unfoldingWord 31 - Nilakaw si Jesus sa Tubig

Outline: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

Script Number: 1231

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Unya gisultian ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga manakay sa bangka ug molawig ngadto sa pikas daplin sa lanaw, samtang iyang gipapauli usab ang mga tawo. Human niya papaulia ang mga tawo, mitungas siya sa bukid aron mag-ampo. Nag-inusara siya didto ug nag-ampo hangtod sa kaadlawon.

Niadtong tungora, gabugsay ang mga tinun-an. Migabii na lang ug maayo apan naa gihapon sila sa tunga sa lanaw. Naglisod sila pag-ayo sa pagbugsay kay kusog kaayo ang hangin nga ilang gisagubang.

Unya pagkahuman ni Jesus sa pag-ampo, misunod siya sa iyang mga tinun-an. Naglakaw siya sa ibabaw sa tubig paingon sa ilang bangka!

Nahadlok pag-ayo ang mga tinun-an pagkakita nila kang Jesus, tungod kay abi nila ug nakakita sila ug kalag. Nahibalo si Jesus nga nangahadlok sila, busa gitawag niya sila sa pag-ingon, “Ayaw kamo ug kahadlok. Ako kini!”

Ug miingon si Pedro kang Jesus, “Magtutudlo. Kung ikaw kana, palakwa ko sa tubig paingon diha nimo.” Miingon si Jesus, “Ali diri!”

Busa, migawas si Pedro sa bangka ug nagsugod siya paglakaw padulong kang Jesus sa ibabaw sa tubig. Sa dihang layo-layo na ang iyang nalakwan, wala siya makatan-aw kang Jesus tungod kay nakita niya ang mga balod ug nabati ang kusog nga hangin.

Ug unya nahadlok si Pedro ug nagsugod siya ug kaunlod sa tubig. Misinggit siya, “Magtutudlo, tabangi ako!” Gitabangan dayon siya ni Jesus ug gibira. Ug miingon siya kang Pedro, “Kagamay ba sa imong pagtuo! Nganong nagduha-duha man ka?”

Pagsakay ni Pedro ug ni Jesus sa bangka, mihunong dayon ang hangin ug mikalma ang tubig. Nahibulong ang mga tinun-an kang Jesus. Gisimba nila si Jesus, ug miingon sila kaniya, “Tinuod gayod nga ikaw ang Anak sa Dios.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?