Good News

Good News

Outline: Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 395

Language: Tewe

Theme: Sin and Satan (Temptation, Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Jesus, Our Substitute, Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Ascension, Sacrifice / Atonement, Death of Christ, Life of Christ); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life, Broad & Narrow Ways); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Fruit of the Spirit, Prayer, petition, New Nature, Worship, Witnessing, Church, Christianity, Second Birth, Obedience, No other gods, idols, Peace with God, Leaving old way, begin new way, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Peace (between men), Children of God, Family, relationships, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Creation, Law of God, End Time, Second Coming, Gospel, Good News, People of God); Problems (Materialism, Evil Spirits, demons, Fear, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Mawambo

Mawambo

Makadini Shamwari: Uyai muzozwa masoko akanaka. Muchiningisa pakabuku remiratorato munatse kuteerera. Nguva dzese mukanga mazwa kutinhira uku (chipangidzo), muone miratorato inateera mukabuku.

Foto 1: Kusika kusati kwaitwa

Foto 1: Kusika kusati kwaitwa

Pakutanga kwenguva Mwari ega ndiye akanga aripo, Mwari akaita nyika akatuma chiedza kuti chibake nekuti nekuti zviro zvese zvakanga zvakaswipa. Se kuona kwamunoita pamaboneka aya ekutanga, Ndiye akaparadzanisa mvura dzepasi panemvura dziri mumakore. Mvura dziri pasi ndizvo zvikohora, negungwa, uye mvura yekumusoro tinoiona mumakuta. (Rangarirai kunonaia kubva mumakuta.) Mwari akaita kuti zuva ritonge masikati uye kuti mwedzi utonge usiku. Mwari akanaka. Akaita zviro zvese uye anotonga zviro zvese.

Foto 2: Mwari anoreketa

Foto 2: Mwari anoreketa

Kabuku aka ndiro Baiberi. Ndiro soko raMwari, uye rinotibvunza ngezva Mwari uye nema kuanza ake. Mwari anoda anhu ese maningi. Tinoda kuita zviro mukuda kwedu ndizvo zvinotiparadzanisa naMwari. Kufundisa uku kwamuchazua panguva ino Kunobva mubaiberi.

Foto 3: Kusikwa

Foto 3: Kusikwa

Mwari, nesoko rake, akaita zviro zvese. Uye akaita pasi nematuntu gungwa nezvikohora'wo. Ozosika'wo zviro zvese zvinorarama, hove mumvura, shiri mumiti, nezvinyama zvese. Mwari akafhara rezviro zvese zvaakaita, nekuti zviro zvese zvakanga zvakanata.

Foto 4: Adamu naEva

Foto 4: Adamu naEva

Mwari akazosika manarume wekutanga Adamu, nemwanakadzi wekuta Eva. Iye akawapasa simba pamusoro pezviro zvese zvaakanga asika panyika ino. Dzakanga dziri shamwari dza Mwari, uyezve dzaireketa nae mumunda mawaigara. Mwari akavatendera kuti warye michero yese kunze kweumwe pamitiyi. Muratorato uyu kumuoko boshwe munoaona wasikateereri Mwari, nekurya muti vawakarambidzua. Iwo wakashaisha uye ushamwari hwavo naMwari wakapera. Muratorato wekumuryi mopangidza kuti Mwari akatonga kudini Adamu naEva, achiwabvisa mumunda kubva penepo anhu a katanga kusenza maningi kuti akwanise zvekurya, achizua kurwadza, kurwara nekufa.

Foto 5: Caini naAberi

Foto 5: Caini naAberi

Adamu naEva akanga aneana airi aizvi Caini naAberi. Caini ouzonda Aberi, zuva rimweni akazouraya Aberi. Mwari akazotonga Caini nekushaisha kwake, sekutonga kwaakaita kuna Adamu naEva. Isusu tiri ana aAdamu naEva.

Foto 6: Ngarawa yaNoa

Foto 6: Ngarawa yaNoa

Makore akawanda akapera, pakanga paneana akavanda aAdamu. Anhu ava akashaisha'vo kuna Mwari uye akasamuteerera. Kushaisha kwao kwakazokura paka Mwari akada kupedza anhu nemvura zhjinji. Panga pane mwanarume umwe basi auda Mwari achimuteerera. Zina rake raizwi Noa. Mwari akabvunza Noa Kuti agadzire ngarawa huru kuti iyena neana ake, ndimo mwaizoponera. Noa akaparidza kunaka kwaMwari, makore yese paakanga achigadzira ngarava. Anhu aana kutenda njeudzo yaMwari kuti asiye macuanza avo akashata aponeswe pamvura yaizouya.

Foto 7: Mvura Zhjinji

Foto 7: Mvura Zhjinji

Noa akakanda shiri nezvinyama zvemuchobo yese mungarawa inga zvaakabvunzwa naMwari kuti aite. Kuzopedza Noa nemukadzi wake neana avo atatu akazopinda'wo mungarawa. Mwari akafunga musuvo. Mwari akazotuma mvura zhjinji yainaiya, nemweni yaibuda pasi ikadzadza nyika. Amweni ese anga atononoka kuti apone. Noa nemhuri yaka akanga aponeswa mukati mwengarava, asi anhu ese anga ari kunze kwengarawa akadodomera. Noa akaponeswa nekuti akatenda muna Mwari nekumuteerera.

Foto 8: Abrahama, Sara naIsaki

Foto 8: Abrahama, Sara naIsaki

Makore akavanda akapera, ana aNoa akava madzinza akavanda. Abrahama akanga ari munhu auda nekuteera Mwari. Mwari akagondesa Abrahama kuti ana ake aizowa akawanda. Sara ainga asina ana, asi Abrahama akatenda rugondeso raMwari. Muratora to uyu unopangidza kuti akazobara mwana paakanga akura akamudaidza kuti Isaki. Mambo Jeso Cristu uya akauya kuzoponesa nyika akabuda pana Abrahama na Isaki. Tichakubvunzai ngezva Jeso mbai pano.

Foto 9: Mosesi nemitemo yaMwari

Foto 9: Mosesi nemitemo yaMwari

Ana aAbrahamu Akazova dzinza rwakakura raizwi Israeri. Mosesi ainga ari wedzinza raAbrahama. Mosesi akatenda'vo nekuteerara Mwari. Zuva rimweni Mwari akadaidza Mosesi kurimwe dunhu apo paakamupasa mitemo kuti afundise anhu. Muratorato uyu unopangidza Mosesi achitchita mudunhu nemitemo yaMwari yakatarwa pabuwe. Mwari anoda kuti anhu ake ateerere mitemo yake.

Foto 10: Mitemo Gumi

Foto 10: Mitemo Gumi

Apa mimwe yemitemo yaMwari yaakapa kuna Mosesi. Inotifundisa kuti tide nekuteerera Mwari ega wezvirokwazvo. Kutangira pamuratorato uyu padenga kuruboshwe, tinoona kuti atitenderwi kunamata mifananidzo yezvinyama, kana zviro zvimweni. Tinodikana kunamata musiki wezvokwadi Mwari (pamuratorato unoteera). Baba, mai nevana arikunamata Mwari pamwe'po. Anhu ese anodikanwa kusanangura zuva zimwe raanodikanwa kunamata Mwari naro pasumana (inotera). Ana anodikanua kutera madzibaba awo achiakudza. (Pamiratorato iri pasi kuboshwe.) Mutemo waMwari unoti: Ngatisauraya; (inotera) Ngatisatore mukadzi woumweni (kuita uhure). (Pamiratorato yekupedzerera) Ngatisabe kana kupamba (kuda zviro zvisiri zvedu) Kana kuba zviro zvemunhu umweni. Mwari anotikohomedza kuti tisadarikire mitemo iyi.

Foto 11: Chibayiro Chezvivi

Foto 11: Chibayiro Chezvivi

Munhu paakashaisha (ngekuputsa mutemo yaMwari) Iye waidikanwa kubayira (kupa) bira kuna Mwari. Bira raifa richitora mbuto yemushaishi. Bira chakanga chiri chipangidziro cherewa na waMwari Tenzi Jeso Christu. Jeso ouzouya kofa sechibayiro kuna Mwari, Kufira anhu ese ari munyika. Iyena akafa pambuto yedu. "Iyena ibira raMwari rinobvisa zvishaishi zvenyika." Jesu akava chibayiro kuzvishaishi zvedu pakutifira pamuchinjikwa wemuti. Tenda Jeso Cristu, pupura zvishaishi zvako kwaari, tendeuka (siya kushaisha) Mwari anokuregerera.

Foto 12: Mutuma, Maria naJosefa

Foto 12: Mutuma, Maria naJosefa

Zvino ngatizwe kuti Jesu Kristo akabarwa kudini. Karekare Mwari akagondesa kutumira Huponesi (Munhu anotiponesa pakushaisha kwedu) (pamuratorato unoteera). Mutumwa (ngirosi) yaka bva kudenga kwenda kunemhandara yaidaidzwa kuti Maria. Maria yakanga iri mhandara yarorwa (yaida kuvakwa) Josefa. Mutumwa wakamubvunza kuti mweya waMwari waiuya pamusoro paka aizobata mimba. Mwana aizomupa zina rinoti Jeso, Mwana waMwari (inga zvamunoona pamuratorato wekumuryo). Mutumwa akaonekwa'wo akareketa naJosefa pakurota muhope. Akati kuna Josefa, "usatya kutora Maria kuti aite mukadzi wako. Iyena anepamwiri nesimba remudzimu munatsi waMwari. Zina remwana ndi Jeso (zvinorawa kuti muponesi). Iyena achapanesa anhu ake kuzvishaishi zvawo." Josefa akatera Mwari, haana kupinda mumba naye (mukadzi wake) dzamara paakabara Mwana.

Foto 13: Kubarwa kwaJesu

Foto 13: Kubarwa kwaJesu

Josefa naMaria akafamba kwenda kuvira raizvi Beterehema. Nekuti vira iri ranga rakazara neanhu, panga pasina mbuto paaikwanisa kuvata neusiku. Akazowatira mudanga re'ngombe mwenemo ndimo maakazobarira Maria mwana uya Jeso. Maria yakaramba iri mhandara Jeso paakabarwa. Usiku humwe'ho mutumwa waka onekwa neanhu amweni (aushi) Aiusha mabira awo, pamunda wakanga uri paduze'po. Mutumwa ukaabvunza nekuda kwekubarwa kwaJesu muBeterehema. Pakupera atumwa azhinji akaonekwa achiimba mudenga achirumbidza Mwari. Anhu awa akaenda koona Muponesi Jesu.

Foto 14: Jesu Semufundisa

Foto 14: Jesu Semufundisa

Muratorato wekuboshwe, tinoona Jesu parakanga anemakore (12) gumi namairi. Iyena arikureketa nezvaMwari kene mafundisi neatungamiriri yeIsraeri, achipurutaria nekubvunzisa. Akakangaidzwa nekuziva kwake Mwari. Muratorato wechipiri, unopangidza Jesu paakakura kuita mwanarume achifundisa anhu nezvaMwari. Anhu amweni akatenda kufundisa kwake akateera. Amweni anhu aazii kumutenda akamuzonda. Mwari anoda kuti titende, tigonde, titeere Jesu.

Foto 15: Mbasa Anoshamusa AJesu

Foto 15: Mbasa Anoshamusa AJesu

Miratorato iyi inotipangidza Simba guru Mwari Baba raakapa Jesu kuti aite zvishamiso. Kuruboshwe Jesu akabata mwana rume akanga ari bofhu kubva pakubarwa asikaoni. Jesu paakazomubata mwanarume uyu akaona! Muratorato uri pakati unopangidza Jesu achimutsa mwana pakufa. Kuti araramezve, penepo Baba naMai ake achiringira. Pekupedzesera, tinoona Jesu achifamba pamusoro pemvura. Iyena arikufamba achienda kuadzidzi (shamwari) dzake, awona ari mungarawa mubaari (dziwa). Tenzi Jesu akaita zvishamiso zvizjinji zvakadae kuti apangidzire kuti imwana waMwari. Nanyamasi Jesu anesimba kuti atibatsire.

Foto 16: Jesu Anotambudzwa

Foto 16: Jesu Anotambudzwa

Jesu akaita zviro zvijinji zvakanaka, anhu azhjinji akamuteera. Jesu akanga akanaka. Akarapa arwere uye akafundisa gwanza raMwari. Akauya kuzoponeza akatsveteka, anhu yekushaisha. Kudaro hazvo, anhu akashata akazondA Jesu paakati muri ashaishi. Atungamiriri aanhu akazonda Jesu. A-ana kutenda kuti Jesu ainga ari Mwana waMwari. Akamusunga, akamunyepera, akamuponda. Akakanda hata yeminzwa mumusoro mwake, akamuphirira, akamutUka. Asi Jesu apana chaakaita. Iyena aizviziva kuti izvi zvaizoitwa kwaari. Iyena akatendera kuti anhu ekushata amurwa dzise amuuraye. Iyena akauya kuzofa inga chibayiro chaMwari kuti atore kutongwa kwaanhu ese.

Foto 17: Jesu Anourahwa

Foto 17: Jesu Anourahwa

Tenzi Jesu akazokohomerwa pamuchinjikwa wemuti. Muchinji kwa wakanga wakatsimikwa pasi ndipo paakaturikwa dzamara afa. Mbava mbiri dzakafawo kudaro pamwepo naJesu. Kareko ndizvo zvaiizwa pakuuraya mabinya (magandanga). Asi Jesu hapana chaakashaisha. Akava chibayiro kuti aripe kushaisha kwaanhu ese. Tese takashaisha tinodikanwa kufira kushaisha kwedu. Jesu akatambira kutongwa kwedu. Tikapupura kushaisha kwedu, tonatsa kutendeuka kukushaisha kwedu. Mwari anotiregerera, wotisuka pakushaisha kwedu. Tenda (teerera, tambira) Tenzi Jesu Cristu uye uchaponeswa.

Foto 18: Kumuka kuvakafa

Foto 18: Kumuka kuvakafa

Avegi (azondi) aJesu akanyerezera kuti waparadza Jesu. Asi hazvizi kudaro! Jesu paakafa pamuchinjikwa shamari dzake dzakaiga muviri wake mubako. Dzakafunga bako ria nebuwe guru. Mazuva mairi akapera, rechitatu Jesu akamuka kuvafi. Madzimai amweni paakazouya kumasiye akagumana buwe rabviswa, Jesu pasina. Atumwa aira ainga aripo akawabvunza kuti Jesu mupenyu. "Hapanaba pano Amuka." Jesu paakamuka kuvafi akanatsa kupangidzira kuti iyena ndi Mwari Jesu achiri mupenyu nanyamasi anesimba kupinda Satani, neadzimu.

Foto 19: Tomasi Anotenda

Foto 19: Tomasi Anotenda

Jesu paakamuka kuvafi shamwari dzake zhjinji dzakamuona akarya, akabuya naye. Shamwari yaJesu yaidaidzwa kuti Tomas haizii kutenda - Kuti Jesu amuka kuvafi, kuti mupenyu, zve iyena akati: "Dzamara pandinoona maronda eperego ndipo pandinozotenda." Tinoona pamuratorato kuti Jesu akauya aka mupangidza maronda ake. Tomasi akazotenda. Akavira pasi pamberi paJesu akati "Tenzi wangu naMwari wangu." Iyena akati: "Akaropaphadzwa aya asikazii kundiona asi anotenda."

Foto 20

Foto 20

Mumazuva (40) magumi marongomuna kubvira pazuva Jesu raakamuka naro kuvafi, akaonekwa heanhu azhijnji kazhjinji Anhu azhjinji akamuona kuti mupenyu. Panguva iyi Jesu akanga agadzirira kuti ahwirire kuna Baba ake kudenga. Akanga apedza basa rakauyira. Jesu akabvunza shamwari dzake kuti abvunze munhu wese masoko akanaka aya. Shamwari dza Jesu (vadzidzi) dzakaona Jesu paakaenda kudenga achibva panyika. Ngirosi mbiri dzakafheka zvekuchena dzakauya dzika bvunza vadzidzi kuti Jesu achazouya zve zuva rimweni inga zvaaita achienda. Dzimara nguva iyi yaguma Jesu anoramba ari kudenga. Arikugadzirira mbuto kuna ese anotenda achimuteera Hino iwewe'wo? Unotenda, uchiterera Jesu? Uchagadzirira ere kuti usongane naye?

Foto 21: Muchinjikwa

Foto 21: Muchinjikwa

Ngei Jesu akafa pamuchinjikwa? Jesu akafa kuti aponese ashaishi kubva panhamo mukushaisha. Rangarira ngazi yaJeso Cristu, mwana waMwari inotisuka mukushaisha kwedu kwese. Jesu ha azii kumboshaisha. Asi akafa kuti abudise chishaishi (chiwi) chinotiparadzanisa naMwari. Muchinjikwa unotirangaririsa kuti Jesu angaasi nda wa (munatsi, wakanaka) Bira raMwari rakaurayirwa isusu. Kana tikatenda kuna Jesu, totendeuka (kusiya kushaisha) zvishaishi zvedu zvinorekererwa Na Mwari. Jesu anotiita ana aMwari (shamwari'zve). Miratorato iyi ichakubatsira kuzwisisa kuti chii kuva muChristu (mutendi, muteereri waJeso).

Foto 22: Makwanza mairi

Foto 22: Makwanza mairi

Jesu akafundisa kuti kune makwanza mairi. Munhu wese paanobarwa ari mugwanza guru rinoenda koparadwa (muriro gehena). Tese tinobarwa tinekushaisha kwatinotorera kuna Adamu. Jesu anoda kuti tipinde mugwanza rakamaniki dzika rinotiendesa kudenga kuna Mwari. Munhu kudaro ari mupenyu otenda kuna Jesu omutera, anotambira upenyu usikaperi. Munhu uyu anonga abuda mugwanza raka pfara wopinda mugwanza rakamanikidzika rinoendesa kudenga. Apana kutongwa kunawaya ari mugwanza rakamanikidzika.

Dai wada iwewe kuteera Jesu unokwanisa kureketa na (pakunamata) Odae: Mwari ndinoda kureurira kuti ndiri mushaishi. Ndinotenda kuti Jeso akafa pamuchinjikwa kuti aripire zvishaishi zvangu. Ndirekererei, sukai moyo wangu, ndiitei mwana wenyu. Ndirikuda kugara ndichirarama marara miro aJeso, kuti pandinozofa ndirarame naMwari kudenga.Mazvita Mwari. Kudara iwewe watenda'di namata (reketa NaMwari) watopinda mugwanza rakamanikidzika (ridoko) ndiro rinemupfaro, rugare naMwari.

Foto 23: Ana Amwari

Foto 23: Ana Amwari

Jesu arikuonekwa achitambira anhu, madzinza yese, nyika dzese nemitauro yese. Atenda Mwari aitwa ana aMwari Ari mugwanza ridokodoko rakamanikidzika rinoendesa kudenga. Anhu aMwari akaita inga mhuri,ese akabatana mukuzwirana muna Tenzi Jesu.

Foto 24: Kubarwa patsva

Foto 24: Kubarwa patsva

Usiku humweni, mufundisi wemanamatiro aidaidzwa kuti Nikodima, akauya kuna Jesu kuzofunda zvakawanda neku da kwaMwari. Jesu akamubrunza kuti munhu wese ano da kugara mumhuri yaMwari (kwenda kudenga) anoda upenyu hutsva. Zvakaita inga kubarwa'zve patsva. Isusu hatina simba rekuzvichinja. Mudzimu munatsi (mweya mutsvene) waMwari unotipa upenyu utsva patinotenda toteerera Jesu. Tinoitwa anhu atsva, anhu (ana) aMwari.

Foto 25

Foto 25

Anarume awa ishamwari dzaJesu. Jesu paakatorwa akaendeswa kudenga akaapikira kuti achatuma mweya mutsvene. Pakupera kwesmazuva gume Jesu paakaenda kudenga, ateereri (adzidzi) aka akanga ari pambuto iwe pamwe'po. Chiriporipocho, Mwari mweya mutsvene wake wakauya ukaadzadza ese inga zvaakapika. Anhu awa akazotambira simba rekureketa nemitauro yakasiyana Siyana, achibvunza'wo anhu amweni nekuda kwezviro zvakanaka zvinoshamisa zvaakaitirwa naMwari. Mudzimu munatsi (mweya mutsvene) unorarama muneanhu ese anotenda zvirokwazvo achiteera Jesu anopaswa simba rekuda nekuteera Jesu.

Foto 26

Foto 26

Munhu asati atenda muna Jesu, akaita inga munhu uyu ari kuroboshwe achifamba muchidima. Iyena anokuhunwa achiwa mukushaisha nekuti hapana chiedza chinomutungamirira. Patinogonda muna Jesu tinoita inga munhu arikufamba mugwanza rakatwasanaka zuva richibaka! Jesu akati: Ndiri chiedza chenyika. Kana munhu anditeera haazofambi muchidima. Mwari anopa mweya wake mutsvene kuti ubatsire, nekufundisa atendi gwanza rake remararamiro.

Foto 27: Kuita zvinoreketa soko raMwari

Foto 27: Kuita zvinoreketa soko raMwari

Mutendi (mucristu, muteereri) muna Jeso Cristu imunhu mutsva uye anoteera soko raMwari. Anotenda kuti Mwari arekere ra kushaisha kwake. Mutendi aahuri, aiti madziwo, nekupo potedzana, haabi, aadiri adzimu, haanamati madzimwari nemweya yakasvipa. Mweya mutsvene unopasa mutendi simba rekusiya zvakashata aite zvakanaka.

Foto 28: Mhuri Yechicristu

Foto 28: Mhuri Yechicristu

Ringisa Mhuri iyi iri kufamba mugwanza raMwari. Mwanarume anoda mukadzi wake, nemukadzi anokudza mwamuna wake, inga zvinobuya soko raMwari. Anobatsirana, anofundisa (kupanga) ana awo kuti ade Mwari, kufunda'wo soko ra Mwari aite zvarinobuya. Mhuri yewaCristu (atendi) anodika nwa kunamata nekusenza pamwe'po kuna Mwari.

Foto 29: Iba muzondi wako

Foto 29: Iba muzondi wako

Jeso akafundisa ateereri (adzidzi) ake kuti ade anhu ese neaya anoazonda. Tinofanira kubatsira ese anhu, neanhu ema dzinza amweni. Jeso akaemba ngano yemunhu akapondwa obirwa nembava. Mwanarume wedzinza rimweni akozoona'wo (akamuzvikira) mufambi uyu anga apondwa akuwara maningi. Mwanarume wedzinza riya akabatsira mufambi uyu nekuti akamuona aida kubatsirwa. Haazi kukumbira kuripirwa. Jeso anoti tinodikanwa kuita zviro zvakaraka inga izvi.

Foto 30: Jesu Ndiye Anemasimba

Foto 30: Jesu Ndiye Anemasimba

Anhu awa arikupisa makona. Ndizvo zvaainamata asati atendeukira kuna Mwari. Asi maCristu anotenda anodikanwa kusiya zvese zviro zvasatani nemweya yakashata (adzimu) Tenzi Jeso anesimba kupinda Satani. mweya yakashata, uroyi (ng'anga nearoyi). Isusu atendi atidikani kutya Satani. Tinofanira kukumbira Mwari ega kuti atirindire.

Foto 31: Kudzinga mweya yakashata

Foto 31: Kudzinga mweya yakashata

Apa tinoona munhu akadzadzwa nemweya yakashata. Akanga asikasungiki nengoi kana maketani nekuti madimoni anga anesimba guru mukati mwake. Jeso adzingira madimoni kuti abude mukati mwemunhu uyu, akabuda! Mamimoni akazwa akateera zvakareketa Jesu nekuti iyene anesimba kupinda Satani ne madimoni. Munhu uyu akasunungurwa kumadimoni akaenda koobrunza'wo shamwari dzake zvaakanga aizirwa neJeso. Jesu anesimba guru kupinda Satani nemadimoni, ndiyo nyaya anofanira kuzwa nekuteera zvinonga zvabuya Jesu. Kana iwewe uchitambudzwa nemweya yakashata (madimoni) kumbira'wo atendi amweni anamate newe, nekukunamatira'wo. Kumbira Tenzi Jeso kuti aadzingire. (Dai iwewe wakadzadzwa nemweya umwe kunyangwe yakawanda unokwanisa kukumbira atendi (maCristo) amweni kuti akumbire Mwari muzina raJeso, kuti adzingire mweya iyi, ibude isazouye'zve). Kana tichida kuteera Jeso, iyena anorarama matiri. Simba rake rinotirindira, Satani apana chaanokwanisa kutiita.

Foto 32: Kutera Jeso

Foto 32: Kutera Jeso

Muratorato uyu unopangidzira mutendi arikuedzwa kuti arekere kutera Jeso. Satani anoda kuti tikangariwa Mwari, tinyerezere nguva dzese mare, mbasha, forya, doro, nezviro zvimweni. Satani anotibvunza kuti zviro izvi zvinoita kuti tipfare, asi uku kunyepa. Satani munyepi saka anotsvanga kutinyepera atipara dze. Asi Mwari akati: "Imai makabamba, satani anotiza pamberi penyu." Mwari, ndiBaba wedu ari kudenga. Iyena anozvizi wa zvinoda ana ake. Iyena akati: "Adopa zviro zvakanaka kuneawo anomukumbira." Kana tagonda Mwari toteera mwana wake Jesu, tinozowa nesimba raMwari munguva dzokuedzwa.

Foto 33: Kana Tashaisha

Foto 33: Kana Tashaisha

Jesu akaita muenzaniso: Jaha rakabuda panyumba rikaenda kure rikaita zviro zvizhjinji zvakashata. Akatsveta mare yese yanga akapaswa naBaba wake akararama upenyu hwakashata. Mare yake yakapera nzara huru yakauya munyika yese. Jaha ria ranga raakuziya nenzara, roita rombe. Akazoziwa kuti ashaisha akahwirira kuna Baba wake akakumbira kurekererwa. Nekuti baba wake aimuda maningi, akamutambira'zve mumba mwake. Muenzaniso uyu unotipangidza kuti kana tashaisha, tinodikanwa kutendeuka, toreurira kushaisha kwedu kuna Mwari, tosiya kushaisha. Nekuti mwari anotida maningi anotirekerera, wotitambira'zve mumba toita ukama naye'zve.

Foto 34: Utenda

Foto 34: Utenda

Mwanarume, nemwanakadzi ari apa akasuwa nekuti hama yawo in kurwara maningi. Chii anhu aMwari chaanokwanisa kuita dai arwara? Anofanira kunamata kuna Tenzi Jesu otende kuti iyena achaita zvaanoona kuti zvakanaka. Mwari anokona kurapo munhu ari kurwara, kana kuri kuda kwake Mwari, kana kumubatsira kuti aone mutombo kwawo. Mwari anotida uye anoona zvese zvinoitika kuana ake. Mwari anorindira mutendi kubva panaSatani ndiyo nyaya atidikani kutya Satani asi kugonda naJesu anotirindira Jeso anesu kuti atipe rugare rwake panguva yekutambudzika.

Foto 35: Rufu

Foto 35: Rufu

Tese tinozviziva kuti tichazofa. Saka chii chinozoitika? Kana mutendi afa, mweya wake unoenda koogara nashe Jeso Cristu. Baiberi, iro soko raMwari rinotibvunza kuti tinoenda koogara naTenzi Jeso. Hama neshamwari dzemunhu akafa hadzifaniri kugara dzakasuwa. Hatifaniri kutya rufu, nekuti tinoziva kuti Mwari anotida, atiponesa pazvishaishi. Awo asikatendi panaJeso, hawana gondeso iyi inoshamisa yeupenyu naMwari kana apa. Anoenda kumbuto yekutongwa. Unozoendepi kana wafa?

Foto 36: Muwiri waCristo

Foto 36: Muwiri waCristo

Apa tinoona dzimweni mbuto dzemuwiri dzakasiyana siyana. Ndima imwe neimwe yemuwiri yedu ine basa rayo rekuita. Dziso ndekuona naro, nzewe ndeyekuzwa nayo, muromo ngewekurya nawo. Ndima dzese dzinosenza pamwe'po. Dai ndima imwe iri kurwadza kana kukuwara, muwiri wese unozvizwa. Mwari anoti atendi indima dzemuwiri umwe, (inodaidzwa kuti IGREJA). Jeso ndiwo musoro womuwiri uyu. Mwari anebasa rinodikanwa kuitwa nemutendi wese, inga kudae: kuparidze. Kufundisa zviro zvaMwari, kuimbira Mwari, , kurima kuitira kuti mhuri ikwanise kurya, kana kubika. Munhu wese ano dikana kusenzera Tenzi Jeso kuti abatsire muwiri waCristo kuti ubambe. Atendi ese anodikana kudana, wosenza pamwepo nekuti akasadaro muwiri wese uchatambura.

Foto 37

Foto 37

Atendi ese anodikanwa kugara achisongana pamwe'po kuti anamate Mwari, kuemba ngoma, tichinamata. Tino dikanwa'wo kuunza zvipo kuti tipase kubasa raMwari. Baiberi rinotibvunza'wo kuti tirangarire'wo kupa kwaIshe edu Jeso Cristu. Apo tinoona atendi (anhu aMwari) achikuanisana Pao nezvekumwa pamwe'po. Pau dzinorangaririsa muwiri waJeso uwo wakaputsirwa isusu pamuchinjikwa. Kumwa kunotirangaririsa nga yake yakaerera kuti isuke zvishaishi (zvivi) zvedu, tounzwa paduze naMwari. Tinodikanwa kurangarira kufa kwake, kufira isusu kuti timude nemoyo yedu yese.

Foto 38: Jeso Anouya’zve

Foto 38: Jeso Anouya’zve

Munguva yaMwari yakanaka, Jesu nekukasika achauya achibuda kudenga inga zvaakapika. Achauya kootora aya anotenda zvirokwazvo (mhuri yaMwari). Tenzi Jeso achamutsa ese anhu aMwari akafa, nemakuwa awa achagara asina chiro. Anhu aMwari aya achiri kurarama achazoenda'wo nawo. Atendi ese achazosongana na Tenzi Jeso mumakore ogara naye dzimara narini. Aya asikatendi achasara sure kuti atongwe naMwari. Asi Atiziwi kuti Jeso anouya rini saka tinodikanwa kugara takagadzirira (takaimirira) wakagadzirira ere kuti usongana naIshe Jeso dai auya nyamasi?

Foto 39: Kubara Michero

Foto 39: Kubara Michero

Inga muti uyu apa unobara michiro, mutendi (muChristo) anobara'wo michero yemweya mutsvene. Jeso akati: "Ndiri muti, imwimwi muri mhanda. Kana mwagara mwandiri munozobara michero yakavanda." Mweya mutsvene waMwari unogara uchisenza mumoyo yedu, kuti tibare michero yerudo, mupfaro, rugare, kushingirira, kupfawa, kunaka, kugondeka, kuzvidodokesa (kusazvikudza), kuzvibata muupenyu hwedu. Kudai mhanda yemuti ikarekera kubara michero, inotemwa, yooma yozopiswa. Ateeri aJeso anodikanwa kubara michero yakawanda, ndizvo zvatirikureketa inga Rudo nezvimweniwo zvakadaro, naBaba wedu watinoda anokudzwa, Mwari watinoda Baba ari kudenga.

Foto 40: Kubvunza anhu amweni

Foto 40: Kubvunza anhu amweni

Jeso akatuma anhu ese anotenda (maChristu) kuti aende koobvunza anhu amweni nekuda kwemasoko akanaka aJeso Cristu, kuti aponeswe, kuti abude mukushaisha nemugehena. Muratorato uyu uri kupangidzira mutendi ari kuteerera zvaakabvunzwa nekuti ari kubvunza'wo anhu amweni nezvaJeso. Mweya waMwari unotibatsira (unotipasa simba) kuti tipupure nezva Jeso Christu. Iwewe unokwanisa kubvunza anhu amweni kuti wafunda zviro muma phepha aya ari mubuku.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Good News" audio-visual - This audio visual set has 40 pictures to present an overview of the Bible from Creation to Christ. It covers the salvation message and basic teaching on the Christian life. It is available in more than 1300 languages.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach