Laq hmơq & hadiuq 8

Laq hmơq & hadiuq 8

Outline: The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 425

Language: Roglai, Southern

Theme: Sin and Satan (Spiritual Warfare, Deliverance); Christ (Ascension); Eternal life (Salvation); Character of God (Holy Spirit, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Worship, Church, Christianity, No other gods, idols, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Status: Translation

Script Text

Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah

Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah

Hlơu viãq hlãq lơkơu ganuar pơyua pơnuaĩq chuãq rơwãc adơi sơai, sa bãc tra hlãq sơh sơr hũ đơp dlai sì adơi sơai mưng bãng video nĩ. Hlãq lơkơu pơdòq mưng pơnuaĩq taniã, adơi sơai thơu Yàc Vơngãq Sơdah Yàc Pô Lơngĩq ãn dòq hadiuq pãq khrah anàq mơnuĩh pơnõq drơi ô yơh? Hlãq ròq akhàt wơq ga adơi sơai thơu mưng yơu halơi sì tũq halơi tơkàl nĩ song tơviãq. Lơkơu adơi sơai hmỡq vẽq dolãp tũq iãq dơgrữq rùp wãq dơlãp sơrãq lơngãu la vlah sơrãq 8, dơgrữq takàl hadơi nĩ hũ wãq wơq mưng dơlãp Sơrãq Sơdah la pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq, kung lơkơu adơi sơai iãq dơgrữq rùp wãq jẽq dơlãp tũq hmỡq nữm hadơi nĩ.

Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq

Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq

Vruãq 1:1-11

Yàc Je-su song mưng lơngĩq trôh pãq dun kơyua rlao sì 2000 thôt hlơu, Pitrai trôh mưng Yàc Pô Lơngĩq sì Pitrai vrơi ga pơnõq thơu mưng Yàc Pô Lơngĩq. Yàc Je-su kung song trôh pioh vrơi ga pơnõq pran khãc. Ôh hũ Yàc Je-su suàt vơngãq pơnõq drơi tơviãq jơc thô thiãq, kơyua mưng pơn õq drơi song tlàq luơi Yàc Pô Lơngĩq, nữn Yàc Je-su trôh pioh va pơnõq drơi mai wơq sì Yàc pô Lơngĩq, dơgrữq mơnu ĩh I ãh mơsãc song pỡc đĩn Pitrai pãq dlòc kơyơu chơkãl, sì la ìq yơu nữn tlơu harơi hadơi Yàc Je-su song hadiuq wơq. Hũ lu mơnuĩh mơgru song pãp Pitrai sì hũ pơnuaĩq hẽ laìq: “Yàc Vơngãq trôh pãq dlòc pơnõq hã, pơnõq hã ròq tồq mãq ganuar chơnuãq pioh nao akhàt mưng Kơu vãq avih voh tơnah. Vloh, Yàc tơgùq đìq lơngĩq yơu dơlãp rùp adơi sơai song bôh nĩ, yơu nữn ròq sa harơi lơi Yàc Je-su kung ròq mai wơq drơh yơu nĩ.

Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi

Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi

Vruãq 2:1-12

Saplôh harơi hadơi sì tũq Yàc Je-su đìq pãq dlòc lơngĩq, avih dơgrữq mơnuĩh mơgru pơjum gơuq dơlãp adũq dlong, dơlãp rùp nĩ vrơi ga pơnõq drơi thơu la Yàc Vơngãq Sơdah song trôh sì dơgrữq mơnuĩh mơgru. Dơvruh dơvrah mưng dlòc lơngĩq hmỡq sơnãp proc yơu grim, dơgrữq aràc kanãl thơu kaya kluãq drơh yơu apôi dơlãp rồp tãl dơgrữq aràc pơnõq nhũ. Yơu nữn la pơnõq nhũ vãq sơre Yàc Vơngãq Sơdah drơh yơu pơnuaĩq Yàc Je-su song hẽ. sì kơyua mưng ganuar chơnuãq nĩ nữn dơgrữq mơnuĩh mơgru thơu đơp dơgrữq pơnuaĩq đơp krơi gơuq.

Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla

Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla

Vruãq 2:14-41

Dơgrữq mơnuĩh mơgru Yàc Je-su ãn dòq dơlãp Je-ru-sa-lem lơgar Ju-đa hũ lu mơnuĩh mưng dơgrữq anih trôh pơjum pơtom dơlãp Je-ru-sa-lem. Dơlãp tũq mơnuĩh mơgru Yàc Je-su tồq hũ vãq sơre Yàc Vơngãq Sơdah nữn, nữn pơn õq nhũ pơdòq đơp dơgrữq pơnuaĩq đơp krơi gơuq, pơnõq nhũ akhàt wơq ngãq yơu hayơu Yàc Je-su song mơtai sì hadiuq wơq. Tũq nữn Pier tơgùq dỡc pioh pơto akhàt laìq: “Dơgrữq kaya halơi adơi sơai bôh sì hmỡq nĩ kaya vrơi Yàc Vơngãq Sơdah hũ, avih tãl aràc iơuq tlàq luơi dlaìq dơnuh la dơgrữq kaya ngãq ôh siàp hatai Yàc Pô Lơngĩq, ãt ngãq bãp tem dơlãp angãn Yàc Je-su pioh tồq hũ tơleh dlaìq sì tồq mãq Yàc Vơngãq Sơdah.” Lu mơnuĩh pãc tui pơnuaĩq pơto akhàt Pier sì pơ nõq nhũ ãt ngãq bãp tem mưng ia drơh yơu sa kaya nữm pioh rao sơchih dlaìq dơnuh sì avih dơgrữq tãl aràc tồq hũ Yàc Vơngãq Sơdah, pơnõq nhũ pơdòq ngãq tui jalàt Yàc Je-su.

Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc

Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc

Vruãq 2:42-47

Dơgrữq mơnuĩh song tồq mãq Yàc Vơngãq Sơdah pơjum wơq sigơuq jơc sa sàc anĩh angãn la sàc pơjum sơdah. Pơ nõq nhũ pampha jin priãq kaya mơnã pioh dõc đơ dơgrữq mơnuĩh siãuq siàr. Dơgrữq harơi pơnõq nhũ sơuôt mơyòp Yàc sì iơu lơkơu sigơuq, dơgrữq mơnuĩh ganuar pơđar pơto akhàt ga pơnõq nhũ pơtãl wơq mưng Yàc Je-su, dơlãp tũq pơ nõq nhũ bõc bẽn sì mơnhũm ia sigơuq dơlãp kaya bõc prõc mac. Rồpphồt Yàc Je-su song patơviãq ganuar pơđar pơđar dơgrữq mơnuĩh mơgru iơuq ngãq kaya nĩ. Mơyah laìq pơnõq drơi la mơnuĩh tui Yàc Je-su pơnõq drơi kung chròq rơmiãq kaya ganuar pơđar nĩ tra, bẽn kađòc bẽt tơviãq la sa kaya pasơdơr ga pơnõq drơi sơdơr trôh rồq Yàc Je-su song kađòc poh tơvroh tơvreh pioh ãt ala kaya ngãq dlaìq ga pơnõq drơi, dòq chuãt la sa kaya pasơdơr ga pơnõq drơi mưng drah Pitrai song hõq tơviãq rao sơchih dơgrữq dlaìq dơnuh pơnõq drơi.

Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai

Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai

Vruãq 3:1-16

Sa harơi dĩh Pier sì Jãng nao trôh sàc kakôh tơlơvàt pioh iơu lơkơu, bôh sa aràc lơkơu bõc dòq guh pãq anĩh bãc sàc kakôh tơlơvàt, mưng di tũq đeh tơviãq nhũ song kađòc quẽt tơkai nhũ yơr tơngãn lơkơu Jãng sì Pier vrơi jin. Yơu nữn Pier đơp laìq: “Kơu ôh hũ jin priãq mữh kasuan hagĩq ôh yơu nữn kaya kơu hũ kơu vrơi ga hã nữn la mãq angãn Yàc Je-su Krist tơgùq dỡc nao vẽq. Pier apãt tơngãn sì yỡc nhũ tơgùq dỡc tũq nữn mư plàq tơkai sì mơta vơve mơnuĩh quẽt tơviãq kajãp kađữc, ganuar chơnuãq Yàc Vơngãq Sơdah song pơsùq pơkhơih kaya vruãq sì mơnuĩh quẽt tin tồq Yàc Je-su la Yàc dõc pơtlah drơi, nhũ tơmã dơlãp sàc kakôh tơlơvàt plõc nao sơsơh adoh sơuôt mơyòp Yàc Pô Lơngĩq.

Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor

Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor

Vruãq 5:1-11

A-na-nia sì sadiuq pavlơi kaya mơna drơi, pơnõq nhũ ngãq la ròq pioh katih jin nữn ga sàc pơjum sơdah Yàc Pô Lơngĩq, yơu nữn hadơi nữn pơnõq nhũ hũ sa hatai pơlĩh wơq sa vơnah. A-na-nia song va katih jin dòq wơq nữn vrơi ga Pier yơu nữn đơp laìq nữn la katih jin dòq tơmo. Thơu A-na-nia đơp lor, Pier đơp sì nhũ laìq: “Hã ôh iơuq la đơp lor sì anàq mơnuĩh ô sì laìq yơu nữn la đơp lor sì Yà Pô Lơngĩq.” Tũq nữn mư A-na-nia gơlũc mơtai, dơgrữq mơnuĩh song chakồt atơu tơviãq sì va dơr. Hadơi nữn Sa-phi-ra ôh thơu sì ôh hmỡq kaya halơi nhũ song pa tơviãq ga pơsàc drơi, mơnuĩh kamơi nữn pơtui wơq đơp lor mưng katih jin nữn, nữn mơnuĩh kamơi nữn kung gơlũc mơtai sì kung hũ va dơr jẽq pãq gah atơu pơsàc. Ơ adơi sơai, juơi luơi kaya ham ưng jin priãq pasơdua pơnõq drơi, pơnõq drơi juơi đơp lor sì anàq mơnuĩh sì kung ôh tũq halơi đơp lor sì Yàc Pô Lơngĩq tra.

Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai

Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai

Vruãq 6:1-8:3

E-tien la sa aràc mơnuĩh apãt akõq sàc pơjum sơdah, ung la sa aràc mơnuĩh hũ hatai dõc đơ mơnuĩh rơbah sì ngãq chưng mưng Yàc Je-su. Kơyua mưng nữn ngãq ga mơnuĩh Ju-đa tơviãq nong sì mvai, pơnõq mơnuĩh nữn mãq va ung E-tien va trôh pãq mơnuĩh ganuar charnã sì yãq lu kaya vlỡq lor yơu nữn E-tien ôh huaĩq kơyua mưng ung thơu la Yàc Vơngãq Sơdah dòq sigơuq sì drơi. E-tien pasơdơr ga dơgrữq mơnuĩh mãq pơkơuq ung thơu mưng vruãq sì pơnõq nhũ song pamơtai Yàc Je-su, la Pitao song mưng lơngĩq trôh. Dơgrữq mơnuĩh Ju-đa tơviãq nong rlao wơq tơviãq jơc katũc va ung tơviãq lơniãu pơlơi vloh prah patơu tãl trôh mơtai. Pơnõq mơnuĩh nữn va ao E-tien chẽq pãq anãq mơnuĩh dãm angãn la Pol. Hlơu sì tũq tloh yua E-tien đơp: “Tơlơvàt Yàc Je-su lơkơu tồq ròq suàt vơngãq hlãq, lơkơu tơleh dlaìq ga pơnõq nhũ mưng pơnõq nhũ ôh thơu kaya pơnõq nhũ ãn ngãq.” Ơ adơi sơai, Yàc Vơngãq Sơdah Yàc Pô Lơngĩq ôh tũq halơi tơviãq atah di sa aràc mơnuĩh pãc tui halơi ôh bôh laìq nhũ pãp kaya mơtai.

Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi

Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi

Vruãq 8:4-8, 26-40

Dơlãp pơlơi Sa-ma-ri, Phi-lip pơto mưng Yàc Je-su ga lu mơnuĩh hmỡq sì pơnõq nhũ song pãc tui Yàc, vloh Yàc Pô Lơngĩq duãt rơwah Phi-lip tơviãq mưng anĩh nữn pioh nao dơlãp anĩh sua lìc. Tũq nữn hũ sa aràc mơnuĩh pô ganuar pơlơi E-thi-ô-pi ãn nao trôh, dòq guh dơlãp rơdeh aseh sì papoh pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq. Katih sơrãq đơp laìq Pitao iơuq ãt dleh dlàr pioh dõc pơtlah dun kayua yơu pô ganuar ôh pãc. Yàc Vơngãq Sơdah pơthơu ga Phi-lip sì Phlip pơgui tui sơmu sì pahmỡq pơnuaĩq pô ganuar ãn papoh, Phi-lip akhàt pơnuaĩq gatha Pitao nữn la Yàc Je-su mưng lơngĩq trôh. Hmỡq yơu nữn pô ganuar nữn ngãq ganĩt ngãq tui krơh Yàc, dơlãp tũq nao jalàt nhũ đơp sì Phi-lip: “Hũ ia nĩ nữn hũ kaya halơi pơkơuq vruãq kơu ngãq bãp tem.” Nữn yơu nữn Phi-lip ngãq bãp tem ga mơnuĩh pô ganuar nữn, nhũ mai wơq pãq pơlơi dơlãp hatai vãq kaya sơh sơr sì ganang mưng nữn pơnuaĩq sơh sơr Yàc Je-su song hũ pơto akhàt trôh lu anĩh tơmo tra.

Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq

Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq

Vruãq 10:9-16

Sa harơi dĩh Pier đìq pãq anĩh dlong pioh iơu lơkơu, pãq đỡn Yàc vrơi ga ung bôh sa kaya pabôh. Hũ sa vlah pơcha prong mưng dlòc lơngĩq plao trôt dơlãp nữn bôh lu anàq asỡq, tũq nữn tũc ãn lơpa Pier hmỡq pơnuaĩq đơp laìq: “Mơdơh tơgùq vẽq ngãq rlo sì bõc.” Yơu nữn dơgrữq anàq sỡq nữn la dơgrữq anàq asỡq ôh sơchih tui kaya adãt adiã mơnuĩh Ju-đa yơu nữn Pier drơ: “Ơ Yàc ôh jơc, hlãq ka ôh tũq halơi bõc rlo dơgrữq anàq sỡq yơu nữn.” nữn pơnuaĩq đơp nữn đơp wơq laìq: “Juơi vrơi dơgrữq kaya hagĩq Yàc Pô Lơngĩq song ngãq sơchih la ôh sơchih.” Kaya pabôh nữn nhũ pabôh tơviãq trôh tlơu bãc nữn pơcha dơrning nữn hũ pơđìq wơq dlòc lơngĩq.

Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma

Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma

Vruãq 10:1-8, 17-48

Harơi hadơi dơlãp tũq Pier iơu lơkơu song vloh hũ tlơu aràc trôh duah, dơgrữq mơnuĩh nữn trôh mưng pơlơi jẽq đỡn sì mưng sa aràc mơnuĩh angãn la Kor-nai pơđar nao trôh. Kor-nai la sa aràc mơnuĩh pô ganuar mơnuĩh Rô-ma ưng ngãq gahluh angãn Yàc Pô Lơngĩq, Yàc song vrơi thơu ga nhũ nao trôh sì Pier. Rơđãp la mơnuĩh Ju-đa iãh di mơnuĩh Rô-ma yơu la sa kaya ôh sơchih, yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq đơp sì Pier dơlãp kaya pabôh laìq: “Ôh sa vual vơla halơi la tơsơuq nrãc ôh.” Pier nao sigơuq sì pơnõq nhũ nao trôh pãq sàc mơnuĩh pô ganuar mơnuĩh rô-ma, Kor-nai tồq ròq sì tơlơvàt Pier, nữn Pier chơkhãq wơq: “Tơgùq dỡc vẽq, kơu mĩn la sa aràc mơnuĩh yơu dơgrữq mơnuĩh mĩn, mưng kơyua halơi hã pơđar mơnuĩh nao jàq kơu trôh đĩ?” Kor-nai akhàt ga Pier hmỡq mưng vruãq mơnuĩh gơnrơh song pabôh tơviãq, tũq nữn Pier pơdòq ngãq chưng ga Kor-nai mưng Yàc Je-su, avih sàc anĩh Kor-nai pãc tui Yàc Je-su sì hũ vãq sơre Yàc Vơngãq Sơdah. Adơi sơai thơu ôh, Yàc Pô Lơngĩq anĩt dôman dơgrữq mơnuĩh ôh charlah mơnuĩh nĩ mơnuĩh dĩh, pơnuaĩq đơp hela kalìq jùq kòq Pitrai ưng dơgrữq mơnuĩh pãc tui Anàq Pitrai la Yàc Je-su sì duh vruãq Pitrai.

Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam

Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam

Vruãq 12:1-11

Dơlãp tũq nữn pitao He-rôt pơdòq mãq pơkơuq sàc pơjum sơdah pãq Je-ru-sa-lem, nhũ pơđar pamơtai Ja-kơ mãq jam Pier, tũq tlãp mơlãp, dơlãp tũq Pier ãn pìq tokai kađòc kum sì talơi prĩq sigơuq sì dua aràc mơnuĩh ling dua gah, dơvruh dơvrah bôh sa aràc mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq pabôh tơviãq, kaya sơdah pơsàc sơdah avih dơlãp sàc jam. Mơnuĩh gơnrơ pamơdơh Pier sì đơp laìq: “Mơdơh tơgùq vẽq sì nao tui kơu.” talơi prĩq pãq takơi Pier tơsuãq tơviãq, Pier tơviãq dơlãp tũq nữn bãc sàc jam nhũ tapơh ôh mơnuĩh ngãq hagĩq jơc, song vloh mơnuĩh gơnrơh sơlơuq thit.

Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu

Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu

Vruãq 12:12-19

Dơlãp tũq Pier ãn kađòc krỡq dơlãp sàc jam nữn dơgrữq mơnuĩh mơyơu pơjơm wơq iơu lơkơu ga Pier. Tũq tơviãq mưng sàc jam Pier nao tơpãq pãq anĩh pơjum. Pier tatoh bãc, sa aràc mơnuĩh kamơi dra duh vruãq tơviãq drơ pơnuaĩq yơu nữn dơlãp tũq hmỡq sãp Pier nữn nhũ đuaĩq tơmã akhàt laìq: “Pier ãn dòq lơniãu bãc,” dơgrữq mơnuĩh mơyơu đơp: tatoh tatoh wơq bãc nữn pơnõq nhũ pơh bãc bôh Pier nữn asơi asơi kung mãq ngãq chrih làq. Pier akhàt wơq ngãq yơu hayơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song dlòc suãq nhũ mưng tơngãn pitao He-rôt. Yàc Pô Longĩq viãq song hmỡq pơnuaĩq iơu lơkơu sàc pơjum sơdah Pitrai hũ. Mưng Yàc Je-su song đơp laìq: “Pãp anĩh halơi hũ dua tlơu aràc mãq angãn Kơu sì pơjum gơuq wơq nữn Kơu ròq dòq di khrah pơnõq nhũ.” Drơh yơu Yàc Vơngãq Sơdah song dòq pãq khrah sàc pơjum sơdah chơmrờp nữn harơi nĩ Yàc kung ãn dòq sigơuq sì mơnuĩh halơi nao tui Yàc Je-su mĩn.
Ơ adơi sơai, pơnuaĩq taniã pơtui wơq nữn la ngãq yơu hayơu avih mơnuĩh dơlãp dun kayua nĩ hmỡq sì thơu laìq Yàc Je-su song trôh sì dõc pơtlah pơnõq nhũ mưng dlaìq dơnuh sì kaya mơtai. Tơkàl mưng ung Sol ròq akhàt ga thơu mưng vruãq kaya nĩ.

Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq

Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq

Vruãq 9:1-9

Sol tũq nữn la sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq mơnuĩh Ju-đa, nhũ song mãq pơkơuq sì ngãq kãn dơmãn ga sàc pơjum sơdah Yàc Je-su. Nhũ song iãh sì bôh E-tien kađòc prah patơu mơtai nhũ la mơnuĩh pơhuaĩq pamơtai dơgrữq mơnuĩh pãc tui Yàc. Sa harơi dĩh ãn nao jalàt trôh pãq pơlơi Da-mas, nhũ sơ mưng la mãq dơgrữq mơnuĩh pãc tui Yàc pãq đỡn tra wơq, dơvruh dơvrah sa kaya chrih làq bôh tơviãq, sa kaya sơdah mưng lơngĩq charnàq tơpãq topdar nhũ, sol lơvuh trôt hlồq, sì hmỡq pơnuaĩq đơp: “Ơ Sol, hagĩq hã mãq pơkơuq Kơu?” Sol drơ: “Ơ Yàc, Yàc la asơi?” pơnuaĩq đơp nữn drơ: “Kơu la Je-su sì hã ãn mãq pơkơuq.” Dơgrữq mơnuĩh nao sigơuq kung hmỡq pơnuaĩq đơp nữn ôh asơi. Tũq nữn Sol tơgùq dữc sì song kađòc vồp mơta, nữn dơgrữq mơnuĩh nao sigơuq dui va nhũ pơlơi Da-mas.

Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia

Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia

Vruãq 9:10-20

Sol kađò vồp mơta tlơu harơi, ôh bõc mơnhũm hagĩq, Yàc Pô Lơngĩq song pơđar sa aràc mơnuĩh pãc tui Yàc angãn la A-na-nia nao trôh sì Sol. A-na-nia thơu gơnĩt Sol la mơnuĩh mãq pơkơuq sì pamơtai lu mơnuĩh yơu nữn A-na-nia kung pãc sãp sì nao trôh pãp Sol sì đơp: “Ơ Sol, Yàc Je-su sì Sol song bôh dơlãp tũq nao jalàt, song pơđar hlãq trôh pioh ngãq ga sơai jỡ sơdah mơta sì hũ vãq sơre Yàc Vơngãq Sơdah.” A-na-nia chẽq tơngãn pãq dloc rồq Sol, tũq nữn mư Sol jơc sơdah mơta, sì kung hũ vãq sơre Yàc Vơngãq Sơdah tra. A-na-nia kung ngãq bãp tem ga Sol pioh ràc tơviãq ga dơgrữq mơnuĩh thơu tũq nĩ Sol tơviãq jơc mơnuĩh mơgru Yàc Je-su. Sol pơdòq nao ngãq chưng ga Yàc Je-su sì ôh mãq pơkơuq Sàc Pơjum Sơdah Yàc wơq tra.

Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba

Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba

Vruãq 13:1-3

Hadơi nữn Sol sì mơnuĩh mơyơu angãn la Ba-na-ba nao trôh Sàc Pơjum Sơdah An-ti-ôt pioh pơto akhàt. Sa harơi dĩh, dơlãp tũq dơgrữq mơnuĩh apãt kõq Sàc Pơjum Sơdah ãn ãt bõc sì iơu lơkơu nữn Yàc Vơngãq Sơdah Yàc Pô Lơngĩq trôh sì pơnõq nhũ sì laìq: “Pachalah krơi Sol sì Ba-na-ba ga Kơu vẽq sì Kơu hũ sa ganuar vruãq prõc màc ga pơnõq nhũ.” Yàc Pô Lơngĩq ưng dua aràc pơnõq nhũ nao pơto akhàt ga dơgrữq mơnuĩh ka ôh thơu mưng Yàc Je-su, Avih mơnuĩh dơlãp Sàc pơjum sơdah chẽq tơngãn pãq dlòc Sol sì Ba-na-ba pioh iơu lơkơu. Pơtui nữn pơnõq nhũ pơyua Sol sì Ba-na-ba nao trôt dơgrữq anĩh atah pioh pơto akhàt pơnuaĩq siàp. Sàc Pơjum Sơdah tũq nĩ kung iơuq pơyua dơgrữq mơnuĩh ganuar pơto pioh nao pơto akhàt tra mưng Yàc Je-su song đơp: “Nao vẽq avih dơgrữq anĩh pioh pơto akhàt pơnuaĩq siàp ga dơgrữq mơnuĩh.”

Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su

Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su

Vruãq 13:4-52

Sol sì Ba-na-ba nao trôh lu pơlơi sì tơmã dơlãp sàc pơjum iơu lơkơu sigơuq sì dơgrữq mơnuĩh Ju-đa sì pơto akhàt laìq: “Yàc Pô Lơngĩq mơuĩh Ju-đa song rơwah ung kõq pơnõq drơi pioh ngãq ga pơnõq nhũ tơviãq jơc sa vual vơla prong. Pitrai song angui dơgrữq mơnuĩh apãt akõq sì mơnuĩh ganuar huar pioh đơp mưng sa Pitao ròq trôh dõc vual vơla tơviãq tlah mưng dlaìq dơnuh, Pitao nữn la Yàc Je-su.” Yơu nữn mơnuĩh Ju-đa song ôh iãq thơu kơyua mưng pơnõq nhũ ôh thơu pãc pơnuaĩq pơto dơgrữq mơnuĩh ganuar huar, Yàc Je-su ôh hũ dlaìq sì yơu nữn kađòc pơnõq nhũ pamơtai. Sì laìq yơu nữn Yàc Pô Lơngĩq song ngãq ga Yàc Je-su hadiuq wơq mưng mơnuĩh mơtai sì Yàc Je-su ròq ôh tũq halơi mơtai wơq tra, pioh tũ nĩ mơnuĩh halơi pãc tui Yàc Je-su ròq hũ angãn la tơpãq ring sì Yàc Pô Lơngĩq, dòq dơgrữq mơnuĩh ….. sì tlao vlơi pơnuaĩq tơpãq ròq kađòc mơtai lơhiãq. Hũ lu mơnuĩh Ju-đa sigơuq sì dơgrữq vual vơla tơmo pãc tui pơnuaĩq pơto akhàt Sol, kơyua mưng lu Sàc Pơjum sơdah hũ pồq pơdỡc, sì laìq yơu nữn kung gãm dòq lu mơnuĩh ka ôh pãc tui.

Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ

Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ

Vruãq 16:6-10

Lu thut hadơi nữn, Sol mai wơq chuãq rơwãc dơgrữq Sàc Pơjum Sơdah, Sol sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu ưng nao pơto akhàt pãq pơlơi Bi-thi-ni. Yơu nữn Yàc Vơngãq Sơdah song chơkhãq wơq. pơnõq nhũ ôh thơu nao pãq halơi nữn sa harơi dĩh Sol bôh sa kaya pabôh, hũ sa aràc mơnuĩh Ma-se-doan trôh đơp sì Sol laìq: “Lơkơu trôh vẽq pãq Ma-se-doan pioh dõc đơ pơnõq hlãq.” Nữn Sol thơu la Yàc Pô Lơngĩq ưng va drơi nao trôh pãq pơlơi Ma-se-doan. Ơ adơi sơai Yàc Pô Lơngĩq ròq pơto va mơnuĩh halơi ưng tui Yàc Je-su, hũ tũq la mưng kaya lơpơi yơu nữn kung hũ tũq la mưng pơnuaĩq đơp Pitrai la sơrãq sơđah, Yàc Vơngãq Sơdah kung pơto va dơgrữq mơnuĩh pãc tui Yàc Tui hatai ưng Yàc Pô Lơngĩq tra.

Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq

Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq

Vruãq 16:16-35

Sol sì mơnuĩh mơyơu angãn la Si-la nao pãq pơlơi Ma-si-doan, pãq đỡn pơnõq nhũ pơto akhàt ga dơgrữq mơnuĩh mưng Yàc Je-su, sa katih mơnuĩh pãc tui dòq dơgrữq mơnuĩh tơmo naong mvai, dơgrữq mơnuĩh poh pơc sì mãq jam Sol sì Si-la, yơu nữn mơlãp nữn dơlãp tũq Sol sì Si-la ãn adoh sơuôt mơyòp Yàc dơlãp sàc jam dơvruh dơvrah tơviãq jơc sơđùq mơgơi hlồq ngãq ga dơgrữq voh bãc sàc jam sì kùm talơi prĩq dơgrữq mơnuĩh kađòc kùm nhũ tơsuãq tơviãq. Mơnuĩh iãq sàc jam đah la dơgrữq mơnuĩh jam tlàh đuaĩq avih nữn huaĩq sơmưng pamơtai nhũ sì nữn Sol đơp laìq: “Juơi ngãq yơu nữn, avih dơgrữq pơnõq hlãq gãm dòq dơlãp nĩ.” Mơnuĩh iãq sàc jum chôh tuih apôi sơdah đuaĩq tơmã dơlãp sì đơp: “Ơ dơgrữq ung hlãq ròq ngãq hagĩq pioh tồq hũ kaya dõc pơtlah?” Sol drơ: “Pãc tui vẽq Yàc Je-su nữn ròq hũ dõc.” Nữn yơu nữn avih sàc anĩh mơnuĩh iãq sàc jam pãc tui Yàc savĩq sơh sơr.

Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt

Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt

Vruãq 17:16-34

Dơlãp pơlơi prõc vual vơla kakôh lu rùp rãp. Sol pơto akhàt ga pơnõq nhũ laìq: “Ơ adơi sơai, hlãq bôh adơi sơai la mơnuĩh chròq rơmiãq jalàt kakôh tơlơvàt, dolãp tũq tơmã dơlãp pơlơi hlãq bôh sa ban kakôh tơlơvàt pioh kakôh tơlơvàt yàc ôh thơu, hlãq ưng ga adơi sơai thơu nữn la Yàc Pô Lơngĩq sì adơi sơai ôh thơu nữn. Sol ngãq chưng sì pơto wơq mưng Pitao song chrơng pơjơc dơgrữq kaya, Pitrai ãn hadiuq ôh iơuq ngãq mưng mữh kasuan hela mưng patơu. Sol dòq pơto akhàt wơq laìq Yàc Je-su song mưng mơnuĩh mơtai hadiuq wơq. hũ lu mơnuĩh tlao vlơi yơu kung hũ mơnuĩh pãc tui sì nao pãq jalàt hadiuq dòq gãm gãm. Ơ adơi sơai, mưng Yàc Je-su pơnõq drơi kung thơu Pitao sì pơnõq drơi ka ôh thơu hlơu thrơi.

Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã

Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã

Vruãq 18:1-17

Sol nao trôh pãq pơlơi Kô-rin-tô, vual vơla pãq đĩ hadiuq dơlãp kaya hadiuq lơnang lơnai, mơnuĩh Ju-đa pãq nữn ngãq kãn ga Sol. Hũ sa mơlãp dĩh, Yàc Je-su đơp sì Sol: “Juơi huaĩq sì kư pơto akhàt pơnuaĩq Yàc, juơi tlàq luơi mưng Kơu dòq sigơuq sì hã, ôh asơi khin ngãq dleh dlàr hã ôh.” Sol dòq wơq dơlãp Kô-rin-tô sì lu mơnuĩh pãc tui kaya pơto mưng Sol pơto akhàt. Sa harơi dĩh mơnuĩh Ju-đa mãq va Sol trôh anĩh charnã sì yãq Sol akhàt dơgrữq kaya vlỡq lor. Sì laìq yơu nữn, pô ganuar charnã ôh ưng charnã nữn pơđar tơviãq pãq anĩh charnã, mơnuĩh Kô-rin-to mãq mơnuĩh pô sàc pơjum poh pỡc yơu nữn ôh ngãq hagĩq Sol. Yàc Pô Lơngĩq vrơi ga pơnõq drơi kaya chãc khĩn pioh ngãq chưng mưng Pitrai bôh laìq dòq dơlãp kaya dleh dlàr.

Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa

Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa

Vruãq 21:1-22:24

Nữn Sol gãm gãm chuãq rơwãc dơgrữq Sàc Pơjum Sơdah dòq lu anĩh, sa katih mơnuĩh hakơi Sol juơi mai Je-ru-sa-lem mưng hmỡq laìq mơnuĩh Ju-đa sơmưng pamơtai Sol. Yơu nữn Sol đơp: “Kơu ôh huaĩq mơtai pãq anĩh nữn kơyua mưng angãn Yàc Je-su.” Song vloh Sol tơgùq nao jalàt sì mai wơq Je-ru-sa-lem, nữn mơnuĩh Ju-đa pơsũl vual vơla ngãq dleh dlàr sì ròq pamơtai Sol pãq jalàt pơlơi prong nữn pãq đữn hũ ling Rô-ma dõc Sol. Song vloh Sol dòq dỡc gah lơniãu sàc ling mơnuĩh Rô-ma pioh đơp ga vual vơla thơu ngãq yơu hayơu ung song tơviãq jơc mơnuĩh mơgru Yàc Je-su. Tơpuôl mơnuĩh prião prong: “Pamơtai nhũ vẽq, pamơtai vẽq nhũ.” Ling Rô-ma mãq krỡq Sol dơlãp sàc jam tồq dõc Sol tlah mưng tơngãq mơnuĩh Ju-đa.

Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao

Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao

Vruãq 25-26

Bôh laìq kađòc mãq krỡq dơlãp sàc jam dơlãp dua thut, mơnuĩh Ju-đa gãm gãm duah vơnreh pamơtai Sol. Yơu nữn Yàc Je-su song pabôh tơviãq đơp sì Sol laìq: “Juơi huaĩq, hã ròq ngãq chưng mưng Kơu dơlãp Rô-ma.” Hadơi nữn Sol hũ va nao trôh pãq pitao Ju-đa la As-rip-pa bôh laìq yơu nữn Sol ôh huaĩq, nhũ song chãc khĩn akhàt wơq ga pitao sì sơdiuq pitao thơu yơu hayơu nữn Yàc Je-su iơu rơwah nhũ pioh pơto akhàt Yàc vãq anĩh ga dogrữq mơnuĩh thơu mưng Pitrai. Pitao As-rip-pa kung jẽq pãc tui Yàc Je-su tra, pitao pađar Sol trôh vẽq sì pitao Rô-ma pioh akhàt yãq, kơyua mưng tũq nĩ pitao Rô-ma la hũ ganuar prong rlao avih.

Rùp 23: krãp ahòq

Rùp 23: krãp ahòq

Vruãq 27:1-44

Nữn ling nao va Sol sì dơgrữq mơnuĩh jam tơmo mai pãq Rô-ma, yơu nữn pơnõq nhũ iơuq nao gãt tơpa tơsìq prõc dơlãp tũq nữn pơnõq nhũ pãp rơvùq prõc. Dơgrữq mơnuĩh sơning la avih dơgrữq pơnõq nhũ ròq mơtai krãp avih yơu nữn hũ mơnuĩh gơnrơh pabôh tơviãq đơp sì Sol laìq: “Hã iơuq ròq kađòc pơdỡc pãq anãq pitao Rô-ma, bôh laìq yơu nữn, nữn hã juơi huaĩq, Yàc Pô Lơngĩq ròq iãq jàc rài hadiuq hã sì dơgrữq mơnuĩh dơlãp ahòq tra.” Ôh hadũp suơi ahòq jẽq trôh gah sì ahòq pơdòq tơyah kơyua rơya ia tơsìq sơđùq prõc vĩaq. Dogrữq mơnuĩh plõc trôt tơsìq sì tơgùq pãq gah tơsìq đau lơngai. Ơ adơi sơai Yàc Pô Lơngĩq hũ vruãq ga Sol nữn ôh hũ kaya halơi ròq ngãq dleh dlàr hela palơhiãq Sol jơc.

Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma

Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma

Vruãq 28:16-31

Sol song kađòc krỡq jam pãq Rô-ma rlao dua thut. Hũ lu mơnuĩh trôh sì hmỡq Sol pơ to akhàt mưng Yàc Je-su, nhũ kung wãq sơrãq pơyua ga dơgrữq sàc pơjum sơdah. Sơrãq poyua Sol song wãq nữn hũ wãq dơlãp Sơrãq Sơđah pioh ga pơn õq drơi harơi nĩ. Sol song ãt dleh dlar kơyua mưng pơto akhàt pơnuaĩq Yàc Pô Longĩq, Sol song ãt poh ngãq, ãt prah patơu, ãt ờq lơpa, ôh sàc dòq, luôiq hadơi Sol ãt pamơtai pãq Rô-ma. Yàc Pô Lơngĩq song vrơi ban ga Sol dơlãp lơgar lơngĩq. Pơnuaĩq đơp Sol la iơuq dơlãp tũq nhũ đơp laìq: “Hlãq pãc tui laìq ôh iơuq kaya mơtai, kaya hadiuq hela avih dơgrữq kaya halơi rơgơi pachalah pơnõq drơi tơviãq tlah mưng kaya anĩt dôman Yàc Pô Lơngĩq song akhàt tơviãq dơlãp Yàc Je-su la Yàc dõc pơtlah pơnõq drơi.” Ơ adơi sơai, mưng ganuar chơnuãq Yàc Vơngãq Sơdah, pơnõq drơi kung pơ to akhàt vẽq kaya dõc pơtlah nĩ tra wơq, tồq ga avih lơgar dơlãp dun kayua ròq thơu laìq rồpphuôt Yàc Je-su la Pitao vrơi kaya hadiuq dòq gãm gãm sì Yàc Pô Lơngĩq.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons