unfoldingWord 38 - Yesuusa Aadhdhidi Imettis

unfoldingWord 38 - Yesuusa Aadhdhidi Imettis

Esquema: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

Número de guión: 1238

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Ayhude asay laythan laythan Faasika Baale bonchoosona. Ha Baaley, daro laythafe kase, entta mayzata waatidi Gibxe aylletethaafe kessidaakko qofisiya Baale. Yesuusi sabbakonne tamaarso doomin, heedzu laythafe guye, Faasika Baaliya enttara issife Yerusalaamen bonchanaw koydaysanne iyappe guye hayqanaw de7eysa ba tamaaretas odis.

Yesuusa tamaaretappe issoy, Yihuda geetetees. Yihudi, hawaareta miishiya aawatethan aysiya asi. Gidoshin, miishe dosiya gisho, he miishiyappe daro wode kaysotees. Yesuusaranne iya tamaaretara Yerusalaame gakkidaappe guye, Yihudi Ayhude cimatakko bidi, miishe immiko Yesuusa aathidi immanaw zorettis. Ayhude cimati, Yesuusi, Kiristtoosa gideysa kadidaysanne iya wodhanaw koyeysa eris.

Kahine halaqay Ayhude cimata kaalethin, Yesuusa aathidi immana mela Yihudas hasttamu bira immidosona. Nabeti kase odidaysada hanis; Yihudi ba miishiya ekkidi soo bis. Yesuusa aathidi immanaw injjetiya wode koyshe dees.

Yesuusi, ba tamaaretara issife Yerusalaamen Faasika Baale bonchis. Faasika Baale katha entti miya wode, Yesuusi uytha menthidi, “He7ite, haysa mite; haysi ta ashuwa; haysa tana qofisiyabaa oothite” yaagis. Yesuusi ba ashuwa yarshsho oothidi enttaw yarshshanaysa bessees.

Qassi Yesuusi xuu7a ekkidi, “Ubbay hayssafe uyite. Daro asaa nagaray atto geetettana mela gukkiya ooratha caaquwa suuthay hayssa. Hintte hayssa uyaa wode ubban tana qofisiyabaa oothite” yaagis.

Hessafe guye, Yesuusi, ba tamaareta, “Hintte giddofe issoy tana aathidi immana” yaagis. Iya tamaareti dagammidi, “Hayssa melabaa oothanay oone” yaagidi issoy issuwa oychidosona. Yesuusi zaaridi, “Taani uythaa menthada immiya addey tana aathidi immana” yaagis. Kaallidi, uythaa menthidi Yihudas immis.

Yihudi, uythaa ekkidaappe guye, Xalahey iya giddo gelis. Yihudi, entti Yesuusa oykkana mela Ayhude cimata yeddis. Hessi haniya wode sa7i qamma.

Yesuusaranne iya tamaaretara kaho midaappe guye, shamaho deriya bolla keydosona. Yesuusi, “Hintte ubbay tana aggidi baqatana; Geeshsha Maxaafan, ‘Heenthanchuwa wodhana, dorssati ubbay laalettana’ yaagetidi xaafettis” yaagis.

Phexroosi, “Entti ubbay nena aggidi baqatikkoka, taani nena aggike” yaagis. Yesuusi zaaridi, “Xalahey hinttena gistteda harqanaw koys; shin taani ne ammanoy dhayonna mela gaannatas. Hari attoshin, hachi qamma kuttoy waasanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana” yaagis.

He wode Phexroosi, “Taani neera hayqanaw giigettas; nena kaddike” yaagis. Hankko iya tamaareti ubbayka hessada gidosona.

Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretara Geetesemaane giya bessi bidosona. Hintte “Paacen gelonna mela barkkidi naagitenne woossite” yaagis. Yesuusi barkka woosanaw bis.

Yesuusi heedzu toho woossishe, “Ta Aawaw, taani ha waaye xuu7appe uyonna de7ashe aadhdhanaw dandda7ettonnabaa gidikko ne sheney hano” yaagidi woossis. Yesuusi daro un7etidi woossis; iya caway sa7an suuthada xokkis; Kiitanchoy saloppe qoncidi iya minthethis.

Issi issi woosappe guye, Yesuusi ba tamaaretako simerettis, shin entti dhiskkidashin demmis. Heedzantho simmi yidi, “Denddite, tana aathidi immeysi haysish” yaagis.

Yihudi, mashshanne xam7a oykkida, Ayhude cimatara, wotaaddaretaranne daro asaara yis. Yihudi, Yesuusakko yidi, “Asttamaariyaw, saroy new gido” yaagidi, Ayhude cimatas malla gidana mela Yeuusa yeeris. Yesuusi, “Yihuda, tana yeerada aatha immay” yaagis.

Wotaaddareti Yesuusa oykkida mela, Phexroosi, mashsha shoddidi kahine halaqaa oosanchuwa haythaa qanxxis. Yesuusi, “Ne mashsha guye shoohuwan gelssa; taw olettana mela daro kiitanchota ta aaway yeddanaw dandda7ees” yaagis. Yesuusi, uraa haythaa pathis; Yesuusi oyketidaappe guye, iya tamaareti baqatidosona.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons