unfoldingWord 07 - Gipanalanginan sa Dios si Jacob

unfoldingWord 07 - Gipanalanginan sa Dios si Jacob

Outline: Genesis 25:27-35:29

Script Number: 1207

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sa dagko na ang mga bata, gusto ni Jacob sa balay lang siya kanunay, apan gusto ni Esau ang pagpangayam. Gihigugma ni Rebeca si Jacob, ug gihigugma usab ni Isaac si Esau.

Usa ka adlaw, miabot si Esau gikan sa pagpangayam ug gigutom siya pag-ayo. Unya miingon si Esau kang Jacob, “Hatagi ko anang pagkaon nga imong giluto.” Ug mitubag si Jacob, “Ihatag sa kanako ang imong katungod sa pagkamagulang.” Ug gihatag ni Esau kang Jacob ang iyang katungod sa pagkamagulang. Unya gihatagan usab siya ni Jacob ug pagkaon.

Unya gusto na ni Isaac nga ihatag ang panalangin kang Esau. Apan sa wala pa kini mahitabo, giilad siya ni Rebeca ug ni Jacob. Nagpakaaron-ingnon si Jacob nga siya si Esau. Dili na kaayo makakita si Isaac niining tungora, kay tigulang naman kaayo siya. Unya gisul-ub ni Jacob ang sinina ni Esau ug gibutangan niya’g panit sa kanding ang iyang liog ug mga bukton.

Miduol si Jacob kang Isaac ug miingon, “Ako si Esau ug miduol ako kanimo aron panalanginan mo ako.” Sa dihang nahikapan ni Isaac ang balhibo sa kanding ug nasimhotan niya ang sanina, miingon siya, “Ikaw gayod si Esau.” Unya iya siyang gipanalanginan.

Gidumtan ni Esau si Jacob tungod kay giilog man niya ang katungod sa pagkamagulang ug ang panalangin. Busa nagplano si Esau nga patyon niya si Jacob kon mamatay na ang ilang amahan.

Apan nahibaw-an ni Rebeca ang plano ni Esau, busa gipalakaw niya ug ni Isaac si Jacob ngadto sa layong dapit ug didto magpuyo sa iyang paryente.

Nagpuyo si Jacob sa daghang katuigan didto sa mga paryente ni Rebeca. Unya naminyo siya ug nakaanak ug dose (12) ka lalaki ug usa ka babaye. Gipadato siya sa Dios ug maayo.

Human sa 20 ka tuig sukad sa pagbiya ni Jacob sa ilang panimalay sa Canaan, mibalik siya didto uban sa iyang pamilya, mga sulugoon, ug sa tanan niyang mga mananap.

Nahadlok pag-ayo si Jacob kay naghunahuna siya nga nagpabilin si Esau sa pagtinguha sa pagpatay kaniya. Migahin siya ug mga mananap nga igasa kang Esau, ug gipadala niya sa iyang mga sulugoon ngadto kang Esau uban sa iyang mensahe kaniya, “Ang imong sulugoon nga si Jacob nagpadala kanimo niining mga mananap, ug padulong na siya.”

Apan gipasaylo na diay ni Esau si Jacob, ug malipayon kaayo ang matag usa kanila nga nagkita. Nagpuyo si Jacob nga malinawon didto sa Canaan. Unya namatay si Isaac, ug gilubong siya ni Jacob ug Esau. Ang saad sa kasabotan sa Dios kang Abraham napasa ngadto kang Jacob gikan kang Isaac.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons