unfoldingWord 06 - ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມເພື່ອອີຊາກ

unfoldingWord 06 - ພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມເພື່ອອີຊາກ

Outline: Genesis 24:1-25:26

Script Number: 1206

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ເມື່ອອັບຣາຮາມເຖົ້າຫຼາຍແລ້ວ, ລູກຊາຍຂອງລາວຊື່: ອີຊາກ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມ. ດັ່ງນັັ້ນ, ອັບຣາຮາມຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນໜຶ່ງໄປຍັງດິນແດນທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງລາວອາໄສຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອໄປຫາເມຍມາໃຫ້ອີຊາກ.

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງອັນຍາວໄກໄປສູ່ດິນແດນທີ່ພີ່ນ້ອງຂອງອັບຣາຮາມອາໄສຢູ່ນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາຄົນຮັບໃຊ້ໄປຫານາງເຣບາກາ, ນາງເປັນຫຼານສາວຂອງນ້ອງຊາຍອັບຣາຮາມ.

ນາງເຣເບກາຕົກລົງອອກຈາກຄອບຄົບເພື່ອໄປບ້ານຂອງອີຊາກພ້ອມກັບຄົນຮັບໃຊ້ນັ້ນ. ອີຊາກໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງທັນທີ ທີ່ນາງໄປຮອດບ້ານຂອງລາວ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ, ອັບຣາຮາມໄດ້ຕາຍໄປ ແລະ ພຣະສັນຍາທັງໝົດທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບລາວກໍ່ສືບທອດມາຫາອີຊາກ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າ: ອັບຣາຮາມຈະມີຜູ້ສືບເຊື້ອສາຍ, ແຕ່ເມຍຂອງອີຊາກຄື: ນາງເຣເບກາຈະບໍ່ສາມາດມີລູກ.

ອີຊາກໄດ້ພາວະນາອະທິຖານເພື່ອນາງເຣເບກາ, ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ນາງຖືພາລູກແຝດ. ເດັກນ້ອຍທັງສອງໄດ້ສູ້ກັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຂອງນາງເຣເບກາ, ດັ່ງນັ້ນ ນາງຈຶ່ງຖາມພຣະເຈົ້າວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າບອກນາງເຣເບກາວ່າ: “ ລູກຊາຍທັງສອງຂອງເຈົ້າຈະເປັນສອງຊົນຊາດໃຫຍ່. ພວກເຂົາທັງສອງຈະຕໍ່ສູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,ຜູ້ອ້າຍຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ນ້ອງ”.

ເມື່ອນາງເຣເບກາອອກລູກ, ຜູ້ອ້າຍອອກມາພ້ອມກັບຂົນສີແດງ, ແລະ ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ: ເອຊາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ນ້ອງອອກມາພ້ອມກັບຈ່ອງສົ້ນນ່ອງຂອງເອຊາວອອກມາ, ແລະ ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ: ຢາໂຄບ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons