unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

unfoldingWord 36 - Nausab ang Hulagway ni Jesus

Outline: Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

Script Number: 1236

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, gipakuyog ni Jesus ang tulo niya nga mga tinun-an, si Pedro, Santiago, ug Juan. (Ang tinun-an nga ginganlan ug Juan dili kadtong mibawtismo kang Jesus.) Ug nangadto sila sa usa ka taas nga bungtod aron sa pag-ampo.

Samtang si Jesus nag-ampo, misanag ang iyang panagway sama sa kahayag sa adlaw, ug ang iyang sanina miputi ug misilaw kini pag-ayo.

Unya mipakita si Moises ug ang propeta nga si Elias. Buhi kining mga tawhana sa kaniadto pa, ug karon nakigsulti sila kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon nga hapit na mahitabo sa Jerusalem.

Samtang si Moises ug si Elias nakigsulti kang Jesus, si Pedro miingon kang Jesus, “Maayo nga ania kami. Maghimo kita ug tulo ka payag, usa alang kanimo, usa kang Moises, ug usa kang Elias.” Wala na makabalo si Pedro kon unsa ang iyang iistorya.

Samtang nagsulti si Pedro, mipaubos ang sulaw nga panganod ug gitabonan sila, ug unya nadunggan nila ang tingog gikan sa panganod nga miingon, “Kini ang akong Anak nga akong gihigugma. Nahimuot ako kaniya. Pamati kamo kaniya.” Ang tulo ka mga tinun-an nangahadlok ug mihapa sa yuta.

Unya gigunitan sila ni Jesus ug miingon, “Ayaw kamo kahadlok. Bangon.” Sa pagtan-aw nila sa palibot, si Jesus na lang ang nabilin.

Milugsong si Jesus ug ang tulo ka mga tinun-an gikan sa bukid. Unya miingon si Jesus, “Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa ang nahitabo dinhi sa bukid. Hapit na ako mamatay, apan mabanhaw ra ako. Pagkahuman niini, mahimo na ninyo kining isulti sa mga tawo.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons