unfoldingWord 14 - Ang Paglakaw nila sa Kamingawan

unfoldingWord 14 - Ang Paglakaw nila sa Kamingawan

Esquema: Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

Número de guión: 1214

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Human nasulti sa Dios ang mga balaod ngadto sa mga Israelita nga gusto niya nga tumanon nila ingon nga kabahin sa kasabotan, nibiya sila sa Bukid sa Sinai. Gigiyahan sila sa Dios sa pag-adto sa Yutang Saad, ug kanunay sa ilang tungod ang panganod nga sama sa haligi sa pagpadulong nila ngadto sa Canaan. Nag-una kini kanila ug gisunod nila kini.

Nagsaad ang Dios kang Abraham, Isaac, ug Jacob nga iyang ihatag ang Yutang Saad sa ilang kaliwatan, apan daghan na ang mga tawo nga nagpuyo didto. Sila gitawag nga mga Canaanhon. Ang Canaanhon wala nagasimba o mituo sa Dios. Nagsimba sila ug mga dios-dios ug daotan ilang mga binuhatan.

Ang Dios nag-ingon sa mga Israelita, “Kamo maoy moabog sa tanang Canaanhon sa Yutang Saad. Ayaw kamo pagpakisuod ug pagpakigminyo kanila. Ug hutda ninyo pagguba ang tanan nilang dios-dios. Kon dili kamo mosunod kanako, makasimba kamo sa ilang mga dios-dios.”

Sa miabot na ang mga Israelita sa utlanan sa Canaan, nagpili si Moises ug 12 ka lalaki, usa kada tribo sa Israel. Gipasidan-an niya sila sa pagpaniid sa yuta aron masusi nila kini, aron nga ila usab mapanid-an ang mga Canaanhon kon kusgan ba sila o dili.

Nigikan ang 12 ka lalaki ug nangadto sa Canaan sa 40 ka adlaw ug unya namalik sila. Giingnan nila ang mga katawhan, “Nindot ang yuta didto ug maayo ang abot maayo!” Unya ang napulo sa mga tigpaniid ang miingon, “Lig-on kaayo ang mga siyudad ug higante ang mga tawo! Kung ato silang atakihon, hutdon ta nila ug patay!”

Diha-diha si Caleb ug Josue, ang duha nga nikuyog sa pagpaniid miingon, “Tinuod ang ilang giingon nga ang tawo sa Canaan tag-as ug kusgan, apan makahimo kita sa pagpildi kanila! Ang Dios maoy makigbatok kanila alang kanato!”

Apan ang katawhan wala naminaw kang Caleb ug Josue. Unya nasuko sila kang Moises ug Aaron ug nag-ingon, “Nganong gidala mo man kami dinhi sa makuyaw nga lugar? Nagpabilin nalang unta mi sa Ehipto kay sa mangamatay ra mi diri sa gubat, ug ang among mga asawa ug mga anak mahimong mga ulipon.” Ang katawhan gusto magpili ug bag-ong pangulo nga maoy modala kanila pagbalik sa Ehipto.

Nasuko pag-ayo ang Dios ug niadto sa Tolda nga Tagboanan. Ang Ginoo miingon, Tungod kay misukol kamo kanako, maglaag-laag kamo sa kamingawan ug didto lang kamo mangamatay. Si Josue ug si Caleb lang ang makasulod sa Yutang Saad, ug matag usa nga nagpanuigon ug bayente ka tuig o pataas didto lang mamatay sa kamingawan."

Sa dihang nadungog na kini sa katawhan, nangayo sila ug pasaylo sa ilang pagpakasala. Unya ilang gikuha ang ilang mga hinagiban aron sulungon ang katawhan sa Canaan. Gipahimangnoan sila ni Moises nga dili modayon tungod kay ang Dios dili muoban kanila, apan wala sila naminaw kaniya.

Wala miuban ang Dios kanila sa ilang pagpakiggubat, maoy hinungdan nga sila nangapildi ug daghan kanila ang nangamatay. Unya ang Israelita nibalik gikan sa Canaan ug naglakaw-lakaw sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw.

Sulod sa kwarenta ka tuig nga ang katawhan sa Israel naglakaw-lakaw sa kamingawan, ug gipahinagbo sa Dios ang ilang panginahanglan. Gihatagan niya sila ug pan gikan sa langit, ug gitawag kini nga mana. Mipadala usab siya ug mga buntog (tama-tama lang ang kadagkoon niini) sa ilang kampo mao nga nakakaon sila ug karne. Sulod nianang panahona, giampingan sa Dios ang ilang mga sanina ug sandalyas aron dili kini mangadunot bisan asa sila moadto.

Milagroso ang Dios nga nihatag kanila ug tubig gikan sa bato. Apan bisan niining tanan, nagbagulbol gihapon ang katawhan sa Israel batok sa Dios ug kang Moises. Apan bisan pa niini, nagpabiling matinud-anon ang Dios sa iyang mga saad kang Abraham, Isaac, ug Jacob.

Sa sunod nga higayon nga nanginahanglan ug tubig ang mga katawhan, nag-ingon ang Dios kang Moises, “Mandoi ang bato, ug ang tubig mogawas niini.” Apan si Moises wala motuman sa Dios ug iya hinuong gibunalan ang bato sa atubangan sa tanang katawhan, ug wala kini sultii. Nigawas ang tubig sa bato ug nakainom ang tanan. Apan ang Dios nasuko ngadto kang Moises ug miingon, “Dili ka makasulod sa Yutang Saad.”

Human sa kwarenta (40) ka tuig nga paglakaw-lakaw sa mga Israelita didto sa kamingawan, nangamatay usab ang tanan nga nisupak sa Dios. Unya gigiyahan sa Dios ang katawhan ngadto sa Yutang Saad pag-usab. Si Moises niining panahona tigulang na kaayo, mao nga gipili sa Dios si Josue aron pagtabang kaniya sa pagiya sa mga katawhan. Nagsaad usab ang Dios kang Moises nga moabot ang adlaw nga mopadala ug lain pang propeta sama kang Moises.

Unya ang Dios miingon kang Moises nga moadto sa tumoy sa bukid aron makita ang tibuok Yutang Saad. Nakita ni Moises ang Yutang Saad apan wala mitugot ang Dios nga makasulod siya niini. Unya namatay si Moises, ug ang mga Israelita nagbakho sulod sa trayenta (30) ka adlaw. Si Josue maoy nahimong bag-o nga pangulo tungod kay siya misalig ug mituman sa Dios.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?