unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

Esquema: Luke 15

Número de guión: 1235

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Issi gallas qaraxa qanxeysatinne nagaranchoti Yesuusa timirttiya si7anaw iya yuushuwan shiiqidosona.

Shin Farisaawetinne higge asttamaareti, Yesuusi, nagaranchota shiishi ekkeysa be7idi, iya boridosona. Hessa gisho, ha taarikiya enttaw odis.

Issi uraas nam77u nayti de7oosona. Kaalo na7ay ba aawa, ‘Ta aawaw, ne shaluwappe tana gakkiya gishuwa taw imma’ yaagis. Yaatin, aaway ba shaluwa ba naytas shaakkis.

“Kaalo na7ay ba gishuwa ubbaa ekkidi haaho biitta bis. Yan alttacan shaluwa toochidi onggis.”

“He kaalo na7ay bida biittan mino koshi keyin metootis; kathi shammiya miishey wuris. Harabay dhayin, guduntho heemmanaw gelis. Daro qohetida gishonne koshatida gisho, gudunthota harquwaafe maanaw amotis.

Wursethan, kaalo na7ay ba wozanaakko simmidi, ‘Aappun ta aawa aylletas kathi kana keyin, ta hayssan koshara hayqiyanaa? Taani ta aawakko simmada, tana ne aylletappe issuwa oothada ekkarkii’ gada woossana” yaagis.

Kaalo na7ay ba aawa soo guye simmidi yaa wode, aaway haahon iya be7idi, iyaw qadhettis. Ba na7akko woxi bidi, iya idimmidi, yeeris.

Na7ay, “Ta aawaw, taani, Xoossaanne nena qohas. Taani ne na7a geetetada xeegettanaw bessena” yaagis.

Shin iya aaway, ba aylletappe issuwa xeegidi, “Ellesada, ubbaafe lo77o ma7o ehada, iya mayza; iya biradhiyan sagaayo, iya tohuwan caamma aatha. Nuuni maana melanne uyana mela modhdho gatarmentho ehidi shukkite. Hayssi ta na7ay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis” yaagis.

“Hessafe guye, asay ufayetethi doomidosona. Shin daro gam7onna bayra na7ay goshsha gadeppe soo simmis. Yethinne diitha girssi si7idi, aybi medhetidee?” gidi malaalettidi oychis.

Bayra na7ay, aylletappe issuwa oychin, aylley, “Ne ishay saro yida gisho asay ufayttoosona” yaagis. Bayra ishay yilotidi soo gelanaw koybeenna. Iya aaway kare keyidi soo gelana mela woossis; shin I ixxis.

Bayra na7ay ba aawakko, “Aadhida laythata ta new aylletada oothas; ne kiitaappe issuwa menthabiikk. Hachi gakkanaw ta laggetara ufaytana mela hari attoshin issi laaqa deeshe immabaakka. Hayssi ne na7ay ne shaluwa laymatara dhoomisidi yin, modhdho gatarmentho shukkadasa” yaagis.

Iya aaway, “Ta na7aw, neeni ubba wode taara de7aasa, taba ubbay nebaa. Ha ne ishay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis. Hessa gisho, nuuni ufayttanaw bessees” yaagis.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons