unfoldingWord 17 - ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບດາວິດ

unfoldingWord 17 - ພັນທະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບດາວິດ

Outline: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Script Number: 1217

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ໂຊນເປັນກະສັດຜູ້ທໍາອິດຂອງຊາດອິດສະລາເອນ. ລາວເປັນຄົນທີ່ສູງ ແລະ ມີຮູບຮ່າງງາມຫຼາຍ ແລະ ຫຼາຍຄົນຕ້ອງການລາວ. ໂຊນເປັນກະສັດທີ່ດີໃນໄລຍະສອງສາມປີທໍາອິດທີ່ລາວປົກຄອງຊາດອິດສະລາເອນ. ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍກາຍເປັນຄົນທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເລືອກເອົາຄົນອື່ນມາເປັນກະສັດແທນລາວ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກເອົາຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຊາວອິດສະລາເອນຊື່ວ່າ: ດາວິດມາເປັນກະສັດຫຼັງຈາກກະສັດໂຊນ. ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະຈາກເມືອງເບັດເລເຮັມ,ໃນເວລານັ້ນເອງລາວເປັນຄົນເຝົ້າແກະໃຫ້ພໍ່ລາວ, ດາວິດໄດ້ຂ້າໂຕສິງ ແລະ ໝີທີ່ຈະມາກິນແກະ. ດາວິດເປັນຄົນຖ່ອມຕົວ, ເປັນຄົນຊອບທໍາ. ລາວໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.

ດາວິດກາຍເປັນທະຫານ ແລະ ຜູ້ນໍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ເມື່ອລາວຍັງເປັນຊາຍໜຸ່ມລາວໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຍັກໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂກລິອາດ. ໂກລິອາດຖືກຝຶກໃຫ້ເປັນທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລາວສູງເກືອບ ສາມແມັດ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍດາວິດຂ້າໂກລິອາດໃຫ້ຕາຍ ແລະ ຊ່ວຍຊາດອິດສະລາເອນໃຫ້ພົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ດາວິດຈຶ່ງຮັບໄຊຊະນະສັດຕູຂອງຊາດອິດສະລາເອນຫຼາຍຄັ້ງ. ເຫດນັ້ນປະຊາຊົນຈຶ່ງສັນລະເສີນລາວ.

ໂຊນເລີ່ມອິດສາດາວິດທີ່ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນຮັກລາວ, ໂຊນໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຈະຂ້າລາວ. ດາວິດຈຶ່ງລີ້ຊ້ອນຈາກໂຊນ. ມື້ໜຶ່ງ ໂຊນກໍາລັງຊອກຫາດາວິດເພື່ອຈະຂ້າ, ໂຊນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຖໍ້າດຽວກັນກັບທີ່ ດາວິດ ກໍາລັງລີ້ຢູ່ແຕ່ໂຊນບໍ່ເຫັນລາວ. ເຖິງວ່າດາວິດຈະຢູ່ໃກ້ໆກັບໂຊນ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະຂ້າໂຊນໄດ້. ແຕ່ດາວິດບໍ່ໄດ້ຂ້າໂຊນ ລາວພຽງແຕ່ຕັດເອົາສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສື້ອໂຊນ ເພຶ່ອພິສູດວ່າລາວບໍ່ຢາກຂ້າກະສັດໂຊນ ແລ້ວຂຶ້ນເປັນກະສັດແທນ.

ໃນທີ່ສຸດໂຊນໄດ້ຕາຍທີ່ສະໜາມຮົບ ແລະ ດາວິດໄດ້ກາຍເປັນກະສັດອິດສະລາເອນແທນ. ດາວິດເປັນກະສັດທີ່ດີ ແລະປະຊາຊົນກໍຮັກລາວ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ອວຍພອນດາວິດ ແລະ ໃຫ້ລາວປະສົບຜົນສໍາເລັດທຸກຢ່າງທີ່ລາວເຮັດ. ດາວິດຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມຮົບຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍເຮັດໃຫ້ລາວເອົາຊະນະສັດຕູຂອງອິດສະລະເອນຕະຫຼອດ. ດາວິດເອົາຊະນະຊາວເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ຕັ້ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງລາວ. ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ດາວິດປົກຄອງ ຊາດອິດສະລາເອນກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ຮັ່ງມີ.

ດາວິດຕ້ອງການສ້າງພະວິຫານ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສາມາດນະມັດສະການ ແລະ ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າໄດ້. ເປັນເວລາ ສີ່ຮ້ອຍປີທີ່ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃຫ້ພຣະອົງທີ່ຫໍເຕັ້ນບ່ອນໂມເຊສ້າງໄວ້.

ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ທໍານາຍ ນາທານ ພ້ອມກັບຂໍ້ຄວາມມາຫາດາວິດ, “ເພາະເຈົ້າເປັນນັກຮົບ ເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດສ້າງພະວິຫານໃຫ້ເຮົາໄດ້. ລູກຊາຍຂອງເຈົ້າຈະເປັນຄົນສ້າງ. ແຕ່, ເຮົາຈະອວຍພອນເຈົ້າຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່. ໜຶ່ງໃນເຊື້ອສາຍເຈົ້າຈະເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາຊົນຕະຫຼອດໄປ!”. ມີພຽງເຊື້ອສາຍຄົນດຽວຂອງດາວິດທີ່ຈະປົກຄອງຕະຫຼອດໄປຄື ພຣະເມຊິອາ. ພຣະເມຊິອາ ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ຖືກເລືອກມາເພື່ອເປັນຜູ້ຊ່ວຍປະຊາຊົນທຸກຄົນໃນໂລກໃຫ້ພົ້ນຈາກການບາບຂອງພວກເຂົາ.

ເມື່ອດາວິດໄດ້ຍິນແບບນັ້ນ, ລາວກໍຟ້າວຂອບພະຄຸນພຣະເຈົ້າ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າສັນຍາກັບດາວິດວ່າ, “ນີ້ແມ່ນກຽດຕິຍົດ ແລະ ການອວຍພອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ”. ດາວິດບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດທີ່ ພຣະເຈົ້າຈະກະທຳສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດຊາວອິດສະລາເອນກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຄອຍເປັນເວລາດົນນານຈົນກ່ວາພຣະເມຊິອາຈະມາ, ເກືອບໜຶ່ງພັນປີ.

ດາວິດປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສັດຊື່ທ່ຽງທໍາມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ພຣະເຈົ້າກໍອວຍພອນລາວຈົນເຖິງບັ້ນທ້າຍຊີວິດຂອງລາວ. ແຕ່ສຸດທ້າຍ ລາວກໍໄດ້ເຮັດບາບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສູ້ພຣະເຈົ້າ.

ວັນໜຶ່ງທີ່ທະທານທັງໝົດຂອງດາວິດອອກຈາກບ້ານໄປສູ້ຮົບ. ດາວິດໄດ້ຫຼຽວລົງຈາກອານາຈັກຂອງລາວ ແລະ ເຫັນຍິງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ສວຍງາມກໍາລັງອາບນໍ້າຢູ່ ນາງຊື່ວ່າ: ບາຊິບາ.

ແທນທີ່ລາວຈະເບິ່ງໄປທີ່ອື່ນ, ແຕ່ລາວຊໍ້າພັດໃຫ້ຄົນນໍາເອົານາງມາໃຫ້ແກ່ລາວ. ແລ້ວດາວິດໄດ້ຫຼັບນອນກັບນາງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍສົ່ງນາງກັບບ້ານ. ບໍ່ດົນຕໍ່ມາ ບາຊິບາໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາຫາດາວິດວ່ານາງຖືພາ

ຍູຣິອາແມ່ນຜົວຂອງນາງບາຊິບາ ຊຶ່ງເປັນທະຫານທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດຂອງດາວິດ. ດາວິດໄດ້ເອີ້ນລາວໃຫ້ກັບມາແຕ່ສະໜາມຮົບ ແລະ ບອກລາວກັບໄປຢູ່ນໍາເມຍຂອງລາວແຕ່ຍູຣິອາປະຕິເສດ. ແລ້ວດາວິດກໍສົ່ງລາວກັບຄືນໄປໃນສະໜາມຮົບ ແລະ ບອກນາຍພົນຄົນໜຶ່ງສົ່ງຍູຣິອາໄປສູ້ຮົບບ່ອນທີ່ສັດຕູເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ຂ້າລາວ.

ຫຼັງຈາກຍູຣິອາຕາຍແລ້ວ, ດາວິດໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງບາຊິບາ, ຕໍ່ມານາງກໍເກີດລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງໃຫ້ກັບດາວິດ. ພຣະເຈົ້າໂກດຮ້າຍຫຼາຍໃນສິ່ງທີ່ດາວິດເຮັດນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງສົ່ງຜູ້ທໍານາຍ ນາທານ ໄປບອກດາວິດເຖິງການບາບອັນຊົ່ວຊ້າຂອງລາວ. ດາວິດກໍໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ກັບຄວາມບາບນັ້ນ ແລະ ພຣະເຈົ້າກໍຍົກໂທດໃຫ້ລາວ. ໃນບັ້ນທ້າຍຊີວິດຂອງດາວິດໄດ້ຕິດຕາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ເຖິງວ່າລາວຈະຢູ່ໃນຊ່ວງລໍາບາກກໍຕາມ.

ແຕ່ເພື່ອເປັນການລົງໂທດຄວາມບາບຂອງລາວ, ລູກຊາຍຂອງລາວໄດ້ຕາຍໄປ. ຍັງມີການຂັດແຍ່ງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ອໍານາດຂອງດາວິດກໍລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ດາວິດບໍ່ສັດຊື່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າກໍຕາມ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຍັງສັດຊື່ ຕໍ່ດາວິດ ແລະພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງສະເໝີ. ຕໍ່ມາ ດາວິດ ແລະ ນາງບາຊິບາ ໄດ້ມີລູກຊາຍອີກຄົນໜຶ່ງ, ພວກເຂົາຕັ້ງຊື່ໃຫ້ເດັກວ່າ: ໂຊໂລໂມນ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons