Ujesu Ophilayo

Ujesu Ophilayo

Outline: A Survey of the Life of Christ for Evangelism and Basic Bible Teaching. Comes with a 120 picture set.

Script Number: 440

Language: Zulu

Theme: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Worship, Witnessing, Second Birth, Obedience, Spiritual Growth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values, Humility); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Work in Progress

Script Text

Isigaba 1: Izithombe 1-14

Isigaba 1: Izithombe 1-14

Ukuza kukaJesu Kristu emhlabeni.

Isingeniso

Isingeniso

Ubani uJesu? Wazalelwaphi futhiu wenzani? Ukuphendula le mibuzo kufanele siye encwafini ebizwa ngokuthi iBhayibheli. Yonke into esifuna ukuyazi ngoJesu noNkunkulunkulu ibhalwe ebhayibhelini. IBahyibheli lisifundisa ngezikhathi zokuqala. Lalela kahle ngesikhathi ubuka izithombe1 kuya ku14.
Ngaso sonke isikhathi uma uzwa umculo uqhubekele kwesinye isithombe.

Isithombe 1

Isithombe 1

Johane1:1-15

Ekuqaleni kungakabi khona lutho uNkulunkulu wayekhona. Wayekhona ngaso sonke iskhathi. UJesu usikhombisa kahle ukuthi uNkulunkulu ubani. IBhayibheli liyincwadi engcwele, lapho intando kaNkulunkulu ngabantu ibhalwe khona. Yonke into esifuna ukuyazi ngoJesu noNkulunkulu ibhalwe eBhayibhelini. Ibhayibheli liphinde libize uJesu ngokukhanya kwezwe. Yingoba ukhombisa labo abakholwayo indlela eya kuNkulunkulu. UJesu unika bonke abakholwa Nguye ukuphila okuphakade noNkulunkulu.

Isithombe 2

Isithombe 2

Genesis 2:4-22

Sithe uJesu wayenoNkulunkulu ekuqaleni. Wadala yonke into emhlabeni. Wadala bonke abantu nezilwane emhlabeni. Indoda yokuqala kwakuthiwa uAdamu kanti owesifazane kwakuthiwa uEva. Ngaleso sikhathi kwakungekho ukugula nokufa emhlabeni. Kwakungekho ukubulalana, ubugebengu, ukuntshontsha, ubuhlungu kanye nokuphatheka kabi. Yonke into yayiyinhle, njengoba uNkulunkulu ayeyidalile.

Isithombe 3

Isithombe 3

Genesis 3:1-7

UNkulunkulu wabeka uAdamu noEva, owesifazane nowesilisa bokuqala engadini enhle. UNkulunkulu wayitshala ingadi yena uqobo. Kwakukhona isihlahla esisodwa esasiphakathi nengadi uNkulunkulu atshela le ndoda nowesifazane ukuthi bangadli kusona. UAdamu noEva babemthemba uNkulunkulu futhi bemhlonipha. Kodwa ngelinye ilanga uSathane wafika kuAdamu noEva eyinyoka. USathane naye wayengomunye wezidalwa zikaNkulunkulu. Kodwa wamjikela uNkulunkulu owayemuhle, ngoba wayefuna ukufana noNkulunkulu. Futhi wayefuna ukuthi uAdamu noEva bajikele uNkulunkulu. Wabatshela amanga ngesithelo uNkulunkulu ayethe bangadli kuso. Esikhundleni sokuthi bakholwe uNkulunkulu bakholwa amanga kaSathane bakhetha ukudla isithelo esiphakathi nengadi okwakuthiwa bangadli kuso. USathane waphumelela eqhingeni lakhe lokuthi abantu banganhloniphi uNkulunkulu nentando yakhe ngempilo yabo.

Ngenxa yalesi senzo esibi uAdamu noEva baphenduka izoni. Izoni abantu abanganhloniphi uNkulunkulu. UAdamu noEva bayeka ukukholwa uNkulunkulu nenjongo yakhe ngezimpilo zabo. Ubudlelwano phakathi kwabo noNkulunkulu baphuka, ngoba bakhetha ukujikela umyalelo wakhe neqiniso.

Isithombe 4

Isithombe 4

Genesis 3:8-24

UNkulunkulu wabasusa oAdamu noEva engadini enhle lapho babehlala khona. Yonke into emhlabeni yashintsha kakhulu, impilo yabanzima futhi yaba nezinkinga. Usizi, ubuhlungu, ubugebengu, ukubulalana, ukugula, kanye nokufa kwaqala emhlabeni. Kusuka ngaleso sikhathi, abantu babezalwa ngaphandle kukaNkulunkulu nentando yakhe. Ngakho-ke abantu babephila ngendlela kaSathane namaqhinga akhe. Kodwa uNkulunkulu wahlala ebathanda abantu. Wabadala. Ngakho-ke wenza icebo lokubasindisa emangeni kaSathane ayengabalungele.

Isithombe 5

Isithombe 5

Genesis 15:1-6, 22:15-18

Ngaleso sikhathi abantu babanda emhlabeni beba baningi. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, nokuthi wayebathanda, futhi ebafisela okuhle kodwa. Ngakho-ke abantu babecabanga futhi benza izinto ezimbi. Kodwa kwakukhona indoda eyodwa kubona eyayimhlonipha uNkulunkulu. Igama layo kwakunguAbrahama.

UAbrahama nonkosikazi wakhe uSara base bebadala kodwa bengenabo abantwana. Uyambona uAbrahama esithombeni. Kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noAbrahama ngobunye ubusuku wathi, "Buka eZulwini uzame ukubala izinkanyezi. Isizukulwane sakho sizoba siningi njengezinkanyezi esibhakabhakeni." UNkulunkulu waphinda wathembisa uAbrahama ukuthi ngenxa yesizukulwane sakhe bonke abantu bayobusiswa. Ukubusiswa lapha kuchaza ukuthi bayojabula ngoba bayoba nobudlelwano noNkulunkulu futhi. UAbrahama wayengakuqondi konke okwakushiwo uNkulunkulu kuye, kodwa wayemthemba uNkulunkulu futhi ekholwa yikho konke ayekuthembisile. Kwathi ngesikhathi uAbrahama eseneminyaka engu 100 unkosikazi wakhu uSara wazala indodana.

Isithombe 6

Isithombe 6

NgokukaLuka 1:5-25

UAbrahama waba mdla kakhulu ngaphambi kokuthi afe. Emuva kweminyaka eminingi ngemuva kwalokhu, nokuhamba kwesikhathi amadodana endodana yakhe aphila aphinde afa. Izingane zawo nezingane zezingane zawo zaphila zaphinde zafa. Kodwa ngemuva kweminyaka emining ngemuva kwalokho uNkulunkulu wathumela ingelosi, enye yezithunywa zakhe zaseZulwini lapho ehlala khona, ukuthi ize emhlabeni ezweni lakwa-Israyeli. Ingelosi yaqala yaya edolobheni laseJerusalema. IJerusa;ema kwakuyidolobha lakwa-Israyeli. Kwakukhona ithempeli elikhulu kuleli dolobha. Ithempeli kwakuyindawo lapho abantu abakholwa nguNkulunkulu babeya khona ukuyothandaza.
Ethempelini kwakunomphristi owayebizwa ngokuthi uZakhariya. UZakhariya nonkosikazi wakhe babengabatholi abantwana njengoAbrahama noSara. Kodwa ngelinye ilanga uZakhariya wathi ethandaza ethempelini, ingelosi kaNkulunkulu yeza kuZakhariya yathi kuye: "Ungesabi. Inkosikazi yakho uElizabethi uzokhulelwa indodana, uyiqambe igama elithi uJohane. Uzokuthokozisa kakhulu futhi abantu abaningi bayithola ukuthokoza ngenxa yakhe. Indodana yakho izokwenzela uNkulunkulu umsebenzi obaluleke kakhulu. UMoya oNgcwele uzoba naye kusukela ezalwa."
UJohane wazalwa wakhula waba ngumphrofethi obalulekile embusweni kaNkulunkulu endaweni yakwa-Israyeli. Umphrofethi umuntu uNkulunkulu amnika imiyalezo ebalulekile ukuthi ayinike abantu.

Isithombe 7

Isithombe 7

Luka 1:26-38

Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa ingelosi ikhulume noZakhariya, yaphinde yavela entombazaneni kwa-Israyeli. Igama layo kwakunguMariya. Wayengakaze alale nomuntu wesilisa. Ingelosi yathi kuMariya, "Uzozala indodana bese umetha igama elithi nguJesu. UMoya oNgwele uzoba phezu kwakhe; ngakho-ke lo ongcwele ozozalwa uzobizwa ngeNdodana kaNkulunkulu."

Isithombe 8

Isithombe 8

Mathewu 1:18-25

Ngaleso sikhathi uMariya wayethembisile nendoda ebizwa ngokuthi uJosefa. Wayengumzukulu ka-Abrahama. UJosefa wayeyindoda elungile. Ngesikhathi ethola ukuthi uMariya ukhulelwe wathi ngeke esamshada. Kodwa ingelosi yafika kuJosefa ngephupho yathi, "Ungesabi muthathe uMariya abe ngunkosikazi wakho ngoba umntwana amkhulelwe uvela kuMoya oNgcwele kaNkulunkulu. Uzoba nendodana, kufan umnike igama elithi nguJesu, ngoba uzosindisa abantu abaningi ezonweni zabo." Igama elithi Jesu lichaza ukuthi "Msindisi". Umsindisi ukhipha abantu ebungozini.

Isithombe 9

Isithombe 9

Luka 2:1-7

Ujosefa wamthatha uMariya wamenza unkosikazi wakhe. Bahamba baya edolobheni laseBethlehema, ngoba yilapho kwakukhona umndeni kaJosefa. Kwakukhona abantu abaningi eBethlehema ngaleso sikhathi. UJosefa noMariya abayitholanga indawo yokuhlala. Kwafanele balale esitebeleni sezilwane, kwathi ngesikhathi besalapho uJesu wazalwa.

Isithombe 10

Isithombe 10

Luka 2:8-14

Emasimini ngaphandle kweBethlehema kwakukhona abelusi. Babegade izimvu. Ngokushesha kwavela ingelosi kubona. Yathi, "Ningesabi. Nginilethele izindaba ezinhle ezizonijabulisa futhi ezabo bonke abantu. Namhlanje edolobheni laseBethlehema kuzelwe uMsindisi; unguKrestu uNkulunkulu. Lokhu kuzoba uphawu kinina. Nizothola umntwana egoqwe ngezindwangu elele esitebeleni sezilwane."
Zaphinde zavela izingelosi ziculela uNkulunkulu, "Makadunyiswe uNkulunkulu futhi kube nokuthula emhlabeni kulabo uNkulunkulu abakhombisa ububele bakhe."

Isithombe 11

Isithombe 11

Luka 2:15-20

Ngaleso sikhathi abelusi bahamba baya eBethlehema. Bafika bathola umntwana uJesu noMariya noJosefa, njengoba izingelosi zazibatshelile. Lezo zingelosi kwakungabantu abangafundile, kodwa babona ukuthi uJesu wayengumntwana obalulekile nohlukile, base bedumisa unkulunkulu ngaye, ngoba babejabulile.

Isithombe 12

Isithombe 12

Luka 2:21-38

Umariya noJosefa bathatha umntwana uJesu bamyisa ethempelini eJerusalema. Baya ukuyobonga uNkulunkulu ngalomntwana futhi bamnikele kuNkulunkulu. Uyakhumbula ukuthi yini ukuthi ithempeli kwakuyindawo lapho abantu babeya khona ukuyothandaza kuNkulunkulu? Kwakukhona indoda endala eyayibizwa ngokuthi uSimeyoni ethempelini. USimeyoni wasikholwa isithembiso sikaNkulunkulu sokuthumela uMsindisi emhlabeni ukuthi azosindisa bonke abakholwa nguye. USimeyoni wayekulindele lokhu. Ngesikhathi ebona uJesu ethempelini, wamthatha wamphatha wase ethandaza ethi, "Ngamehlo ami ngibonile ukuthi wenzeni ukusindisa abantu bakho, futhi zonke izizwe zizokubona lokhu. Amandla akho angukukhanya kuzo zonke izizwe, futhi kuzoletha udumo kubantu bakho bakwaIsrayeli.

Kwakukhona nomphrofethikazi okwakuthiwa u-Anna ethempelini. U-Anna naye wambona uJesu ethempelini. Wahamba wayotshela abantu ukuthi lo mntwana wayezele ukuzobasindisa. Usimeyoni no-Anna babazi ukuthi uJesu unguKrestu uNkulunkulu ayemthembisile. UKrestu uchaza ukuthi "ogcotshiwe" noma "okhethiweyo". Ogcotshiweyo kuchza ukuthi "okukhethelwe noma okubekelwe uNkulunkulu."

Isithombe 13

Isithombe 13

Mathewu 2:1-23

Izazi zasuka ezweni elikude kakhulu zaya ka-Israyeli. Babuza yonke indawo ukuthi, "Uphi umntwana ozalelwe ukuba yinkosi yamaJuda, abantu bakwa-Israyeli na? Sibone inkanyezi empumalanga futhi sizele ukuzomhlonipha." Zazi zalandela inkanyezi zaya eBethlahema zafika zamthola uJesu. Zamkhunga ngezipho futhi zamdumisa.

Indoda eyayiyinkosi ngaleso sikhathi kwakuthiwa uHerodi. Waba nomona kakhulu uma ezwa ukuthi izazi zivakashele uJesu, ikakhulukazi ngoba uJesu wayezalelwe ukuba yinkosi yamaJuda, abantu bakwa-Israyeli. UHerodi wafuna ukubulala uJesu. Kodwa ingelosi yaxwayisa uJosefa ngalokhu ephusheni. Ngakho-ke ujosefa wathatha umntwana noMariya baya endaweni yaseGibhithe. Bahlala lapho kwaze kwafa inkosi uHerodi. Base bebuyela kwa-Israyeli. Bahamba bayohlala edolobheni laseNazaretha.

Isithombe 14

Isithombe 14

Ngayo yonke iminyaka uJosefa nomndeni wakhe babehamba beya eJerusalema. Babeya ethempelini ukuyothamela umgubho wokubonga uNkulunkulu kwabantu bakwa-Israyeli ngalokhu uNkulunkulu ayebenzele bona. Lo mgubho wawubizwa ngokuthi iPhasika.

Ngonyaka lapho uJesu ayeseneminyaka engu-12, njengokujwayelekile umndeni wahamba waye eJerusalema ukuyothamela umgubho. Lapho uJesu wakhuluma nabafundisi. Bamangala ngoba uJesu wayazi kakhulu ngoNkulunkulu. UJesu wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenguBaba osezulwini, kodwa akekho owayekuqonda lokhu. UJesu wakhula waba yindoda futhi abantu babethokoza ngendlela ayephila ngayo. NoNkulunkulu wayethokoza ngaye. ("Ujesu wakhula nolwazi, nobubele bukaNkulunkulu nabantu.")

Ake sihlanganise lokhu esesikuzwile

Ake sihlanganise lokhu esesikuzwile

Namhlanje sekuneminyaka engaphezulu kuka-2000 uJesu azalwa ezweni lakwa-Israyeli. Njengoba uzwile manje, ukuzalwa kukaJesu nokukhula kwakhe kwakubaluleke kakhulu.

Ufunde lokho kusukela ekuqaleni, ngemuva kokuthi yonke into idaliwe, u-Adamu no-Eva benza bonke abantu abafika emuva kwabo ukuthi baphile esonweni, ngaphandle kokwazi uNkulunkulu, ngesikhathi bedla isithelo okwakuthiwa bangasidlie engadini ababehlala kuyo. Kodwa uNkulunkulu wenza icebo wathumela uJesu emhlabeni ukuthi azobakhombisa indlela yokubuyela kuNkulunkulu kubona bonke abakholwa nguye.

Isigaba 2: Izithombe 15-32

Isigaba 2: Izithombe 15-32

Immangaliso kaJesu

Isingeniso

Isingeniso

Iminyaka eminingi ngaphambi kokuthi uJesu azalwe, uNkulunkulu wathembisa abantwana bakwa-Israyeli ukuthi umuntu obizwa uKrestu emhlabeni, ukuthi azobasindissa. UNkulunkulu wakwenza lokhu ngokuthumela umyalezo ngabaphrofethi. UKrestu uyoba namandla ngaphezu kukaSathane, isono nokufa. UJesu uyophilisa abagulayo, uyonakekela abampofu futhi enze izimgaliso eziningi. Ake sibuke izithombe 15-32 ukuthola kabanzi ngayoyonke immangaliso uJesu ayenza.

Isithombe 15

Isithombe 15

Mathewu 3:1-12

Uyamkhumbula umphristi omdala owayebizwa ngokuthi uZakhariya owayenendodana ebizwa ngokuthi uJohane? UJohane wakhula waba umphrofethi omkhulu wakwa-Israyeli. Wayehlala ogwadule. Abantu abaningi babeya kuye ukuyozwa ukuthi uthini. Wabatshela wathi, njengoba abphrofethi babebatshelile ngaphambi kwakhe, ukuthi uNkulunkulu uzothumela umuntu ukuthi azobasindisa. Waphinda wabaxwayisa ngokuthi bazilungiselele uMsindisi ozayo futhi bayeke izindlela ezimbi noma ukona. Abantu abaningi bawukholwa umyalezo kaJohane. Babebhabhadiswa emfuleni obizwa ngokuthi iJodani. Ukubhabhadiswa kwakukhombisa ukuthi sebekhethe ukuyeka izindlela zabo ezindala zempilo baqale ukufunda nokuphila ngendlela uNkulunkulu afuna baphile ngayo.

Isithombe 16

Isithombe 16

Mathewu 3:13-17

Ngelinye ilanga uJohane wayebhabhadisa abantu emfuleni, uJesu weza kuye. UJesu wayengadingi ukuyeka isono ngoba wayengakaze one. Kodwa-ke uJesu wayefuna ukuthi uJohane ambhabhadise. Esithombeni uyabona ukuthi uJohane wambhabhadisa kanjani uJesu. Kwathi ngesikhathi uJesu esephuma emanzini, uMoya oNgcwele wehlela kuyena uyijuba. Izwi elivela eulwini lakhuluma lathi, "Le indodana yami engiyithandayo. Ngayo ngiyathokoza."

Isithombe 17

Isithombe 17

Mathewu 4:1-11

Ngemuva kokuthi uJohane ebhabhadise uJesu, uMoya oNgcwele kaNkulunkulu wamholela ehlane. Lapho uJesu wathandaza wazila ukudla izinsuku ezingu-40. Wenza lokhu ukulungiselela umsebenzi okwakufanele awenze emhlabeni.

Usathane weza kuJesu ezama ukumlinga. Watshela uJesu amanga., njengoba atshela u-Adamu no-Eva engadini ekuqaleni. USathane wayefuna uJesu alalele amanga akhe bese ona njengo-Adamu no-Eva, ngoba uSathane wayefuna ukuvimba uJesu ukuthi enze umsebenzi ayezowenza emhlabeni- okungukusindisa abantu ezonweni nasekufeni. USathane wazama izikhathi ezintathu ukwenza ujesu ukuthi alalele futhi ahloniphe amanga akhe, kodwa uJesu wayemazi kahle uNkulunkulu nenjongo yakhe. UJesu wayephendula wonke amanga kaSathane ngamazwi avela eBhayibhelini, Incwadi eNgcwele kaNkulunkulu, lapho injongo kaNkulunkulu ngabantu ibhalwe khona. La mazwi ayiqiniso futhi ayenza isiqiniseko sokuthi yonke into uSathane ayeyikhuluma yayinamanga futhi yayingathembakali. UJesu wayekwazi lokhu; ngakho-ke uSathane wayenganamandla ngaphezu kukaJesu. Ngemuva kwesikhathi uSathane wamshiya uJesu wahamba.

Isithombe 18

Isithombe 18

Johane 2:1-11

Ngemiuva kwalokhu, uJesu waya eGalile enyakatho nezwe lakwa-Israyeli. Lapho waya emshadweni nomama wakhe kanya nabanye babafundi bakhe. Abafundi kwakungabalandeli bakaJesu. Babekholwa nguJesu nakho konke ayekufundisa, futhi babefuna ukuhlonipha izifundiso zakhe.

Emshadweni kwaphela iwayini langenela ukuthi kuphuze bonke ababemenyiwe. UJesu wathi ezisebenzini, "Gcwalisani ojeke bonke ngamanzi." Izisebenzi zenza njengoba uJesu ayesasilo. Wase ethi kuzo, "Yikhani manje, niyise kumphathi wokudla." Umphathi wokudla wezwa amanzi wathola ukuthi asephenduke iwayini eliphambili lase lenela bonke abantu. Lesi kwakuyisimangaliso sokuqala uJesu asenza. Kwakhmbisa ukuthi uJesu wayenamandla amangalisayo.

Isithombe 19

Isithombe 19

Johane 3:1-21

Ngemuva kwesimangaliso sakhe sokuqala uJesu wenza izimangaliso eziningi. Abantu abaningi bezwa ngalezi zimangaliso ayezenza. Kulaba bantu kwakukhona nomFarisi obalulekile okwakuthiwa uNikodemu. UNikodemu wathi uma ezwa ngoJesu, wahamba waya kuJesu ebusuku. UJesu wafundisa uNukodemu izinto eziningi ngalobo busuku. UJesu wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe: Uma umuntu engazalwa ngamanzi nangoMoya, angengene embusweni kaNkulunkulu."

UJesu wayechaza ukuthi akwanele ukuzalwa ngokwendalo.
Umuntu kufanele azalwe kabusha ngoMoya oNgcwele.
UMoya oNgcwele ukhombisa abantu isono futhi uyabasiza ukthi bayeke izindlela zabo ezindala zokuphila namanga kaSathane. Baqale baphile ngendlela ethandwa nguNkulunkulu. Bese beyazi ukuthi uJesu usindisa bonke abakholwa Nguye. Wonke umntu okholwa nguJesu yoba nokuphila okuphakade embusweni kaNkulunkulu, kodwa wonke umuntu ongamfuni uJesu, uyobhujiswa futhi angaphili.

Isithombe 20

Isithombe 20

Johane 4:1-26

UJesu wayehamba efundisa abantu abaningi. Ngelinye ilanga uJesu esahamba wafikelwa ukukhathala. Wahlala ngasemthonjeni. Owesifazane waseSamariya weza ukuzokha amanzi. AmaSamariya ayengewona amaJuda angempela akwa-Israyeli. Ayengawelinye izwe elibizwa ngokuthi iSamariya.

UJesu wayazi ukuthi lo wesifazane akalungile. Wayesebe namadoda ayisihlanu futhi wayehlala nendoda engasiye umyeni wakhe. Wamangala uma uJesu emcela amanzi okuphuza. UJesu waphinde wathi kuye, "Ukube ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe: Ngiphuzise, ngabe ucele kuye, yena nga ekunikile amanzi aphilayo."
Wase emutshela ngamanzi aphilayo. Ayini?
UJesu wayechaza ukuthi ukuphila ngaphandle kukaNkulunkulu kufana nokoma.
Amanzi ngeke akuqede lokho koma. Amanzi aphilayo lawa uJesu awakhiphayo uMoya oNgcwele. UJesu uzonikeza wonke umuntu okholwa uJesu uMoya oNgcwele.

Isithombe 21

Isithombe 21

Johane 4:46-54

UJesu wabuyela eKhana lapho ayephendule khona amnzi wawenza iwayini. Indoda ebalulekile evela edolobheni eliseduze yeza kuJesu. Indodana yale ndoda yayigula kakhulu. Yacela uJesu ukuthi aphilise indodana yakhe eyayisizofa. UJesu akazange aye emzini wale ndoda. UJesu wathi endodeni, "Hamba, indodana yakho iphilile."Kusuka ngaleso sikhathi indodana yele ndoda yaphila. Abantu abezwa lokhu babona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kokugula.

Isithombe 22

Isithombe 22

NgokukaMarku1:16-20; Mathewu 4:18-22; Luka 1:1-3; Johane 1:35-42

Ngelinye ilanga uJesu wabona abadobi abne olwandle lwaseGalile. Amagama abo kwakungoPetru noAndreya uJakobe kanye noJohane. UJesu wababiza wathi, "Ngilandeleni ngiyakunenza abadobi babantu." Abantu abaningi bahlangana eceleni kolwandle, uJesu wase etshela abadobi ukuthi abakhiphe isikebhe emanzini. UJesu wahlala esikebheni wafundisa abantu ngoNkulunkulu.

Isithombe 23

Isithombe 23

NgokukaLuka 5:4-11

UJesu waqeda ukufundisa abantu. Wase ethi kuPetru, "Qhubekelani ekujuleni nehlise amanethi enu nibambe." Upetru wamphendula wathi, "Nkosi sishikile ubusuku bonke, sangabamba lutho kepha ngezwi lakhoo ngiyakuwehlisa amanetha." Bawehlisa amanetha babamba ofishi abaningi. Kwafanele babize uJakobe noJohane ukuthi bazobasiza. Ngesikhathi bekhipha amanethi bewafaka emkhunjini, wagcwala kakhulu wacishe wacwila. UPetru nabangani bakhe bamangala. Bakhipha isikebhe sabo emanzini baqala balandlela uJesu. Baba ngabafundi. Uyakhumbula ukuthi abafundi kwakungabalandeli bakaJesu. Babekholwa nguJesu kuyona yonke into ayeyifundisa futhi babelalela izifundiso zakhe.

Isithombe 25

Isithombe 25

NgokukaMarku 1:29-34; NgokukaMathewu 8:14-17; NgokukaLuka 4:38-41

UJesu esuka eKhaphenawume nabafundi bakhe baya emzini kaPetru. Umkhwekazi kaPetru wayegula kakhulu. Wayenomkhuhlane. UJesu wathatha isandla sakhe wamsukumisa. Kusuka lapho waphiliswa wase ebenzela ukudla. Abantu abaningi baqala ukuletha abantu abagulayo kuJesu. Wayebaphilisa futhi abakhiphe namadimoni.

Isithombe 26

Isithombe 26

NgokukaMarku 1:40-45; Mathewu 8:2-4; NgokukaLuka 5:12-14

UJesu waqhubeka wahamba ezweni laseGalile efundisa abantu futhi ephilisa nabagulayo. Kwakukhona indoda egula kakhulu inesifo okuthiwa ulephelu. Indoda yamncenga uJesu ukuthi ayiphilise. Ujesu welula isandla sakhe wathinta indoda, kusuka ngaleso sikhathi indoda yaphiliswa esifweni sayo. Abantu abaningi balandela ujesu lapho eya khona. Babefuna ukuzwa yonke into uJesu ayeyifundisa abanye babefuna ukuthi abaphilise. Kwesinye iskhathi kwakunzima ukuthi uJesu angene emadolobheni, babebaningi kakhulu abantu ababemlandela.

Isithombe 27

Isithombe 27

NgokukaMarku 2-1-12; NgokukaMathewu 9:2-8; NgokukaLuka 5:18-26

Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa uJesu wayefundisa emzini othile edolobheni laseKhaphenawume. Kubantu ababelalele kwakukona abaholi benkolo. Kwakukhona namadoda amane ayefuna ukuletha umngani wawo okhubazekile kujesu ukuthi amphilise. Kodwa ngenxa yokuthi kwakukhona abantu abaningi kakhulu babengakwazi ukungena emnyango. Base benza isu. Uyabona esithombeni ukuthi benzani. Benza imbobo phezulu ophahleni lwendlu. Base behlisela le ndodahubazekile phambi kukaJesu. Ngesikhathi uJesu ebona ukuthi bayakholwa nguye wathi kule ndoda ekhubazekile, "Ndodana, izono zakho zithethelelwe." Wase ethi kule ndoda ekhubazekile, "Ngithi kuwe, thabatha uhlaka lwakho uhambe." Le ndoda nayo yaphiliswa. Abantu bamangala kodwa abaholi benkolo bathi, "Ubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela?" Kodwa ngalesi simangaliso uJesu wakhombisa ukuthi unamandla okuthethelela izono.

Isithombe 28

Isithombe 28

NgokukaMarku 2:13-14; NgokukaMathewu 9:9; NgokukaLuka 5:27-28

UJesu waya ngaphandle eduze nechibi. Ngesiukhathi ehamba eduze nalo wabona indoda ebizwa ngokuthi uMathewu. UMathewu wayengumthelisi. Umsebenzi wakhe kwakuwukubona ukuthi bonke abantu bayayikhokha intela. Abantu babebazonda abathelisi, ngoba babeyizigengu futhi benagabaphathi kahle abantu. Kodwa ujesu wathi kuMathewu, "Ngilandele!" Kusuka ngaleso sikhathi uMathewu wamlandela.
Ngokwenza lokhu abantu babona ukuthi uJesu wayefuna nabantu abangalungile, njengezigebengu nezoni ukuthi bamkholwe futhi bamlandele.

Isithombe 29

Isithombe 29

NgokukaMarku 2:15-17; NgukukaMathewu 9:10-13; NgokukaLuka 5:29-31

Umathewu wamema bonke abangani bakhe ukuthi abantu ukthi beze emgujweni ohlelelwe uJesu. Abangani bakaMathewu babengabathelisi abangathembekile futhi babephatha abantu kabi. Abaholi benkolo babona ujesu edla nabantu abangalungile, base bebuza abafundi bakhe bathi, "Kungani edla nabathelisi nezoni?" UJesu wakuzwa lokhu wathi, "Abantu abaphilayo abamdingi udokotela. Abantu abagulayo bayamdinga. Angizele abantu abenza kahle kuNkulunkulu. Ngizele izoni.

Isithombe 30

Isithombe 30

NgokukaJohane 5:1-15

UJesu waya edolobheni elibizwa ngokuthi iJerusalema. Wabona indoda indoda eyayife uhlangothi iminyaka engu-38. Le ndoda yayilala eduze nechibi eyayicabanga ukuthi libalulekile. Indoda yayithemba ukuthi ichibi lingamphilisa. Babekholwa ukuthi leli chibi lingaphilisa abantu ngesikhathi esithize. Kodwa le ndoda efe uhlangothi yayingakwazi ukuthi ingene echibini ngesikhathi. UJesu wathi kule ndoda, "Sukuma! Thabatha uhlaka lwakho uhambe." Indoda yaphiliswa kusuka ngaleso sikhathi! UJesu waphilisa le ndoda ngosuku olubalulekile iSabatha. ISabatha kwakuwusuku lwesikhombisa lapho khona wonke umuntu ayephumula khona emisebenzini yakhe. Kwakuwusuku olubalulekile. Ngakho-ke abaholi benkolo babenze imithetho eminingi ngosuku lweSabatha. Babengafuni ngisho nabantu ukuthi basizane ngeSabatha ngoba babethi umsebenzi. Babengenandaba nabantu abahluphekile. Ngakho-ke badinwa ukuthi uJesu uphilise le ndoda ekhubazekile ngeSabatha.

Isithombe 31

Isithombe 31

NgokukaMarku 2:23-28; NgokukaMathewu 12:1-14; NgokukaLuka 6:1-11

Ngolunye usuku lweSabatha ujesu nabafundi bakhe babehamba emasimini. Bacosha ummbila bawudla. Baphinda futhi babasola abaholi benkolo ngokuphula umthetho weSabatha. UJesu wathi kubo, "ISabatha lenzelwa abantu, hhayi abntu beSabatha." Kusho ukuthi uNkulunkulu wayefuna iSabatha ukuthi kube usuku lokuphumula, sikhulekele futhi sisize abantu. Wayengafuni ukuthi kube usuku lobunzima nosizi. Ngalokhu abantu bafunda ukuthi uJesu uNkulunkulu weSabatha. Futhi uJesu usewuNkulunkulu weSabatha nanamhlanje. Kusho ukuthi uyalibusa iSabatha. Kufanele lolu suku silwenze elokumdumisa futhi silwenze olokusiza abanye abantu.

Isithombe 32

Isithombe 32

NgokukaMarku 3:1-6

Ngelinye iSabatha kwakukhona indoda eyayinesandla esigongobele. Abaholi benkolo bambuka kahle uJesu. Babefuna ukubona ukuthi uzoyiphilisa yini le ndoda ngeSabatha. Babefuna ezinye izizathu zokumsola ngokuphula umthetho. UJesu waphatheka kabi kakhulu uma ebona ubulikhuni bezinhliziyo zabo. UJesu wathi kule ndoda enesandla esigongobele, "Lula isandla sakho," abantu babona ukuthi isandla sakhe sabe siphilisiwe. Abaholi benkolo ababi base behamba beyokwakha icebo lokubulala uJesu.

Isikhathi sokugoqa

Isikhathi sokugoqa

Abantu bakwa-Israyeli bamangala yikhona konke uJesu ayekwenza. Babona ukuthi unamandla amangalisayo, futhi abantu abaningi baqala bamkhonza bamlandela. Ngakho-ke abaholi benkolo baba nomona. Babengakholwa ukuthi unguKrestu othenjisiweyo, ogcotshiweyo noma okhethiweyo kaNkulunkulu.

Isigaba 3: Izithombe 33-45

Isigaba 3: Izithombe 33-45

Izifundiso zikaKrestu

Isingeniso

Isingeniso

UJesu wenza izimangaliso eziningi ngoba wayenendaba nabahluphekile, kodwa wayebuye afundise ngombuso kaNkulunkulu nokuthi kufanele abantu baphile kanjani. Manje lalela izifundiso zikaKrestu, ube ubuka izithombe 33-45.

Isithombe 33

Isithombe 33

NgokukaMathewu 5:1-12; NgokukaLuka 6:20-23

Endaweni okuthiwa yiGalile uJesu wachitha ubusuku bonke ethandaza kuNkulunkulu. Wakhetha amadoda angu 12 wawabiza ngabaphostoli, kubafundi bakhe. Amadoda angu 12 uJesu awakhetha ukuthi abe abaphostoli kwakufanele amsize emsebenzini obalulekile wokufundisa abanye abakufunde kuye. Igama elithi mphostoli lichaza ukuthi "othunyiweyo".

UJesu wahamba nalaba baphostoli waya kubantu abaningi nabafundi bakhe abavela ezindaweni eziningi. Wahlala endaweni evulekile kanye nabafundi bakhe wabafundisa ngezinto eziningi ngezindlela zikaNkulunkulu-ukwazi uNkulunkulu nokuphila ngendlela yakhe. Nazi ezinye zezinto uJesu azifundisa:

Isithombe 34

Isithombe 34

NgokukaMathewu 5:14-16

Akekho ofihla ukukhanya ngaphansi kukabhaskidi. Ukubeka lapho kukhanyisela wonke umuntu. UJesu wathi kubafundi bakhe, "Ningukukhanya kwezwe. Yenzani ukukhanya kwenu kukhanye lapho kubona khona wonke umuntu. Kodwa ningalindeli ukuthi banidumise. Kufanele badumise uNkulunkulu uBaba wenu osezulwini."

Wase ethi ngoba wayengukukhanya kwezwe. Uma simlandela futhi simhlonipha, siphethe ukukhanya kwakhe kuthina. Yingakho uJesu athi kubafundi bakhe, "Ningukukhanya kwezwe." Abafundi bakhe ukukhanya bakuthatha kuye, abamlandelayo. UJesu akanakho okubi kuyena; ulungile kuphela. Impilo yakhe iyakhanya njengesibani esikhanya ezweni eligcwele ubumnyama. Ubumnyama bumele lonke uhlobo lwesono nobubi kanjengodlame, ukuziphakamisa, ubugebengu kanye nokubulala. Uma siphila impilo engwele ngokulandela uJesu nokukholwa nguye, izimpilo zethu nathi ziyakhanya kuleli zwe lobumnyama. Uma izimpilo zethu zihlukile kuleli zwe lobubi, abantu bayasibona.

Isithombe 35

Isithombe 35

NgokukaMathewu 5:38-48

UJesu wafundisa abafundi bakhe ukuthi bangamxwayi umuntu onomoya omubi. Wathi, "Uma umuntu ekushaya isidlathiuma umuntu ekushaya isidlathi ngasesandleni sokudla, mnike nalesi esinye esingasesandleni sokunxele. Thandani izitha zenu, busisani labo abanizondayo." UNkulunkulu uyazi uma abntu benza okubi kuthina. Uyena uqobo oyokwahlulela abantu abangalungile. Uyobahlulela manje besaphila noma uyobahlulela sebefile. Akufanele siziphindiselele kubantu abenza okubi. UNkulunkulu ufuna sithande bonke abantu. UJesu wathi, "Yenzani kwabanye ngendlela enithanda kwenziwe ngayo kunina."

Isithombe 36

Isithombe 36

NgokukaMathewu 6:5-15; NgokukaLuka 11:2-4

Abanye abantu bayaziphakamisa futhi bathanda ukubukwa. Bafuna abantu baziqhenye ngabo, ngisho noma bethandaza. UJesu wayebona amaphutha kubantu abafsna nalabo. Wathi, "Uma nithandaza thandazani kuBaba wenu uNkulunkulu, emfihlakalweni. UNkulunkulu uyabona okwenziwa emfihlakalweni futhi akunike umvuzo ngakho. Futhi uma nithandaza ningasebenzisi amazwi amaningi noma niphinde onto eyodwa kaningi, kukhona abantu abacabanga ukuthi bazozwakala ngenxa yamagama abo amaningi. Ningafani nabo, uBaba wakho uyazi ukuthi udingani ngaphambi kokuthi ucele.

Nasi sibonelo sokuthi kufanele uthandaze kanjani:
("Baba wethu osezulwini,
Malingcweliswe igama lakho,
Umbuso wakho mawufike,
Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini.
Siphe isinkwa sethu semihla ngemihla.
Sithethelele amacala ethu,
njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi.
Ungasingenisi ekulingweni
Kodwa usisindise kokubi."
Lokhu kuchaza ukuthi: )

"Baba wethu osezulwini, sisize sihloniphe igama lakho. Woza ulungisele umbuso wakho, khona wonke umuntu osemhlabeni ezokuhlonipha njengoba uhlonishwa ezulwini. Siphe ukudla kwethu kwanamuhla. Sithethele izono zethu, njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Sivikele ekulingweni nakokubi."
UJesu waqhubeka wathi, "Uma uthethelela abanye ngokubi abakwenza kuwena, uBaba wakho osezulwini uzokuthethelela nawe. Kodwa uma ungabathetheleli abanye uBaba ngeke akuthethelele izono zakho.

Isithombe 37

Isithombe 37

NgokukaMathewu 7:13-14

UJesu wafundisa ukuthi kunezindlela ezimbili empilweni: indlela eyodwa ivulekule futhi kulula ukuyilandela. Abantu abaningi balandela le ndlela, kodwa iyisa ekuweni nasekuhluphekeni okungapheliyo. Indlela yesibile incane futhi inzima. Bancane kakhulu abantu abathola le ndlela, kodwa iyisa ekuphileni noNkulunkulu ingunaphakade. Le indlela uJesu eza ukuzosikhombisa yona.

Iyiphi indlela oyilandelayo kulezi zombili?

Isithombe 38

Isithombe 38

NgokukaMathewu 7:24-29; NgokukaLuka 6:47-49

Izifundiso zikaJesu ziyisisekelo esiqinile sezimpilo zethu. Abanye abantu bezwa lezi zifundiso bese beyamhlonipha. UJesu wathi bafana nendoda ehlakaniphileyo eyakha umuzi wayo edwaleni. Uyayibona yini indoda ehlakaniphileyo esithombeni? Ngesikhathi kufika izikhukhula umuzi wakhe wama waqina. Abanye abantu bayawezwa amazwi kaJesu kodwa abamhloniphi. UJesu wathi bafana nendoda eyisiwula eyakha umuzi wayo esihlabathini. Ngesikhathi kufika izikhukhula yamuka ngoba yayingenaso isisekelo. Ingabe izimpilo zenu zakhelwe esisekelweni esiqinile esinguJesu na? Noma izimpilo zenu zakhelwe esihlabathini?

Isithombe 39

Isithombe 39

NgokukaLuka 7:11-17

Ngelinye ilanga uJesu nabafundi bakhe baya edolobheni ekuthiwa iNayini. Iqulu labantu lahamba kanye nabo. Endleni bahlangan nomngcwabo. Umngcwabo kwakungowendodana eyodwa yomfelokazi. UJesu wayeluqonda usizi lwakhe. Wathi kuye, "Ungakhali." Wase ekhuluma nomfana ofile. Wathi kuye, "Vuka." Kusuka ngaleso sikhathi umfana wavuka wahlala. Waphila futhi! Abantu ababesequlwini bamangala batshela wonke umuntu. Ngalesi simangaliso abantu babona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kokufa.

Isithombe 40

Isithombe 40

NgukaMathewu 11:1-15; Ngukukaluka 7:18-35

Uyamkhumbula uJohane umbhabhadisi? Uyena owatshela abantu ngokubuya kukaJesu. UJesu wenza abantu balandele uJesu. Kodwa inkosi engalungile yavalela uJohane etilongweni, ngoba uJohane wayemelene nobubi nezinto ezazenziwa amanye amakhosi kanye nabantu. Ngesikhathi uJohane esejele, uJohane wezwa ukuthi uJesu wayefundisa futhi enza izinto. UJohane wase ebiza abangani bakhe ababili. Wabathumela kuJesu nombuzo: "Unguye yini ovela kuNkulunkulu, noma kufanele sithole omunye na?" UJesu wabaphendula wathi, "Nibonile izimangaliso engizenzayo. Hambani nitshele ujohane ngazo. Ngakho-ke uzoba nesiqiniseko sokuthi nginguye." UJesu waqhubeka wathi, "Bayajabula labo abangenakungabazi ngami!" Ngokuhamba kwesikhathi inkosi yambulalisa ujohane etilongweni, kodwa uJohane wamhlonipha uNkulunkulu kwaze kwaba sekugcineni, uJesu wathi uJohane unomvuzo omkhulu ezulwini.

Isithombe 41

Isithombe 41

NgokukaLuka 7:36-50

UJesu wamenywa ukuthi azodla emzini womholi wenkolo. Umfazi owayeyisifebe weza lapho kuye. Isifebe umuntu olala nabantu abaningi ngoba efuna imali. Lo mfazi waqala wawasha izinyawo zikaJesu ngezinyembezi zakhe, wase efaka amakha kuzona. Abaholi benkolo abakholwanga ukuthi angavumela ukuthi lo mfazi oyisoni amthinte. UJesu wase ethi kuye, "Izono zakho zithethelelwe." Lo mfazi wakhombisa ukukholwa nguJesu ngalokhu akwenza, kodwa abaholi benkolo badinwa futhi bamzonda kakhulu.

Isithombe 42

Isithombe 42

NgokukaMarku 4:1-9; NgokukaMathewu 13:1-15; NgokukaLuka 8:4-10

Ngelinye ilanga uJesu yefundisa abantu ngasechibini laseGalile. Wabatshela ngomlimi. Umlimi wahamba wayotshala imbewu. Enye imbewu yawela endleleni yadliwa yizinyoni. Enye yawela emadwaleni kwathi sekufika ilanga yoma. Enye yawela emeveni. Ameva ayivalela yangakhula. Enye yawela emhlabathini omuhle. Yakhula yaba wummbila.

Isithombe 43

Isithombe 43

NgokukaMarku 4:10-20; NgokukaMathewu 13:18-23; NgokukaLuka 8:11-15

Le ndaba yembewu inencazelo efihliwe. Le mbewu iyimilayezo evela eBhayibhelini nezindawo ezahlukene lapho kutshalwa khona le mbewu nabantu abahlukene nabasezimweni ezahlukene zempilo.

Abanye abantu bafana nendlela lapho kutshalwe khona le mbewu:
bayawuzwa umlayezo kaNkulunkulu ovela eBhayibhelini, kodwa ngoba abawuqondi, uSathane uyafika athathe lokhu okutshalwe ezinhlizweni zabo khona bengeka bakuhloniphe noma baphile ngakho..

Abanye abantu bafana namadwala lapho kutshalwe khona le mbewu: bayawuzwa umyalezo ovela eBhayibhelini babone ukuthi muhle, kodwa uma impilo iba nzima, bagxeka uNkulunkulu bese behamba ngendlela yabo.

Abanye abantu bafana nembewu etshalwe okhuleni nasemeveni. Njengomhlabathi lapho imbewu ivinjwe khona ukhula, laba bantu bayawuzwa umyalezo ovela eBhayibhelini, kodwa izinto zaleli zwe zibenze bangaqhubeki nokuthemba uNkulunkulu.

Kodwa kukhona abantu abafana nembewu etshalwe emhlabathini ovundileyo: Bayawuzwa umyalezo ovela eBhayibhelini, bawuqonde futhi bawulalele. Bathokozisa uNkulunkulu kule mpilo bathole ukuphila okuphakade.

isithombe 44

isithombe 44

NgokukaMathewu 13:24-30; NgokukaMathewu 13:36-43

UJesu waxoxa izindaba eziningi ezinefihlakalo. Lezi zindaka zazibizwa ngokuthi imizekeliso. Wakhuluma ngendoda eyatshala ukolweni ensimini yayo. Kodwa kwafika isitha ebusuku satshal a ukhula ensimini.

Ngesikhathi izitshalo zikhula ziqala ukuvuthwa izisebenzi zomlimi zalubona ukhula. Zase ziya kumlimi zabuza zathi, "Mnumzane, awutshalanga yini imbewu enhle ensimini na? Ukhula luvelephi na?" "Isitha esenze lokh", kuphendula umlimi. Izisebenzi zase zibuza zithi, "Uyafuna yini ukuthi siyokhipha ukhula na?" "Cha", kuphendula umlimi. "Kungenzeka nikhiphe ukolweni. Luyekeni ukhula kuze kufike isikhathi sokuvuna. Ngizobe sengitshela izisebenzi ukuthi:thathani ukhula niluhlanganise nilushise kuqala. Bese nithatha ukolweni niwuhlanganise ngizowubeka endaweni ephephile."

Kulo mzekeliso uJesu uyena otshala imbewu enhle. Insimi yizwe, imbewu enhle abafundi bakaJesu. Imbewu engafuneki abantu ababi abangakholwa uJesu kodwa abalandela uSathane nezindlela zakhe. USathane uyisitha esibatshalayo. Isikhathi sokuvuna isikhathi sokugcina. Abafundi bakaJesu kanye nabalandeli bakaSathane bazohlala ndawonye kulo mhlaba kuze kufike leso sikhathi. Abantwana bakaNkulunkulu, abalandeli bakaJesu bayohlukaniswa nabalandeli bakaSathane. Bonke abenza okubi manje bayothathiswa okokhula. Bayoshiswa emlilweni. Abantwana bakaNkulunkulu bayothathiswa okukakolweni. UNkulunkulu uyobathatha bayohlala naye inguna phakade.

Isithombe 45

Isithombe 45

NgokukaMathewu 13:44

UJesu waxoxa enye indaba ngomuntu owathola umcebo ofihliweyo. Wawuthatha wayowufihla futhi, khona ungeke utholwe muntu. Wase ehamba eyodayisa konke anakho, khona ezothenga insimi le afihle kuyo umcebo. UJesu wathi umbuso kaNkulunkulu ufan nengcebo. Uma siyingxenye yombuso kaNkulunkulu siyophila ukuphila okuphakade, ngoba sikhethe ukumhlonipha nokufunda ngaye ngaloku uJesu akufundisayo. Lokhu kubaluleke kunakho konke esinakho empilweni.

Sesifundeni kulezi zithombe na?

Sesifundeni kulezi zithombe na?

UJesu wayefundisa abantu abajwayelekile ngoJesu. Wayemazi kahle uNkulunkulu, ngakho-ke wayefundisa abantu ngegunya. Laba baholi benkolo babefundisa ngemithetho kaNkulunkulu, kodwa bengamazi futhi bengamthandi uNkulunkulu. Babelandela izindlela zikaSathane.

Isigaba 4: Izithombe 46-60

Isigaba 4: Izithombe 46-60

Isambulo sikaKristu, ngamanya amazwi, wazela ukuzosikhombisani?

Isingeniso

Isingeniso

Umuntu ovela kuNkulunkulu kuphela ongenza izimangaliso futhi afundise izinto ezazifundiswa uJesu. Ingabe abantu bakholwa ukuthi wayenguKrestu owayethenjisiwe ukuthi uzosindisa abantu ezonweni zabo na?

Lokhu kwenziwa kwacaca kulabo abakhethwe nguNkulunkulu. Buka izithombe 46-60 ube ulalele.

Isithombe 46

Isithombe 46

NgokukaMarku 4:35-41; NgokukaMathewu 8:18, 23-27; NgokukaLuka 8:2-25

Ngelinye ilanga uJesu efundisa, watshela abafundi bakhe ukuthi bamuyise ngaphesheya kwechibi. Kwaba nomoya omkhulu, amanzi angena emkhunjini. Abafundi bathuka. Bacabanga ukuthi bazifa. Kodwa uJesu wathi esivunguvungwini, "Thula!" Kusuka ngaleso sikhathi sathula isivunguvungu. Abafundi bathi, "Ubani lo? Ngisho nezivunguvungu ziyamlalela.!" UJesu wayebakhombisa ukuthi uwuNkulunkulu wezivunguvungu.

Isithombe 47

Isithombe 47

NgokukaMarku 5:1-20; NgokukaMathewu 8:28-34; NgokukaLuka 8:26-39

Ngemuva kokuithi isivunguvungu sithulile, uJesu nabafundi bakhe baya ogwini lechibi. Ngesikhathi uJesu ephuma emkhunjini, indoda yeza kuye igijima. Le ndoda yayinemimoya emibi, ebizwa ngokuthi amadimoni. Kwakungekho muntu ongambopha. Wawa ngamadolo phambi kukaJesu. UJesu wase etshela amadimoni ukuthi awaphume kuye. Amadimoni aphuma angena ezingulubeni ezaziseduze nabo. Zagijima zangena echini zagwiliza. Indoda yahamba yatshela abantu abaningi ukuthi uJesu wayeyenzeleni. Abantu bafunda ngalokhu ukuthi amadimoni ayemhlonipha uJesu, ngakho-ke wayenamandla ngaphezu kwawo.

Isithombe 48

Isithombe 48

NgokukaMarku 5:21-34; NgokukaMathewu 9:18-26; NgokukaLuka 8:41-56

UJesu waphindela eKhaphenawume, iqulu eliningi labantu lalimzungezile. Kwakukhona owesifazane ogulayo phakathi kwabo. Wayenomopho iminyaka eyishumi nambili. Owesifazane wacabanga wathi, "Uma ngingathinta umphetho wengubo yakhe nje ngingaphila." Wase eza emuva kukaJesu wathinta umphetho wengubo yakhe. Kusuka ngaleso sikhathi waphila. Wayecabanga ukuthi uJesu akazi ukuthi wenzeni. Kodwa uJesu waphenduka wakhuluma naye wathi, "Ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ngokuthula." Owesifazane wayekholwa nguJesu ngakho-ke waphila.

Isithombe 49

Isithombe 49

NgokukaMarku 5:35-43; NgokukaMathewu 9:18-26; NgokukaLuka 8:41-56

Ngesikhathi uJesu ekhuluma nowesifazane, omunye wabaholi benkolo weza kuJesu. Wathi kuye, "Indodakazi yami iyafa. Ngicela uyiphilise." UJesu wahamba naye lo mholi wenkolo waya emzini wakhe, kodwa intombazane yayisivele ifile. UJesu wakhiphela wonke umuntu emnyango, ngapndle kwabazali bentombazane kanye nabafundi bakhe abathathu. UJesu wase ethatha isandla sentombazane. Wathi kuyo, "Ntombazane, vuka!" Kusuka ngaleso sikhathi intombazane yaphila. Wasukuma wahamba hamba endlini, umndeni wakhe wamnika okokudla. Ngalesi simangaliso abantu babona ukuthi uJesu unamandla ngaphezu kokufa.

Isithombe 50

Isithombe 50

NgokukaLuka 9:1-6; NgokukaMathewu 10:9-15; NgokukaMarku 6:8-11

Ngelinye ilanga uJesu wabiza abaphostoli abangu 12 ayebakhethe kubafundi bakhe. Sithe igama elithi mphostoli lichaza ukthu, "othunyiweyo". Abaphostoli babehamba bayofundisa abanye lokhu ababekufunde kuJesu. Wabanika amandla okuthi bakhiphe imimoya emibi noma amadimoni futhi baphilise nabagulayo. Wase ebathumela edolobheni ukuthi bayofundisa ngombuso kaNkulunkulu. Wathi kubo, "Ningaphathi lutho kulolu hambo. Uma nithola umuzi hlalani khona nize nihambe. Wabaxwayisa ngokuthi abanye abantu ngeke bawulalele umyalezo wabo. Ngakho-ke abaphostoli bahamba baya edolobheni baya edolobheni bephilisa abagulayo futhi betshela abantu ngezindaba ezimnandi zikaJesu owayezele ukuzobakhombisa indlela ebuyela kuNkulunkulu.

Isithombe 51

Isithombe 51

NgokukaLuka 9:10-17; Mathewu 14:13-21; Marku 6:32-44; Johane 6:5-13

Abaphostoli babuya ohambeni lwabo. Bonke babekhathele, uJesu wabathatha wabayisa endaweni ethule ukuyophumula. Kodwa abantu abangaphezulu kwezinkulungwane eziyisihlanu babebalandela. UJesu wabafundisa laba bantu usuku lonke, ngasekupheleni kosuku laba bantu base belambile. Abafundi bathi kuJesu, "Badedele bahambe baye edolobheni eliseduze ukuze bathole ukudla nendawo yokulala ngoba sisendaweni encane." UJesu waphendula wathi, "Banikeni ukudla.!" Omunye wabafundi uAndreya, wathi kuJesu, "Lo mfana unezinkwa eziyisihlanu kanye nezinhlanzi ezimbili ezincane, kodwa kunganela abantu abangaki kulaba abaningi kangaka na?" UJesu wathatha lokho kudla okuncane wabonga kuNkulunkulu. Wase epha bonke abantu izinkwa ezinhlanu kanye nezinhlanzi ezimbili. Bonke abantu basutha kwaze kwasala obhaskidi abayishumu nambili nokudla.

Isithombe 52

Isithombe 52

NgokukaJohane 6:14-21; NgokukaMathewu 14:22-36; NokukaMarku 6:45-56

UJesu wahamba waya entabeni ukuyothandaza. Abafundi bakhe bahamba ngomkhumbi wabo. Phakathi nobusuku babephakathi nolwandle. Umoya wawuvunguza ngamandla futhi amagagasi ayenamandla. Babesengozini. Base bebona uJesu. Wayehamba phezu kwamanzi! Abafundi bakhe basaba. Babecabanga ukthi isipoki. Kodwa uJesu wathi, "Yimina, ningesabi." Wase engena emkhunjini umoya wathula. Abafundi bakhe bamangala. Bamdumisa bathi, "Ngempela uyindodana kaNkulunkulu." Bawela ulwandle baya ngakwelinye icala.

Isithombe 53

Isithombe 53

NgokukaJohane 6:22-40; NgokukaJohane 6:60-66

Ngosuku olulandelayo elinye iqulu labantu elalisale kwelinye icala lolwandle lahamba lifuna uJesu. Abanye babefuna ukumenza inkosi yakwa-Israyeli. Bamthola ngakwelinye icala bangazi ukuthi ufike kanjani. Bambuza bathi, "Nkosi, ufike nini lapho?" Waphendula wathi, "Aningifuni ngoba nibona ummangaliso kodwa ngoba nidle izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla okubolayo. Ukudla komzimba kuyabola, kodwa funani ukudla kwaphakade okuninika impilo yaphakade. Ngizoninika lokho kudla." Bambuza bathi, "Kumela senzeni ukuze sithokozise uNkulunkulu na?" UJesu waphendula wathi, "Ngiyisinkwa sokuphila. Wonke umuntu oza kumina ngeke alambe, futhi okholwa yimi ngeke ome. Ngiyisinkwa sokuphila esivela ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa, uyophila ukuphila okuphakade." Abantu abaningi abakuqondi lokhu. Abanye badinwa bathi, "Le ndoda ingasinika kanjani inyama yayo ukuthi siyidle na?" Kusuka ngaleso sikhathi abafundi bakhe abaningi bamjikela bayeka ukumlandela.

Isithombe 54

Isithombe 54

NgokukaMarku 7:24-30; NgokukaMathewu 15:21-28

UJesu wahamba waya eThare ezweni elihlukile. Lapho owesifazane weza kuyena. Owesifazane wayenentombazanyana ekhaya. Kwakunomoya omubi obizwa ngedimoni kule ntombazanyana. Lo wesifazane wancenga uJesu ukuthi akhiphe lemimoya kulentombazane. UJesu wathi kuye, "Imimoya emibi isiphumile endodakazini yakho." Imimoya emibi yaphuma entombazaneni ngaphambi kokuthi umama wayo afike ekhaya.
Abafundi bafunda okuthile ngalesi simangaliso.

Ukuthi: Le ndodakazi yalo wesifazane yaphiliswa kodwa wayengesilona iJuda. Wayengowesinye isizwe. UJesu kanye nabafundi bakhe bonke babengamaJuda.

Abafundi bakhe babekholwa ukuthi uJesu wayezele ukuzosindisa amaJuda akwa-Israyeli kuphela ezonweni nokufa. Kodwa ngalesi simangaliso babona ukuthi uJesu wayezele ukuzosindisa abantu bazo zonke izizwe emhlabeni.

Isithombe 55

Isithombe 55

NgokukaMarku 7:31-37; NgokukaMathewu 15:29-31

UJesu wehla waya echibi laseGalile, endaweni eyayibizwa ngokuthi iseDakhapholisi. Abantu baletha isithuli kuyena. UJesu wathatha le ndoda wasuka nayo esixukwini. Wafaka imino yakhe ezindlebeni zale ndoda wase ethinta ulimi lwayo. Wase ebuka phezulu ezulwini waphefumula kakhulu wathi, "Vuleka!" Kusuka ngaleso sikhathi le ndoda yakwazi ukuzwa kanye nokukhuluma. Ngesikhathi abantu bezwa lokhu, abaningi beza kuJesu. Waphilisa abaningi abagulayo waphinda wapha abanye ukudla ngesimangaliso. Ngaleso sikhathi kwakukhona abantu abalinganiselwa ku4000 kodwa uJesu wabasuthisa ngezinkwa eziyisikhombisa kanye nezinhlanzi ezincane ezimbalwa. Abantu bamangala yizona zonke izinto uJesu ayezenza.

Isithombe 56

Isithombe 56

NgokukaMarku 8:22-26

UJesu waya endaweni ebizwa ngokuthi iseBethsayda. Lapho abantu baletha indoda eyimpumputhe kuyena. UJesu wathatha le ndoda eyimpumputhe wahamba nayo waya ngaphandle kwedolobha. Wathinta amehlo ayo waqala ukubona kancane. Indoda yathi, "Ngibona abantu kodwa bafana nezihlahla ezihambayo." UJesu wase ephinda ethinta amehlo ayo yase ibona yonke into.

Isithombe 57

Isithombe 57

NgokukaMarku 8:27-31; NgokukaMathewu 16:13-16; NgokukaLuka 9;18-20

UJesu wabuza abafundi bakhe wathi, "Nithi ngingubani?" lo kwakuwumbuzo abaluleke kakhulu. Ingabe uJesu wayevela kuNkulunkulu ngempela na? Ingabe uNkulunkulu wayemthumile emhlabeni na? Noma babengabafundi bakaJesu bakuthola kunzima ukukholwa. Abanye babezitshela ukuthi ungumphrofethi omkhulu. Uyakhumbula ukuthi umphrofethi yini? Umphrofethi umuntu onikwa uNkulunkulu umyalezo obalulekile ukuthi axwayise noma akhuthaze abantu. Kodwa uNkulunkulu wakhombisa uPetru iqiniso. Wezwa kahle. Wathi kuJesu, "UnguKrestu! Uyindodana kaNkulunkulu ophilayo." Yebo kuyiqiniso. Uyakhumbula yini ukuthi igama elithi "Krestu" lisho ukuthini? Lisho ukuthi ogcotshiweyo noma okhethiweyo. UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi bangatsheli muntu ukuthi unguKrestu.

Isithombe 58

Isithombe 58

NgokukaMarku 9:1-9; NgokukaLuka 9:28-37; NgokukaMathewu 17:17-19

UJesu wabatshela abafundi bakhe ukuthi yingani kufanele bathule bangatsheli muntu okwesikhashana. Wathi, "Ngizodayiswa ezandleni zabantu. Bazongibulala, kodwa ngizovuka emuva kwezinsuku ezintathu." Abafundi bakhe abakuqondanga lokhu futhi babengakholwa.

Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa uJesu wathatha abathatahu bababfundi bakhe bahamba bayothandaza entabeni. Bagibela phezulu, ngesikhathi ujesu ethandaza ubuso bakhe bashintsha baqala ukukhanya njengelanga phambi kwamehlo abo, izingubo zakhe zakhanya kakhulu. Abaphrofethi ababili uMose no -Elisha, ababephila eminyakeni eminingi eyadlula bavela kanye noJesu. Bakhuluma noJesu ngobuhlungu kanye nokufa okwakumlindile. Kwavela ifu elikhanyayo kwase kukhuluma izwi kulo lathi, "Lo uyindodana yami engithokozayo ngayo. Mlaleleni." Abafundi bawa ngobuso basaba, kodwa uJesu wabathinta wase ethi kubo, "Ningesabi." Ngesikhathi bevusa amakhanda ababonanga muntu ngaphandle kukaJesu. UJesu waqhubeka wabafundisa ngesikhathi sebehla entabeni.

Isithombe 59

Isithombe 59

NgokukaMarku 9:14-29; NgokukaLuka 9:37-43; NgokukaMathewu 17:14-20

Ngesikhathi befika kwabanye abafundi babona isixuku sabantu sibangungile. Lapho kwakukhona indoda eyayilethe indodana yayo kubafundi bakaJesu. Le ndodana yayo yayinemimoya emibi amadimoni. La madimoni ayebanga ukuthi abe nesifo sokuwa. Abafundi base bezamile ukukhipha le mimoya kulo mfana kodwa ayizange ibalalele. UJesu watshela le mimoya ukuthi ishiye lo mfana. Kusuka ngaleso sikhathi lo mfana waphiliswa. UJesu nguye yedwa owayenamandla okwenza lokhu.

Kwathi ngemuva kwesikhathi abafundi babuza uJesu bathi, "Yini ndaba singakwazanga ukukhipha le mimoya?" UJesu waphendula wathi, "Le mimoya iphuma ngomthandazo kuphela."

Isithombe 60

Isithombe 60

NgokukaMathewu 17:24-27

UJesu nabafundi bakhe bahamba baya edolobheni laseKhaphenawume. Ngesikhathi befika abasebenzi basesinagoge ababengabathelisi beza kuPetru. Bambuza bathi, "Ingabe umfundisi wenu uyayikhokha yini intela?" Ngaleso sikhathi wonke umndeni owawuza esinagoge, indawo eseduze yokuthandazela, wawukhokha intela yokusiza ukugcina qzinye zezindleko zesinagoge. UPetru wabaphendula wathi, "Yebo uyayikhokha." Ngesikhathi uPetru efika endlini lapho kwakukhona uJesu kanye nabanye abafundi bakhe uJesu wakhuluma kuqala. Wabuza uPetru wathi, "Ingabe amakhosi omhlaba ayithathaphi intela na-emadodaneni awo noma kwabanya abantu na?" "Kwabanye abantu", kuphendula uPetru. UJesu wathi, "Ngakho-ke amadodana akufanele akhokhe intela. Kodwa-ke khona singeke sibaphoxe, hamba uye olwandle uphose inethi. Inhlanzi yokuqala ozoyithola uyivule umlomo lapho uzothola imali. Uyithathe uyinike abathelisi ukhokhe intela yami neyakho.

Ake sihlaziye futhi

Ake sihlaziye futhi

UJesu weza emhlabeni ukuzokhombisa ngendlela enhle ukuthi uNkulunkulu unjani. UJesu wayengaphezulu komphrofethi nje. Wayevela kuNkulunkulu futhi wayeyisambulo sikaNkulunkulu. Yingakho ayebizwa ngeNdodana kaNkulunkulu. Kodwa abafundi bakhe ababesondelene naye ababekholwa yiqiniso ngoJesu.

Isigaba 5: Isithombe 61-78

Isigaba 5: Isithombe 61-78

Imizekeliso kaJesu-izindaba ayezixoxa

Isingeniso

Isingeniso

UJesu waqhubeka wafundisa abalandeli bakhe. Wabafundisa ngokubatshela izindaba ezibizwa ngokuthi imizekeliso. Lezi zindaba zinencazelo efihliweyo. Yilabo abakholwa nguye kuphela abazizwayo lezi zindaba. Izithombe 61-78 zisikhombisa kabanzi ngalezi zindaba. Zisifundisa izinto eziyiqiniso ngombuso kaNkulunkulu nokuthi singaba kanjani abantwana bakNkulunkulu. Woza ulalalele le mizekeliso.

Isithombe 61

Isithombe 61

NgokuakMathewu 18:1-6; NgokukaMarku 9:33-37; NgokukaLuka 9:46-48

Abantu bahlale befuna ukuzizwa bebalulekile. Ngelinye ilanga abafundi babuza kuJesu bathi, "Ngubani omkhulu embusweni kaNkulunkulu na?" UJesu wabiza umntwana omncane ukuthi eze ame phakathi kwabo. Wase ethi, "Ngiqinisile ngithi kini; uma ningashintshi nifane nezingane ezincane , ngeke niwubone umbuso kaNkulunkulu. Umuntu owamukela umntwana omncane njengalo, wamukela mina uqobo."
Kubalulekile ukuthobeka. Akufanele sizibone ukuthi singcono kunabanye abantu. Kufanele sithembe uNkulunkulu futhi senze lokhu akushoyo.

Isithombe 62

Isithombe 62

NgokuakMathewu 18:10-14; NgokukaLuka 15:4-7

UJesu watshela abafundi bakhe umzekeliso ngemvu. Le ndaba inencazelo efihliweyo. Ngelinye ilanga imvu yalahlekela umelusi wayo kwezinye izimvu. Umelusi wayeyithanda le mvu, ngakho-ke wazishiya lezi ezinye izimvu wahamba wayofuna le elahlekileyo. Ngesikhathi eyithola wajabula kakhulu.
Nansi incazelo yale ndaba: UNkulunkulu akafuni ukulahlekelwa ngisho na eyodwa yezingane zakhe. Siyizingane zakhe uma simhlonipha futhi silalela amazwi akhe. Uthanda zonke izingane zakhe. Uma enye yezingane zakhe ilahlekile uyayifuna aze ayithole.

Isithombe 63

Isithombe 63

NgokukaMathewu 18:21-35

Omunye wabafundi wabuza uJesu lo mbuzo, "Kufanele ngimthethelele kangaki umfowethu uma enza okubi kimina na? Kasikhombisa?" UJesu waphendula wathi, "Ngithi kuwe, hhayi kasikhombisa kodwa kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa okungenani. Lalela lokhu: "Isisebenzi esihluphekayo sasikweleta umphathi waso imali eningi, kodwa sasingakwazi ukuyikhokha. Sasingenayo imali eyanele. Umqashi wasidabukela lesi sisebenzi wase esithethelela kuzona zonke izikweleti zaso. Sase siyahamba isisebenzi sahlangana nesinye isisebenzi esasisikweleta imali encane. Lesi sisebenzi sabamba lesi esinye sathi. "Ngikhokhele lokhu ongikweleta kona!" Kodwa lesi sisebenzi sasingenayo imali yokukhokhela lesi esinye, ucabanga ukuthi lesi esinye isisebenzi senzani? Ngabe wasithethelela lesi esinye isisebenzi na? Cha! Wasifaka ejele.

Odwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi umphathi wabo wezwa ukuthi kwenzekeni. Wadinwa kakhulu yilokhu okwenziwa yilesi sibenze ngoba asizange sikhombise ububele kulesi esinye isisebenzi. Naye wase esifaka ejele lesi esinye isisebenzi."

Uchaza ukuthini lo mzekeliso na?
UJesu wathi, "Yilokhu okwenziwa uBaba wethu osezulwini uma ungathetheleli abantu kusuka enhlizweni yakho. " Ngobani? Ngoba uNkulunkulu wasithethelela isiskweleti esikhulu sesono kulabo abakholwa nguye futhi abamlandelayo. Ngakho-ke ufuna wonke umuntu okholwa Nguye ukuthi athethelele bonke laba abonayo kubo.

Isithombe 64

Isithombe 64

NgokukaJohane 8:1-11

Ngelinye ilanga uJesu wayesethempelini eJerusalema. Uyakhumbula yini ukuthi ithempeli yindawo lapho abantu babethandaza baphinde badumise unNkulunkulu khona? Lapho abaholi benkolo baletha owesifazane kuJesu. Bafika bathi, "Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe ephinga. Ukuphinga kuchaza ukuthi ulalele nenye indoda engeyena umyeni wakhe.. abaholi benkolo babuza kuJesu bathi, "Manje uthini?" UJesu wathi, "Ingabe ukhona yini phakathi kwenu ongakaze one noma angahloniphi uNkulunkulu na? Uma ekhona akaqale athathe amatshe amkhande." Abaholi benkolo bahamba ngamunye ngamunye baphuma ethempelini. UJesu wayesethi kulo wesifazane, "Mfazi, bashonephi? Ngabe akekho noyedwa okujezisile na?" "Akekho, Nkosi, kuphendula lo wesifazane.uJesu waphendula wathi, "Nami angeke ngikujezise, hamba ungabe usona." Abaholi benkolo babazi ukuthi nabo bayizoni, njengabo bonke abantu, kodwa bamzonda uJesu ngokuthi akuso phambi kwabantu.

Isithombe 65

Isithombe 65

NgokukaJohane 9:1-41

Ngesikhathi uJesu ehamba ethepelini, wabona indoda eyayizalwe iyimpumputhe. Amafundi bakaJesu babezitshela ukuthi le ndoda iyimpumputhe ngoba nakhu abazali bayo babeyizoni. Kodwa uJesu akavumelananga nabo. Wathi, "Le ndoda ayiyona impumputhe ngenxa yezono zayo noma zabazali bayo. Lokhu kwenzeka ngoba kufuneka abantu babone udumo lukaNkulunkulu." UJesu wase eyiphilisa indoda yabona kahle. Le ndoda yahamba yatshela wonke umuntu ukuthi uJesu uyiphilise kanjani. Kodwa abaholi benkolo badinwa kakhulu kunakuqala.

Isithombe 66

Isithombe 66

NgokukaJohane 10:1-21

UJesu waxoxa umzekeliso omelene nabaholi benkolo. Wathi bafana nabelusi abaqashiweyo. Abelusi abantu abagada izimvu. Umelusi oqashiweyo ukhathalela iholo lakhe kuphela, akanandaba kakhulu nezimvu ngoba akuzona ezakhe. Abaholi benkolo bakwa-Israyeli babenjalo. Babengenandaba nabantu bakaNkulunkulu, futhi babengafuni ukukholwa nguJesu, lo uNkulunkulu aymthumele ukuthi azofundisa abantu futhi asuse izono zabo. UJesu wathi, "Ngizele ukuthi izimvu zabo zibe nokuphila okuphelele. Ngingumelusi omuhle. Ngizonikela ukuphila kwami ngenxa yezimvu zami." UJesu waphinde wabatshela ukuthi uyisango lezimvu. Njengoba ubona esithombeni. Wonke umuntu ongena ngaye uyosindiswa. Izimvu ziphephile ngesikhathi umelusi egade isango lazo. UJesu uvikela abantu bakhe ukuze ububi bungezi bubabulale.

Isithombe 67

Isithombe 67

NgokukaLuka 10:25-37; NgokukaMarku 12:28-31

Omunye wabaholi benkolo wayefuna ukwakhela uJesu uzungu ngalo mbuzo: "Kufanele senzenjani ukuze sibe nokuphila okuphakade na?"
UJesu waphendula wathi, "Thanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nomphefumulo wakho, ngamandla akho kanye nengqondo yakho, futhi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena."

Wase ebuza futhi umholi wenkolo wathi, "Pho ubani umakhelwane wami na?" UJesu waphendula wathi, "Indoda yayihamba emgaqweni ongena muntu. Izigebengu zamuhlasela zamshiye elimele kakhulu. AmaJuda amabili aqhamuka. Ayibona le ndoda elimele, kodwa awayisizanga. Kwase kufika indoda yakwesinye isizwe. Yayidabukela le ndoda. Yayithatha yayinakekela. Yamwasha izilonda yase imuyisa endaweni ephephile. Ubani kulaba abathathu ocabanga ukuthi wayengumakhelwane wale ndoda?"
Umholi wenkolo waphendula wathi, "Yilo owamusiza."
UJesu wase ethi, ""Hamba wenze njengoba enza."

Kulo mzekeliso uJesu uyakhombisa ukuthi abantu benkolo abalukhombisanga uthando lukaNkulunkulu kule ndoda elimele. Ukukholwa ngeke kwenze umuntu aphile ukuphila okuphakade. Inkolo ngeke isenze sithande uNkulunkulu nabanye abantu; kufanele siqonde ukuthi uNkulunkulu wasithanda kuqala futhi samukele uthando lukaNkulunkulu nentethelelo yakhe ezonweni zethu. Ngalokho siyokwazi ukuthanda uNkulunkulu futhi sithande bonke abantu bezinye izizwe njengoba umuntu wokuhamba akhombisa ububele kule ndoda eyayilimele.

Isithombe 68

Isithombe 68

NgokukaLuka 10:38-42

Esithombe siyabona uJesu evakashela ikhaya losisi ababili. Amagama abo kwakunguMariya noMartha. UJesu wayengumngani walo mndeni. UMariya wawela ezinyaweni zikaJesu. Wayefuna ukuzwa yonke into ayishoyo. Kodwa umartha wayenomsebenzi omningi wasendlini. Wathi kuJesu, "Nkosi, awunandaba yini nokuthi udadewethu usengishiye ngedwa ngenza nomsebenzi? Mtshele angisize!"
UJesu waphendula wathi, "Martha, ukhathazeke ngezinto eziningi, kodwa iyodwa kuphela into edingekayo. UMariya ukhethe into engcono, ngeke isuswe kuye." Ukwazi uJesu nezindlela zakhe kubaluleke kakhulu kunezinto zempilo.

Isithombe 69

Isithombe 69

NgokukaLuka 11:1-13; NgokukaMathewu 6:9-13

Uyakhumbula yini esithombeni 36 ujesu efundisa abafundi bakhe ukuthandaza? Isibonelo asisebenzisa kwakuyilesi:
("Baba wethu osezulwini,
malingweliswe igama lakho,
umbuso wakho wakho mawufike,
intando yakhe
mayenziwe emhlabeni mnjengasezulwini,
Siphe isinkwa sethu semihla ngemihla.
Sithethelele amacala ethu,
Njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi,.
Ungasingenisi ebulingweni kodwa usisindise kokubi."

Lokhu kuchaza ukuthi: )
"Baba sisize sidumise igama lakho. Woza ulungise umbuso wakho, khona wonke umuntu emhlabeni ezokuhlonipha, njengoba uhlonishwa ezulwini. Siphe ukudla kwanamuhla. Sithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelela abanye. Sivikele ekulingweni nakokubi."

UJesu wafundisa abafundi bakhe ukuthi balethe izidingo zabo kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Wakuchaza kabanzi kulo mzekeliso:
Indoda yaya kumgani wayo phakathi nobusuku. Yamemeza yathi, "Mngani, ngiboleke izinkwa. Kukhona omunye umngani wami ofikile kodwa anginalutho engizomnika yona." Umngani wathi, "Ungangihluphi. Umnyango usuvaliwe futhi mina nomndeni wami sesilele. Ngeke ngikwazi ukuvika ngikunike." Kodwa-ke indoda yaqhubeka yangqongqoza. Indoda yaze yavuka yamnika lokhu akudingayo.

UJesu wachaza lokhu ngomthandazo kuNkulunkulu, "Cela uzophiwa, ngqongqotha uzovulelwa...uma uyisoni, ukwazi ukunika abanye okuhle, uBaba osezulwini angabanika kangakanani uMoya oNgcwele labo abawucelayo"

Umngani kulo mzekeliso wanakekela isidingo indoda eyayinaso. Futji uNkulunkulu uyezwa abantwana bakhe uma beqhubeka bethandaza kuye. Uyophinda futhi anikeze uMoya oNgcwele kulabo abamfuna ngokweqiniso.

Isithombe 70

Isithombe 70

NgokukaLuka 12:13-21

UJesu waxwayisa abantu ukuthi bangabi nomona waxoxa indaba ngendoda eyayicebile. Indoda yayinefamu inendawo eningi. Leli zwe lalinokudla okuningi kokudayisa. Wase akha izindawo eziningi zokubeka lo kudla. Wathi, "Nginokudla okuningi okuzongiqhuba iminyaka eminingi ngakho-ke ngingathatha impilo lula.." Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, "Siwula. Namuhla ebusuku uzofa. Ngakho-ke ubani ozodla lokudla okubekile?" Ngalobo busuku le ndoda yafa. Konke ukudla kwakhe nemali yakhe akubanga namsebenzi kuyena. UJesu wathi, "Yilokhu okuyokwenzeka kumuntu ozibekela okwasemhlabeni." Akufanele sisebenzele izisu, kodwa kufanele sifune ukuphila ngentando kaNkulunkulu: ukuthanda uNkulnkulu kanye nabanye abantu. Ngalokho siyozibekela ingcebo ezulwini.

Isithombe 71

Isithombe 71

NgokukaLuka 13:35-40

UJesu waphinda futhi watshela abafundi bakhe ukuthi uzobulawa, kodwa abamqondanga.

UJesu wakhulu ngalokhu izikhathi ezimbalwa, ukuthi uzofa masishane, kodwa uyovuka futhi ngemuva kwezinsuku ezintathu abuyele lapho evela khona. Kulesi sithombe uJesu wayebachazela ukuthi ngelinye ilanga uyobuyela ezulwini. Uma esebuya, abantu bakhe abalungile futhi abamlindile bayothola umvuzo wabo. UJesu wathi, "Gqokani ningabi amavila futhi niqaphele.. nifane namadoda alindele umphathi wawo ukuthi abuye emshadweni, khona uma efika engqongqoza, bakwazi ukusheshe basukume bamvulele. Kuyoba kuhle kulezo zisebeni uma umphathi wazo ezifica zibhekile uma efika... Kuyoba kuhle uma umphthi ezifica zilungele, noma ngabe ufika ebusuku. Kufanele uhlale ulungele, ngoba awulazi ihpra lokungolindela."

Ngizonichazela kafishane ukuthi uJesu wafa kanjani, wavuka wabuyela ezulwini. Into ebalulekile esiyifunda kulo mzekeliso wukuithi wathembisa ukubuya futhi, nokuthi kufanele sikulindele ukubuya kwakhe.

Isithombe 72

Isithombe 72

NgokukaLuka 13:10-17

Ngelinye iSabatha uJesu wayefundisa eSinagoge (indawo yokudumisa/yokuthandaza). Kwakukhona owesifazane owayekhubazekile wayesegibe iminyaka engu 18. UJesu wamphilisa wakwazi ukuma aqonde. Wamdumisa kanjani uNkulunkulu ngalokhu okwenzeka kuye! Abantu ababebuka bajabula. Kodwa futhi, abaholi benkolo esingagoge badinwa kakhulu, ngoba uJesu wenza lesi simangaliso ngosuku lweSabatha. Abaholi benkolo bamsola uJesu ngokuphula umthetho kaNkulunkulu. Bathi uJesu usebenze ngeSabatha, ibe iNcwadi kaNkulunkulu, iBhayibheli, lithi ungasebenzi ngosuku lweSabatha. Omunye wabaholi benkolo wathi kulo mhlangano, "Kunezinsuku eziyisithupha zokusebenza, ngakho-ke yizani ngalezo zinsuku nizophiliswa, hhayi ngeSabatha. UJesu waphendula wathi, "Nina bazenzisi! Ingabe omunye wenu akayithukuli yini imbongolo ayoyiphuzisa amanza ngosuku lweSabatha na? Ngakho-ke akufanele yini lo wesifazane uSathane asembophe iminyaka engu-18 akhululwe ngosuku lweSabatha na?" UJesu wayaza ukuthi akamdelelanga uNkulunkulu ngokuphilisa lo wesifazane ngosuku lweSabatha. Wayenza intando kaNkulunkulu ngokumphilisa.

Isithombe 73

Isithombe 73

NgokukaLuka 14:15-24

Ngolunye usuku lweSabatha, uJesu waphilisa enye indoda. Baphinda futhi badinwa abaholi benkolo. UJesu wase ebaxoxela indaba: indoda yenza idili. Yamema abantu abaningi. Kodwa bonke baxolisa babeka izizathu zabo zokuthi bangezi edilini. Yase ithi indoda ezisebenzini zayo, "Hambani nisheshe niye emigaqweni nilethe edilini lami abahluphekayo, abakhubazekile, abangaboni. Hambani niye emgaqweni beze edilini khona umuzi uzogcwala."

UJesu wayethi kulo mzekeliso bafana nezivakashi ezibalulekile. Babengabaholi benkolo ababalulekile okufanele bafundise abantu intando kaNkulunkulu, kodwa basala isimemo sikaNkulunkulu sokukholwa nguJesu. Manje uJesu umema bonke abantu ukuthi beze kuye.

Isithombe 74

Isithombe 74

NgokukaLuka 15:8-10

Abaholi benkolo badinwa futhi ukuthi uJesu wayethanda ukuchitha isikhathi nabantu abahluphekayo nabayizoni, uJesu wase ebatshela le ndaba. Wathi, "Owesifazane wayenamasiliva ayishumi. Walahlekelwa elilodwa. Wakhanyisa ilambu walifuna endlini. Ekugcineni walithola. Wajabula kakhulu. Wabiza abangani bakhe ukuthi beze bajabule naye." UJesu wathi, "Kanjalo nasezulwini kunenjabulo enkulu uma isoni esisodwa sibuyela enkosini."

Wonke umuntu emhlabeni ubalulekile kuNkulunkulu: abantu abadala, abancane, izingane, abesilisa kanye nabesifazane. Ufuna wonke umuntu ayeke ukona kanye namanga kaSathane eze kuye. UNkulunkulu uyena owasidala, uyasithanda futhi uyazi ukuthi yini esilungele. Yena kanye nezingelosi bayathokoza uma omunye wethu ezibuyisela kuye.

Isithombe 75

Isithombe 75

NgokukaLuka 15:11-13

UJesu waphinda waxoxa omuye umzekeliso ukuchaza ukubaluleka kwale ndaba kucace kahle: Kungendodana eyyinodlame futhi inenkani. Le ndodana yayihlala nomfowabo omdala efamini likababa wakhe. Kodwa ngelinye ilanga lo mfana wathi kubaba wakhe, "Nginike ifa lami manje." Ngenxa yokuthi lo baba wayenamadodana amabili wanika le ndodana yakhe ingxenye yakho konke anakho. Lo mfana wahamba waya ezweni elikude. Wayengakaze afunde ukuzimela kanye nokuphatha lokhu ayenikwe khona. Wagcina emose imali yakhe empilweni yasendle. Akabekanga mali futhi akasibonanga isidingo sokufuna umsebenzi.

Isithombe 76

Isithombe 76

NgokukaLuka 15:14-19

Ekugcuneni imali yaphela. Indodana enodlame yayingasenakho ukudla. Kwakufanele afune umsebenzi, kodwa kwakuyizikhathi ezinzima. Kwakukhona indlala ezweni. Wathola umsebenzi wokupha izingulube ukudla, lapho athola khona indawo yokuhlala. Kodwa wayengenakho ukudla. Wase ebuyela ezingqondweni zakhe wacanga ngempilo yakhe. Wathi kuyena, "Izisebenzi zikababa zinokudla okuningi, kodwa mina ngila ngibulawa yindlala. Ngizobuyela kubaba ngifike ngithi, 'Baba , ngonile kuwe. Akusafanele ungibize ngokuthi ngiyindodana yakho, kodwa ngenze omunye wezisebenzi zakho." Indodana yakhetha ukubuyela ekhaya.

Isithombe 77

Isithombe 77

NgokukaLuka 15:20-32

Ubaba wayeeyithanda kakhulu indodana yakhe. Wayenethemba lokuthi indodana yakhe izobuya. Ngesikhathi indodana iza kude, ubaba wayo wayibona waba nobubele. Wagijima wayoyihlangabeza wajabula kakhulu. Wayixolela wayithatha njengendodana yakhe.

UNkulunkulu ufana nobaba: futhi sonke sifana nendodana yolahleko. Sonke sisukile kuBaba wethu osezulwini, uMdali wethu, nentando yakhe ngezimpilo zethu, sithitha izimpilo zethu ezonweni. Kodwa uNkulunkulu, uBaba wethu osezulwini, uyathanda futhi athethelele wonke umuntu ovuma izono zakhe abuyele kuNkulunkulu.

Isithombe 78

Isithombe 78

NgokukaLuka 16:19-31

UJesu wafundisa abantu ngemali. Waphinda waxwayisa abantu ngokuthi uthando lwemali kanye nengcebo yezwe ibulimaza kanjani ubudlelwane babo noNkulunkulu. Lokhu kwenzeka uma uthando lwethu lwezi9nto zasemhlabeni lulukhulu kunolukaNkulunkulu kanye nokubalulekile kuyena. Lokhu kwakungesinye sezizathu abaholi benkolo ababemzondela sona uJesu; babethanda imali. Yingakho babengababoni abahluphekayo. Ngakho-ke uJesu wabatshela lo mzekeliso: Kwakukhona indoda eyayiyisicebi. Esangweni layo kwakuhlala umuntu ohluphekayo. Wayegula futhi elambile, kodwa le ndoda eyisicebi ingamsizi. Ngemuva kwesikhathi, le ndoda ehluphekayo yafa izingelosi zayithatha zayiyisa ezulwini lapho uNkulunkulu uBaba ekhona. Lapho le ndoda ehluphekayo yathola ukuphumula kanye nokunethezeka.
Indoda eyisicebi yafa nayo, kodwa yaya endaweni embi yokuhlupheka. Kule ndawo ayekuyona wayebona le ndawo yokunethezeka nenjebulo, , kodwa yayingekho indlela yokuwela esuka endaweni yobuhlungu eya endaweni yokunethezeka kanye nokuthula ebizwa ngokuthi isezulwini.

Lo mzekeliso usifundisa ukuthi indlela yokungena ezulwini uJesu kuphela, lalela futhi ulandele iZwi lakhe. Ungalindi uze iufe kuyima uqala umfuna. Lapho siyobe sesiphelile isikhathi.

Incazelo esheshayo

Incazelo esheshayo

Abantu abaningi bakholwa yilokhu uJesu ayebafundisa kona ngesikhathi esesemhlabeni. Laba bantu kwakungabantu abajwayelekile njengoMariya noMarta. Kwakungabantu njengami nawe. Kodwa abantu ababalulekile nabacebile kanye nabaholi benkolo babengafuni ukukholwa. Abaholi benkolo ikakhulukazi babengabelusi ababi ababengenandaba nabantu bakaNkulunkulu ababebekwe ezandleni zabo. Ngemizekeliso uJesu wayexwayisa bonke laba bantu abangakholwa.

Waphinda wafundisa ngezinto ezingenasidingo kuNkulunkulu: lezo zinto ukuba nemali eningi, ukubaluleka, ukujabulisa abantu, noma ukuba namandla phambi kwamehlo abantu.
Izinto esizidingayo ukwazi uNkulunkulu uBaba ngokukholwa yilo amthumileyo, uJesu, ukwazi intando kaNkulunkulu ngezimpilo zethu kanye nokuphila ngayo, ukuphila kahle nabantu esihlala nabo emhlabeni kanye
nokugcina izinto uNkulunkulu asinika zona kangangokuba siyokulindela ukuzimela uma sifa, noma uma uJesu ebuya eza emhlabeni - uma sisaphila ngaleso sikhathi.

Isigaba 6: Izithombe 79-96

Isigaba 6: Izithombe 79-96

Abantu bamjikela kanjani uKrestu

Isingeniso

Isingeniso

Manje kufanele sifunde kabanzi ngoKrestu, izimfundiso zakhe, kanye nemisebenzi yakhe yezimangaliso zajikelwa abaholi ezweni lamaJuda okukhulu kakhulu wagwetshwa ngokuthi abulawe. Labaholi kwakungabaholi benkolo. UJesu waqhubeka wafundisa wenza nezimangaliso. Ezinye zalezi zimangaliso zenzeka emndenini kaMariya noMarta. Buka isithombe 79.

Isithombe 79

Isithombe 79

NgokukaJohane 11:1-44

Lesi sithombe sikhombisa into emangalisayo eyenzeka. Uybakhumbula yini laba bangani bakaJesu okwakuthiwa uMarta noMariya na? Babenomfowabo okwakuthiwa uLazaru. Ngelinye ilanga uLazaru wagula kakhulu. UJesu wayengekho eduze nabo ngaleso sikhathi, kwathi ngaphambi kokuba afike, uLazaru wafa. Umndeni wagoqa isidumbu sakhe ngezingubo bamfaka ethuneni. Babengcwatshwa kanjalo abantu ngaleso sikhathi. Base bethatha itshe elikhulu bavala ngalo emnyango wethuna lakhe.
Ngemuva kweszinsuku ezine uJesu wafika kulo mndeni. Umariya noMarta bathi, "Nkosi, ukube ubukhona ngabe umfowethu akafanga." UJesu wathi, "Umfowenu uzovuka futhi." UJesu wayefuna bathembele kuyena hhayi kule mpilo nje kuphela, kodwa nokuphila emuva kokufa. Wase ethi, "Mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimina uyophila noma efa." Baya ethuneni likaLazaru. UJesu wathi kubantu, "Susani lelitshe." Wase ethandaza wathi, "Baba, Ngiyabonga ukuthi ungizwile. Ngiyazi ukuthi uhlale ungizwa, kodwa ngisho kanje khona laba bantu bezoizwa futhi bakholwe ukuthi Nguwe ongithumile. UjJesu wase eyamemeza ethi, "Lazaru, phuma!" Ulazaru waphuma. UJesu wase ethi, "Mqaqeni nimyeke ahambe." UJesu wayesemvusile uLazaru ekufeni. Abantu bamangala futhi abaningi bakholwa nguJesu, kodwa abaholi benkolo baqhubeka bamzonda kakhulu base befuna indlela yokumbulala. Ngakho-ke uJesu wayeka ukuhamba phakathi kwamaJuda; wahamba waye endaweni eseduze nogwadule lapho afike wahlala khona nabafundi bakhe okwesikhashana.

Uma umuntu ekholwa nguJesu uyalalela lokhu akushoyo, lowo muntu uyoqhubeka aphile ezulwini kanye noNkulunkulu ngemuva kokufa. Yilokhu okwakushiwo uJesu uma ethi, "Ngingukuvuka nokuphila; okholwa yimina uyophila noma efa."

Isithombe 80

Isithombe 80

NgokukaLuka 17:11-19

UJesu wayesebndleleni eya eJerusalema, edolobheni ngesikhathi ehlangana namadoda ayishumi. Ayegula enesifo solephele, ngakho-ke nagasobdela kuJesu. Amemeza athi, "Jesu, Mfundisi, yiba nobubele kithi!" UJesu wabathumela endleleni yabo. Ngesikhathi besahamba baphiliswa. Omunye wala madoda weza kuJesu ukuzobonga. Le ndoda yayivela kwelinye izwe. Yayingesilona iJuda njengoJesu. Wawa phambi kwezinyawo zikaJesu wadumisa uNkulunkulu. UJesu wase ethi kuye, "Ingabe aniphilanga yini nonke niyishumi na? Baphi abanye abayishiyagalolunye na? Ingabe akekho noyedwa kubona obuyile wazobonga ngaphandle kwesihambi na? UJesu wase ethi kule ndoda, "Sukuma ukukholwa kwakho kukuphilisile.(

Isithombe 81

Isithombe 81

NgokukaLuka 18:1-8

UJesu waqhubeka wafundisa ngesikhathi ehamba. Watshela abafundi bakhe lo mzekeliso ukuze bathandaze ngaso sonke isikhathi bangayeki. Ijaji elinenhliziyo embi elalingamsabi uNkulunkulu futhi lingenandaba namuntu. Ngelinye ilanga umfelokazi ompofu weza kulo wathi, "Nginike isigwebo sesitha sami." Kodwa ijaji lifunanga. Waqhubeka walokhu eza njalo kulona. Ngemuva kwesikhathi ijaji lathi, "Angimsabi uNkulunkulu futhi anginendaba nabantu. Kodwa ngoba lo wesifazane ulokhu eza kumina ngizokwenza isiqiniseko sokuthi uthola isigwebo." UJesu wathi uNkulunkulu akafani nejaji elingalungile. UJesu ufuna ukuzwa imithandazo yethu futhi uyayiphendula. Uzoletha ububele kubantwana bakhe ngeke elokhu ebalindisile.

Isithombe 82

Isithombe 82

NgokukaLuka 18:9-14

Abanye abantu abezwa uJesu efundisa baziqhenya. Emehlweni abo bazibona benelisekile yindlela abakhonza ngayo uNkulunkulu. Babeziphakamisa beziqhenya ngabo futhi bezibona ukuthi bangcono kunabanye abantu.

Ngakh-ke uJesu waxoxa indaba ngamadoda amabili: Womabili lamadoda ahamba aya ethempelini ukuyothandaza. eNye yala madoda yayingumholi wenkolo. Wayeziqhenya ngobuyena. Emthandazweni wakhe watshela uNkulunkulu ukuthi yena ulunge kangakanani. Wathi, "Nkulunkulu, ngiyabonga ukuthi angifani nabanya abantu, izigebengu, abenzi bokubi abaphingi noma abathelisi." Kodwa uJesu wayengathokozi ngale ndoda.

Enye indoda, umthelisi, yama emuva ethepmelini yathi kuNkulunkulu, "Nkulunkulu, yiba nomusa kimi, ngiyisoni." UJesu wathokoza ngale ndoda, kusho uJesu. Waphida wathi, "Wonke umuntu ocabanga ukuthi mukhulu, uyothotshiswa. Kodwa lo ozithobayo uyophakanyiswa."

Isithombe 83

Isithombe 83

NgokukaMarku 10:13-16; NgokukaMathewu 19:13-15; NgokukaLuka 18:15-17

Abanye abantu baletha abantwana kuJesu. Babefuna ukuthi bamthinte. Abafundi babecabanga ukuthi abantwana ababalulekile, ngakho-ke batshela abantu ukuthi abahambe.

Kodwa uJesu wathi, "Vumelana abantwana beze kimi. Ningabenqabeli. Umbuso kaNkulunkulu ungowabantu abafana nabantwana. Ngiqinisile ngithi kini, wonke umuntu ongeke awubone umbuso wezulu ngokuthethelela ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu."

Lokhu kuchaza ukuthi abantu abafuna ukulandela uJesu kufanele bakholwe nguye. Kufanele bathembele kuye njengomntwana othembela kumzali wakhe omuhle. Ileyo kuphela indlela yokungena embusweni kaNkulunkulu.

Isithombe 84

Isithombe 84

NgokukaMarku 10:17-27; NgokukaMathewu 19:16-30; NgokukaLuka 18:18-30

Indoda eyisicebi yabuza kuJesu yathi, "Kufanele ngenzenjani ukuze ngiphile ukuphila okuphakade?" Le ndoda eyisicebi yayingumholi, eyindoda ebalulekile kunabanye abantu emphakathini. Wayeyindoda elungilie. Wathi futhi uyayigcina yonke imiyalo kaNkulunkulu kusukela esengumfana omncane. UJesu wayeyithanda le ndoda wathi kuyo, "Usadinga into eyodwa nje. Thengisa konke onakho unikeze nabampofu uyoba nomcebo ezulwini. Bese uhamba nami ungilandele." Le ndoda yahamba idangele kakhulu. Izinto zayo zasemhlabeni zazibaluleke kakhulu kuyona. Wayengafuni ukuphisana ngezinto zakhe. Akakholwanga ukuthi angathemba uJesu ukuthi amnike okungcono. Wayengamnika ukuphila okuphakade noNkulunkulu.

Isithombe 85

Isithombe 85

NgokukaMathewu 20:1-16

Uyakholwa yini uJesu, futhi uphila ngalokhu akufundisa kona na? Ulindele muphi umqhele kuye? UJesu waxoxa le ndaba ngemiqhele: Umnini ndawo wayeholela izizsebenzi zakhe. Abanye abasebenzi babesebenze usuku lonke, wase ebanikeza umholo ophelele. Abanye babesebenze ingxenye yosuku, kodwa nabo wabanika umholo ophelele. Kwathi laba ababesebenze usuku lonke bakhonona. Babona ukuthi kwakungalungile lokuthi bahole imalie elinganayo. Kodwa umnini ndawo wathi, "Angenzanga ukungalungi kini, ngabe anivumanga yini ukusebenzela le mali eniyitholile na? Thathani umholo wernu nihambe. Ngifuna ukuholela laba bantu abaqashwe usuku seluphakathi imali efanayo nale engininika yona. Ngabe anginalo yini ilungelo lokwenza into engiyithandayo ngemali yami na? Ningabi nomona ngoba nginobubele."

Unkulunkulu ufana nomnini ndawo. Ufuna ukunika wonke umuntu okholwa nguJesu futhi amlandele ukuphila okuphakade. Ngeke sikwazi ukuthola okuphakade ngokwenza okuihle kwabanye abantu. UNkulunkulu ufuna ukwenza lokhu ngoba uthanda abantu bakhe futhi ufisela wonke umuntu okuhle.

Isithombe 86

Isithombe 86

NgokukaLuka 18:35-40; NgokukaMathewu 20:29-34; NgokukaMarku 10:46-52

Ngesikhathi uJesu ehamba eJerusalema. Wafika endaweni ebizwa ngokuthi iJerikho. Lapho kwakukhona impumputhe eyayihlala eceleni komgwaqo icela. Igama layo kwakunguBhathimeyasi. Ubathimeyasi wezwa ukuthi usendleleni wase eqala ememeza ethi, "Jesu yiba nobubele kimi!" Abanye abantu bamthulisa uBathimeyasi kodwa waqhubeka wamemeza. UJesu wama wabuza uBathimeyasi wathi, "Ufuna ngikwenzeleni?" Waphendula wathi, "Nkosi, ngenze ngibone!" UJesu wathi kuye, "Ukukholwa kwakho kukusindisile." Kusuka ngaleso sikhathi uBathimeyasi wabona.

Isithombe 87

Isithombe 87

NgokukaLuka 19:1-10

Kuleli dolobha laseJerikho kwakukhona umthelisi owayebizwa ukuthi uZakariya. Wayeyindoda emfishane kakhulu. Wayefuna ukubaona uJesu, kodwa abantu babebaningi kakhulu ngakho-ke wayengeke akwazi ukumbona. Kwakukhona abantu abaningi kakhulu. Ngakho-ke wagibela esihlahleni ngesikhathi uJesu edlula. UJesu wabona uZakewu wathi kuye, "Zakewu yehla esihlahleni manje, kufanele ngiye endlini yakho namuhla." Abantu bamangala futhi bakhonona ngalokho. Babazi ukuthi uZakewu wayengumuntu omubi futhi eyisigebengu. Kodwa uZakariya wamamukela ngentokozo enkulu uJesu. Wakhetha ukushintsha impilo yakhe, ayeke impilo embi yokona. UJesu wase ethi, "Namhlanje abantu basindisiwe kule ndlu; ngoba ngizele ukuzosindisa labo abalahlekileyo.

Isithombe 88

Isithombe 88

NgokukaMarku 11:1-11; Mathewu 21:1-9; Luka 19:29-38; Johane 12:12-15

UJesu waqhubeka wahamba eJerusalema. Wahambisa abafundi bakhe ababili phambili. Wabatshela wathi, "Hambani niye edolobhaneni elingaphambili, uma nifika kulona niyofica imbongolo iboshiwe. Akekho owake wagibela kuyona. Niyitrhukule bese nibuya nayo. Uma kukhona onibuzayo ukuthi niyiqaqeleni nithi, 'Inkosi iyalidinga.'"

Abantu abaningi bambona uJesu egibele imbongolo; babecabanga ukuthi uzele ukuzoba yinkosi yabo. Base bemholela ezweni labo eJerusalema, idolobha, bememeza bethi, "ibusisiwe inkosi eza egameni likaNkulunkulu." Kwakukhona abantu abaningi abamamukela uJesu ngesikhathi efika.

Isithombe 89

Isithombe 89

NgokukaMarku 11:15-18; Mathewu 21:12-22; Luka 19:45-47; Johane 2:13-16

EJerusalema uJesu waya ethempelini, indawo yokudumisa. Lapho wabona ukuthi abanye abantu babekhombisa ukungamhloninphi uNkulunkulu. Babedayisa izilwane zomnikelo futhi babegebenga abantu. Ngakho-ke uJesu wachitha amatafula abo, wathi. "Indlu yami iyobizwa ngokuthi indlu yokuthandaza yezizwe zonke, kodwa seniyenze umhume wabaphangi." Abaholi benkolo bakuzwa lokhu, base befuna ngazo zonke izindlela ukubulala ujesu, ngoba babemsaba. abantu abaningi babekholwa yizimfundiso zakhe futhi eziningi zazimelene nenkolo yabo.

Isithombe 90

Isithombe 90

NgokukaMarku 12:1-12; NgokukaMathewu 21:33-46; NgokukaLuka 20:9-19

le enye indaba uJesu ayixoxa emelene nabaholi benkolo: kwakukhona umninimuzi owatshala umvini. Wase ekhetha ukuwuqashisela abanye abalimi. Wase eyahamba. Ngesikhathi sokuvuna wathumela isisebenzi sakhe ukuthi siyolanda izithelo zomvini zokukhokha intela. Kodwa abalimi basishaya lesi sebanzi basixosha singaphethe lutho. Le ndoda yathumela izisebenzi zayo eziningi ukuthi ziyolanda inkokhelo yakhe. Abalimi bazishaya. Ezinye bazibulala.

Okokugcina umninimuzi wathumela indodana yakhe ayeyithanda, kpdwa abalimi bayibulala nayo. UJesu wabuza wathi, "Uzokwenzenjani umnini womvini na? Uzobulala laba banye abalimi besu umvini ewunika abanye abantu."

Yebo, kuphendula umholi wenkolo ongalungile ofana nabalimi. Babengamthadi uNkulunkulu. Babengafuni ukukholwa yilabo abathumileyo, abaphrofethi, ababethembisa ukubuya kogcotshiweyo kaNkulunkulu emhlabeni.

UJesu wayekhuluma nabo, babecabanga indlela yokumbulala, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo. Bamjikela, njengoba bajikela abaphrofethi abafika ngaphambi kwakhe.

UJesu waxoxa lo mzekeliso ngoba wayewazi amaqhinga abo. Wayazi ukuthi babefuna ithuba lokumenza into embi, khona bezokwazi ukuthola isizathu sokumbulala.

Isithombe 91

Isithombe 91

NgokukaMarku 12:13-17; NgokukaMathewu 22:15-22; NgokukaLuka 20:20-26

Enye into abayenza ukuthumela abantu ukuthi bayohlola uJesu ngemibuzo elukhuni. Babefuna kube khona akushoyo okumelene nohulumeni. Ngaleso sikhathi inkosi kwakunguKhesari. Abanye abantu babuza kuJesu bathi, "Kufanele yini sikhokhe intela kuKhesari na?" UJesu waphendula wathi, "Yini nizama ukungilinga na? Lethani imali la." Bayiletha wase eyibuaka. Wase ebabuza ethi, "Esikabani esithombe esikuyona na?" Baphendula bathi, "Esikakhesari." Wase ethi uJesu kubo, "Nikani uKhesari okungokwakhe, bese ninika uNkulunkulu okungokwakhe." UJesu wayiphendula kakhle yonke imibuzo yabo elukhuni, ngakho-ke abatholanga lutho embi yokumsola.

Isithombe 92

Isithombe 92

NgokukaMarku 12:41-44; NgokukaLuka 21:1-4

Ngelinye ilanga uJesu wayehleli ethempelini maqondanda nendawo lapho abantu babeletha khona umnikelo. Wabuka wabona ukuthi abacebile babeletha imali eningi. Ufelokazi ohluphekayo wangena. Wanikela ngamafadingi amabili. Ngokushesha uJesu wabiza abafundi bakhe wathi kubona, "Niyambona lo mfelokazi na? Unikele kakhulu kunabo bonke abantu. Banikele okusalile emcebeni wabo, kodwa yena unikele ngakho konke anakho."

Isithombe 93

Isithombe 93

NgokukaMathewu 24:1-14; NgokukaMarku 13:1-37; NgokukaLuka 21:5-36

Izakhiwo zethempeli zazizinhle kakhulu. Abafundi bakaJesu babebuka lezi zakhiwo ngaphandle. UJesu wase ethi, "Niyazibona lezi zakhiwo ezinhle na? Alikho ngisho elilodwa itshe eliyosala phezu kwelinye, onke ayowa." Lokhu kuchaza ukuthi ithempeli lizophela.
Waphinda wabatshela ngezikhathi zokugcina. Wabatshela ukuthi kuzokwenzekani ngaphambi kwezikhathi zokugcina emhlabeni. Wathi kuyoba khona indlala kanye nokuqhekeka komhlaba ngaphambi kwezikhathi zokugcina. Abantu abaningi abakholwa uJesu bayohlukunyezwa.

Namhlanje siyazibona lezi zinto zenzeka. Kodwa kukhona esinye isibonakaliso sezikhathi zokugcina: Izindaba ezinhle zikaJesu osusa izono zabantu, ziyoshunyayelwa ezweni lonke bese ziyafika izikhathi zokugcina.

Isithombe 94

Isithombe 94

NgokukaMathewu 25:1-13

UJesu waxoxela abafundi bakhe omunye umzekeliso ukuchaza ukuthi izikhathi zokugcina ziyokwenzeka kanjani. Wathi, "Kwakukhona izintombi eziyishumi. Zazilindele umgubho womshado. Eziyisihlanu kuzo zazihlakaniphile kanti eziyisihlanu zaziyiziwula.

"Zonke zazilindele umyeni ukuthi afike ebusuku, base behamba nezibani ukuyomhlangabeza. Kodwa umyeni waphuza ukufika. Izintombi eziyiziwula zaphelelwa amafutha ezibanini zawo, ngemuva kwesikhathi zahamba zayothenga amafutha. Kwathi ngesikhathi besahambile wafika umyeni. Labo ababelungela bahamba naye baya emshadweni umnyango wavalwa. Ngesikhathi izintombi eziyiziwula zibuya zamemeza zathi, 'Sivulele.' Kodwa umyeni waphendula wathi, 'Anginazi.' Ngakho-ke izintombi eziyiziwula azikwazanga ukungena emshadweni, ngoba zazingenawo amafutha anelwe. Kwakufanele belindile ngesikhathi umyeni efika."

Le ndaba inesexwayiso sawo wonke umuntu: UJesu osezulwini manje, uzobuya eze emhlabeni, njengoba athembisa. Uyofika singalindele. Abanye abantu bayobe belindele. Bayongena kule ndawo uNkulunkulu abalungisele yona kanye noJesu, bayophila ukuphila okuphakade. Abanye bayobe bengalindele ngakho-ke bayovalelwa ngaphandle. UJesu wathi, "Ngakho-ke hlalani nilindele ngoba anazi ukuthi ngiyobuya nini."

Isithombe 95

Isithombe 95

Ngokukamathewu 25:14-30; NgokukaLuka 19:12-27

UJesu waxoxela abafundi bakhe enye indaba echaza ngokubuya kwakhe. Indaba yayingendoda ecebile eyathatha uhambo. Ngaphambi kokuthi ahambe, wabiza zisebenzi zakhe. Wayezithemba ngemali yakhe ukuthi bayandise ngesikhathi esahambile. Le ndoda yase ithatha uhambo lwayo. Izisebenzi zakhe zayisebenzisa kahle imali yakhe. Bathola imali eningi. Kodwa esinye isisebenzi sasisaba ukuthi sizoyilahla imali esiyitholile, ngakho-ke wayifihla emgodini. Umqashi wabo wabuya. Wathi kulezi zisebenzi ezenza imali eningi, "Nenze kahle. Niyizisebenzi ezinhle. Nginganithemba ngokuthi ngininikeze izinto ukuthi nizinakekele. Manje ngizoninika zinto eziningi ukuthi nizinakekele." Wabanika umvuzo wabo. Kodwa wasidinelwa lesi sisebenzi esiyivila wasixosha.

UNkulunkulu wasinika amathalente sonke. Kufanele siwasebenzise futhi silindele ukuthola imivuzo ngezimpilo zethu uma kubuya uJesu eza emhlabeni.

Isithombe 96

Isithombe 96

NgokukaMathewu 25:31-46

UJesu ufuna wonke umuntu abe elungile uma ebuya. Ngalelo langa uyofika nodumo olukhulu. Uyokwahlulela wonke umuntu abesifazane kanye nabesilisa. Uyofana nomelusi ohlukanisa izimvu kanye nezimbuzi.
Uyokwahlukanisa abantu abaphila ngentando kaNkulunkulu yokuthanda abanye abantu nokwenza izinto ezinhle, kulabo abenza okubi ngoba abamazi uNkulunkulu. Abantu abaphila ngentando kaNkulunkulu ngokukholwa uJesu, bayothola ukuphila okuphakade embusweni kaNkulunkulu. Labo abangakholwa uNkulunkulu abaziphilela bona bayothola ukujeziswa okuphakade.

Manje sesifundeni?

Manje sesifundeni?

Sifunde ukuthi uJesu wayazi ukuthi abaholi benkolo bafuna ukumbulala. Kodwa watshela bafundi bakhe ukuthi kuyicebo likaNkulunkulu. UJesu kwakufanele awuqede umsebenzi wakhe emhlabeni ngokufela abantu, kodwa wathembisa ukuthi uzovuka futhi bese ebuyela ezulwini, emuva kweminyaka eminingi uyobuya eze emhlabeni ukuzolanda abalandeli bakhe ukuze babe naye kuze kube phakade.

Uyakholwa yini izindlela zikaJesu futhi uyazilandela na?

Isigaba 7: Izithombe 97-108

Isigaba 7: Izithombe 97-108

Ukufa kukaKristu

Isingeniso

Isingeniso

UJesu wafundisa futhi wenza izimangaliso eziningi emhlabeni iminyaka emithathu, kusuka eminyakeni engu 30 kuya ku 33. Wakhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu unjani. UNkulunkulu muhle, kodwa uSathane mubi. Usathane wayesebenza ezinhlizweni zabaholi bamaJuda kwa-Israyeli ukuthi uJesu abulawe. Lalela ukuthi kwenzekani ngesikhathi ubuka izithombe 98-108.

Isithombe 97

Isithombe 97

NgokukaMarku 14:1-9; NgokukaMathewu 26:6-16

UJesu waya edolobheni lase Bhethaniya. Lapho wahlala emzini kaSimeyoni owayenochoko. Ngalelo langa waya esidlweni sasebusuku sokumhlonipha. Uyamkhumbula uLazaru, uJesu amvusa ekufeni? Wayenodadewabo ababili uMariya noMartha. Mariya wafika endlini kasimeyoni namakha abizayo. Wawathela kuJesu. Omunye wabafundi uJuda Skariyothi wadinwa yilokhu. Wathi, "Yingani lamakha engadayiswanga kunikwe abantu abampofu? Yanele umholo wonyaka wonke!" Akakushongo lokhu ngoba wayenendaba nabampofu, kodwa ngoba wayeyisigebengu. Wayephinde abe ngumgcini wemali kodwa ngesinye isikhathi wayeyintshontsha imali okwakufanele uJesu nabafundi bakhe baphile ngayo. Kodwa uJesu wathi, "Myekeni. Niyohlala ninabampofu kodwa ngeke nihlale ninami. Uthele amakha emzimbeni ukulungisela ukufa kwami." Lokhu kwakukhombisa futhi ukuthi uJesu wayazi ukuthi abaholi babefuna ukumbulala khona maduze.

Isithombe 98

Isithombe 98

NgokukaMarku 14:10-11; NgokukaLuka 22:1-6

Ngemuva kwalokhu uJuda waya kubaphristi bamaJuda ukuyokhuluma ngokuthi uzomdayisa kanjani uJesu kubona. Wavuma ukubasiza babophe uJesu. Abaphristi bajabula kakhulu. Banika uJuda imali yokumkhokhela. Wavuma, wase ebuka ithuba lokunikela uJesu kubaholi benkolo. Kodwa uJesu wayazi ukuthi uJuda wenzani.

Isithombe 99

Isithombe 99

NgokukaJohane 13:1-17; Mathewu 26:17-25; Marku 14:12-21; Luka 22:7-30

Endleleni esuka eBhethaniya iya eJerusalema, uJesu wathumela abafundi bakhe ukuthi bahambe phambili wathi, "Hambani niye edolobheni uma ningena niyohlangan nendoda iphethe ujeke wamanzi. Nimlandele. Nithi kumninimuzi azongena kuwona, 'UMfundisi uthe asibuze ukuthi: Iphi indlu yezivakashi lapho engadla khona iPhasika kanye nabafundi bakhe na?' Uzonikhombisa indlu enkulu ephezulu enempahla. Nilungise lapho." Abafundi bahamba bathola yonke into uJesu ayeyishilo ikhona. Base belungiselela ukugubha iPhasika.

Uyakhumbula yini ukuthi iPhasika yini? Ngalo mgubho abantu bamaJuda babekhumbula ukuthi uNkulunkulu wabenzelani eminyakeni eminingi eyadlula. Babekhumbula ukuthi uNkulunkulu wabakhipha kanjani ezweni lokuhamba lapho babehlupheka khona futhi besebenza kanzima. AmaJuda ayekhumbula ukuthi uNkulunkulu wabavikela kanjani okhokho bawo ezitheni zabo wabanika izwe lakwa-Israyeli ukuthi bahlale kulo.

Ngesikhathi sePhasika abafundi baqala baphikisana ngokuthi ubani obalulekile kubona. UJesu wasukuma etafuleni. Wathatha amanzi nethawula. Wase ewasha abafundi bakhe izinyawo. Wase ethi, "Niyakubona enginenzele kona/ ningibiza ngoMfundisi noNkulunkulu, okulungile. Manje mina Mfundisi noNkulunkulu, nginiwashe izinyawo nani ngokunjalo kufanele niwashane izinyawo." UJesu wayebafundisa ukuthi ubani obalulekile embusweni kaNkulunkulu. Yilabo abazimisela ukusiza abanye.

Isithombe 100

Isithombe 100

NgokukaMarku 14:22-30; Mathewu 26:26-35; Luka 22:13-34; Johane 13:31-38

UJesu wanika abafundi bakhe enye into okufanele bayikhumbule ngePhasika. Ngesikhathi ehlephula isinkwa enika abafundi bakhe ukuthi badle, wathi, "Thathani lokhu nidle, lo umzimba wami." Wase edlulisa inkomishi ethi, "Leli yigazi lami. Lichithekele abantu abaningi ukuthi bathethelelwe izono." UJesu wase ethi, "Nenze lokhu njengesikhumbuzo sami."

Kusuka ngalesosikhathi, abalandeli bakaJesu bahlale bedla isinkwa baphuze enkomishini bekhumbula ukufa kukaJesu efela izono zabo.

Namuhla lokho sikubiza ngeSidlo senkosi kususelwa kulobo busuku ngesikhathi uJesu edla isidlo nabafundi bakhe eJerusalema.

Kodwa abafundi babengazi ukuthi ukwenzelani lokhu. Waphinde wabatshela ukuthi uzofa masinyane. Kodwa uPetru waphatheka kabi yila mazwi akhe. Wathi, "Nkosi, yini ngingakulandeli manje? Nginganikela ngempilo yami ngenxa yakho." UJesu waphendula wathi, "Ngiqinisile ngithi kuwe, lingakakhali iqhude uyongiphika kathathu."

Abafundi babengazi ukuthi ukufa kukaJesu kuyoba umnukelo wezono zabo bonke abantu. Izono izinto ezibaphathayo benze izinto ezimbi. UJesu kwakufanela afe khona bantu abaphila ezonweni bangathola ukuthethelelwa futhi bakhululwe ezonweni.
Le kwakuyiyona kuphela indlela yokusindisa abantu ezonweni nokufa.

Abafundi babengakwazi ukuhlupheka okunzima okwakumele uJesu. Kodwa uJesu wayazi. Futhi wayazi ukuthi bayobaleka ngoba besab bamshiye yedwa kulobo busuku.

Isithombe 101

Isithombe 101

NgokukaJohane 15:1-17

Ngesidlo sePhasika uJesu wafundisa abafundi bakhe enye into ebalulekile. Wathi, "Ngingumvini nina ningamagatsha. Uma umuntu ehlala kimi uyothela izithelo ngaphandle kwami ngeke wenze lutho."

Wabatshela ukuthi uNkulunkulu ufana nomlimi engadini. UJesu ungumvini abafundi bakhe bangamagatsha emvinini. Njengamagatsha asemvinini athela izithelo kanjalo-ke nabafundi abahlala eduze noJesu bayothola amandla kuYena futhi bathele izithelo ezivela kuNkulunkulu.

Izithelo zomvini kaNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu nolwabanye abantu. Kuphinde kube ukuthokoza, ukuthula, ukubekezela, ukulunga, ukuthembeka, ukuzithoba kanye nokuziphatha kahle.

Kodwa uJesu wathi abanye abantu ngeke bathele izithelo zikaNkulunkulu, ngakho-ke uyobasika emvinini. Bayofana namagatsha ashiswe umlilo.

Isithombe 102

Isithombe 102

NgokukaJohane 17:1-25; Marku 14:32-42; Mathewu 26:36-46; Luka 22:40-46

UJesu wathandazela abafundi bakhe. Wacela uNkulunkulu ukuthi abenze baqine ezikhathini ezinzima. Ngemuva kwalokhu uJesu kanye nabafundi bakhe bahamba baya engadini ebizwa ngokuthi iGetsemane. Kwase kusebusuku. UJesu watshela abathathu babo ukuthi bagade isikhathi. Wahamba wayothandaza abafundi bakhe abathathu basala balala. Esithombeni uyababona. UJesu wayethandaza yedwa. Wayephatheke kabi ngoba wayazi ukuthi kwakufanele ahlupheke futhi afe masinyane. Wacela amandla kuNkulunkulu okuthi enze lokhu afuna akwenze: lokho kwakungukuhlupheka ezandleni zabantu nokufela izono zabo bonke abantu. UJesu weza kubafundi bakhe wathi, "Vukani sihambe! Nangu ozongidayisa."

Isithombe 103

Isithombe 103

NgokukaMarku 14:43-50; Mathewu 26:47-56; Johane 18:12-24; Luka 22:47-53

Ngesikhathi uJesu ekhuluma nabafundi bakhe engadini yaseGetsemane uJuda Iskariyothi wafika. Wafika nabantu abaningi amasosha kanye nabomthetho ababethunywe abaholi benkolo. Babephethe imikhonto. UJuda watshela la madoda wathi, "Ngizoqabula indoda eyodwa, le eniyifunayo bese niyayibopha."

UJuda wase eya kuJesu wambingelela wase eyamqabula. Amasosha amdonsa uJesu ambopha. Abafundi basab kakhulu. Bamshiya uJesu babaleka.

Isithombe 104

Isithombe 104

NgokukaMarku 14:53-65; Mathewu 26:57-67; Johane 18:12-24; Luka 22:54-63

Amasosha ambopha uJesu amthatha amuyisa kubaholi bamaJuda. Umphostoli uPetru walandelela kude. Wayefuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani kuJesu. Abaholi nabaphristi babuza uJesu imibuzo. Bathola abantu ukuthi baqambe amanga ngoJesu, kodwa ababekusho kwakungafani. Umphristi omkhulu wathi kuJesu, "UnguKristu indodana kaNkulunkulu na?" UJesu waphendula wathi, "Nginguye." Base bethi kufanele afe ngoba uthi unguKristu indodana kaNkulunkulu. Bamshaya bamthimisela.

Isithombe 105

Isithombe 105

NgokukaMarku 14:66-72; NgokukaMathew 26:69-75; Johane 18:15-27; Luka 22:54-62

UPetru wayezifudumeza emlilweni ngaphandle ngesikhathi enye yamantombazane ayizisisebenzi imbona yathi, "Nawe ubunoJesu." Kodwa uPetru waphika ngoba wayesaba ukuthi kuzokwenzekani kuyena. "Angazi ukuthi ukhuluma ngani", kusho uPetru. Washo kathathu ukuthi akamazi uJesu. Ngokushesha kwakhala iqhude uPetru wase ekhumbula ukuthi uJesu wathi ngePhasika, Iqhude lingakakhali, uyongiphika kathathu." UPetru waphatheka kabi ngoba wayephikile ukuthi uyamazi uKristu. Wahamba wayokhala enosizi.

Isithombe 106

Isithombe 106

NgokukaMarku 15:1-20; Mathewu 27:11-31; Luka 23:2-25; Johane 18:29-19:16

Abaphristi bavumelana ngokuthi uJesu kufanela afe. Babengavumelekile ukuthi bakhiphe isigwebo sokufa, base bethumela uJesu ukuthi aye komunye wabaholi bepolitiki. Wayeyinduna yamaRoma igama lakhe kwakunguPilatu. Wayenemandla okugweba abantu ngokufa. AmaJuda ayefuna ukuthi uPilatu agwebe uJesu, kodwa upilatu wathi, "Angisitholi isizathu sokumbulal." Kodwa-ke amasosha amshaya uJesu. Benza umqhele wameva bawufaka ekhanda likaJesu. Bamhleka bahlekisa ngaye bembiza "ngenkosi yamaJuda."

Upilatu wayefuna ukudedela uJesu ahambe, kodwa abantu bamemeza bathi, "Mbetheleni! Mbetheleni!" UPilatu wayesaba ukuthi abantu bazoba nodlame. Abaholi benkolo baphumelela ukwenza abantu ukuthi baqambele uJesu amanga. Baphoqa uPilatu ukuthi amgwebele ukufa. UPilatu wayefuna ukugwema udlame. Wayebasaba kakhulu abaholi bamaJuda, abantu babezocabanga ukuthi umelene noKhesari, inkosi yakwa-Israyeli kanye amazwe. Ngoba uJesu wayaziwa njengenkosi yamaJuda. Ngakho-ke uPilatu wanikela uJesu ukuthi abethelwe. Kuchaza ukuthini ukubethelwa? Lalela uqhubeke.

Isithombe 107

Isithombe 107

NgokukaJohane 19:17-22; Mathewu 27:32-34; Luka 23:26-33; Marku 15:21-22

Amasosha athatha uJesu ayombulala. Amthwalisa isiphambano esikhulu sepulangwe, okwakuyizingodo ezimbili zepulangwe eziphambanisiwe. Baya endaweni ebizwa ngokuthi iGolgotha. Igama elithi Golgotha lichaza ukuthi 'indawo yekhanda.'

Isithombe 108

Isithombe 108

NgokukaMarku 15:23-29; Mathewu 27:35-34; Luka 23:33-48; Johane 19:23-30

Amasosha athatha izingubo zakaJesu azihlukaniselana. Bambethela ezinyaweni nasezandleni. Baphakamisa isiphambano. Kwakungu 9 ekuseni ngesikhathi bebethela uJesu. Ezinye izigebengu ezimbili zabethelwa ecele kukaJesu. Bonke kwakufanele balenge esiphambanweni baze bafe. Ngemuva kwamahora amathathu, phakathi nosuku, kwaba nobunyama obukhulu ezweni. Ngemuva kwamahora ayisithupha uJesu wamemeza wathi, "Sekuphelelisiwe." Wase eyafa. Esinye isikhulu esiyisosha esasiphethe amanye amasosha, sasime lapho ngasosonke isikhathi. Wamangala wathi, "Le ndoda ngempela iyiNdodana kaNkulunkulu."

Ake sibone ukuthi yingani uJesu kwakufanele afe

Ake sibone ukuthi yingani uJesu kwakufanele afe

Yebo uJesu wafa. Umsebenzi wakhe emhlabe wawusuphelile, njengoba asho esiphambanweni. UJesu wayengazange one, kodwa wayezele ukuzofa njengomnikelo wezono zabantu bonke.

Ngobani? Ngoba bonke abantu bonile kuNkulunkulu, futhi isigwebo sesono ukufa kanye nokuhlukana noNkulunkulu impilo yakho yonke. Ngaphambi kukaNkulunkulu, abantu ngeke bakuthole ukuthethelelwa izono ngaphandle kokuthi kunikelwe ngegazi. Yingakho abaholi benkolo babenikela ngezilwane kuNkulunkulu bese bethandazela abantu kuNkulunkulu. Kodwa azikho izilwane ezingakhokhela izono zomuntu.

Yingakho uJesu owayelungile engenasono wayengumnikelo olungile. Wanikela ngegazi lakhe kubo bonke abantu ngesikhathi efa esiphambanweni engenacala. Yebo, ngoba wayengenasono yingakho wayenguwona wodwa umnikelo phambi kukaNkulunkulu. UNkulunkulu wayesithanda kakhulu waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi isisindise ezonweni nasekufeni.

Isigaba 8: Isithombe 109-120

Isigaba 8: Isithombe 109-120

Ukuvuka kukaKristu (Wavuka kanjani uKristu)

Isingeniso

Isingeniso

NgokukaJohane 19:32-37

Ngemuva kokuthi uJesu efile esiphambanweni, isosha lamgwaza ngomkhonto ohlangothini lifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ufile. Kodwa lokhu kwakungesona isiphetho sikaJesu. Linda ubone... isimangaliso esikhulu esisazokwenzeka.

Isithombe 109

Isithombe 109

NgokukaMarku 15:42-47; Mathewu 27:57-61; Luka 23:50-56; Johane 19:38-24

Kwakukhona umfundi kaJesu okwakuthiwa uJosefa owayehlala endaweni yase-Arimatheya. Wayeyindoda eyisicebi. Wenza ithuna engadini eduze kwalapho kwakufele khona uJesu. UNikhodemasi wayengumholi wenkolo obalulekile. Uyena oweza kuJesu ezofunda. UNikhodemasi wasiza uJosefa ethatha isidumbu sikaJesu esehlisa esiphambanweni esiyisa ethuneni. Amanye amadoda abeka itshe elikhulu emnyango wethuna. UPilatu wase ethumela amasosha ukuthi agade ithuna likaJesu. Wenza lokhu ngoba abaholi benkolo bamcela ukuthi agade ithuna. Babezwile ukuthi uJesu wayethembise ukuvuka ekufeni. Babengakukholwa lokhu. Kodwa babesaba ukuthi abafundi bakhe bazontshontsha isidumbu sikaJesu bese betshela abantu ukuthi uvukile ekufeni.

Isithombe 110

Isithombe 110

NgokukaMathewu 28:1-7; NgokukaMarku 16:1-7; NgokukaLuka 24:1-9

Kodwa ngosuku lwesithathu uJesu efile kwenzeka into enhle. Phakathi nosuku abesifazane ababelandela uJesu, bahamba beyobheka ithuna. Kwabakhona ukuzamazama komhlaba. Ingelosi kaNkulunkulu evela ezulwini yehla yasusa itshe elalivale ithuna yahlala phezu kwalo.
Amasosha ayegade ithuna esaba kakhulu awa njengabantu abafile. Ingelosi yakhuluma nalaba besifazane. Yathi, "Ningesabi. Ngiyazi ukuthi nifuna uJesu owabethelwa. Akekho; uvukile, njengoba asho. Wozani nibone lapho abelele khona. Bese niyahamba niyotshela abafundi bakhe ukuthi uvukile ekufeni."

Isithombe 111

Isithombe 111

NgokukaJohane 20:1-9; NgokukaMathewu 28:1-8; NgokukaLuka 24:10-12

Abanye besifazane bahamba bayotshela abafundi bakaJesu ukuthi uJesu uvukile, kodwa ababakholwanga. Ngakho-ke uPetru noJohane bagijima baya ethuneni. Babona zingubo zikaJesu zethuna kuphela zisele lapho kwakukhona isidumbu khona. Akekho owayesethinte izingubo zethuna, kodwa umzimba kaJesu wawungasekho. Bahamba baya ekhaya, kodwa babengazi ukuthi yini ndaba uJesu evukile ekufeni.

Amasosha ahamba ayotshela abaholi benkolo okwakwenzekile. Laba baholi benkolo banika la masosha imali enkulu ukuze baqambe amanga bathi abafundi bakaJesu bantshontshe isidumbu ngesikhathi belele.

La manga asashiwo namanje futhi abaantu abaningi bayawakholwa.

Isithombe 112

Isithombe 112

NgokukaJohane 20:10-18

Ngemuva kokuthi uJohane noPetru behambile baya ekhaya omunye wabesifazane uMariya Magdalena wahlala ethuneni. Wayekhala. Wabuka ethuneni wabona izingelosi ezimbili lapho kwakukhona isidumbu sikaJesu. Zathi kuye, "Ukhalelani?" "Basithathile isidumbu sikaJesu angazi ukuthi basibekephi" kuso uMariya. Ngokushesha ujesu wavela kuyena. UMariya wayengamboni. Wambuza wathi, "Ukhalelani? Ufuna bani?" Wayecabanga ukuthi usebenza engadini, futhi uyena owayethathe isidumbu sikaJesu. Wase ethi, "Mnumzane, uma umthathile ngitshele ukuthi umbekehi..." UJesu wase ethi kuye, "Mariya!" Ngokushesha walazi izwi lakhe. KwakunguJesu ekhuluma naye!

Isithombe 113

Isithombe 113

NgokukaLuka 24:13-35

Ngalo lolo suku abafundi bakaJesu ababili babehamba besuka eJerusalema beya endaweni ebizwa ngokuthi I-Emawusi. Babedangele. Babengazi ukuthi uJesu uvukile ekufeni. Babona uJesu ehamba eceleni kwabo. Babengaboni ukuthi uJesu. Wakhuluma nabo wabachazela ukuthi yini kwakufanele uKristu afe. La madoda amcela ukuthi ahlale nawo. Ngokuhamba kwesikhathi uJesu ehleli etafuleni nabo, wathatha isinkwa wasihlephula wabanika. Bambona. Babona ukuthi isivakashi sabo uJesu. Wase eyanyamala emehlweni abo.

Isithombe 114

Isithombe 114

NgokukaJohane 20:19-23; NgokukaLuka 24:33-49

Ngokushesha abafundi babuyela eJerusalema. Batshela abanye abafundi bathi, "Simbonile uJesu!" Ngesikhathi besakhuluma uJesu wavela phakathi kwabo. Wathi, "Ukuthula makube kini." Bonke bamangala futhi basaba. Babecabanga ukuthi babona isipoki. Kodwa uJesu wathi kubona, "Yini nisaba futhi ninokungabaza? Bukani izandla zami kanye nezinyawo zami. Yimina! Thintani nibone. Isipoki asinayo inyama namathambo lokhu enginakho." Wabakhombisa amanxeba ezipikili ezandleni nasezinyaweni. Babona ukuthi le ndoda ujesu ngempela futhi babebona ukuthi uyaphila futhi.

Wase ethi, "Nazibona zonke izinto ezenzeka kumina, ukuthi ngahlupheka ngafa, nokuthi ngavuka ekufeni ngosuku lwesithathu. egameni lami manje kufanele nitshele abantu ngoNkulunkulu nentethelelo yezono. "

Isithombe 115

Isithombe 115

NgokukaJohane 20:24-31

Ngesikhathi uJesu evela kubafundi bakhe, omunye wabafundi bakhe okwakuthiwa uTomasi wayengekho. Base bemtshela ukuthi uJesu uvukile ekufeni, kodwa akabakholwanga. Ngaleso sikhathi uThomasi wayenabo. Yonke iminyango yayivaliwe ngoba babesaba amaJuda, ikakhulukazi abaholi bamaJuda. UJesu waphinda futhi wavela kubona. Wathi kuThomasi, "Beka imino yakho la. Uyawabona wonke amanxeba ezipikili ezandleni zami. Letha isandla sakho usibeke la ohlangothini lapho kwangena khona umkhonto. Yeka ukungabaza ukholwe." UTHomasi wase eyakholwa. Wawa phansi ngamadolo wathi, "Nkosi yami!" UJesu wathi kuye, "Ngoba usungibonile usuyakholwa. Bajabule kanjani labo abangangibonanga kodwa bayakholwa ukuthi ngikhona.

Isithombe 116

Isithombe 116

NgokukaJohane 21:1-14

Abanye abafundi baphindela eGalile. Ngobunye ubusuku bahamba bayodoba kodwa abatholanga lutho. Kwathi nje ilangfa seliphuma babona indoda olwandle. Yababiza yathi, "Phosani amanetha ngakwesokudla somkhumbi nizozithola izinhlanzi." Benza njengoba betsheliwe bazibamba izinhlanzi. Ngokushesha babona ukuthi le ndoda kwakunguJesu. Baletha izinhlanzi ogwini. Bahlala olwandle bakhuluma badla isidlo sasekuseni noJesu. Wabakhuthaza ukuthi baqhubeke bamhloniphe futhi benze yonke into abafundisa yona.

Isithombe 117

Isithombe 117

NgokukaMathewu 28:16-20

Ngelinye ilanga abafundi babesentabeni eGalile, uJesu wazibonakalisa kubona wathi, "UNkulunkulu uBaba unginikile wonke amagunya ezulwini nasemhlabeni. Hambani nenze abantu abafundi bami ezizweni zonke. Nibabhabhadise egameni likaYise, iNdodana kanye noMoya oNgcwele. Nibafundise ukungihlonipha. Nazi ukuthi ngiyoba nani kuze kube sekugcineni."

UJesu wazibonakalisa kubafundi bakhe izikhathi eziningi ezinsukwini ezingu-40 wabakhombisa ukuthi uyaphila futhi wabafundisa ukuthi balindeleni esikhathini esizayo.

Isithombe 118

Isithombe 118

Izenzo 1:6-12

UJesu waholela abafundi bakhe entabeni ngaphandle kwaseJerusalema. Wabatshela wathi, "Ningahambi eJerusalema, kodwa lindani sipho uBaba asithembisile... lokho ukuthola amandla uma umoya oNgcwele eza inina, niyoba ofakazi bami... kuze kube sekupheleni komhlaba." Ngemuva kokuthi esho lokhu wasuka emehlweni abo wanyukela emafini ezulwini. Kwathi besabuka esibhakabhakeni lapho ayeya khona, kwavela izingelosi ezimbili kubo. Zathi, "Lo nguye lo Jesu osusiwe kini waya ezulwini, uzobuya ngendlela efanayo nale aye ngayo ezulwini." Abafundi babuyela eJerusalema benokuthokoza. Lapho balinda, njengoba uJesu ayebatshelile, bathandaza ndawonye. Ngemuva kwezinsuku eziyishumu uNkulunkulu wathumela uMoya wakhe oNgcwele kubona. UMoya oNgcwele wabanika isibindi esikhulu. Baqala bahamba batshela abantu yonke indawo ngoJesu: ukuthi wazela ukuzokwenzani emhlabeni nokuthi ngobani. Abantu abaningi bakholwa futhi babhabhadiswa. Laqala kanjalo isonto lamaKristu.

Isithombe 119

Isithombe 119

NgokukaMarku 16:19

Abafundi bambona uJesu ekhuphuka eya emafini asezulwini, wathathwa wayiswa ezulwini lapho kuhlala khona uNkulunkulu. UJesu manje uhleli ngakwesobunene sikaNkulunkulu uBaba ezulwini. Usesezulwini namanje. UJesu uyayizwa imithandazo wonke umuntu okholwa nguye ayithandaza kuyena. Lapha emhlabeni uMoya oNgcwele uyasihola futhi usisize futhi uthandaza nathi zonke izinsuku zokuphila kwethu size sife.

Ngakho-ke, kwenzekani uma sifa?
Uma umuntu ofayo ekholwa uKristu, uyothathwa ayiswe kuNkulunkulu ezulwini. Uma umuntu ongakholwa efa, uyohlukaniswa noNkulunkulu futhi ayiswe esihogweni.

Ngezikhathi zokugcina, uma uJesu esebuya eza emhlabeni, bonke laba abakholwa abafa bayovuka ekufeni, njengoba noKristu avuka. Bayohlangana nalaba abaphilayo emhlabeni bahlala ebukhoneni bukaNkulunkulu kuze kube phakade.
Abangakholwa bayohlukaniswa noNkulunkulu kuze kube phakade.

Ngeke uze kuJesu manje? Uyeke ziznto ezimbi empilweni yakho. Ucele akuthethelele izono zakho. Ucele uMoya wakhe oNgcwele uhole impilo yakho. Uzokufundisa kabanzi ngoNkulunkulu njengoba iBhayibheli likufundisa, incwadi lapho kubhalwe khona yonke into esifuna ukuyazi ngoNkulunkulu. UMoya oNgcwele uzokufundisa. Ufuna ukukunika impilo entsha. Kuyinjabulo nokuthula kwaphakade ukuba noNkulunkulu.

Isithombe 120

Isithombe 120

Isambulo 1:7-8

Khumbula, ngelinye ilanga uJesu uyobuya emafini asezulwini. Uyokwehlisa ukuthula kubona bonke laba bantu abakholwa Nguye. UJesu akayena nje umuntu noma umphrofethi kaNkulunkulu. UJesu uyiNdodana kaNkulunkulu futhi wasikhombisa ukuthi uNkulunkulu uthanda okulungile. Yingakho uJesu ephinde abizwe ngokuthi u-Emanuweli (Math. 1:23) ngoba weza ukuzohlala phakathi kwabantu emhlabeni.
Igama elithi Emanuweli lichaza ukuthi "INkosi inathi". UJesu wayekhona ekuqaleni. Uyaphila namuhla futhi uyophila kuze kube phakade.

Ngesikhathi uJesu efa emhlabeni, waphula amandla esono nobubi. Uma uJesu esebuya eza emhlabeni, uSathane nokufa kanye nobubi kuyobhujiswa ingunaphakade.

Ngakho-ke asithande, sihloniphe futhi sidumise iNkosi uJesu.

Incazelo futhi

Incazelo futhi

Usuzwile ngoJesu, uKristu oPhilayo. Kodwa ungabuza uthi, "Kufanele senzeni ngalokhu.?"
Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi uJesu Kristu ubathanda bonke abantu futhi ufuna ukusinika sonke impilo yaphakade noNkulunkulu. Ufuna sihlale naye kuze kube phakade. Ufuna sithole ukuthethelelwa kwezono zethu kuNkulunkulu. Ufuna simazi uNkulunkulu futhi sazi intando yakhe ngezimpilo zethu. Uma sazi intando kaNkulunkulu, ngeke saneliswe yizindlela zethu ezindla futhi.

Yingakho uJesu ezela ukuzofela izono zethu. Kodwa kufanele sikholwe nguye futhi sithembe ukuthi uyazi ukuthi yini esilungele.

Kufanele simcele futhi simthembe ukuthi athethelele izono zethu. Singakhuluma noNkulunkulu ngomthandazo. Uyasizwa. Singaqala sithandaze kanje, "Nkulunkulu, ngiyisoni. Ngiyakudinga uthi ungithethelele. Ngiyabonga ukuthi wafela izono zami esiphambanweni. Ngiyabonga ukuthi wavuka ekufeni ukuze ngikwazi ukuphila kuze kube phakade kanye nawe. Ngicela uthumele uMoya wakho oNgcwele kimina. Ungisize ngikuhloniphe ngoba uwena kuphela uNkulunkulu weqiniso."

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach