unfoldingWord 49 - Ang Bag-ong Kasabotan sa Dios

unfoldingWord 49 - Ang Bag-ong Kasabotan sa Dios

Outline: Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

Script Number: 1249

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Giingnan sa anghel ang ulay nga ginganlan ug Maria nga siya maoy magpahimugso sa Anak sa Dios. Sa ulay pa siya gilamdagan siya sa Balaang Espiritu ug nagmabdos siya. Nanganak siya ug batang lalaki ug ginganlan niya’g Jesus. Tungod niana, si Jesus nahimong Dios ug tawo.

Si Jesus naghimo ug mga milagro sa pagpamatuod nga siya Dios. Nilakaw siya sa tubig, gipahunong ang mga balod, nag-ayo ug mga masakiton, giabog ang mga demonyo, gibanhaw ang mga patay, ug gipakaon ang kapin sa 5,000 ka mga tawo pinaagi sa lima lang ka pan ug duha ka gagmay nga isda.

Si Jesus mao ang matuod nga magtutudlo, ug adunay katungod ang iyang pagpanulti tungod kay siya ang Anak sa Dios. Gitudlo niya nga kinahanglan higugmaon nato ang atong isigkatawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon.

Nagtudlo usab siya nga higugmaon sa tawo ang Dios labaw sa tanan nga anaa kaniya, lakip ang iyang mga kabtangan.

Si Jesus nag-ingon nga ang gingharian sa Dios bililhon pa kay sa bisan unsa dinhi sa kalibotan. Apan ang labaw sa tanan mao ang pagpasakop sa Gingharian sa Dios. Aron makasulod kita sa Gingharian sa Dios, kinahanglan nga maluwas kita gikan sa atong mga sala.

Nanudlo si Jesus nga modawat ang ubang mga tawo kaniya ug maluwas, apan ang uban dili. Siya miingon nga ang ubang katawhan sama sa maayong yuta. Sila ang nakadawat sa maayong balita ni Jesus ug nangaluwas. Ug ang ubang mga tawo sama sa gahi nga yuta sa dalan, ug ang binhi mao ang pulong sa Dios, dili makasulod ug dili makahatag ug maayong ani. Ang tawo nga nagsalikway sa mensahe mahitungod kang Jesus dili makasulod sa iyang gingharian.

Si Jesus nanudlo nga gihigugma pag-ayo sa Dios ang mga makasasala. Gusto niya silang pasayloon ug himoon nga iyang mga anak.

Si Jesus nag-ingon nga wala mahimuot ang Dios sa sala. Si Adan ug Eva nakasala, ug tungod niini naapil ang tanan niyang kaliwatan. Ang resulta niini, ang tanang tawo sa kalibotan nakasala ug nahimulag sa Dios. Tungod niini ang tanan nahimong kaaway sa Dios.

Apan ang Dios nahigugma pag-ayo sa tanang tawo sa kalibotan mao nga iyang gihatag ang iyang Bugtong Anak aron ang tanan nga motuo kang Jesus dili mahukman tungod sa ilang mga sala, apan magpuyo hinoon sila uban sa Dios hangtod sa walay kataposan.

Tungod sa imong mga sala, nahimo ikaw nga sad-an ug angay’ng mamatay. Nasuko pag-ayo ang Dios kanimo, apan gipagawas hinoon niya ang iyang kasuko ngadto kang Jesus, ug siya maoy nidawat sa silot alang kanimo.

Si Jesus walay sala, apan gipalabi niya nga siya ang silotan ug mamatay ingon nga hingpit nga halad aron mahinloan o mawala ang atong mga sala dinhi sa kalibotan. Tungod kay gihatag ni Jesus ang iyang kaugalingon ingon nga halad, pasayloon sa Dios ang atong mga sala, bisan pa ug bug-at nga kasal-anan.

Dili makaluwas kanato ang maayong buhat. Wala kita’y mahimo aron makabaton kita ug relasyon sa Dios. Si Jesus lang ang makahinlo sa atong mga sala. Kinahanglan nga motuo kita nga si Jesus ang Anak sa Dios, ug namatay siya sa krus puli kanato, ug ang Dios nagbanhaw kaniya pag-usab.

Ang Dios moluwas ni bisan kinsa nga motuo kang Jesus ug modawat kaniya ingon nga iyang Agalon. Apan dili siya moluwas niadtong dili motuo kaniya. Dili babag kung ikaw adunahan o kabos, o lalaki o babaye, tigulang o batan-on, o kung asa ka nagpuyo. Nahigugma ang Dios kanato ug gusto niya nga motuo kita kang Jesus aron aduna kita’y maayo nga relasyon kaniya.

Gidapit kita ni Jesus sa pagtuo kaniya ug pagpabawtismo. Mituo ka ba nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Bugtong Anak sa Dios? Mituo ka ba nga ikaw makasasala ug andam ang Dios sa pagsilot kanimo? Mituo ka ba nga namatay si Jesus didto sa krus aron sa pagkuha kanimo gikan sa imong mga sala?

Kung ikaw nituo kang Jesus ug sa iyang gihimo sa imong kinabuhi, ikaw Kristohanon gayod! Gikuha ka sa Dios gikan sa gingharian ni Satanas nga mao ang kangitngit ug gibutang ka niya sa gingharian sa Dios nga mao ang kahayag. Gikuha na sa Dios ang imong karaan ug makasasalang pamaagi sa pagbuhat ug mga butang, ug gihatagan ka ug bag-o ug matarong nga pagkinabuhi.

Kung ikaw Kristohanon, gipasaylo ka na sa Dios tungod sa gibuhat ni Jesus. Ug karon, giila na kita nga suod nga higala sa Dios ug dili kaaway.

Kung ikaw higala sa Dios ug sulugoon ni Jesus nga mao ang Agalon, kinahanglan nga tumanon nimo ang bisan unsa nga itudlo ni Jesus kanimo. Bisan ikaw Kristohanon na, matintal gihapon ka sa sala. Apan ang Dios matinud-anon ug nag-ingon nga kon imong isugid ang imong mga sala, pasayloon ka niya ug hatagan ug igong kusog sa pagpakig-away batok sa sala.

Ang Dios nag-ingon kanimo nga mag-ampo, magtuon sa iyang pulong, ug sa pagsimba kaniya kauban ang mga Kristohanon, ug isulti sa uban kon unsa ang nabuhat sa Dios kanimo. Kining tanang mga butang makatabang kanimo nga malig-on ang imong relasyon sa Dios.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons