Nariangaliye, Rivulishiye, amwesa Ritsopara Uhayati: Shiyo ya saɓa

Nariangaliye, Rivulishiye, amwesa Ritsopara Uhayati: Shiyo ya saɓa

Outline: From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 424

Language: Shimaore

Theme: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience); Christ (Resurrection of Jesus, Son of God, Saviour of Sinful Men, Birth of Christ, Death of Christ, Life of Christ, Authority); Eternal life (Salvation, Eternal / everlasting life); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Second Birth, Peace with God, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life, Christian values); Life event (Death); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Publishable

Script Text

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Wandzani wangu, saɓu mutru uwo ahiriwao Ĩsa, ɓasi kweli waye u Mwana wa Mungu, amwesa waye ushindro vha wanadamu uhayati kauna mupaka? U mudzaliyo wa Ĩsa, yi midjuza ayitsimidza, ya maẽsha yahe, u muregeyo hayi wahe, amwesa ya marongozi yahe, ɓasi piya trongo izo zisuonesa amba waye ɗe u Mwana wa Mungu. Mwamovulishiya i kaseti ini, ɓasi namwangaliye ya mafoto moni mwa u mwana shiyo mawa. Mwamokiya jau (x), ɓasi namuɓuwe li foto laɗunga.

Foto 1: U mudzaliyo wa Ĩsa

Foto 1: U mudzaliyo wa Ĩsa

Namwangaliye li foto. Lisuonesa vhahanu zinyama zakolelwa. Lisuonesa tsena mwana zaza adzalwa avhasa, na mayahe; amwesa tsena mutrumume wa mayahe, na watruɓaɓa wangina wararu, matsunga maɓariɓari. Wasuangaliya u mwana. Dzina lahe Ĩsa. Mutru moja avundzu malondro mbeli za u mwana Ĩsa. Mana trini afanya trongo iyo? I mana ɗe ini, ɗe ivho iliyo amba Ĩsa ɗe u mwana zaza mahususu raha na wasaliya piya waka wadzalwa. Kaɓula ya Ĩsa udzalwa duniani vhanu, madza aka vhumoja na Mungu pevhoni. Zitru piya zaumbwa, izo ziumbwa ha ndziya ya Ĩsa. Mungu waye Roho, ɓe adzivhenuwa ha Ĩsa, aliyo amba adzalwa wakati mayahe raha aka mwanamutsa kalolwa. I trongo ini ihidjirisiwa na i Roho ya Mungu. I Roho ɗe wiyo wiyo ini yakoẽshi ha Ĩsa Kiristi. Piya trongo zini zisurongowa amba Ĩsa unu, waye ɗe u Mwana wa Mungu. Ĩsa aja ha urikombowa na dhambi, amwesa tsena ha urionesa heli ritsojuwao rije rifanyishihe wana wa Mungu.

Foto 2: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa arenge maji, ayafanya maji ya zaɓiɓu

Foto 2: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa arenge maji, ayafanya maji ya zaɓiɓu

Ĩsa aka ata suku, wakati madza aka mutru muɓole, aka hari mwa karamu ya harusi. Maswihaɓa yahe na mayahe Mariama waka waɗungamana na waye. Mariama aka ajuwa amba Ĩsa unu ɗe u Mwana wa Mungu; ha izo, wakati ya maji ya zaɓiɓu yakoma, amwambiya Ĩsa i trongo. Amwesa aambiya watru wa hazi wa shi vhale, "Namufanye kula trongo atsomwambiyaoniyo." Vhuka mitsungi miɓole sita ya maji vhale. Sa ile Ĩsa aambiya watru wa hazi wale, "Namujadze maji mitsungi yiyo. Wayijadza. Halafu awaambiya, "Ɓasi namuɓuwe, muvhinge ha dhwamana wa i harusi." Maji yale yaka yafanyishiha maji ya zaɓiɓu mazuri halisi! Ya maswihaɓa ya Ĩsa yaandriso ona amba akana ushindzi muɓole wala ha Mungu, ata wamwãmini.

Foto 3: Hadisi yapatana na Ĩsa na mutru akohiriwa Nikodemo

Foto 3: Hadisi yapatana na Ĩsa na mutru akohiriwa Nikodemo

Nikodemo aka mutru muɓole tsena fundi hari mwa i Israila. Akiya amba Ĩsa akoshindro tsimidza midjuza. Ajuwa amba ilazimu ike amba Ĩsa ala ha Mungu. Suku mengoni mwa suku amujiliya Ĩsa uku. Akotsaha ahadisi na waye trongo zapatana na Mungu na yi midjuza Ĩsa akoyitsimidza. Wakati ule Ĩsa amwambiya, "Nisuhuambiya ha kweli, kavhwasi mutru atsoshindrao aone u Utawalizi wa Mungu neka tsi ha waye udzalwa ha mara ya vhili." Nikodemo amudzisa, "Ha namuna jeje mutru atsoshindro dzalwao raha neka mutru madza aɗuha?" Ĩsa amudjiɓu, "Mwana amodzalwa na mayahe, vhavho ana uhayati wa mwili wahe. Ha izo, ha mutru ukana uhayati wa i roho yahe, vhavho alazimu adzalwe na i Roho ya Mungu." Iyo isurongowa amba kula mutru amwãminio na umutuĩ Raɓi Ĩsa Kiristi, uwo adzalwa ha mara ya vhili. Watru waãminifu mauri ɗe wao watsoẽshi daimani aɓada, mana i Roho ya Mungu isuẽshi moni hawo. Ɓe kula mutru kamwãmini Ĩsa, uwo atsoka mbali na u utru wa Mungu daimani aɓada, katsongiya pevhoni ata i dahari.

Foto 4: Mutru wa sirikali asumumiya Ĩsa trongo

Foto 4: Mutru wa sirikali asumumiya Ĩsa trongo

Neka mwana waho asukodza swafi, ɓasi utsofanya trini? Mutru unu hari mwa li foto lini andre mbali ha mindru ile amupare Ĩsa. Aka mutru muɓole wa sirikali, ɓe aja amumiya Ĩsa ha izo, "Mutukufu, shuka hangu oho vhanu mwana wangu raha kafa." Sa ile Ĩsa amwambiya, "Utsojuwa wendre, mwana waho katsofa. Mutru ule aãmini ya marongozi ya Ĩsa yale amwambiyawo, andre dzahe. Na wakati raha aka ndziyani ha ushuka hahe, watru wa hazi wahe waja wamupara. Wamwambiya amba mwana wahe a hayi. Ɓaɓa ule amayizi amba sa ile ile Ĩsa aka amwambiya, "Mwana waho katsofa", iyo ɗe i sa li buhuwo limuɓaushiya. Ɓasi ha izo, mutru ule aja amuãmini, waye vhumoja na piya u muraɓa wahe.

Foto 5: Hadisi yapatana na mutru muwaɗe vhahanu vhwa i ɓirika ya maji ya Ɓaitisaida

Foto 5: Hadisi yapatana na mutru muwaɗe vhahanu vhwa i ɓirika ya maji ya Ɓaitisaida

Ɗagoni Urusalemu vhuka ɓirika ya maji. Watru wakoãmini amba vhwakoshuka malayika mara na mara ha ugudzuwa maji yale, amwesa muwaɗe wa handra angiya vhale ɓaanda ya maji yagudzulwa akovhona. Vhuka mutru vhale aliyo amba madza aka muwaɗe muda wa maha thalathini na minane. Wakati Ĩsa aona mutru ule kariɓu na i ɓirika vhale, amudzisa, "Usutsaha uvhone?" Muwaɗe ule amudjiɓu, "Ɓaɓa, tsisina mutru wa unitriya moni mwa ɓirika wakati ya maji yagudzulwa." Sa ile Ĩsa amwambiya, "Hima, vhera ɗalo laho, wendre." Na kunufayakunu mutru ule avhono. Watru wasaliya watukiwa na Ĩsa ha ivho avhonesa muwaɗe ule i suku ndzitwaharifu ya Mungu, yaani, i Suku ya Uvhumuzi. I suku iyo, ya Mayahudi yakovumuwa na zi hazi zawo ha umwãɓudu Mungu. Mutru ule alawa, aambiya ya Mayahudi amba mutru aka amuvhonesa ɗe Ĩsa, ɓe wao kawakotsaha umwãmini Ĩsa. I trongo ya uvhonesa ini ionese amba Ĩsa akana ruhusa na ushindzi wa Mungu ile ha uvhonesa suku itsokao yotsi, na moni vhavho i Suku ya Uvhumuzi.

Foto 6: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akolisa duniya ya watru yapara alifu tsano uheya

Foto 6: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akolisa duniya ya watru yapara alifu tsano uheya

Watru wengi wakokiya amba Ĩsa akoshindra avhonese wawaɗe ata suku, duniya ya watru imuɗungu hari mwa mukaɓala wadzitenga. Waka ata ujoni, Ĩsa adzisa maswihaɓa yahe, "Havhi ɗe ritsojuwao rinunuwe madipe ile watru wanu wapare waɗye?" Moja hari mwa watru wahe wale amwambiya, "Vhwa mwanamtsa vhanu aliyona madipe matsano na wana fi waili. Ɓe izo kazitsotosha na u umati uwo!" Wakati ule Ĩsa aketsisa watru wale. Arenge madipe yale, amuhimidiya Mungu, amwesa akutruwa kutruwa madipe yale na zi fi. Avhawo watru wale. Kula mutru avholwa kiyasi yahe akoitsaha. I suku yaɗunga i duniya ile imuɗungu Ĩsa raha. Sa ile awaambiya, "Nisumwambiyani ha kweli, kamusunizunguha ha ivho mwaona ãlama za midjuza, ɓadi ha siɓaɓu ya uka amba muɗyi madipe yale, ata mukura. Awaambiya raha, "Musufanye djitihadi ya shahula muangamiya, ɓadi namufanye djitihadi ya shahula tsi muangamiya ivhingao uhayati mukamilifu kauna mupaka u Mwana wa mwanadamu atsomuvhaniyo." Na vhale Ĩsa akodzirongowa i waye yahe. Arongowa amba Ɓaɓahe Monyezi Mungu ajivhiwa na waye. Iyo ɗe i mana ata Ĩsa arongowa tsena, "Wami ɗe shahula ivhingiyao wanadamu uhayati; mutru anijiliyao, uwo katsoona ndza dahari yahe."

Foto 7: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akwendra hari mwa li dziya la maji

Foto 7: Hadisi yapatana na i suku Ĩsa akwendra hari mwa li dziya la maji

Ĩsa alisi i duniya ya watru ile ata kayahoma, awaambiya amba hazi zahe vhale ikomo, watsojuwa wandre hawo. Amwesa Ĩsa adzivuru ha waye wendra mulimani weke wahe ha ondro mumiya Mungu. Maswihaɓa yahe yapashiya mwana djahazi ha ushiya nyambo ya dziya la maji ɓole. Na vhale shidza madza ika izingi. Wakati ule vhuhimi pevho yendza nguvu dziyaju vhale. Amwesa wamuono Ĩsa amba asendra tu ha ugaɗa majini. Wakofikiri amba Ĩsa mufu, ata waremwa na faza. Sa ile Ĩsa awaambiya, "Ɗe wami, musuriye!" Apashiya i djahazi yawo ile wakoivhinga, amwesa sa iyo iyo i pevho ile ilala.

Wandzani wangu, i trongo iyo ionesa raha maswihaɓa yahe, na wasi wa jau, amba u ushindzi wa Mungu wakofanya hazi ha ndziya ya Ĩsa.

Foto 8: Ĩsa azihira mutru afa ya matso

Foto 8: Ĩsa azihira mutru afa ya matso

Vhuka mutru aka adzalwa amba matso yahe yafa. Ya maswihaɓa ya Ĩsa yakofikiri amba mutru ule adzalwa mufa matso ha ivho ãswi, au wadzaɗe wahe ɗe waãswi. Ɓadi Ĩsa awaambiya amba mutru ule adzalwa afa ya matso ile pare watru waone haheju trongo Mungu atsomufanyiyaozo. Sa ile Ĩsa atri mare vhotsi, afanya mwana ɗongo na mare yale, avhahalo matsoni ha mufa matso ule. Amwesa Ĩsa amwambiya, "Endra wahose uso waho moni mwa ya maji ya i ɓirika ya Siloamu." Siloamu, mana ya dzina lilo Uvhelehwa. Ɓasi ule afanya izo Ĩsa amwambiyazo; andre, ondro hosa uso wahe, amwesa aregeya hahe matso yaonao. Wandzani wangu, ramorongowa i trongo ya uelewa zi ndziya za Mungu, watru wengi mengoni mwatru ra mafa matso. Ĩsa arongowa, "Wami ɗe i nuru ya li duniya. Mutru aniɗungao, uwo katsendra shidzani dahari yahe, ɓadi atsokana i nuru imuvhingiyao uhayati."

Foto 9: Ĩsa aregeza mutru duniyani mutru akohiriwa Lazaro

Foto 9: Ĩsa aregeza mutru duniyani mutru akohiriwa Lazaro

Suku mengoni mwa suku, mutru akohiriwa Lazaro aka asikwa na uwaɗe. Wananyahe watruwashe waili, ne ɗe Mariama na Marta, wamuvheleshedzeya haɓari Ĩsa ha umwambiya, "Raɓi, mwandzani waho a muwaɗe." Wakati Ĩsa apara haɓari zile, arongowa, "Uwaɗe uwo, iyo tsi trongo itsowaswilio hari mwa ufa, ɓadi uwo uja ile pare utukufu wa Mungu uonehane, ile pare u Mwana wa Mungu atukuziwe ha ndziya yawo." Ĩsa akomuvhendza Lazaro na wananyahe watruwashe waili wale. Ɓadi Ĩsa kandra kamwe ha ondro muona. Ɓaanda ya suku mbili, Ĩsa aambiya maswihaɓa yahe, "Lazaro afu. Amwesa, tsifurahi ha siɓaɓu ya wanyu yanyu ha ivho tsaka oho, ile pare muãmini. Haya, narendre hahe." Ɓasi uwaswili yahe hule, Ĩsa apara amba Lazaro madza aka kaɓurini muda wa suku nne. Wananyahe watruwashe wale wakana hamu ha ivho Ĩsa kaka aja ha umuvhonesa. Ɓe Ĩsa arongowa, "Mwananyanyu atsoregezewa hayi." Wakati ule Ĩsa aambiya watru wale waka vhale waɓuliye li kaɓuri. Amwesa arongowa ha ji lendza nguvu, "Lazaro, lawa vhavho!" Sa ile Lazaro alawa, mwili wahe raha ufungwa na shitamba. Kaɓula ya umuregeza Lazaro hayi, Ĩsa aka amwambiya Marta, "Uregezewa hayi na uhayati, wami ɗe koho lazo. Monyewe uniãmini, wala ukana neka aja afu, ne atsokana uhayati mukamilifu kauna mupaka."

Foto 10: Ĩsa afu hari mwa muri wa pawa

Foto 10: Ĩsa afu hari mwa muri wa pawa

Ha yi midjuza ayifanya, Ĩsa adhiɓitisha amba waye ɗe u Mwana wa Mungu. Ɓadi ya makizi mbeli Mayahudi yakoona uwivu. Wakotsaha wamuule. Ĩsa aambiya maswihaɓa yahe amba alazimu afe ha siɓaɓu ya ya madhambi ya wanadamu piya. Iyo ika ɗe i ndziya moja moja ya waye ushindro regeza wanadamu, rangu watruɓaɓa ata watruwashe ata wanatsa, ha Mungu. Yudasi, moja mengoni mwa ya maswihaɓa ya Ĩsa yale, amuvhiriya nyuma ha umusaliti ha ya Mayahudi ha thamani ya turuturu thalathini za fedha. Ɓasi waja, wamuziya Ĩsa. Monye na ya maswihaɓa yasaliya watrala ha zi faza zawo. Ya makizi mbeli Mayahudi yamuvhingi Ĩsa hari mwa li pa la mahakama, ɓe kawashindra utowa udhiɓitifu utsokao yotsi amba afanya mbovu. Ɓadi ata ha ivho kawashindra utowa, ne wakoshelemedza, "Mureme mizumari, mureme mizumari." Ɓaanda ya vhavho Ĩsa avhingwa mbeli za u umati waka vhondze vhale. Wao wa jau ne wakoshelemedza, "Mutowe! Mutowe! Mureme mizumari!" Ha izo, watru waulu u Mwana kakana kosa wa Mungu. Watru waka wafanya mbovu waili waulawa vhumoja na waye. Na vhale wao wakopara zi zifungo za zitrendro za peu zawo, ɓadi uvhandre wa Ĩsa aliyo amba kaparidzo ãswi waye afu amba sadaka la ya madhambi ya wanadamu piya, na moni vhavho yaho na yangu. Mungu kakuɓali sadaka langina la madhambi yatru neka tsi ɗe mwana wahe Ĩsa.

Foto 11: Hadisi yapatana na Mariama na Ĩsa kaɓurini

Foto 11: Hadisi yapatana na Mariama na Ĩsa kaɓurini

Yusuf, uwo mutru mengoni mwa u watru wa Ĩsa, amiya ruhusa ya urenga u mwili wa Ĩsa. Avholwawo, amwesa Yusuf arenge i maiti ile, ailadza moni mwa kaɓuri piya adzifanyiyalo, kaɓuri liliyo amba kalaparidzo trilwa mutru. Yusuf avhingirisa ɓwe ɓole, alitriya mulongoju mwa li kaɓuri. I suku ya raru, Mariama Magidala andre kaɓurini hule. Aono li ɓwe laka latrilwa mulongoju, amba litolwa. Wakati ule Mariama aandriso lila. Anyama, atsungiya moni vhavho. U mwili wa Ĩsa kawaka. Malayika mbili ziketsi vhale vhahanu u mwili wa Ĩsa waka waladzwa. Mariama azingi, aono mutru alimbala vhale, ɓadi kakojuwa amba ule ɗe Ĩsa. Sa ile Ĩsa amudzisa, "Mama, mana trini ulilao? Mbani ɗe umuzunguhao?" Na vhale Mariama akofikiri amba uwo ɗe mutru wa hazi wa zaride hule. Ɓasi amudzisa vhahanu u mwili wa Ĩsa waka. Sa ile Ĩsa amwambiya, "Mariama! Na vhale aja amayizi amba ule ɗe Ĩsa. Aka hayi. Ĩsa amwambiya, "Endra ha wananyangu, wawaambiye amba nisuregeya ha Ɓaɓangu, ama Ɓaɓangu, ha Mungu wangu, ama Mungu wanyu. Ɓasi wananyahe wale Ĩsa akowarongowa, ɗe maswihaɓa yahe. Kaɓuri kalashindra usika u Mwana wa Mungu aliyo hayi.

Foto 12: Ĩsa avhenushiya bããdhwi ya maswihaɓa yahe

Foto 12: Ĩsa avhenushiya bããdhwi ya maswihaɓa yahe

Kaɓula ya Ĩsa uregeya pevhoni, atsimidza raha midjuza. Vhuka uku, na ɓããdhwi ya maswihaɓa yahe yaka yalawa ha ondro lowa fi, ɓadi kawapara shitru. Ata uku wamosha, vhuja vhuhimi mutru wangoni mwa li dziya la maji lile. Awaambiya washukidze zi wavu zawo humeni mwa i laka, ne watsopara fi. Ɓasi wafanya izo waambilwazo, amwesa wapara fi nyengi. Na vhale maswihaɓa yale yamayizi amba uwo ɗe Ĩsa alaguwao na wao. Wahedza piya zi fi tsandzaleni. Ĩsa madza aka awarengeledzeya shahula. Ɓaanda wahiso ɗya, alagwa na wao. Monye aka mengoni mwawo vhale. Kaɓula ya vhavho, Monye aka atrala vhumoja na ya maswihaɓa yasaliya wakati Ĩsa aziwa, amwesa amolawa vhale, Monye aka amuhara Ĩsa amba kamujuwa. Ɓasi vhanu Ĩsa amwambiya Monye, "Niɗunge." Amwambiya Monye asomedze watru wahe namuna yalazimu, tsena awaangaliye mauri mutsunga na matsunga yahe.

Wandzani wangu, Mungu asutsaha wanadamu piya wakiye i haɓari ndjema yapatana na Ĩsa na yi midjuza akozifanya, ile pare waãmini amba waye ɗe u Mwana wa Mungu. Namumuɗunge, na wanyu mutsopara uhayati mukamilufu kauna mupaka.

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Marongozi ya uandrisa i hadisi

Wandzani wangu, Ĩsa ɗe Monyewe urikombowa. Waye urikombowa na dhambi na upeu, amwesa asurikombowa ile ripare uhayati mukamilifu kauna mupaka. Namuvulishiye raha misomo yapatana na Ĩsa, ata mwamokiya jau (x), ɓasi namuɓuwe li foto laɗunga.

Foto 13: Ĩsa asusomedza watru waili hari mwa u watru wahe

Foto 13: Ĩsa asusomedza watru waili hari mwa u watru wahe

Mayahudi mengi yakana utumainivu amba Ĩsa atsowakombowa na ya matawalizi yaengwao ya shi Romu. Ɓe iyo tsi ɗe i mana ata Ĩsa aja duniyani. Ɓasi ɓaanda ya muda ya Mayahudi yakotsaha ya matawalizi ya shi Romu yamuule Ĩsa. Ya matawalizi yale yamuulu Ĩsa ha umurema mizumari hari mwa muri wa pawa; afu vhale. Suku, ɓaanda ya u ufa na u muregeyo hayi wa Ĩsa, watru waili hari mwa watru wahe waka ndziyani ha wao urudi hawo. Ɓasi kunufayakunu Ĩsa waye waye awavhenushiya. Wakofikiri amba uwo mudjeni, ata vhale wakomueledza zi trongo zaka zahidjiri. Wakati ule Ĩsa awasomedza zi trongo Musa na piya yi mitrume yasaliya ya Mungu waka warongowa yapatana na waye hari mwa u Mwangishiyo Muraharifu maha mengi kaɓula ya vhavho. Yi mitrume yakorongowa amba Ĩsa atsoondesheha na uulawa. Warongowa tsena amba atsoregeya hayi ha ulawa ufaju, ile ha waye ondro ketsi humeni ha Ɓaɓahe, vhahanu atsotawalao hari mwa u Utawalizi wa Mungu daimani aɓada. Uku ule aketsi ha uɗya vhumoja na watru waili wahe wale. Ukutruwa yahe dipe na uwavhalo, ɓasi matso yawo yarahara, wamujuwa amba ule ɗe Ĩsa. Amwesa ahiɓu mbeli zawo vhale, kawamuona tsena. Sa ile waandre Urusalemu ha ondro waambiya u watru wasaliya wa Ĩsa amba waka wamuona amba a hayi. Narivulishiye trongo Ĩsa waye waye arisomedzao, trongo zarengwa hari mwa u Mwangishiyo Muraharifu.

Foto 14: Mufano wa mwanahirimu aka apoteya

Foto 14: Mufano wa mwanahirimu aka apoteya

Ĩsa atoleya watru mufano tsunu wapatana na mutru akana wana watruɓaɓa waili. Waka ata suku, u mutiti amwambiya ɓaɓahe, "Ɓaɓa, nivhe li fungu langu hari mwa u mwaratha watru." Ɓas, ɓaɓawo awaanyisiya piya zi mali zahe aka nazo. Kayahoma, na u mutiti ule arenge piya zitru zahe, alawa ha wendra hari mwa tsi yangina mbali. Na oho, amenye piya mali zahe ha uɗunga ulevi wa namuna na namuna. Ɓaanda ya muda, vhushuku ndza ɓole hari mwa i tsi ile. Mwanahirimu ule aɓaki amba kakana shitru. Wakati ule apara mutru wa shi tsiju vhale, wafungana, mutru ule amuvheleha shambani hahe ha ondro fanya hazi na ulisa ya mavhuruku yahe. Akoona ndza ata atsovhendza ha uzuri aɗye i shahula mavhuruku yale yakoiɗya. Sa ile ankili yahe imujiliya, akodziambiya, "Watru wa hazi wa ɓaɓangu oho wana zahula za uwakurisa zaidi, na wami tsa vhanu amba nisufa ha ndza!" Akodziambiya raha, "Nisuhima nendre ha ɓaɓangu namwambiye, "Ɓaɓa, tsimuãswi Mungu, tsihuãswi na wawe. Tsalazimu tsena nahiriwa amba wami mwana waho. Ɓadi nifanye tu mauri wami moja mengoni na u watru wa hazi waho." Ɓas, wakati ule ahimi ha wendra ha ɓaɓahe.

Foto 15: U mwana aka apoteya aregeya ha ɓaɓahe

Foto 15: U mwana aka apoteya aregeya ha ɓaɓahe

Mwanahirimu ule uka yahe mbali, na ɓaɓahe amuono. Areme mbiyo ha ondro mupara. Alo muɓara, amunuku. Amwesa aambiya watru wa hazi wahe wamuvhingiye mwana wahe ule nguwo ndzuzuri raha na i ndzuzuri, wapihe shahula ndzuzuri. Arongowa, "Narifanye karamu na ɗangadzo. Mana u mwana wangu unu aka afu, ɓasi tsunu aregeya hayi, aka alatsiha, ɓasi tsunu aparihana." Wakana furaha ɓole.

Wandzani wangu, Ĩsa ariambiya amba Monyezi Mungu ariumba, Uwo ɓaɓahe. Wanadamu piya, wao ufana na mwanamtsa aka ãswi ule. Ɓadi Mungu, waye urivhendza. Ana ngoma rimuregeye. Asutsaha ariswamihi. Ha izo, amuvheleha Ĩsa azunguhe na uhuyi wao waɓaushiyana na waye. Watru waɓaushiyana na Mungu, wao walatsiha, amwesa Ĩsa weke wahe ɗe i ndziya ya watru wapoteya ushindro regeya ha Mwalatru Monyezi Mungu.

Foto 16: Mutru tadjiri na utadjirifu wahe

Foto 16: Mutru tadjiri na utadjirifu wahe

Ĩsa atoleya watru mufano wangina tsunu, na uwo mufano wapatana na mutru tadjiri akana mavuna mengi. Aniya awahe kanya ɓole ile apare atriye piya mavuna yahe ha udziambiya, "Una kula shitru yahulazimu ha maha mengi; ɓasi vhumuwa, uɗye, na unwa, na ujivhiwa." Ɓadi Mungu amwambiya, "Wawe ɗaɓa halisi! Uku vhanu kamwe na roho yaho isurengwa. Hali mali zaho izo wazingulidza, zitsoka za mbani?"

Wandzani wangu, Ĩsa arongowa, "Iyo ɗe i heli ya monyewe udzingulidziya utadjiri, ɓadi waye tsi tadjiri mbeli za Mungu," trongo irongowao u uvhumoja na uwãminifu wahe na Mungu.

Foto 17: Hadisi yapatana na masikini na mutru tadjiri

Foto 17: Hadisi yapatana na masikini na mutru tadjiri

Ĩsa atoleya watru hadisi tsena yapatana na mutru tadjiri wangina akana kula shitru akoitsaha. Vhuka na mutru masikini, akofanya akrimasikini mulongoju ha tadjiri ule, ɓe kakomutriya shuhuli tadjiri ile ata hata. Ɓasi i masikini ile ija ifu, andre pevhoni ɓavuni ha Iɓrahim, ne ɗe mudzaɗe muɓole wa piya ya Maisraila. Wakati tadjiri ule afa, andre moroni, vhahanu mbovu vhwa moro na maondo. Alatsa keme ha umuhira Iɓrahim, amwambiya amuvhelehe masikini ule amuvhingiye mwana maji, ɓe Iɓrahim arongowa, "Vhwa ngama ɓole iliyo ɓaina yatru hunu na wawe oho uliyo. Wao watsotsahao walawe hunu ha uja hanyuju oho, kawatsoshindra, wala wao watsotsahao waje hunu ha ulawa hanyu, kawatsoshindra wa jau.

Wandzani wangu, moroni kavhu mutrulidziyo, wala ndziya ya mutru utrala. Wao watsendrao oho, watsoondesheha daimani aɓada. Neka wasi matadjiri au watru masikini, ne irilazimu riɗunge zi ndziya za Mungu hari mwa maẽsha yatru neka risutsaha ringiye pevhoni ɓaanda ya ufa yatru. Ɓasi ha izo, namumwãmini Raɓi Ĩsa Kiristi vhanu muliyo hayi, amwesa mutsohuyiwa na i trongo ya uendra moroni meso oho.

Foto 18: Hadisi yapatana na mtru aja mulongoju ha mwandzani wahe ha umumiya shitru

Foto 18: Hadisi yapatana na mtru aja mulongoju ha mwandzani wahe ha umumiya shitru

Vhuka mutru aja ha mwandzani wahe hari hari ya uku, amwambiya, "Mwanzani, nikopeshe madipe mararu vhanu, mana tsijiliwa na mwandzani wangu ala hari mwa musafara, wala tsisina ata shitru ya umuvha." Ɓasi monyewe i nyumba, waye na u wana wahe madza waka amba walala. Kakotsaha uhima. Ɓe ule aka mulongoju kakoona haya ya umiya na umiya, ata mwandzani wahe ule ahimi, amuvha izo zakomusonga. Ĩsa arongowa amba, "Namumiye Mungu, na wanyu mutsovholwa; namutsahe, ɓe mutsopara, namureme u mulongo, na wanyu mutsoɓuliwawo. Mana kula mutru amumiyao Mungu, waye uvholwa, na uwo atsahao haheju, waye upara, na uwo aremao u mulongo, waye uɓuliwawo." Ĩsa arongowa tsena amba tsi paka rifanye akrimasikini ha Mungu. Waye Ɓaɓatru, tsena mwema. Asutsaha aridjããliye i Roho Ndzitwaharifu yahe, amwesa tsena na kula shitru irisongao. Trongo moja tu ɗe yarilazimu, ɗe wasi umumiya na umumiya arisaidi utuĩ marongozi yahe na umwãmini.

Foto 19: Hadisi yapatana na watru waili Nyumbani ha Mungu

Foto 19: Hadisi yapatana na watru waili Nyumbani ha Mungu

Hali Mungu uvulishiya kula mutru amujiliyao ha umumiya? Hari mwa li foto lini, risuona watru waili wamumiyao Mungu Nymbani hahe. Mutru moja, uwo mutru wa dini. Akodziona swafi. Akodzisifu vhale na zi luha zini, "Mwalangu Monyezi Mungu, nisuhuhimidiya ha ivho tsisi mauri ɗe u watru wasaliya waliyo amba wao waidzi, wa peu, wazindzi, au, mauri ɗe mulivhisa latete unu kamwe alimbala vhanu." Ɓadi Mungu kajivhiwa na mutru ule na mumiliyo wahe. U mutru moja ule aka mulivhisa latete, mutru tsi muãminifu. Akohiɓa marike za watru. Aja ajuwa amba kamujivhidza Mungu. Akodzirema i shifuɓa ha huzuni, anyamisa i shitswa yahe ha uona haya. Amumiya Mungu ha urongowa, "Mwalangu Monyezi Mungu, ka na poreho na wami, wami muãswifu!" Ĩsa arongowa amba Mungu avulishiya mumiliyo ule. Aswamihi ya madhambi ya mutru ule. Wandzani wangu, Mungu uhara wao wadzionao, ɓe waye ukariɓisa wao wadzijuwao na utiti wawo rohoni hawo.

Foto 20: Hadisi yapatana na mutru ayelao ha utsanya

Foto 20: Hadisi yapatana na mutru ayelao ha utsanya

Suku mengoni mwa suku, Ĩsa akosomedza raha duniya ya watru. Arongowa, "Mutru mulimizi alawa ha ondro tsanya ya mayela yahe. Utsanya yahe, bããdhwi za mbiya zipuliha ndziyani, ziɗyiwa na nyunyi. I nusu yasaliya ipuliha vhahanu kawe. Zamomeya, zihanya, mana kazapara urutuɓa. Zasaliya tsena zipuliha hari mwa malavu yendza miɓa. Malavu yale yaheya vhumoja na yi mimeya yile, yayifinikiya. Zasaliya tsena zipuliha hari mwa trotro ndjema. Umeya yazo, yi mimeya yitrendre, ata yitowo mavuna, kula moja idza miya." Sa ile Ĩsa aambiya watru wale, "Mutru aliyo na makiyo ya ukiya, navulishiye." Ɓaanda ya vhavho, ya maswihaɓa ya Ĩsa yamudzisa i mana ya u mufano ule.

Foto 21: Ya mayela yasumeya, yi mimeya yisutrendra

Foto 21: Ya mayela yasumeya, yi mimeya yisutrendra

Wakati ule Ĩsa aeledza i mana ya u mufano ule ha izo, "Ya mayela, yao ɗe ya marongozi ya i Risala ya Mungu. Yao yapuliha ndziyani, iyo isurongowa ɗe u watru wayakiya. Amwesa Ɓilisa asuja uwatoleyazo rohoni, mana waye katsaha waãmini, wala katsaha Raɓi Ĩsa awakombowa na madhambi yawo. Yao yapuliha hari mwa kawe, iyo isurongowa ɗe wale wakiya i Risala, wairenga. Wao uãmini hari mwa mwana muda, ata wakati wa midjereɓiyo, wao udzivura. Yao yapuliha hari mwa malavu yendza miɓa, yao uɓaliwa pumu na yi mifikirisho na zi tadjiri za li duniya lini. Yao yapuliha hari mwa i trotro ndjema, ɗe wale wakiya i Risala, waisika, amwesa wao udza mavuna mazuri."

Wandzani wangu, ha namuna jeje ɗe mutsokiyao na usika ya Marongozi ya i Risala ya Mungu? Mutsoka amba kamwatuĩ, amwesa mupoteya? Au mutsoka amba muãmini i Risala ya Mungu, muituĩ, ata mumujivhidza Mungu? Vhale itsoka amba mwa mauri ya mayela yale yapuliha hari mwa trotro ndjema.

Foto 22: Mutru akodza asusaidiwa

Foto 22: Mutru akodza asusaidiwa

Ha namuna jeje ritsojuwao rike na yakini amba risumujivhidza Mungu hari mwa ya maẽsha ya kula suku yatru? U Mwangishiyo Muraharifu urongowa amba irilazimu rimuvhendze Mungu, rivhendze na wanadamu piya. Ɓasi watru alazimu riwavhendze ɗe wavhi? Ha ueledza i trongo iyo, Ĩsa atoleya watru hadisi yapatana na mutru akosafiri ha uɗunga ndziya amba kavhwakovhira watru wengi. Ndziyani vhale, aparihana na waidzi wa peu, waravhizi. Wamuravha kula shitru aka nayo, amwesa wamulishi amba kafa, wala kasi hayi. Ɓas, vhuvhiri vhale watru waili wa dini. Wamuono mutru akodza ule, ɓe kawatsaha wamusaidi. Ɓaanda ya vhavho vhuvhiri mutru mudjeni ndziyani vhale. Aremwa na poreho na mutru ule. Amufungu zondra za madjaraha zahe, amwesa amuvhahidza hari mwa i pundra yahe, amuvhingi hari mwa nyumba yakowadjirisiwa masafirina ile apare asaidiwe. Ĩsa arongowa amba neka risumuvhendza Mungu, irilazimu rionese mavhendzeleyo yatru yao ha wasi usaidi kula mutru asongeha na trongo.

Foto 23: Mutru monyewe nyumba asuregeya hahe

Foto 23: Mutru monyewe nyumba asuregeya hahe

Saɓu munahana amba Ĩsa ɓaanda ya u ufa wahe, aregeya hayi ha ulawa kaɓurini? Ya maswihaɓa yahe yamuono kaɓula ya waye uregeya pevhoni. Ĩsa awaambiya amba atsoregeya raha. Arongowa amba watru piya wamuãminio, walazimu wake mauri watru wa hazi wamulindrao shefu wawo hari mwa karamu ya harusi. Ĩsa arongowa, "Hairi ya watru wa hazi wao shefu wawo amowaswili, awapara amba wa tayari...."

Wandzani wangu, karisujuwa amba Ĩsa atsoja lini au lini. Irilazimu rimurumishiye, rike tayari ya umurenga na umukariɓisa wakati atsowaswilio. Atsofanya wakati uwo amba wakati wa raha na furaha ɓole. Ɓadi watru kawamwãmini Ĩsa, hawoju itsoka amba wakati wa huzuni ɓole. Ĩsa arongowa tsena amba wao wadhwamanishiwa watru wamurumishiyao, walazimu wake tayari ya u muregeyo wahe. Neka wasuendresa ha uzuri muraɓa wahe na uwaangaliya wao wamurumishiyao, watsopara thawaɓu ɓole. Ɓadi neka wasuɓuɓuwa watru wahe na ulewa, ɓasi maãdhaɓa yawo yatsoka mahali kaɓisa.

Foto 24: Hadisi yapatana na mutru aheya koho la muri

Foto 24: Hadisi yapatana na mutru aheya koho la muri

Ĩsa ushindro kombowa kula mutru na madhambi yahe. Namuvulishiye: "Vhuka mutru akohiriwa Zakayi, mutru mulivhisa latete tadjiri. Kaka mwãminifu akohiɓa marike za watru. Akotsaha amuone Ĩsa, ɓe aka mukutri swafi, amwesa Ĩsa aka azingidziwa na duniya ya watru wengi. Ɓasi ha izo, Zakayi aheya hari mwa koho la muri. Uvhira yahe vhale, Ĩsa adzuwa ya matso, amwambiya, "Zakayi, haraka ushuke vhavho. Tsilazimu lewo nike haho." Sa ile watru wasaliya waka vhale washanga. Zakayi kaka mutru arahara. Ɓadi Zakayi ashuku, amurenge Ĩsa ha furaha. Amwambiya Ĩsa amba rangu vhale atsodziɓausa na upeu, atsogaudza ya maendreleyo yahe. Arongowa amba atsoregeza kula shitru aka aihiɓa. Sa ile Ĩsa arongowa, "Lewo uwokovu uja ɗagoni vhanu."

Wandzani wangu, Ĩsa aja ha ujo kombowa kula mutru aliyo amba apoteya, kamupara Mungu. Namunahane, neka musutsaha mudziɓause na upeu wa jau, mugaudze ya maendreleyo yanyu, mauri ɗe Zakayi namuna afanya, ɓasi mutsojuwa mudziparanise na Mungu ha wanyu umwãmini na umutuĩ Ĩsa Kiristi.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach