unfoldingWord 17 - Xoossay Dawutera Caaqida Caaquwa

unfoldingWord 17 - Xoossay Dawutera Caaqida Caaquwa

Outline: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Script Number: 1217

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Koyro Isra7eele kawoy Saa7ola; Isra7eele asay koydaysada, Saa7oli geesan adussenne mala lo77o. Saa7oli kawotida kayro laythatan lo77o kawo gididi gam7is. Gidoshin, guyeppe Xoossas kiitetonna iita asi gidis. Hessa gisho, Xoossay Saa7ola bessan hara kawo dooris.

Saa7olappe guye, Xoossay kawo gidana mela Dawute geetetiya issi Isra7eele na7atethaa dooris. Dawutey dorsse heemmiya, Beeteleheeme katama asi. Daro wode Dawutey ba aawa dorssata heemmishe, dorssata qohanaw yaa gaammonne godare wodhees. Dawwtey Xoossaa ammaniya asi, Xoossas kiitetiya ashkenne xillo asi.

Dawutey olanchonne lo77o kaalethiya asi. Dawutey buroo na7atethi gididi de7ishe, Golaada geetetiya uraara olettis. Golaadi, loohida Olancho; daro minonne geesay usuppun wadha gidiya ase. Gidoshin, Golaada wodhidi, Isra7eele ashshana mela Xoossay Dawute maaddis. Hessafe guye, asaa sinthan nashetida daro lo77o oosota Isra7eele morketa bolla oothis.

Saa7oli, asay Dawute dosiya gisho qaanatis. Saa7oli daro wode Dawute wodhanaw koyis, shin Dawutey Saa7olappe baqatis. Issi gallas, Saa7oli Dawute wodhanaw koydi, Dawutey iyappe qosetida gongoluwa bis. Gidoshin, Saa7oli Dawute be7ibeenna; Dawutey Saa7ola wodhanaw dandda7ees, shin wodhibeenna. Shin kawotetha araata ekkanaw koydi, Saa7ola wodhanaw koyonaysa bessanaw iya afila macaraappe qanxxidi ekkis.

Wurssethan, Saa7oli olan hayqqis. Dawutey Isra7eele kawo gidis; Dawutey daro lo77o kawo; asay Dawute dosidosona. Xoossay Dawute anjjis; ubbay iyaw injjetis. Dawutey daro ola olettis; daro Isra7eele morketa olidi xoonis. Dawutey, Yerusalaame oli oykkidi, baw de7iya katama oothis. Dawute kawotetha wode Isra7eeley wolqqaamanne dure gidis.

Dawutey, Isra7eele asa ubbay Xoossaa goynniya bessinne yarshsho bessi keexanaw koyis. Oyddu xeetu laythi gidiya wode ubban, asay, Musey giigisida gahetetha dunkkaaniya giddon Xoossaa goynnishenne yarshsho yarshsheshe gam77idosona.

Gidoshin, Xoossay nabiya Naatana Dawutekko kiitidi, “Neeni toora asi gidiya gisho, taw keethe keexaka; ne na7ay keexana. Taani nena anjjana; ne sheeshappe issoy ta asaa bolla merinaw kawo gidid shuumettana. Merinaw kawotidi haaranaw de7ey Dawute zare gidida Kiristtoosa. Kiristtoosi, Xoossay doorida, alame asaa entta nagaraappe ashsheyssa” yaagis.

Dawutey ha qaalata si7ida wode gita bonchuwanne anjjuwa immanaw qaala gelida gisho Xoossaa galatis. Xoossay hessa ubbaa awude polanekko Dawutey eribeenna. Gidoshin, Kiristtoosi yaanappe sinthe, Isra7eele asay issi mukulu gidiya laythi naaganaw bessees.

Dawutey, xillotethaninne tumatethan daro laythi haaris; Xoossayka iya anjjis. Gidoshin, ba de7uwa wurssethaa bolla Xoossa sinthan iita nagara oothis.

Issi gallas, Dawute olanchoti ubbay olas bida wode, Dawutey ba kawo keethaafe keydi, issi maccasi bolla meecetishin be7is. He maccasiya Berssaabo geetetawusu.

Dawutey ba ayfiya hara soo zaaranayssa aggidi, iyo ehana mela ase kiittis. Iira aqidi, zaaridi iyo soo yeddis. Guutha wodeppe guye, Berssaaba, “Taani new qanthatas” gada Dawutes kiita yeddasu.

Oryoona giya addey, Berssaabi azinay, eretida olanchotappe issuwa. Dawutey Oryoona olaa giddofe xeegidi, soo yidi ba machera aqana mela odis. Gidoshin, Oryooni, “Hara olanchoti ola bolla de7ishin taani soo biike” yaagis. Hessa gisho, Dawutey, Oryoona zaaridi olaa giddo yeddidi, “Oryooni hayqana mela olay goobiya heeran iya essa” yaagidi ola halaqas odis.

Oryooni hayqidaappe guye, Dawutey Berssaabo ekkis; iya Dawutes adde na7a yelasu. Xoossay, Dawutey oothida oosuwa gaason daro yilotis. Dawutey oothida nagaray ay mela iitekko odana mela, nabiya Naatana Dawutekko yeddis. Dawutey ba nagara paaxin Xoossay iyaw atto gis. Dawutey attida ba laythan, hari attoshin sa7i iitida wode ubban Xoossaa kaallis; iyaw kiitettis.

Gidoshin, Dawutey oothida nagara gaason iya na7ay hayqqis. Attida Dawute de7o laythan, Dawute soo asaa giddon oli dhaybeenna; Dawute wolqqay daaburshe bis. Dawutey Xoossas ammanetonna ixxikokka, Xoossay ba gelida qaalas ammanettis. Guyeppe Dawuteynne Berssaaba hara adde na7a yelidosona; he na7aa sunthay Solomone.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons