Good News

Good News

Esquema: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Número de guión: 395

Idioma: Lunda

Tema: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Audiencia: General

Estilo: Monolog

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism

Citación Biblica: Extensive

Estado: Publishable

Guión de texto

Kulumulula

Kulumulula

Kolenu enu amabwambu. Inzenu mutiyi iyi nsañu yayaiwahi. Talenu hamukanda wanyevulu nakutiyilila chakashinshi. Chimwatiya chivuminu neyi ichi, (gingle) hela kamina bakulenu mwevulu wunalondeli mumukanda wanyevulu.

Mwevulu wamuchimu: Hendhu kuleña kanda

Mwevulu wamuchimu: Hendhu kuleña kanda

Hatachi henohu yuma yejima kanda ayileñi kwadiñi hohu Nzambi. Nzambi waleñeli iseki cheñi wahosheli nindi chejeji chitoñeki muloña hadiñi mwidima. Neyi chimunamoni mumwevulu watachi, Nzambi wambwili menji akwishina na menji a muluzwizu. Menji amwishina hituloña na majiya (kulañawiji), menji ahewulu diwu mavu mwekalaña menji. Nzambi waleñeli (mwaana) iteni kulonda kuyula namwana ni kakweji kulonda kuyula na wufuku. Nzambi himwahi waleñeli yuma yejima cheni nawa wayulaña yuma yejima.

Mwevula wamuchiyedi: Nzambi hakuhosha

Mwevula wamuchiyedi: Nzambi hakuhosha

Mukanda wudi aha hamwevulu diwu Mukanda waNzambi. Hizu da Nzambi datulejaña nsañu ja Nzambi ninjila jindi. Nzambi wakeña antu ejima nankashi. Etu twakeña kwila yuma mwafwilaña kwila nyichima yetu dichi chuma chatwambulaña na Nzimbi. Mukanda wa Nzambi watwinyikilaña njila yimu hohu yitunatweshi kudinuña na Nzambi. Awa mazu alala ejima wunakutiya katataka anafumi mumukanda wa Nzambi.

Mwevulu wamuchisatu: Kuleña

Mwevulu wamuchisatu: Kuleña

Nzambi nezu dindi waleñeli yuma yejima chachiwahi. Waleñeli iseki nijimpidi nikaluñalwiji nituloña nawa. Nkumininaku waleñeli yuma yejima yahandaña, anshi ekala mumenji, atuda ashakamaña munyitondu niatunyama ejima. Nzambi watiyihi kuwaha nayuma yejima yaleñeliji, muloña yuma yejima yadiñi yayiwahi nankashi.

Mwevulu wamuchiwana: Adama na Eva

Mwevulu wamuchiwana: Adama na Eva

Nzambi nawa waleñeli iyala watachi Adama ni mumbanda watachi Eva. Wayinkeli ñovu ni wanta kulonda kuyula yuma yejima yaleñeli Nzambi hanu heseki. Antu wenawa adiñi amabwambu jaNzambi nawa ahanjikileña nindi mwitempa mwashakami neñawu.

Nzambi wayitejeli kuda nyikabu yejima ilaña kufumishahu hohu nyikabu yamutondu wumu wayilekesheliji. Mumwevulu wakuchimunswa munamoni hiyakudikana na Nzambi nakuda nyikabu yamutondu wayilekesheliyi. Avulumwini nikukundañana naNzambi kwamanini. Mwevulu wakuchidilu wunamwekeshi Nzambi chababesheliyi Adama na Eva nakuyihaña afumi mwitempa Kufuma mpiniji yenoyu antu atachikilikuzata nañovu kulonda amoni yakuda, atachikili nawa kutiya yivuku, yikatu, nikumona kufwa.

Mwevulu wamuchitanu: Kena na Abeli

Mwevulu wamuchitanu: Kena na Abeli

Adama na Eva avweli anyana amayala ayedi akena na Abeli. Kena wamutiyilili Abeli ichimadichi ifuku dimu wamujahili Abeli. Nzambi wamubabesheli kena hanañu yanshidi yindi neyi chayibabesheliyi a Adama na Eva. Etu tudi anyana ka Adama na Eva dichi wejima wetu nawa tunavulumuni. Nshidi yatwambulaña etu na Nzambi. Etu twatelela kubabesha muloña wa nshidi yetu.

Mwevulu wamuchitanu nawumu: Watu wa nowa

Mwevulu wamuchitanu nawumu: Watu wa nowa

Yaka yayivulu chiyamanini anyana ka Adama avulili. Antu awa niwena avulumwini nakudi kaña naNzambi. Nshidi yawantu yaswejeli hamakutoha dichi Nzambi watoñojokeli kujilumuna antu na dibaji damenji amavulu. Kwadiñi iyala wumu hohu wakeñeli Nzambi nakumwovwahila. Ijina dindi wadiñi Nowa. Nzambi walejeli Nowa nindi atuñi watu weneni kulonda yena nichisaka chindi akapulukilumu. Nowa watañishileña kuloña kwa Nzambi yaka yejima yatuñileñayi watu. Antu hiyakuhweleli mazu aNzambi kulonda afumi munshidi jawu akayamwini kudibajiku.

Mvewulu wamuchitanu nachiyedi: Dibaji

Mvewulu wamuchitanu nachiyedi: Dibaji

Nowa wapompesheli nakwiñija atuda niatunyama hamuchidi hamuchidi muwatu neyi chamulejeluwu kudi Nzambi. Dichi Nowa niñodindi nawanyanawu amayala asatu hamu niañodi jawu eñlili muwatu. Nzambi wenzeli chenzelu. Watemesheli nvula yenenei hama nimenji kufuma kwishina damaseki enzesheli hamaseki. Mpinji yatela kwamwina muntu yadiñi yamana dehi mwaka. Nowa ni chisaka chindi mukachi kawatu ahandili, ilaña antu ejima hanji yawatu ajilumukili nadibaji. Nowa amwamwinini muloña nanochu chamuku hweleliyi Nzambi nakumwovwahila nawa.

Mwevulu wamuchitanu nachisatu: Abrahama, Sara niIsaka

Mwevulu wamuchitanu nachisatu: Abrahama, Sara niIsaka

Makiñu ninyaka yayivulu yahitili ninyana ka Nowa yekalili nyichidi yayivulu. Abrahama wadiñi iyala wakeñeli Nzambi nakumwovwahila. Nzambi wamukanini. Abrahama nindi anyanindi amba kekala munza wawuneni. Abrahama na ñodindi Sara hiyadiñi nanyanaku, ilaña Abrahama wakuhweleli chikaninu chaNzambi. Mwevulu weniwu wunakumwekesha nawu avweleli mwana weyala henohu ekala dehi atushinakaji amutumba niijina nawu Isaka. Mwanta Yesu Kristu wenjili nakwamwina mpata yinu wasemukili kufuma kudi Abrahama naIsaka. Wena mazu ansañu ja Yesu tukuyileja kunbidi iku hakadi kuleha.

Mwevulu wamuchitanu nayiwana: Mosi na nshimbi ja nzambi

Mwevulu wamuchitanu nayiwana: Mosi na nshimbi ja nzambi

Anyana ka Abrahama aswejeli kuvula ekala ni munza watenenuwu nawu a Isarela. Mosi niyena wadiñi mwana ka Abrahama. Mosi wamukuhweleli Nzambi nakumwovwahila nawa. Ifuku dimu Nzambi wamutambikilili Mosi kumpidi, kwenoku Nzambi wamwinkeli nshimbi jindi nindi ayitañishi antu. Iwu mwevulu wunamwekeshi Mosi nakusuluka hampidi nasendi ninshimbi jaNzambi jakusoneka helola dawubasa. Nzambi wakeña muntu himuntu ovwahili nshimbi jindi.

Mwevulu wamwikumi: Nshimbi ikumi

Mwevulu wamwikumi: Nshimbi ikumi

Iji diji nshimbi ja Nzambi jikwawu jenkeliyi Mosi. Jatulejaña kukeña nakwovwahila Nzambi wumu hohu walala. Kutachika kuchimunswa kwiwulu tunamoni mwevulu wunakushimuna nawu bayi tudifukula kudi ankishi hela awanyama hela ayuma yacheñi. Etu twatela kudifukula kudi Nzambi walala nleñi hohu. Mumwevulu wunalondumu, tata ni mama ni nyana anakudifukula kudi Nzambi wejima wawu. Antu ejima atela kwikala nefuku dimu hachalumingu hachalumingu dakudifukula nakuhameka Nzambi. Chuma chikwawu anyana chiña ovwahili nakulemesha anvwali jawu. Kwishina da wevulu kuchimunswa nshimbi yaNzambi nawu kujaha muntu chinjila. Wunalondumu nawu kwila wuvumbi nañoda mukwenu chinjila. Mwevulu wakukumisha nawu kwiyahela kufwila chuma chamukwenu chinjila. Nzambi nindi etu chiña tuhembi nshimbi jindi.

Mwevulu wamwikumi nawumu: Mulambu wanshidi

Mwevulu wamwikumi nawumu: Mulambu wanshidi

Chelileña neyi muntu navulumuni nakujaha nshimbi jaNzambi chiña ahana mulambu wamwana kamukoku kudi Nzambi. Mwana kamukoku wafwili kulonda ekali kajahishewa kamukwanshidi. Yena mwana kamukoku wandiñi hichinjikijila chakwinyika mwana ka Nzambi, Mwanta Yesu Kristu. Yesu wenjili nakufwa ekali mulambu kudi Nzambi wawantu ejima munu mumpata. Mwanta Yesu watufwililetu.Diyi Mwana kamukoku waNzambi wafumishaña nshidi yawakwampata yaheseki. Yesu wadiñi mulambu wanshidi yetu chafwiliyi hakulusu hana hamutondu wakusempashana. Mwitiyenu Yesu Kristu, lubulenu nshidi jenu kudi yena, balumukenu munyichima kulonda Nzambi anyanakeni nshidi jenu jejima.

Mwevulu wamwikumi nayiyedi: Kañelu, Mariya na Yosefa

Mwevulu wamwikumi nayiyedi: Kañelu, Mariya na Yosefa

Katataka twayenu tutiyenu chasemukiliyi YesuKristu. Hanyakoho, Nzambi wakanini kutemesha chamwinu, mukwakutwamwina etu kunshidi jetu. Mumwevulu kuchimunswa wunatweshi kumona kañelu wenjili kudi chañadima wamubanda Mariya kufuma mwiwulu. Mariya wadiñi kanda adimonañahu dehi neyala dichi amoteli nakumukana kumusumbula kudi Yosefu. Kañelu wamulejeli nindi Spiritu yaNzambi wakenza hadi yena niyena wakekala nevumu. Mukeki akamutena nawu Yesu, mwana ka Nzambi. Mumwevulu wakuchidilu, kañelu wadimwekesheli kudi Yosefu nakuhosha nindi mukulota.

Wamulejeli Yosefu nindi kanda wutiya woma wakutambula Mariya ekali iñodeyuku. Wudi nevumu da ñovu ya Spiritu Wajila waNzambi. Izhina da mukeki dakekala Yesu, kulumbulula nawu chamwinu. Wakamwina antu indi kunshidi jawu. Yosefu wovwahilili Nzambi, hadimweni na Mariyaku chiña mukeki nasemuki dehi.

Mwevulu wamwikumi nayisatu: Kuvwalika kwa Yesu

Mwevulu wamwikumi nayisatu: Kuvwalika kwa Yesu

Yosefu na Mariya endeli nakuya kumukala wa Betelemi. Chelili mukala wejima wenzeli nawantu hikwadiñi iluña mwakukama wenaku. Akamini mwitaña dawañombi mwenomu Mariya hakuvwala mukeki Yesu. Nimpinji yinu Mariya wadiñi kanda adimonañahu dehi neyala havwalikili Yesu. Wufuku wenowu kañelu wadimwekesheli kudi amayala, atubiña, ahembeleña nyikoku mwiha kukamwihi. Wayilejeli kuvwalika kwa Yesu mu Betelemi. Dichi atuñelu amavulu amwekeni mwiwulu anakwimba nikuhameka Nzambi. Awa amayala hohenohu ayili nakumona yena Chamwinu Yesu.

Mwevulu wamwikumi nayiwana: Yesu Ntañishi

Mwevulu wamwikumi nayiwana: Yesu Ntañishi

Mumwevulu kuchimunswa, tunamoni Yesu wudi nayaka ikumi na yiyedi (12). Nakuhosha nsañu ja Nzambi nawankuluñaña nawanlomboli awaIsarela, nikutiyilila nakwihula malwihu. Ahayamini chasewejeli Yesu kwiluka nsañu jaNzambi. Mwevulu wamuchiyedi wunamwekeshi Yesu chakuliliyi nakwikala iyala hakutañisha antu ninsañu ja Nzambi. Amakwawu etiyili kuleja kwindi hiyakumwovwahila. Amakwawu hiyamwitiyiluku hiyakumutadikisha. Nzambi nakeñi etu tumwitiyi nakumukuhwelela nakulondela ni Yesu.

Mwevulu wamwikumi nayitanu: Nyidimu yayihayamisha ya Yesu

Mwevulu wamwikumi nayitanu: Nyidimu yayihayamisha ya Yesu

Nyevulu iyi yinamwekeshi ñovu jeneni jaNzambi Tata jamwinkeliyi Yesu kulonda kukoña nachi yihayamisha. Mumwevulu kuchimunswa Yesu wakwatili iyala wasemukili mputamensu kulonda atweshi kumona. Mwevulu wahakachi wunamwekeshi Yesu nakusañula mwana wafwili iku tata yindi namama yindi anemani nakutala.

Nkumininaku tunamoni Yesu nakwenda hamenji. Nakwendela hewulu damenji nakuya kudi atumbanji (amabwambu) adiñi muwatu hejiya.

Mwanta Yesu welili yihayamisha yayivulu neyi iyi kulonda kumwekesha nawu yena hiMwana kaNzambi. ñovu ja Yesu jinatweshi kutukwashaku ninetu nawa.

Mwevulu wamwikumi nayitanu nawumu: Yesu hiyakumukabisha

Mwevulu wamwikumi nayitanu nawumu: Yesu hiyakumukabisha

Yesu wakoñeli yuma yakuhamisha yayivulu dichi niantu amavulu amulondelelaña. Yesu wadiñi nawushona. Wokili akata nakutañisha mazu a Nzambi. Wejili nakwamwina ajimbala antu akwanshidi. Hela chochu antu atama aheleli Yesu chatañishileñayi nindi hiyakwanshidi. Anlomboli jawantu amutiyilili Yesu ichima. Hiyamwitiyili nawu Yesu wadiñi mwana ka Nzambuku. Amukwatili, amutwambilili nakumweta nawa. Ashili chibañula chanyiña kumutu windi, amufwijilili mazeñi nakumuseha. Ilaña Yesu hayikañesheluku. Welukili nindi yumiyi chiña yimwekana hadi yena. Wayitejeli antu atama kumukatisha nakumujaha. Wenjili nakufwa ekali mulambu kudi Nzambi wakufumisha nachi kubabesha nikuzuwa muloña wanshidi jawantu ejima.

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayiyedi: Hiyakujaha Yesu

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayiyedi: Hiyakujaha Yesu

Mwanta Yesu amupopeleli kumutondu wakusempashana. Kulusu yeniyi ayimikili mwiwulu yinafumi heseki iku Yesu anamukudiki ninochu chafwiliyi. Ambanji ayedi niwena ayipopeli nakuyikudika munjila yeniyi chimu na Yesu. Mumafukowu chadiñi chaaku chakujahaña ambanji munjila yeniyi yasweja kutama nikukala. Ilaña Yesu helili chuma nichimu chatamaku. wabalumukili kwikala mulambu wakufweta nshidi jawantu ejima. Wejima wetu tunavulumuni nawa twatelela kufwa muloña wanshidi jetu. Yesu watambwili kubabesha kwanshidi kutwateleleli etu kutambula. Neyi tukwiteja netu tudi akwanshidi nakubalumuka chalala kufuma mu nshidi, Nzambi wukutwanakena nakututookesha kunshidi yetu. Mwitiyenu nakumutambula Mwanta Yesu Kristu yena wukuyamwina.

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayisatu: Kusañuka

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayisatu: Kusañuka

Ayilumbu ja Yesu atoñojokeli nawu anamukisañani dehi, ilaña komana hidimuku! Chafwiliyi Yesu ha kulusu, amabwambu jindi anoneni mujimba windi wafwa nakuwujiika mwiyeñu. Hiyakwenzela kuchinsu cheyeñu nelola dadineni. Mafuku ayedi chiya hitiluwu, hefuku damuchisatu Yesu wasañukili mukufwa. Chenjiluwu ambanda kwijamu aweni ilola dakulañumuna ni Yesu wafumamu dehi waya dehi. Atuñelu ayedi adiñi kwenoku ayilejeli nawu Yesu wamumi. Hadi munuku. Nasañuki. Chasañukiliyi Yesumukufwa chalumbulukili chikupu nawu hiNzambi. Yesu wuchidi wamumi nilelu cheñi wudi nañovu jakubadika Satana ni kufwa.

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayiwana: Tomasi hakwitiya

Mwevulu wamwikumi nayitanu nayiwana: Tomasi hakwitiya

Chasañukiliyi Yesu mukufwa amabwambu jindi amavulu amumweni, ahosheli nindi adili nindi nawa. Tomasi, ibwambu da Yesu hetiyili nindi Yesu chalala wasañuki mukufwa wudi wamumiku. Wahosheli nindi, Chiña nimona yibata yambwambu nikwatamu, neyi nehi hinukwitiya kwamuku. Tunamoni mumwevulu Yesu wenjili nakudimwekesha kudi Tomasi nakumuleja niyibata yindi. Tomasi hajinokeli nawa cheñuku. Wadumbilili kunyendu yaYesu nakuhosha nindi, Eyi Mwanta wami eyi Nzambi. Yesu mindi Anakoleki ana anankuhweleli chakadi kunmona.

Mwevulu wamumakumi ayedi: Yesu hakuya mwiwulu

Mwevulu wamumakumi ayedi: Yesu hakuya mwiwulu

Mumafuku makumi awana kufuma hasañukiliyi Yesu, wadimwekesheli kudi antu amavulu mpinji jajivulu. Antu amavulu amumweni nawu wamumi. Mpinjoyu Yesu wadiloñesheli kulonda kufunta cheñi kudi Tata yindi mwiwulu. Wamanishili mudimu wenjililiyi.

Yesu wayilejeli atumbanji twindi kuleja antu iyi nsañu yayiwahi. Atumbanji adiñi nakumutala Yesu yileñayi mwiwulu. Atuñelu ayedi amwekeni alejeli atumbanji nawu ifuku dimu iwu Yesu atweluwu mwiwulu wakenza neyi chochenochu chamumwenuwu nakuya mwiwulu. Henohu mpinji yakufunta kanda Yesu washakama mwiwulu. Nkauloñesha iluña danawa anamwitiyi awa anakumulonda. Indochi eyi mukwetu ñahi? Wukumwitiya nakumulonda Yesu? Wunadiloñeshi kuya nakuhumañana nindi?

Mwevulu wamakumi ayedi nawumi: Kulusu

Mwevulu wamakumi ayedi nawumi: Kulusu

Yesu wafwililidi hakulusu? Yesu wafwili kulonda kwamwina akwanshidi kuwuloku wanshidi. Anukenu, mashi a Yesu Kristu, Mwana ka Nzambi atutookeshaña kunshidi jejima. Yesu havulumwiniku, ilaña wafwili kulonda asendi nshidi yatwam yatwambulaña na Nzambi. Kulusu yatwanukishaña nawu Yesu wadiñ wakadi ihuji, wajila, wakadi nshidi, wutooka, mwana kamukoku waNzambi walambwiliyi hadetu. Chitukumwitiya Yesu nakubalumuka mumchina nakufutalela nshidi, nshidi jetu akutwanakena kudi Nzambi. Yesu watubalumunaña, kwikala anyana kaNzambi. Nyevulu yinalondeli yikuyikwasha mwiluki chichalumbuluka kwikala mukwakwitiya hela mukwaKristu.

Mwevulu wamakumi ayedi nayiyedi: Njila Jiyedi

Mwevulu wamakumi ayedi nayiyedi: Njila Jiyedi

Yesu watañishili nindi kwekala njila jiyedi. Muntu wejima chakusemukayi wekala munjila yabwambwañana yanshidi yaya kukujilumuka mukaluña. Etu ejima tukweti muchima wanshidi twatambwili kudi Adama. Yesu nañi etu kwiñila munjila yanyanya yaya kudi Nzambi mwiwulu. Neyi muntu, muwumi wunu etiya Yesu nakumulonda, natambuli wumi wahaya nyaka. Muntu owu nafumi munjila yabwambwañana neñili munjila yanyanya yaya kwiwulu. Hikwekala kusompesha hamuloñ wanshidi kudowu adi munjila yanyanyaku.

Chuma chiwukutonda: Neyi wunakeñi kumulonda Yesu, hoshaku kudi Nzambi neyi: Nzambi, neteji nami nimukwanshidi. Netiyi nami Yesu wafwili hakulusu kulonda kufweta wuloku wanshidi yami. ñanakeni nakuntookesha nimuchima wami wuñilishi kwikala mwaneyi. Nakeñi kulonda Yesu nakumuhandila muwumi windi, kufuma mukufwa nakashakami naneyi mwiwulu. Nakusakilili eyi Nzambi.

Neyi wunetiyi chalala nakulomba chochenichi, wuneñili munjila yanyanya yoyinjila yamuzañalu nakuwunda naNzambi.

Mwevulu wamakumi ayedi nayisatu: Anyana kanzambi

Mwevulu wamakumi ayedi nayisatu: Anyana kanzambi

Yesu namwekani nakutambwila antu akunyichidi, akunyunza na madimi eñi na eñi. Anamukuhweleli nakwikala anyana kaNzambi. Adi munjila yanyanya yaya kwiwulu. Antu aNzambi ekala neyi chisaka ejima adinuña hamu mudi Mwanta Yesu.

Mwevulu wamakumi ayedi nayiwana: Kuvwalika chachiha

Mwevulu wamakumi ayedi nayiwana: Kuvwalika chachiha

Ifuku dimu nawufuku nkuluñaña yawa Yudeya Nikodemu wayili kudi Yesu nakudiza yuma ya Nzambi. Yesu wamulejeli nindi yowu wukukeña kukundama kuchisaka chaNzambi hela kuya mwiwulu chiña ekala nawumi wawiha. Chidi neyi kuvwalika kamuchiyedi. Hitwekala nañovu jakudibalumuna etu awenuku. Spiritu Wajila waNzambi watwinkaña wumi wawiha chitukwitiya nakumulonda Yesu. Twekalaña antu amaha, antu/anyana kaNzambi.

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu: Kwinza Spiritu Wajila

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu: Kwinza Spiritu Wajila

Awa mayala hiyamabwambu ja Yesu (atumbanji). Chayileñayi Yesu mwiwulu wakanini kutemesha Spiritu Wajila hadi wena. Chafuntili Yesu mwiwulu mwahitili mafuku ikumi iku atumbanji twindi anadikuñulwili hamu mwiluna dimu.

Hakadi kuleha Spiritu Wajila waNzambi wenjili nakuyinzesha wejima wawu neyi chayikaniniyi dehi. Awa antu atambwili ñovu jakuhosha mumadimi acheñi nakulejam akwawu yuma yayiwahi yayilililiyi Nzambi. Spiritu yaNzambi washakamaña mudi akwakwitiya ejima alala niakwakumulonda Yesu nakuyinkaña ñovu jakumukeña nakumwovwahila Yesu.

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nawumu: Kwenda mu chejeji

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nawumu: Kwenda mu chejeji

Henohu muntu kanda amwitiyi Yesuku, wekala neyi iwu iyala mumwevulu wakuchimunswa wunakwenda mumwidima. Wahukanaña nakudimbuka munshidi muloña hakweti chejeji chakumulombolaku. Chitukumukuhwelela yesu Kristu twekalaña neyi iwu iyala wunakwenda munjila yoloka mwifuku damwaana. Yesu nindi, Yami chejeji champata yinu. Neyi muntu wukunlonda hakwenda nawa mumwidimaku. Nzambi wahanañu Spiritu yindi wajila kulonda kukwasha nakutañisha akwakwitiya ejima njila jawumi windi.

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayiyedi: Kwovwahila izu da Nzambi

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayiyedi: Kwovwahila izu da Nzambi

Mukwakwitiya/mukwaKristu wekala mudi Yesu Kristu himuntu wamuha cheñi wovwahilaña izu daZzambi. Wasakililaña nindi Nzambi namwanakeni nshidi yindi. Mukwakwitiya helaña wuvumbuku hazuñaña hela kubobola nawakwawuku, heyañaku hela hapeshaña akishiku hela anzambi acheñi hela akwakuzakukaku. Spiritu Waliji wenkaña mukwakwitiya ñova yakufuma kuyuma yatama nakwila yuma yayiwahi.

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayisatu: Chisaka chawa kwaKristu

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayisatu: Chisaka chawa kwaKristu

Talenu ichi chisaka chinakwenda munjila ya Nzambi. Iyala wakeña iñodindi nimumbanda walemeshaña nfumwindi neyi chinahoshi izu da Nzambi. Adikwashaña nakudikolesha wumu na mukwawu nakutañisha anyanawu kukeña Nzambi, kudiza mazu indi nakuyovwahila. Chisaka chawakwaKristu atela kulomba nakukalakela Nzambi hamu.

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayiwana: Keñenu ayilumbu Jenu

Mwevulu wamakumi ayedi nayitanu nayiwana: Keñenu ayilumbu Jenu

Yesu walejeli atumbanji twindi kukeña antu ejima ni ayilumbu jawu. Twatela kukwasha muntu wejima wudi mukukala niantu amuchidi wacheni. Yesu washimwini nsañu ye yala wumu eteluwu nakumubuwa kudi amakombi. Muntu wakmuchidi wacheñi waweni iwu muntu akatishiluwu chatama. Yena wamukwashili nakumuhemba ona iyala akatishiluwu muloña wadiñi mukukala. Hamulombeli wufwetuku. Yesu nindi ninetu twatela kwilaña yuma yayiwahi neyi yeniyi nawa.

Mwevulu wamumakumi asatu: Yesu nkawindi diyi wasweja ñovu

Mwevulu wamumakumi asatu: Yesu nkawindi diyi wasweja ñovu

Awa amayala anakwocha ankishi ni malembu ayitumbu. Hatachi akuhweleli yumiyi henohu kanda amukuhweleli nakumulonda Yesuku. Ilaña akwaKristu chiña ashiya yuma yejima yakundama kudi Satana nawa spiritu atama. Mwanta Yesu wasweja ñovu jakubadika Satana, aspiritu atama, akishi, nimalembu ayitumbu. Etu akwakwitiya hitwatela kumutiya Satana womaku. Twatela kulomba Nzambi nkawindi kulonda atukwashi nakutuhemba.

Mwevulu wamumakumi asatu nawumu: Kufumisha aspiritu atama

Mwevulu wamumakumi asatu nawumu: Kufumisha aspiritu atama

Muniwu mwevulu tunamoni iyala wenzala nakuyulewa kudi a spiritu atama. Hiyatwesheli kumukasa nanyonji nimaleñiku muloña aspiritu atama (andemoni) adiñi mudi yena aswejeli ñovu. Yesu wayilejeli aspiritu atama adiñi mudi yena kufuma niwena amufuma nikumufuma. Ovwahilili Yesu nanochi chamubadikayi Satana ñovu niwena nawa. Iwu iyala amufumishili aspiritu atama, aya ninakuleja amabwambu jindi yuma yamwilililiyi Yesu. Yesu wasweja ñovu kubadika diyabolu niaspiritu indi atama ejima, dichi chiyatela kumwovwahilawu yena. Chuma wukutonda: Neyi akukabishaña kudi a spiritu atama lejaku akwakwitiya wulombi nawu akulombeleli.

Mwevulu wamakumi asatu nayedi: Kumulondela Yesu

Mwevulu wamakumi asatu nayedi: Kumulondela Yesu

Iwu mwevulu wunamwekeshi mukwakwitiya anakumutesha kulonda aleki kumulondela Yesu. Satana nakeñi etu tuvulameni Nzambi tutachiki kutoñojoka jamali, yakuvwala, makanya, walwa niyuma yikwawu. Satana wahoshaña nindi yena yumiyi yikutuzañalesha, ilaña awa himakudi. Satana himukwakutwamba wesekaña kutudimba atukisañani. Ilaña Nzambi nahoshi nindi, Dikañenu naDiyabolu niyena wukuyitemuka. Nzambi diyi Tata yetu wamwiwulu. Weluka yuma yakeña anyanindi dichi nayikani kuyinka yuma yayiwahi wena ana akumulomba. Neyi tunakuhweleli Nzambi nakwovwahila Mwanindi Yesu tukwikala nuñovu jaNzambi. mumpinji jakututesha nawa.

Mwevulu wamakumi asatu nasatu: Neyi Tunavulumuni

Mwevulu wamakumi asatu nasatu: Neyi Tunavulumuni

Yesu washimwini iyi nsañu nindi: Mukwenzi weyala wafumini hamukala wamu nakuya kwakulehi nakwila yuma yatama. Wakisañeni mali ejima amwinkeli tata yindi, welili wuvumbi nakushakama chihandilu chatama.

Chamanini mali indi ejima, nzala yakapwendendi yaholokeli mwituñodu niyena abalumuka nikazweñi ninzala yimukwata nikumukwata.

Waneñeli hama nanochi chavulumwiniyi ninochu wafuntili kudi yindi nakulomba nindi amwanakeni. Nanochi chamukeñeliyi tata yindi nankashi wamutambwili cheñi mwitala dindi. Nsañu yinu yinakutuleja nawu neyi tunavulumuni, twatela kutiya kutama, kuditejela nshidi yetu kudi Nzambi nakubalumuka nakuyileka. Muloña Nzambi wasweja kutukeña nankashi wukutwanakena nshidi yetu nakututambula cheñi mukukundañana nindi yomweni cheñi.

Mwevulu wamakumi asatu nawana: Yikatu

Mwevulu wamakumi asatu nawana: Yikatu

Iwu iyala namumbanda anamwekani kuhomba muloña ntaña yawu wakata nankashi. Athu ja Nzambi, atela kwila ñahi neyi akata? Atela kulomba kudi Nzambi nakukuhwelela nawu Nzambi wukwila yuma yejima yayiwahi. Nzambi natweshi kuuka iwu iyala wakata neyi dimu munayi muchima windi, hela kumukwasha kuwana yitumbu yatelela. Nzambi watukeña nawa wayulaña yuma yejima yamwekanaña kudi anyanindi. Nzambi wakiñaña mukwakwitiya kudi Satana, dichi hitwatela kumutiya womaku, ilaña tukuhwelelenu Yesu kutuhemba. Yesu wudi nanetu kulonda atwinki kuwunda mumpinji jakukala.

Mwevulu wamakumi asatu nayitanu: Kufwa

Mwevulu wamakumi asatu nayitanu: Kufwa

Wejima wetu tuneluki netu ifuku dimu twamba kafwa. Ilaña chumanyi chamwekanaña kufuma henohu? Neyi mukwakwitiya nafwi, Spiritu (wumi) yindi yayaña nakushakama na Mwanta Yesu Kristu. Mukanda waNzambi washimunaña nawu twayaña nakushakama na Yesu. Amabwambu janowu nafwi niamukeña hiyatela kusweja kuneñaku.

Hitwatela kutiya woma wakufwaku muloña tuneluki netu Nzambi watukeña nawa natwamwini kunshidi. Abula kwitiya hiyakweti chikuhweleli chachiwahi neyi ichiku, hiyakamona wumi wa Nzambi neyi anafwi dehuku. Ayaña kwiluña dakubabeshela antu. Wakaya kudihi neyi wunafwi?

Mwevulu wamakumi asatu nayitanunawumu: Mujimba wa Kristu

Mwevulu wamakumi asatu nayitanunawumu: Mujimba wa Kristu

Hanu tunamoni yidi yamujimba yambokamboka. Chidi hi chidi chikweti mudimu wachi chakalakalaña. Dinsu dakutala nachi, itu dakutiya nachi, kanwa kakuda nachi nikuhosha nachi. Yidi yamujimba yakalakelaña hamu. Neyi chidi chimu chakata hela anachikatishi mujimba wejima wakabakanaña (wachitiyaña). Nzambi nindi akwawitiya hiyidi yamujimba wumu (watenañawu nawu chipompelu). Yesu diyi mutu wamujimbowu. Nzambi wukweti mudimu wamukwakwitiya wejima watela kukalakalayi, wudi neyi kutañisha, kuleja yuma yaNzambi, kwimba nakuhameka, kudima kulonda kudisha chisaka hela kuteleka yakuda yawu. Muntu wejima chiña akalakeli Mwanta Yesu kulonda kukwasha mujimba wejimu wa Yesu kwikala wakola. Akwakwitiya ejima atela kudikeña wumu namukwawu nakuzatila hamu neyi nehi mujimba waKristu wukukabakana.

Mwevulu wamakumi asatu naatanu nayiyedi: Kupompa hamu

Mwevulu wamakumi asatu naatanu nayiyedi: Kupompa hamu

Akwakwitiya ejima atela kupompaña hamu mafuku ejima nakumuhameka Nzambi. Twatela kudiza mu mukanda wa Nzambi didu izu da Nzambi, kwimba tumina nikulomba. Twatela nawa kuleta yamukunkulu yamudimu wa Nzambi. Nzambi nawa watulejaña kwana kanaña kufwa kwa Mwanat Yesu kwatufwililiji. Henaha yunamoni akwakwitiya hiyakwa-nzañana dinkendi ni yakunwa (vinyu) wejima wawu. Dinkedi datwanukishaña mujimba waYesu watufwilili hakulusu. Vinyu yatwinyikilaña mashi indi apwekeli kulonda kututookesha nachi nshidi jetu nakutukundamisha kwakwihi na Nzambi. Twanukenu kufwa kwindi hadetu kulonda tumukeñenu nanyichima yetu yejima.

Mwevulu wamakumi asatu nayitanu nayisatu: Yesu wamba kenza cheñi

Mwevulu wamakumi asatu nayitanu nayisatu: Yesu wamba kenza cheñi

Mumpinji yaNzambi yaloñeshayi dehi, Yesu wakafunta kufuma mwiwulu neyi chakaniniyi. Wakenza nakusenda akwakwitiya ejima alala (Chisaka chaNzambi). Mwanta Yesu wakasañula antu aNzambi ejima afwili dehi nimajamu awu mwakekala mwamukunkulwayi. Antu aNzambi achidi kuhanda amba kayihukula chimu nawu. Akwakwitiya ejima akahumañana na Mwanta Yesu muluzwizu cheñi akashakamaña nindi haya nyaka na nyaka. Abula kwitiya akashala hanyima kulonda kumona kusompesha kwazuwa kwa Nzambi. Hituneluki mpinji yamba kafuntayi Yesuku, ilaña twatela kwikala adiloñesha mpinji yejima nakuhembelela. Wunadiloñeshi kuhumañana na Mwanta Yesu neyi afunta dalelu, tahindi?

Mvevulu wamakumi asatu nayitanu nayiwana: Kusoña niykabu

Mvevulu wamakumi asatu nayitanu nayiwana: Kusoña niykabu

Neyi chiwunakusoña mutondu wanyikabu mumwevulu wunu, dichi chatela mukwaKristu kusoña nyikabu yaSpiritu wajila. Yesu wahosheli nindi, Ami yami muvinyu. Enu mudi nyitayi. Neyi mushakama mudami ninami mudenu mukusoña nyikabu yayivulu. Spiritu Wajila wa Nzambi washakamaña nakukalakala mukachi kanyichima yetu kulonda kusoña nyikabu ya Kukeña, Muzañalu, Kuwunda, Kukaba-kabe-e, Luwi, Kuwaha, Kushinshika, Kwovwaha ni kudihemba mukuhanda kwetu. Neyi nyitayi yamutondu kusoña nyikabu nehi, aiyketulaña, yomaña ayochaña. Akwakumulonda Yesu atela kusoña nyikabu yayivulu, yayiwahi yamuchidi neyi iyi tunakutena kukeña niyikwawu nawa yalemeshaña Nzambi Tata wa mwiwulu twasweja kukeña.

Mwevulu wamakumi awana: Kuleja antu amakwawu

Mwevulu wamakumi awana: Kuleja antu amakwawu

Yesu walejeli akwaKristu etiya ejima kuya nakuleja amakwawu nsañu yayiwahi yaYesu kulonda niwena ayamwini kunshidi nikaluña. Mwevulu iwu wunamwekeshi mukwakwitiya wunakwovwahila Yesu nakuya nakuleja antu amakwawu nsañu ja Yesu. Spiritu ya Nzambi Wajila wukutukwasha (nakutwinka ñovu) kwikala ayinsahu a Kristu Yesu. Wunatweshi kulumbulwilaku amabwambu jeyi niantu amakwawu yuma yiwunadizi mumukandiwu wanyevulu.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

La "Buena Noticia" audio-visual - Este conjunto audiovisual cuenta con 40 imágenes para presentar una visión general de la Biblia desde la Creación hasta Cristo. Cubre el mensaje de salvación y la enseñanza básica de la vida cristiana. Está disponible en más de 1300 idiomas.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach