unfoldingWord 19 - Xoossa Nabeta

unfoldingWord 19 - Xoossa Nabeta

Outline: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Script Number: 1219

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Isra7eele taarike kumethan, Xoossay enttaw nabeta kiitishe gam7is. Xoossay entta bolla ba kiita kiitees; nabeti he kiitaa Xoossaa deriyas odoosona.

Akaabi Isra7eele bolla kawo gididi de7iya wode, Eelyaasi qassi Isra7eele biittan nabe. Akaabi, Isra7eele asay Ba7aale geetetiya eeqa goynnana mela oothis. Eelyaasi, Akaaba, “Taani odonna de7ishin, sa7an iri bukkenna woy akki wodhdhenna” yaagis. Akaabi hessa si7idi daro yilotis.

Akaabi iya wodhanaw koya gisho, Xoossay Eelyaasa, “Hayssafe denddada bazzo biittan de7iya shaafa bada qosetta; wonttanne omaessi quuroy new kathi ehana” yaagis. Akaabinne iya olanchoti Eelyaasa koydosona, shin demmibookona. Biittan iri bukkonna gisho, guutha wodeppe guye shaafa haatha ubbay melis.

Yaatin, Eelyaasi, he bessaafe denddidi, shooro biita, Sarapta baana mela Xoossay odis. He biittan de7iya issi am7esinne I na7aas miyabay wuranaw matis. Gidoshin, entti Eelyaasa mokkidosona; Xoossay, dhiilley otoppe, zaytey xaaroppe pacconna mela oothis. He koshaa wode ubban kathi enttaw dhaybeenna; Eelyaasi guutha laythi yan de7is.

Iri bukkonna aggin heedzu laythinne bagga gidi simmin, Xoossay ira buksanaw haneysa, Akaabas odana mela Eelyaasa kiittis. Akaabi, Eelyaasa be7ida wode, “Isra7eele biittaa buqey nene?” yaagis. Eelyaasi zaaridi, “Isra7eele biittaa buqey tana gidonashin nena; Godaa, tuma Xoossaa aggada, Ba7aale eeqa goynnadasa. Ha77i, Isra7eele asa ubbaa Qarmmeloosa Deriya bolla shiisha.

Oyddu xeetanne ishatamu Ba7aale nabetinne Isra7eele asa ubbay Qarmmeloosa deriya bolla shiiqidosona. Eelyaasi, “Hintte awude gakkanaw nam7u wozanan daane? Goday, Xoosse gidikko, iya goynnite; Ba7aaley Xoosse gidikko, iya goynnite” yaagis.

Hessafe guye, Eelyaasi, Ba7aale nabeta, “Issi kormma shukkidi, yarshsho yarshshite; shin tama eethofite; takka hessatho oothana. Si7idi yarshshuwa miya tama kiittiya xoossay, I, Xoosse gido” yaagis. Yaatin, Ba7aale nabeti yarshsho yarshshidosona; shin tama eethibookona.

Ba7aale nabeti, “Ba7aale nuna si7a” yaagidi woossidosona. Gallas kumethi woossidosona; waassidosona; bantta asatethaa mashshan gaardosona; shin ay zaarokka demmibookona.

Wurssethan, Eelyaasi Xoossas yarshsho yarshshis. Ashoy, mithaynne yarshshuwa matan de7iya biittay kumethi laakkana gakkanaw tammanne nam7u xugga haathe yarshshuwa bolla gussana mela kiittis.

Eelyaasi, “Abeet Godaw, Abrahaame Xoossaw, Yisaaqa Xoossaw, Isra7eele Xoossaw, Isra7eele biittan Xoossi nena gideysa qonccisa; taani ne aylle gideysa ersa; tuma Xoossi ne xalaala gideysa asay erana mela ta woosa si7a” yaagis.

Xoossaa tamay saloppe wodhdhidi, yarshshuwa, mithaa, shuchaanne biittaa mis; ollan de7iya haathaa laaccis. Asa ubbay hessa be7ida wode, “Xoossay Goda, iya xalaali Xoosse!” yaagidosona.

Hessafe guye, Eelyaasi, “Ba7aale nabetappe issoyka kessidi ekkona mela oykkite” yaagis. Asay Ba7aale nabeta oykkidi, Qiison shaafa efidi, wodhidosona.

Hessafe guye, Eelyaasi Akaaba, “Iri gakkis; ellesada soo simma” yaagis. Saloy shaaratis; wolqqaama iri wodhis; Xoossay koshaa zaaris; tuma Xoossi iya xalaala gideysi erettis.

Eelyaasappe guye, Xoossay, nabe gidana mela Elssa geetetiya addiya dooris. Xoossay Elssa kushen daro malaatata oothis. He malaatatappe issoy, iita goga harggen oyketida, Ni7imaane geetetiya morkke olanchota halaqaa bolla polettis. I, Elssabaa si7ida gisho, bana pathana mela Elssa oychis. Elssi, Ni7imaaney, Yorddaanose shaafan laappun toho gelidi keyana mela kiittis.

Ni7imaaney, Elssi gidayssi eeyatetha hano daanin, kiita oothonna aggaagis. Shin guyeppe ba qofaa laammidi, Yorddaanose shaafan laappun toho gelidi keyis. Worssetahn, I haathafe keya wode, iya goggay paxis; Xoossay iya pathis.

Xoossay, hara daro nabeta kiittis. Entti, asay eeqa goynno aggidi, suure pirddana melanne xillotethan daana mela Isra7eele asaas odidosona. Asay iita ooso aggona ixxikonne Xoossas kiitettona ixxiko, Xoossay entta pirddanawnne seeranaw de7eysa nabeti zaari zaari odidosona.

Daro wode asay, Xoossas kiitettona ixxidosona; nabetakka daro wode sugdosona; wodhidosona. Issi toho nabiya Ermmiyaasa, hayqqo gidi, olan yeggidosona. I, ollan de7iya silmuwan moogettis; shin kawoy iyaw qadhetidi, I hayqanaappe sinthe ollaafe kessana mela ba aylleta kiittis.

Asay ixxinkka, nabeti Xoossabaa asaas odo aggibookona. Simmona ixxiko Xoossay entta dhaysanaw de7eysa odidosona. Kaallidi, Kiristtoosi, yaana geetetida ufayssa qaala asaas odidosona.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons