Makani Mabotu

Makani Mabotu

Esquema: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 395

Idioma: Tonga: Valley

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Majililo

Majililo

Mwapona beenzuma. Musike muswiilizye makani mabotu aya. Mulange mubbuku lyamikozyano muswiilizye kapati. Ciindiconse ncimunga mulamva muwuumina oyu (biipa, kwiimba, etc.), muyandule mukozyano utobela mubbuku lyamikozyano.

Mukozyano 1: Kakutanaba malengelo

Mukozyano 1: Kakutanaba malengelo

Kumatalikilo kwaciindi Leza pesi ngwakaliko. Leza wakalenga nyika, akuita mumuni kuti umwinike nkaambo zyonse zyakali mumuddima. Mbuli mbumwabona mumukozyano wakutanguna, Leza wakanzania meenda akalansi, akali kujulu. Meenda aansi, milonga alwizhi, akujulu tibona mayoba. Leza wakanza zhuba kuti limunike isikati, amwezi kuti umunike masiku. Leza mubotu. Wakalenga zyonse akuba anguzu atala azyonse.

Mukozyano 2: Leza ulaambula

Mukozyano 2: Leza ulaambula

Bhuku lili muchikozyano eci litegwa Bhaibbeli. Ndijwi lyaLeza litibuzya azyaLeza anzila zyake. Leza ulayanda bantu boonse, kapati. Iswe Tiyanda kucita zintu zyesu munzila, njitiyanda lino zilatipambula kuli Leza. Bhaibbeli lilati tondezya, nzila imwi biyo pesi njitikonzya kusvaanizigwa akujatana aLeza. Kwiisigwa kwamansimpe oku, nkumutamung kuzva mu Bhaibbeli.

Mukozyano 3: Malegelo

Mukozyano 3: Malegelo

Leza, aijwi lyake, wakalenga zintu zyonse zibotu. Wakaanza nyika amilundu; alwizi amilonga (mpamunya). Lino, wakalenga zintu zyonse zizumi, basvi bamumaanzi, bayuni bauluka abanyama boonse. Leza wakabotelwa azyonse nzyakalenga, nkaambo zyonse nzibotu.

Mukozyano 4: Adamu a Eva

Mukozyano 4: Adamu a Eva

Leza wakalenga muntu, wakutanguna Adamu, amwanakazi wakutanguna Eva. Wakabapa nguzu, atala azyonse nzyakalenga ano anyika. Bakali bagani baLeza, bakalikwaambuula awe mukuti mubakalikede. Leza wakabazumizya kulya misamu yoonse yakali mukuti eli, kunzu kwaUmwi biyo wakali akati kamuunda oyu. Mumukozyano wakucimwensi mulababona kabatyola mulau waLeza akulya mucelo ngubakalibindidwe. Bakabisya aboobo bugani bwabo aLeza bwakamana. Mukozyano wakululyo utondezya Adamu a Eva mbubakatandwa a Leza, elyo wakabatandanya mumulemba mubakalikede. Kuzva kuciindi eco bantu bakatalika kubeleka anguzu, kuti bajane zilyo zyakulya, aboobo bakatanguna kumvwa macise, macise akufwa.

Mukozyano 5: Kaini a Abbelo

Mukozyano 5: Kaini a Abbelo

Adamu a Eva bakazyala bana basankwa babili Kaini a Abbelo. Kaini wakasululwa, akusula Abbelo, nkukumujeya bumwi buzuba. Leza wakatuka Kaini mbuli mbaakaita kuli Adamu a Eva. Tili bazhukululwa ba Adamu a Eva, aboobo toonse takabisya. Zibi zilatipambula a Leza. Tilajana mulandu wezibi zysu.

Mukozyano 6: Bwaato bwa Noah

Mukozyano 6: Bwaato bwa Noah

Myaka Minji yakayinda lubo kwakaba bazhukululwa banji ba Adamu. Aba bantu bakabisya abalabo, kukutaswiilila Leza. Zibi zyabantu zyakakomena, zyakuti Leza wakayeye kubanyonyona a Zambangulwe pati. Kwakali mwaalumi omwe wakali kuyanda, akulemeka Leza. Izhina lyake ngu Noah. Leza wakabuzya Noah kuti ayake bwaato bupati, ayoboke abana bakwe mubayofutukila. Noah wakakambaula azya buuya bwa-leza, myaka njakali kuyaka bwato. Bantu tibakamvwa pe malailile a Leza, kuti basanduke kuzwa kunzila zyabo zibi akuti bafutulwe kuzambangulwe.

Mukozyano 7: Zambangulwe

Mukozyano 7: Zambangulwe

Noah wakabika bayuni abanyama bamisyobo yonse mubwato mbuli mbwakabuzigwa aLeza kuti acite. Lino Noah abakaintu bake, abana bake baalumi botatwe amwanakazi wake bakanjila mubwato. Leza wakajala mulyango. Wakawisya mvula impati amenda maanji kuzwa kujulu akuzuzya nyika yonse. Ciindi cakale camana lino nkoku kuti ani afutulwe. Noah abana bakwe mukati kabwaato bakali keede kabotu aboobo bantu boonse bakali anze abwato bakafwa. Noah wakafutulwa nkaambo wakalikusyoma kuli Leza, akumu telela.

Mukozyano 8: Abraham, Sara a Isaka

Mukozyano 8: Abraham, Sara a Isaka

Myaka minji yakayinda, aMisyobo yaNoah yakavula kuba Misyobo minji-minji. Abraham u wakali mwaalumi wakali kusyoma Leza. Leza wakamulongezya, Abrahamu wakali abanakwe, Leza wakati luzubo lwaako luwe yoba bantu bapati.

Abrahamu a Sara tibakalabana pe, pele Abrahamu wakalikusyoma kuli Leza. Oyu mukozyano utondezya kuti bakazi bazoba amwana kabali bakome na mwana baka mulika kuti Isaac. Leza Jesu Kristu wakalonda kufutula nyika, wakazwa kuli Abrahamu a Isaac. Ndilamubuzya azya Jesu musule.

Mukozyano 9: Mozesi amulau waleza

Mukozyano 9: Mozesi amulau waleza

Basimukowa baAbramu bakaba Nyika mpati itegwa Israeli. Musa alakwe wakali simukowa wa Abrahamu. Musa wakali kusyoma akulumba Leza alike. Bumwi buzuba Leza wakaita musa muchilundu nkukumubuzya milau, yakuti akabuzye bantu. Oyu mukozyano musa kaseluka mulundu, amilau yakwe kailembedwe abbwe. Leza uyanda kuti muntu woonse atobele milau yakwe (Milau ili kumi).

Mukozyano 10: Milau ilikumi

Mukozyano 10: Milau ilikumi

Njino Imwi yaMilau ilikumi Leza njaakapa Musa. Ilaiisya kuyanda akusyoma Leza omwe biyo wamasimpe. Kutanguna (amukozyano uliatala) kuluzende tilabona kuti tatuelede pe kusyoma Zibumbwa. Amikozyano yabanyama kufumbwa cimwi cintu.

Tuleelede kusyoma Leza, (siku bamba). Umwi biyo wamasimpe. (Mumukozyano utobela) isi, baina abana balikukomba, Leza antomwe. Bantu boonse baleelede kuba abuzuba bumwi biyo ansondo bwakukkomba Leza. (Lubo) bana baleeledhe kuswilila bazyai babo. (Mumukozyano uli ansi kuluzende). Mulau waLeza uti tatieledepe kujana utobela bambi ba-leza. Tatieledepe kubweza muka muntu (kwiita bumambe) (lcikozyano cakumaninizya).

Tatieledepe kubba, kufumbwa kubweza cintu citesi cesu. Leza ulatilailila kuti tilemeke milau yakwe.

Mukozyano 11: Cabilo cazibi

Mukozyano 11: Cabilo cazibi

Elyo Mwaalumi, kufumbwa Muntu wabisya, uleelede kupa caabilo cambelele kuli Leza. Mbelele ilafwa kuti ibweze mvuta yasikubisya (simulandu). Mbelele eyi yakali cikozyano camwana mulombe waLeza, Leza Jeso Kristu, Leza wakamutola kukufusa cibe caabilo caLeza, kubantu bonse banyika. Wakafwa amvuta Yesu. "Nimbelele yaLeza, Isalazya zibi zyanyika yoonse. Leza cakaba caabilo cazibi zyesu elyo nakafwa aciingano cacisamu. Tilumbe Jeso Kristu, sanduka akuzumina zibi zyako kuli nguwe, sanduka (Izwi kuzibi) aboobo Leza oti akulekelele.

Mukozyano 12: Mungelo, Maria aJosefa

Mukozyano 12: Mungelo, Maria aJosefa

Lino timve Jeso Kristu mbwakazyalwa. Ciindi Leza wakatisyomezya kutuma mufutuli (Muntu uza kukufutula kuzwa kuzibi). (,umukozyano ulikuluzende) mulabona Mungelo wakazwa kujulu kuza kumusimbi cuunga utegwa Maria. Maria wakalimusimbi nakalindu, wakalitangidwi kasuwa aMozesinkwa Josefa. Mungelo wakaambila Maria kuti Muuya waLeza uleza mulinguwe asikube abula (Idda). Mwana uzoteegwa Jesu Kristo. (Mbuli mbumubwene mumukozyano ulikululyo.) Mungelo wakalitondezya mbubona kuli Josefa muciloto. Wakati kuli Josefa "utayowipe kubweza Maria mwanakazi wako, ulaabula Bwamuuya usalala. Izhina lyamwana uzoteegwa Kristu. (Kakulikuti Mufutuli) uza kuzofutula bantu bakwakwe muzibi zyabo." Josefa wakaswiilizya Leza. (Aboobo tibakaswaanana pe abulo aMaria kusikila mwana watumbukwa.

Mukozyano 13: Kuzyalwa kwaJesu

Mukozyano 13: Kuzyalwa kwaJesu

Josefa aMaria bakali mulwendo lwakuya kuddolopo litegwa Bethlehema. Nkaambo iddolopo eli lyakalizudde bantu, tikwakali mvuta yakuti baone pe. Bakaya mucibaya canombe. Omo Maria wakazyala mwana Jeso. Maria wakacili nakalindu Jeso nakazyalwa. Masiku abuzuba obo Mungelo wakalitondeezya kuli bamwi baalumi (beembeli) bakalikulinda imbelele zyabo, kumacezyo wakababuzya azyakuzyalwa kwaJeso muBethlehema. Lino bangelo baanji bakaboneka mujulu kabaimba akulumbaizya Leza. Baalumi aba bakeenda mpawo kuyobona Mufutuli Jesu.

Mukozyano 14: Jesu kali sikuyiisya

Mukozyano 14: Jesu kali sikuyiisya

Icikozyano cili kumwensi tilabona Jeso kalimyaaka alikumi aabili (12) ulikwaambula azyaLeza, abayiisyi abatungamili baIsrael kaswiilila akubuzya mibusyo. Bakagamba aluzhibo lwake azyaLeza. Mukozyano wabili utondeezya Jesu naka zokomena kuba mwanalumi mupati kayiisya bantu azyaLeza. Bamwi bantu bakalikumuswiilila akumulemeka. Anu Bamwi bantu tebakamuswiilila pe, bakamukazya. Leza uyanda kuti tizumine (kumusyoma) akutobela Jeso.

Mukozyano 15: Milimo igambya yaLeza

Mukozyano 15: Milimo igambya yaLeza

Mikozyano eyi itondeezya nguzi zipati zyaLeza nzyakapa mwanaakwe Jeso, kuti acite zigambyo. Mumukozyano ulikuluzende Jeso wakaponia mwaalumi wakazyeedwe kalimoofu, nkukuti takalikubona pe. Mukozyano ulakati ulatitondezya kabusya mwana waka zoba muzumi lubo awo isi abaina mwana kabayimvwi kabalangilila. Kumaninizya tulibwene Jeso kalimukweenda atala ameenda. Ulikweenda atala ameenda kulibasikwiiya bake, abo balimubwato bwato mulwizhi. Leza Jeso wakaita zigambyo ziinji zilimbuli zezi, kuti tizhibe kuti mwanaaLeza. Nguzu zyaJeso zilakonzya kutigwasya aswe (mapenzi esu).

Mukozyano 16: Mbwakapenzegwa

Mukozyano 16: Mbwakapenzegwa

Jeso wakacita zintu zinji zigambya aboobo bantu banji bakamutobela. Jeso wakala Buuya. Wakaponia baciswa akubaiisya zyaLeza. wakalonda kuzofutula basweekedde, abantu basizibi boonse. Basimucita zibi Jeso naakabamba kuti mbasizibi bakamuzonda. Batungamilili babantu bakamuzonda Jeso. Tebakali kusyoma pe kuti Jeso mwana waLeza. Bakamwaanga, akumupa milandu yama njaka pawo bakamuuma. Bakamuzvatika ngwani yamaamva mumutwe wake, bakamusvida mate akumucapa. Asi Jeso taakakaka pe. Wakalizi kuti zyeelede kucitika kuli nguwe zyeelede kucitika kulinguwe. Wakazumizya basimucita zibi kuti bamucise akumujaya. Wakafwa kuti abe cipaizvo zyabantu bakwe.

Mukozyano 17: Jeso mbaakajegwa

Mukozyano 17: Jeso mbaakajegwa

Jeso wakauminwa aciigano. (Ciingano cakulimvwi ansi pawo awa Jeso) wakauminwa wakafwa. Basimulandu bakauminwa antoomwi aJeso. Muciindi eco njiyakali nzila yakujaya a njiyo bajai. Anu Jeso taakwe mulandu ngwaakacita. Jeso wakaba cipaizyo cakaliya zibi zyabanyu boonse. Toonse tilibisizye tweelede kufwa nkaambo ka. Jesu wakabwezha cipubulo cesu ncitwaalede kupubulwa acico. Do talebulula kuti tilibasimucita zibi akusandu ka kuzvakuzibi zyesu, Leza, ulatilekelela akutisanzya zibi zyesu, Lumba umutobele, tambula mwami Jesi Kristu pawo ulafutulwa.

Mukozyano 18: Kubuka

Mukozyano 18: Kubuka

Ibakalikumusula bakali kuyeya kuti bakamujeya, anu te zyakalibobope! Musule Jeso wakauminwa aciingano wakafa, beenzinyina bakamuvwikila mubili wake muchibunda. Bakajala mulyango wakucibunda abwe. Mazuba abili akainda muli bwatatu, Jeso wakabuka kubakofwa. Bamwi banakazi nibakakusika ku cuumbwe, bakajana bwe lyakungulusigwa Jeso kali wazwa. Ngilozi zibili zyakaliko zyakabambila kuti Jeso muumi. "Tawo ano pe wabuka, "bakamba Jeso naakabuka kubakafwa, wakatondezya kuti nguLeza. Jeso muumi sunu ngusinguzu kwiinda Satani alufu.

Mukozyano 19: Tomasi ulasyoma

Mukozyano 19: Tomasi ulasyoma

Musule mwakubuka kwaJeso, beenzinyina banji (bantu) bakamubona, bakaambula akulya anguwe. Tomasi umwi wabeenzinyina (baiyi) taakalumba pe kuti Jeso wabuka muzumi ambinya. Wakaamba kuti, "Kusikila ndabona mabanga amukujata, tandi syomi pe." Tilikubona mumukozyanisyo Jeso katondezya Tomasi Zilonda izyakumininwa. Tomasi wakasyoma. Wakawida ansi ampela lyaJeso wamba kuti, "Mwami wangu aLeza wangu."

Jeso wakaamba kuti, "Balaacoolwe abo basyoma nikuba kabatandibwene.

Mukozyano 20: Kutanta kwaJeso kujulu

Mukozyano 20: Kutanta kwaJeso kujulu

Mazuba makumi abanda, Jeso naakabuka kubakafwa, wakalitondeezya kubantu zindi zinji. Bantu banji baka mubona kuti muumi. Lino Jeso wakalili bambilide kubweda kuli wisi kujulu. Wakamana mulimo ngwakazidilide kuzoucita. Jeso wakaambila basikwiya (baiyi) kuti babuzye muntu onse makani aya mabotu.

Basikwiya bakalangilila Jeso naakali kuya kujulu. Ngilozi zibili (Zyakali azvizvato zituba) zyakalitondeezya akwaamba kuti kubaiyi Jeso uzosika bumwi buzuba kazwa kujulu mbuli maboneno ngibamubona kaya kujulu.. Kusikila ciindi iciza, Jeso ulakomba kali kujulu. Uli kubambila bamusyoma abamutobela ndau yakukala. Lino, iwe utyeni? Unga ulalumba na akumutobela Jeso? Inga ulaba nguuswaanana anguwe na?

Mukozyano 21: Ciingano

Mukozyano 21: Ciingano

Jeso wakafwidanz aciingano? Jeso wakafida kufutura basimucita zibi kuzva kucipubulo cazibi. Yeya, bulowa bwaJeso, mwana waLeza, bulati sanzya kuzva kuzibi zyonse zyesu. Jeso tabisizye pe, anu wakafa kuti agwisye cibi citipambula kuzva kuli Leza. Ciingano citiyeyesya Jeso utabisizye pe mbelele yaLeza yakapayililwa ndiswe. Ngatishome muli Jeso akusanduka (kusanduka) kuzva kuzibi, zibi zyesu zilalekelelwa aLEZA. Jeso ulaticita bana baLeza, (beenzinyina abazyalani). Mukozyano utobela ulatibuzya kuti timvisisye caamba muntu utobela Kristu, na-kuti imusyomi.

Mukozyano 22: Nzila izibili

Mukozyano 22: Nzila izibili

Jeso wakasiya kuti kuli nzila izibili. Umwi aumwi ulimunzila yazibi iya kumapenzi kuzva kumazyalilo aakwe. Toonse yulazibi kubisya nkutwakatola kuli Adamu. Jeso uyanda kuti tinjile muka nzila kanini kaya kuliLeza kujulu. Namuntu mubuumi obu wasyoma muli Jeso akumutobela, watambula buumi butamani. Wazva mumugwa-gwa, wanjila mukanzila kaniini kaya kujulu. Takuko pe kutongwa kwacibi kulibabo bali munzila nini. Kusala: Do (icikombyo) usale kutobela Jeso, ulakonzya kwaamba kuli Leza (mumunyengetelo) mbuli bobu: "Leza, ndiyanda kulebulula kuti ndilisimucita zibi. Ndilalumba kuti Jeso wakandifwida aciingano kubbadala zibi zyangu. Ndilekelele undisyanzye (myoyo wangu) akundicita umwi wantunduyako (wabwami). Ndiyanda kutobela Jeso nzira yako iluleme, ndazofwa ndikabone anduwe Kujulu. Talumba nduwe Leza."

Do walumba zyaconzyo akukomba (kwaamba kuliLeza) mbuli bobu, wanjila munzila niini yakukondwa alukule antomwe aLeza.

Mukozyano 23: Bana baLeza

Mukozyano 23: Bana baLeza

Jeso ubonwa akutambula bantu kuzva kumayanzi amushobo amwamba umwi aumwi. Bakalumba mulinguwe akuba bana baLeza. Bali munzila niini iya kujulu. Bantu baLeza bali mbuli ntundu, boonse balijiseni antoomwe mumwami Jeso.

Mukozyano 24: Kuzyalwa apiya

Mukozyano 24: Kuzyalwa apiya

Masiku amwi, muisyi silutwe wakalikutegwa Nikodimasi, wakazha kuli nguwe Jeso kuzobuzya azyaLeza. Jeso wakamwambila kuti umwi aumwi uyanda kuba mubwami bwaLeza, (kuya kujulu) weelede kuba abuumi bupiya. Zili mbuli kuzyaligwa apiya. Tatikwe pe nguzu zyakuli sandula. Muuya usalala waLeza ulatipa buumi bupiya mukusyoma akutobela Jeso. Tilaba bantu bapiya, bantu (bana) baLeza.

Mukozyano 25: Ikuza kwaMuuya Usalala

Mukozyano 25: Ikuza kwaMuuya Usalala

Balumi aba basikwiya baJeso. Jeso nakabwedezegwa kujulu, wakabaambila kuti uzobatumina Muuya Usalala. Mazuba kumi Jeso kali wabweda kujulu, baiyi aba bakali antomwe (andau imwibiyo). Pawo, Muuya Usalala wakazha akuzuzya boonse mbuli mbaakabambila. Bantu aba bakatambula nguzu zyakwukambauka malaka asiyene kwaambila bantu zigambyo zyacitwa aLeza. Muuya Usalala ulakala mumusyomi (maKristi) wamasimpe batobeli baJeso ulabapa nguzu zyakumuyanda akumuswiilizya Jeso.

Mukozyano 26: Kweenda mumuni

Mukozyano 26: Kweenda mumuni

Muntu muciindi caanga taanatanguna kusyoma muliJeso, inga uli mbuli muntu uli acikozyano cakulumwensi, weenda mumudima. Ulaligubbula akuwida mucibi akaambo kakuti takukwe mumwini pe umumwinikila. Muciindi nitibimba muMwami Jeso, inga baba mbuli muntu weenda munzila itwasanukide shikati! Jeso wakaamba kuti "Ndili mumwini wanyika. Muntu unditobela, taendi mumudima." Leza wakapa muuya usalala kugwasya akuisya balumbi (maKristi) inzila yakwe ya buumi.

Mukozyano 27: Kuswiilila ijwi lyaleza

Mukozyano 27: Kuswiilila ijwi lyaleza

Musyomi (muKristu, mutobeli) muli Jeso Kristu muntu mupiya, pawo ula swiiliya ijwi lyaLeza. Ulalumba kuti Leza wakamulekelela cibi cakwe. Mulumbi taavuuli pe; taalwani pe akuita nkanzi, taabbi pe nikuba kukomba zikozyano kana kuti bamwi ba Leza naa kuti mizimu. Muuya Usalala upa nguzu kumusyomi kuti asiye zintu zibi acite zibotu.

Mukozyano 28: Ntunda yabuKristo

Mukozyano 28: Ntunda yabuKristo

Mulange ntundu eyi yeenda munzila yaLeza. Mwalumi uyanda mukaintu wakwe alakwe mukaintu ulalemeka mwalumi wake mbuli jwi lyaLeza mbulyaamba. Balagwasyana akuisya bana babo kuti bayande Leza, akwiiya ijwi lyake akuliswiilizya. Intundu yabuKristu(balumbi) ilakomba akubelekela antomwe Leza.

Mukozyano 29: Yanda ibakusula

Mukozyano 29: Yanda ibakusula

Jeso wakaisya batobeli bakwe (baiyi) kuti bayande bantu boonse ababasulide. Tweelede kugwasya abali mumapenzi bamwi bamisyobo. Jeso wakamba kaambo kamwalumi akubbidwa abafumpi. Mwanalumi waumwi mushobo ulajana silweendo kalemede loko. Wakagwasya mulondola wakali mumapenzi. Nkaambo taakambo mubbadalo pe. Jeso wakamba kuti tilede kucita zintu zibotu mbuli zezi.

Mukozyano 30: Jeso ngusi manguzu

Mukozyano 30: Jeso ngusi manguzu

Balumi aba bakalikumupa zikozyano kuti kube Leza wamasimpe. Bakasyoma muli zezi kabatana baba batobeli baKristu. Musyomi waciKristu weelede kusowa zintu zyose zyaSatani azya muuya mubi. Mwami Jeso ngu simanguzu kwiinda Satani, muuya mubi, mukozyano azikombwa (balozi abumanikizyi bwabo). Iswe toba syomi tatelede kuyowa Satani. Tuelede kwaambila Leza kuti atigwasye akuti londola.

Mukozyano 31: Kugusya muuya mubi

Mukozyano 31: Kugusya muuya mubi

Mumakozyano oyu tilikubona mwalumi ula muuya mubi. Taakwe naakalikwangika pe antambo anceni nkaambo muuya mubi (madimoni) wakala anguzu. Jeso wakatanda muuya mubi (madimoni) kuti izve mumwalumi, pawo yakazva nkaambo yeelede kuswilila Jeso simanguzu kwiinda Satani amadimoni akwe. Mwalumi oyu wakangununwa kuzva kumuuya mubi pawo wakambila beenzinyina zyaakacitilwa a Jeso. Jeso ngusimanguzu kwiinda Satani amyuya yakwe mibi yoonse, pawo boonse ngabamuswiilile.

Kuli Salila: Nawapambanisigwa amuuya mibi, buzya basyomi bamwi bakukombele. Buzya Jeso simanguzu autande. (Naula muuya minji iinda muumwi, buzya basyomi bakukombele muzhina lyaJeso itandwe myiuya mibi eyi akuitandanya kuti ileke kujoka.) Nateenda akuswiilila Jeso, ukala mulindiswe. Nguzu zyake zilatlondola, Satani tatipenzyi pe.

Mukozyano 32: Tobela Jeso

Mukozyano 32: Tobela Jeso

Mucikozyano eci cititondezya mulumbi (mu Kristu) ngaasunkwa kuleka kutobela Jeso. Satani uyanda ndiswe kuti tilube Leza akaambo kakuyeyesya mali, izyakuzwaata, tombwe, zyakunywa zikola azintu zyoonse zisiyenesiyene. Satani ulatibuzya kuti zintu ezi zilaticita kuti tibotelwe, asi anu nubeja kupela. Satani mubeji mpawo uleezya kutibejela akutimana. Anu Leza wamba kuti: "Kaka Satani mpawo ulakucija." Leza nguTaata wesu uli kujulu. Ulizhi zibuligwa abana bake, utibimbya "Kupa zintu zibotu kuli babo bamuyanda". Nitubimba aLeza akuswiilila mwanaake Jeso, tilajana nguzu zyaLeza muciindi camasunkuzyo.

Mukozyano 33: Natabisya

Mukozyano 33: Natabisya

Jeso wakaamba sitoli eyi: Mujaya wakazva amuunzi, wakeenda kulamfu mpawo wakacita zintu zibi ziinji. Wakasania mali yoonse njaakati wapegwa ataata wakwe, wakacita buvuule mpawo wakapona mubumi. Niyakama mali yakwe yoonse, mwakaba nzala mpati munyika omo mpawo mwanalumi oyu wakaba muumba akumva nzala mpati. Wakasita muciindi cakubona kuti wakabisya mpawo wakajokela kuli wisi. Akuyanda kujatilwa. Akaambo kakuti wisi wakali kumuyanda kapati, wakamutambula mumuunzi. Sitoli eyi ititondezya kuti naatabisya, teelede kumvwa mulandu, ngataambe cibi cesu kuli Leza akusanduka kuzva kuli cico. Kaambo Leza ulatiyanda kapati akutilekelela cibi cesu mpawo ulatitambula kuti tendezyane Anguwe ambinya.

Mukozyano 34: Maciswe

Mukozyano 34: Maciswe

Mwanalumi amwanakazi ano, balangika kulibombya (kuliceteka) akambo kakuti bbululu wabo ulaciswa loko. Bantu baLeza bacita biyeni naabaciswa? Beelede kukomba ku Mwami akulumba kuti ula cita cibotu. Leza ulaponesya muntu uciswa nadonga kuli kuyanda kwake, naa kuti akumugwasya kuyanda musamu uli kabotu. Leza ulatiyanda mpawo ulatilondola ali zyoonse zicitika kubana bakwe. Leza ulabamba musyomi kuti ata penzegwi aSatani, iswe tateelede kumuyowa pe, anu ngatibimbe muli Jeso kuti atilondole. Jeso ulandiswe mukutipa luumuno muziindi zyamapenzi.

Mukozyano 35: Lufu

Mukozyano 35: Lufu

Tonse tilizhi kuti bumwi buzuba tilafwa. Pele niinzi cizocitika kuli ndiswe mushule mwakufa? Na-musyomi (muKristu) afwa muuya wake uleenda kuya kuba antamwi aMwami Jeso Kristu. Beenzinyina wabali asikufwa abayandikani bake tabeelede kuzundwa amakatazyo. Tateelede kuyowa lufu kaambo tilizhi kuti Leza ulatiyanda mpawo wakatinununa kuzva kucibi. Batasyomi taabakwe kulangilizya kugambya oku kwa buumi antomwe aLeza mushule mwakufa kwabo. Beenda kundau iyoosya. Uya kuli noyoofwa?

Mukozyano 36: Mubili waKristu

Mukozyano 36: Mubili waKristu

Ano tilikubona amwi mapaanzi asiyene - siyene amubili. Paanzi limwi alimwi lyamubili wesu lilamulimo walyo. Ilinso ndyakubonesya; kutwi kwakumvisya amulomo ngwakulisya akwaambula. Mapaanzi onse amubili abelekela antomwe. Na-limwi paanzi lyacisva kana kuti kulemaala, mubili onse ulashupeka. Leza ulamba kuti basyomi (maKristu) mapaanzi amubili umwi biyo (utegwana mbungano). Jeso mutwe wamubili oyo. Leza ula mulimo wamusyomi umwi aumwi wakucita, mbuli mukozyano: kukambauka, kuisya zintu zyaLeza, kwiimba nteembauzyo zyake, kulimina kusanina ntundu kana kuti kwiipekela kulya kwaayo.

Umwi aumwi weelede kubelekela mwami Jeso kugwasizya mubili onse waKristo kuti ube anguzu. Basyomi bonse beelede kuyandana akubelekela antomwe na kutii mubili wa Kristo ulapenzegwa.

Mukozyano 37: Kubungana antoomwe

Mukozyano 37: Kubungana antoomwe

Basyomi bonse ngababungane antamwi ciindi coonse bakombe Leza. Teelede kwiiya kuzva muBbaibbili ijwi lyaLeza, imba nyimbo ukombe.

Teelede kweeta zipo zyamulimo waLeza. Mwami ulatambila kuti tiyeye lufu lwaMwami wesu Jeso. Ano tili kubona balumbi (bantu baLeza) ngabali kwaabana cingwa acakunywa (zyeeleni) antomwe. Cingwa citiyezya mubili waJeso wakajiilwa ndiswe acingano. Cakunywa citiyezya bulowa bwake bwakatikila kutisanzya zibi zyesu akuteeta afwifwi kuli Leza. Teelede kuyeya lufu lwake kuti timuyande camwoyo onse.

Mukozyano 38: Jeso ulazha ambinya

Mukozyano 38: Jeso ulazha ambinya

Kuli Leza muciindi cakwe ceelede, Jeso ulaza kazwa kujulu, mbuli mbwakatilayilila. Uzozha kuzotola basyoma bamasimpe (tundu yaLeza). Mwami Jeso uzobusya bonse bantu baLeza bafwide mpawo zibunda zyabo zizosyaala nkazitakwe citupe. Bantu baLeza bazumi ibalapona ano uyotanta ambabo. Balumbi bonse bayoswanana aMwami Jeso mujulu (mujoba) pawo bayo kala anguwe kutamani. Batalumbi baya kukusowegwa akusvaanana alubeta luyumu lwaLeza. Tatizhipe Jeso nasika, anu teelede kulibambila akwimikilila. Ulilibambilide na kusvaana amwami Jeso kuti asika sunu?

Mukozyano 39: Kuba amucelo

Mukozyano 39: Kuba amucelo

Mbuli mucelo mucikozyano eci ulacita mucelo, mulumbi (muKristo) ulacita mucelo waMuuya Usalala. Jeso wakamba kuti, "Ndime musansa musamu. Inywe muli matabi. Do kamukala mulindime andime muli ndinywe, mulaba amicelo minji." Muuya Usalala waLeza ula kala akubeleka mumwoyo yesu (mulindisise). Kuba amucelo waLuyando, Kukondwa, Luumuno, Busicamba, Buuya, Bubotu, Lusyomo, Lubombo akulizyola mubuumi bwesu. Namatabi amusansa ngaataciti micelo, ala gokwa, alafa akumpwa. Batobeli baJeso beelede kuba amicelo minji - eci cintu cibotu citili kwaamba mbuli Luyando, eci cilasumpula a kulemeka Leza, muyandikani wesu Taata wakujulu.

Mukozyano 40: Kwaambila bamwi bantu

Mukozyano 40: Kwaambila bamwi bantu

Jeso wakaambila bonse basyoma kuti beende bakaambile bamwi makani mabotu aJeso kuti bafutulwe kuzva kucibi akukomba lyamulilo. Cikozyano eci citondezya musyomi ngwaaswiilila bamwwi azyaJeso. Muuya Usalala waLeya ulatigwasya, ulapa inguzu kuti tukambauke Jeso Kristo. Mpawo ulungulwide beenzonyokwe abamwi nziwa-yiya kuzva mubbuku lyacikozyano eci.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

La "Buena Noticia" audio-visual - Este conjunto audiovisual cuenta con 40 imágenes para presentar una visión general de la Biblia desde la Creación hasta Cristo. Cubre el mensaje de salvación y la enseñanza básica de la vida cristiana. Está disponible en más de 1300 idiomas.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach