unfoldingWord 07 - ພຣະເຈົ້າອວຍພອນຢາໂຄບ

unfoldingWord 07 - ພຣະເຈົ້າອວຍພອນຢາໂຄບ

Outline: Genesis 25:27-35:29

Script Number: 1207

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ເມື່ອເດັກຊາຍສອງຄົນນັ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຢາໂຄບມັກທີ່ຈະຢູ່ບ້ານ ແຕ່ເອຊາວພັດມັກອອກໄປລ່າເນື້ອ. ນາງເຣເບກາຮັກຢາໂຄບ ແຕ່ ອີຊາກຮັກເອຊາວ.

ມື້ໜຶ່ງ ເອຊາວກັບມາຈາກການລ່າເນື້ອ ລາວຮູ້ສຶກຫິວເຂົ້າຫຼາຍ. ເອຊາວຈຶ່ງເວົ້າກັບຢາໂຄບວ່າ, “ກະລຸນາເອົາອາຫານບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າມີນັ້ນໃຫ້ຂ້ອຍກິນແນ່.” ຢາໂຄບຕອບວ່າ, “ເຈົ້າຕ້ອງເອົາສິດທິອ້າຍກົກຂອງເຈົ້າໃຫ້ກ່ອນ.” ດັ່ງນັ້ນ ເອຊາວຈິ່ງເອົາສິດທິອ້າຍກົກຂອງຕົນໃຫ້ກັບຢາໂຄບ. ແລ້ວຢາໂຄບກໍເອົາອາຫານໃຫ້ລາວກິນ

ອີຊາກຕ້ອງການອວຍພອນໃຫ້ເອຊາວ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ລາວຈະເຮັດນັ້ນ ນາງເຣເບກາແລະຢາໂຄບໄດ້ຫຼອກລວງອີຊາກ ໂດຍໃຫ້ຢາໂຄບປອມຕົວເປັນເອຊາວ. ຍ້ອນວ່າອີຊາກເຖົ້າແກ່ຫຼາຍແລ້ວ ແລະບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈິ່ງໃຫ້ຢາໂຄບໃສ່ເຄື່ອງຂອງເອຊາວ ແລະ ເອົາຂົນແກະໃສ່ມືແລະຄໍຂອງຢາໂຄບ.

ຢາໂຄບເຂົ້າໄປຫາອີຊາກແລະບອກວ່າ, “ລູກແມ່ນເອຊາວ. ລູກເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ພໍ່ອວຍພອນລູກ.” ເມື່ອອີຊາກບາຍຄໍທີ່ມີຂົນແກະແລະໄດ້ກິ່ນເສື້ອຜ້າເອຊາວ ເພິ່ນຄິດວ່າແມ່ນເອຊາວ ແລ້ວເພິ່ນຈິ່ງອວຍພອນໃຫ້ລາວ.

ເອຊາວກຽດຊັງຢາໂຄບຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ລັກເອົາສິດທິອ້າຍກົກແລະພຣະພອນໄປຈາກລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈິ່ງວາງແຜນຂ້າຢາໂຄບຫຼັງຈາກທີ່ພໍ່ຂອງພວກເຂົາຕາຍ.

ແຕ່ນາງເຣເບກາໄດ້ຍິນແຜນການຂອງເອຊາວ, ສະນັ້ນ ນາງແລະອີຊາກຈຶ່ງສົ່ງຢາໂຄບໃຫ້ໄປຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງນາງ.

ຢາໂຄບໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງຂອງນາງເຣເບກາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນ ລາວໄດ້ແຕ່ງງານແລະມີລູກຊາຍ12ຄົນ ແລະລູກສາວ 1ຄົນ. ພຣະເຈົ້າອວຍພອນໃຫ້ລາວເປັນຄົນຮັ່ງມີ.

ຫຼັງຈາກ20ປີທີ່ລາວໜີອອກຈາກບ້ານຂອງລາວໃນການາອານ, ຢາໂຄບພ້ອມກັບຄອບຄົວ, ຂ້າຮັບໃຊ້ ແລະຝູງສັດຂອງລາວ ໄດ້ກັບຄືນໄປຫາບ້ານເກີດຂອງລາວ.

ຢາໂຄບຮູ້ສຶກຢ້ານຫຼາຍ ເພາະເພິ່ນຄິດວ່າເອຊາວຍັງຕ້ອງການຂ້າລາວຢູ່. ສະນັ້ນລາວສົ່ງຝູງສັດໃຫ້ກັບເອຊາວເພື່ອເປັນຂອງຂວັນ. ຂ້າໃຊ້ຄົນທີ່ນຳເອົາຝູງສັດມາໃຫ້ເອຊາວໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ຢາໂຄບຜູ້ເປັນຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ມອບຝູງສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບທ່ານ. ລາວກຳລັງເດີນທາງມາທີ່ນີ້.”

ແຕ່ເອຊາວໄດ້ໃຫ້ອະໄພກັບຢາໂຄບແລ້ວ ແລະພວກເຂົາກໍມີຄວາມສຸກທີ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ແລ້ວຢາໂຄບກໍອາໄສຢູ່ການາອານຢ່າງສະຫງົບສຸກ. ແລ້ວອີຊາກກໍຕາຍ ແລະ ຢາໂຄບກັບເອຊາວກໍຝັງເພິ່ນໄວ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons