unfoldingWord 14 - Mela Biittan Toylatethaa

unfoldingWord 14 - Mela Biittan Toylatethaa

Esquema: Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

Número de guión: 1214

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Xoossay enttara caaqida caaquwa kifile gidida higgeta kiitetana mela Isra7eele asaas odidaappe guye, entti Siina deriyappe dendidi bidosona. Xoossay enttaw immana gidi qaala gelida, Kanaane geetetiya biittaa kaaleso doomis. Shaara tuussay entta sinthan bishe entta kaalethees; enttika iya kaallosona.

Xoossay, immana gidi qaala gelida biittaa kase Abrahaames, Yisaaqasinne Yayqoobas immanaw caaqis. Gidoshin, ha77i he biittan dumma dumma kochati de7oosona. He kochati Kanaaneta geetettoosona. Kanaane kochati Xoosse goynnokona woy iyaw kiitettokona. Entti eeqa goynnoosona; qassi hara daro iitabata oothoosona.

Xoossay Isra7eele asaako hayssada yaagis: “Hintte gelanaw biya biittan de7iya Kanaaneta ubbaa dhaysite. Enttara sarotetha caaqo caaqopite; enttara ekettopite; gelettopite. Entta eeqata ubbaa dhaysite; hintte taw kiitettona ixxiko, entta eeqata goynnanaw de7eeta” yaagis.

Isra7eele asay Kanaane zawaa gakkida wode, Musey issi issi zerethaafe issi issi asi kessidi, tammanne nam7u asata dooris. Entti gelanaw biya biittay ay daaniyakko wochidi simmana mela kiittis. Iya xalaala gidonashin, he biittan de7iya asay minokonne daaburanchoko wochanaw besseyssa enttaw odis.

He tammanne nam7u asati oytamu gallas kumethi Kanaane biittan simeretidosona. Entti guye Simmidi, “Biittay maathinne eessi goggees; he biittan palahida kathi de7ees” yaagidi asaas odidosona. Shin entta giddofe tammati, “He biittan de7iya asay wolqqaama; entta katamatikka gimbbe dirssan diretidosona. Nuuni entta olana gidi denddiyakokka entti nuna xoonana; nuna kumethi dhayssana” yaagidosona.

Yaatin, nam7u asati, Kaalebinne Iyyaasuy, “Kanaane asay adussenne mino gideyssi tuma. Gidoshin, Xoossay nu gisho olettiya gisho nuuni tuma entta xoonana” yaagidosona.

Shin, Isra7eele asay Kaalebanne Iyyaasu si7onna ixxidosona. Muse bollanne Aarona bolla yilotidi, “Nuuni Gibxxe biittan de7ishe woy ha bazzo biittan hayqqida gidorkko! Nuuni mashshan wurana mela hintte nuna ays ehidetii? Nu machetinne nu nayti aylle gidanaappe Gibxen de7ida gidorkkoshin” yaagidi, banttana kaalethiya asi dooridi Gibxe simmanaw koydosona.

Xoossay daro yilotidi, gahetetha dunkkaaniya yidi, “Hintte ta bolla makkallida gisho, asa ubbay bazzo biittan toylatana. Iyyaasuppenne Kaalebappe attishin, laatamu laythinne iyappe bolla gidida asa ubbay Xoossay qaala gelida biittaa gelokkona” yaagis.

Asay hessa si7ida wode, bantta oothida nagara gaason azzanidosona. Bantta ola halaqata ekkidi, Kanaaneta olanaw bidosona. Xoossay enttara gidonna gisho entti boonna mela enttaw odin, si7onna ixxidosona.

Xoossay enttara olas boonna gisho, entti olan xoonetidosona; enttafe daroti hayqqidosona. Hessafe guye, Isra7eele asay guye Kanaane simmidi, bazzo biittan oytamu laythi toylatidosona.

Isra7eele asay bazzo biittan toylatida oytamu laytha giddon, Xoossay enttaw koshshiyabaa immis. Saloppe “Manna” geetettiya kathi, qassi asho maana mela kuraachota enttaw yeddis. He wode ubban entti ma77ida afilaynne entti aathida caammay wurbeenna.

Xoossay malaalsiya ogen haathe shuchafe kessidi immis. He ubbay haninkka Isra7eele asay Xoossaa bollanne Muse bolla zuuzumidosona, enttara kacetidosona. Gidoshin, Xoossay, Abrahaames, Yisaaqasinne Yayqoobas gelida qaala gisho, enttaw ammanettiya Xoosse gidis

Hara gallas, asay haathe dhayida wode, Xoossay Musekko, “Shuuchaas oda, iyappe haathi keyana” yaagis. Gidoshin, Musey shuuchaas odanayssa aggidi, xam7an nam7u toho shocidi, asaa sinthan Xoossaa kawushshis. Asa ubbay uyana mela haathi shuuchafe keyis. Shin Xoossay Muse bolla hanqettidi, “Neeni, taani immana gada qaala gelida biittaa gelakka” yaagis.

Isra7eele asay oytamu laythi bazzo biittan toylatidaappe guye, Xoossa bolla makkallida ubbay hayqidosona. Zaaridi, Xoossay asaa immana gidi qaala gelida biitta kaalethis. Ha77i Musey cimis; iya bessan asaa kaalethana mela Xoossay, Iyyaasu dooris. Qassi issi gallas Muse mela hara nabe iya bessan denthana gidi Xoossay Muses qaala gelis.

Hessafe guye, Xoossay immana gidi qaala gelida biitta be7anaw dere bolla keyana mela Muses odis. Musey, Xoossay immana gidi qaala gelida biittaa be7is, shin yaa gelonna mela Xoossay diggis. Musey hayqin, Isra7eele asay hasttamu gallas kumethi iyaw yeekidosona. Iyaappe guye, Iyyaasuy entta kaalethiya asi gidis. Iyyaasuy, Xoossan ammanettiyanne iyaw kiitettiya asi gidiya gisho, lo77o kaalethiya asi.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Kessa 16-17; Tay 10-14; 20; 27; Zaare 34

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?