ne wanda ya ji kalmar Allah, amma bai gane ba, sai shaidan ya dauke kalmar daga gareshi."

"Kasa mai duwatsun nan kuma, mutum ne wanda ya ji kalmar Allah, ya kuma karbe shi da murna. Amma da ya da ji wahala ko tsanani, sai ya fadi."

"Kasa mai kayayuwa, mutum ne wanda ya ji kalmar Allah, amma da lokaci na wucewa, kwadayin kayan duniya, arziki, da kuma anashuwa na wannan rayuwa suka shake kaunar Allah a cikin sa. Sakamakon haka, koyarwa da ya ji bai ba da 'ya'ya ba."

"Amma kasa mai kyau, mutum ne wanda ya ji kalmar Allah, ya gaskanta shi, ya kuma ba da 'ya'ya."

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons