unfoldingWord 35 - Labarin Uba Mai Tausayi

unfoldingWord 35 - Labarin Uba Mai Tausayi

Outline: Luke 15

Script Number: 1235

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Wata rana, Yesu na koyar wa, masu karbar haraji masu yawa da wadansu masu zunubi suka taru domin su saurare shi.

Wadansu shugabannin addini dake wurin suka ga Yesu yana ma'amala da masu zunubi a matsayin abokai, sai suka fara zargin sa a tsakansu. Sai Yesu ya fada masu wannan labari.

"Akwai wani mutum wanda yake da 'ya'ya biyu. Karamin dan ya ce wa Ubansa, 'Baba, ina son rabon gado na yanzu!' Sai uban ya raba dukiyarsa tsakanin 'ya'yan guda biyu."

"Bada jimawa ba sai karamin dan ya tara dukkan abinda yake da shi ya tafi da nisa ya barnatar da kudin sa cikin rayuwar zunubi."

"Bayan haka, aka yi fari mai tsanani a kasar da karamin dan yake, kuma bashi da kudin sayan abinci. Sai ya karbi aiki da ya samu, na ciyad da aladu. Ya zamana da bakin ciki kuma ga yunwa har ma yana so ya ci abincin aladu."

"'A karshe, karamin dan yace wa kansa, 'Me nake yi? Dukkan barorin ubana suna da abinci da yawa, amma gani nan ina fama da yunwa. Zan koma gun ubana in roke shi in zama daya daga cikin barorin sa."'

"Sai karamin dan ya kama hanyar zuwa gidan uban sa. Tun yana nesa, uban ya hango shi ya ji tausayin sa. Ya ruga zuwa wurin dansa ya kuma rungume shi ya sumbace shi."

"Dan yace, 'Baba, na yi wa Allah zunubi na kuma yi maka. Ban cancanci in zama dan ka ba.'"

"Amma ubansa yace wa daya daga cikin barorinsa, 'Je ka da sauri ka kawo tufafi mafi kyau ka sa wa dana! Ka sa zobe a yatsarsa ka kuma sa takalma a kafafunsa. Sai ka yanka dan maraki mafi kyau, domin mu yi bukin farin ciki, domin dana ya mutu, amma yanzu ya rayu! Ya bata, amma yanzu an same shi!"'

"Sai mutanen suka fara bukki. Bada jimawa ba, sai ga babban dan ya dawo gida daga aiki a goma. Ya ji kide-kide da raye-raye, ya yi tunanin me ke faruwa."

"Sa'anda babban dan ya gane cewa ana bukki domin dan'uwansa ne ya komo gida, sai ya husata kuma yaki shiga gidan. Ubansa ya fito ya roke shi ya shigo yayi bukin dasu, amma ya ki."

"Sai babban dan yace wa ubansa, 'Dukkan shekarun nan nayi maka aiki da aminci! Ban taba yi maka rashin biyayya ba, duk da haka baka bani ko dan akuya in yi buki da abokaina ba. Amma sa'adda wannan dan naka wanda ya batar da kudinka cikin aikin zunubi ya komo gida, ka yanka dan maraki mafi kyau domin sa!'"

"Sai uban ya amsa, 'Dana, kana tare dani kullum, kuma dukkan abinda nake dashi naka ne. Amma daidai ne muyi buki, domin dan'uwanka ya mutu, amma yanzu yana raye. Ya bata, amma yanzu an same shi!'"

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons