unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

Outline: Luke 15

Script Number: 1235

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Issi gallas qaraxa qanxeysatinne nagaranchoti Yesuusa timirttiya si7anaw iya yuushuwan shiiqidosona.

Shin Farisaawetinne higge asttamaareti, Yesuusi, nagaranchota shiishi ekkeysa be7idi, iya boridosona. Hessa gisho, ha taarikiya enttaw odis.

Issi uraas nam77u nayti de7oosona. Kaalo na7ay ba aawa, ‘Ta aawaw, ne shaluwappe tana gakkiya gishuwa taw imma’ yaagis. Yaatin, aaway ba shaluwa ba naytas shaakkis.

“Kaalo na7ay ba gishuwa ubbaa ekkidi haaho biitta bis. Yan alttacan shaluwa toochidi onggis.”

“He kaalo na7ay bida biittan mino koshi keyin metootis; kathi shammiya miishey wuris. Harabay dhayin, guduntho heemmanaw gelis. Daro qohetida gishonne koshatida gisho, gudunthota harquwaafe maanaw amotis.

Wursethan, kaalo na7ay ba wozanaakko simmidi, ‘Aappun ta aawa aylletas kathi kana keyin, ta hayssan koshara hayqiyanaa? Taani ta aawakko simmada, tana ne aylletappe issuwa oothada ekkarkii’ gada woossana” yaagis.

Kaalo na7ay ba aawa soo guye simmidi yaa wode, aaway haahon iya be7idi, iyaw qadhettis. Ba na7akko woxi bidi, iya idimmidi, yeeris.

Na7ay, “Ta aawaw, taani, Xoossaanne nena qohas. Taani ne na7a geetetada xeegettanaw bessena” yaagis.

Shin iya aaway, ba aylletappe issuwa xeegidi, “Ellesada, ubbaafe lo77o ma7o ehada, iya mayza; iya biradhiyan sagaayo, iya tohuwan caamma aatha. Nuuni maana melanne uyana mela modhdho gatarmentho ehidi shukkite. Hayssi ta na7ay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis” yaagis.

“Hessafe guye, asay ufayetethi doomidosona. Shin daro gam7onna bayra na7ay goshsha gadeppe soo simmis. Yethinne diitha girssi si7idi, aybi medhetidee?” gidi malaalettidi oychis.

Bayra na7ay, aylletappe issuwa oychin, aylley, “Ne ishay saro yida gisho asay ufayttoosona” yaagis. Bayra ishay yilotidi soo gelanaw koybeenna. Iya aaway kare keyidi soo gelana mela woossis; shin I ixxis.

Bayra na7ay ba aawakko, “Aadhida laythata ta new aylletada oothas; ne kiitaappe issuwa menthabiikk. Hachi gakkanaw ta laggetara ufaytana mela hari attoshin issi laaqa deeshe immabaakka. Hayssi ne na7ay ne shaluwa laymatara dhoomisidi yin, modhdho gatarmentho shukkadasa” yaagis.

Iya aaway, “Ta na7aw, neeni ubba wode taara de7aasa, taba ubbay nebaa. Ha ne ishay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis. Hessa gisho, nuuni ufayttanaw bessees” yaagis.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons