unfoldingWord 05 - ລູກແຫ່ງພຣະສັນຍາ

unfoldingWord 05 - ລູກແຫ່ງພຣະສັນຍາ

Outline: Genesis 16-22

Script Number: 1205

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ສິບປີຫຼັງຈາກອັບຣາມ ແລະ ຊາລາຍມາເຖິງການາອານ, ເຂົາກໍຍັງຄົງບໍ່ມີລູກ. ດັ່ງນັ້ນ ເມຍຂອງອັບຣາມເວົ້າກັບລາວວ່າ, “ຕັ້ງແຕ່ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍມີລູກຈົນເຖິງດຽວນີ້ຂ້ອຍກໍເຖົ້າຫຼາຍແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຮາກ້າຄົນຮັບໃຊ້ຂອງຂ້ອຍ. ແຕ່ງງານກັບນາງສາເພື່ອນາງຈະມີລູກໃຫ້ກັບເຮົາ.”

ດັ່ງນັ້ນ, ອັບຣາມຈຶ່ງແຕ່ງງານກັບຮາກ້າ. ຮາກ້າໃຫ້ກໍາເນີດເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງ, ອັບຣາມໃສ່ຊື່ໃຫ້ລາວວ່າ ອິດສະມາເອວ. ແຕ່ນາງຊາລາຍເກີດອິດສານາງຮາກ້າ. ເມື່ອອິດສະມາເອວໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມແລ້ວ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບອິດສະມາເອວອີກຄັ້ງ.

ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ, “ເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອໍານາດ. ເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບເຈົ້າ.” ແລ້ວອັບຣາມກໍຟ້າວກົ້ມກາບລົງທີ່ພື້ນ. ພຣະເຈົ້າກໍຍັງກ່າວຕໍ່ອັບຣາມຕື່ມວ່າ, “ເຈົ້າຈະເປັນພໍ່ຂອງທຸກໆຊົນຊາດ. ເຮົາຈະມອບດິນແດນການາອານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ ແລະ ເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າເພື່ອປົກຄອງ ແລະ ເຮົາກໍຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາຕະຫຼອດໄປ. ເຈົ້າຕ້ອງຕັດປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ.”

"“ເມຍຂອງເຈົ້າ, ນາງຊາລາຍຈະມີບຸດຊາຍ-ລາວຈະເປັນບຸດໃນພັນທະສັນຍາ. ໃສ່ຊື່ລາວວ່າ ອີຊາກ. ເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບລາວ ແລະ ລາວຈະກາຍເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່. ເຮົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ອິດສະລາເອນເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ຄືກັນ, ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດພັນທະສັນຍາກັບອີຊາກເທົ່ານັ້ນ.” ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຈົ້າປ່ຽນຊື່ ອັບຣາມ ເປັນອັບລາຮາມ, ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ພໍ່ຂອງທຸກໆຊົນຊາດ”. ພຣະເຈົ້າກໍຍັງປ່ຽນຊື່ ນາງຊາລາຍ ເປັນຊາຣາ, ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ເຈົ້າຍິງ.”

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອັບລາຮາມໄດ້ຕັດອະໄວຍະວະເພດຊາຍທຸກຄົນໃນບ້ານ. ປີຜ່ານໄປ, ອັບລາຮາມໄດ້ 100ປີ ແລະ ນາງຊາຣາ 90ປີ, ນາງຊາຣາໄດ້ໃຫ້ກໍາເນີດເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງ ພວກເຂົາໃສ່ຊື່ໃຫ້ເດັກນັ້ນວ່າ ອີຊາກ ຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າບອກເຂົາ.

ເມື່ອອີຊາກໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ທົດສອບຄວາມເຊື່ອຂອງອັບລາຮາມໂດຍກ່າວວ່າ, “ນໍາເອົາອີຊາກລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງເຈົ້າມາ, ແລ້ວຂ້າລາວເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແກ່ເຮົາ. ” ອີກຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ອັບລາຮາມເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຖວາຍລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງລາວໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ.

ໃນຂະນະ ທີອັບລາຮາມ ແລະ ອີຊາກ ກໍາລັງຍ່າງໄປສະຖານທີ່ຖວາຍບູຊາ, ອີຊາກຖາມຂຶ້ນວ່າ, “ພໍ່! ເຮົາມີໄມ້ໄວ້ຖວາຍບູຊາ, ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີແກະ?” ອັບລາຮາມຕອບວ່າ, “ພຣະເຈົ້າຈະຈັດຕຽມແກະໄວ້ໃຫ້ເຮົາ, ລູກເອີ້ຍ.”

ເມື່ອພວກເຂົາໄປເຖິງບ່ອນຖວາຍບູຊາ, ອັບລາຮາມໄດ້ມັດອີຊາກ ແລະ ວາງເທິງແທ່ນບູຊາ. ລາວກໍາລັງຈະຂ້າລູກຊາຍຂອງລາວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນວ່າ, “ຢຸດກ່ອນ! ຢ່າເຮັດໃຫ້ຊາຍເດັກນີ້ບາດເຈັບ! ບັດນີ້ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຈົ້າຢ້ານເຮົາເພາະເຈົ້າບໍ່ຫວງລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງເຈົ້າເລີຍ.”

ໃກ້ໆຫັນອັບລາຮາມ, ໄດ້ແນມໄປເຫັນແກະຜູ້ຕົວໜຶ່ງທີ່ຄາຢູ່ຟຸ່ມໄມ້. ແກະນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາເພື່ອຈະເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແທນອີຊາກ. ອັບລາຮາມດີໃຈຫຼາຍກັບເຄື່ອງຖວາຍບູຊານັ້ນ.

ແລ້ວພຣະເຈົ້າກ່າວກັບອັບລາຮາມວ່າ, “ເພາະເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ເຮົາໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ແມ້ກະທັ້ງລູກຊາຍຄົນດຽວຂອງເຈົ້າ, ເຮົາສັນຍາວ່າຈະອວຍພອນເຈົ້າ. ເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າຈະຫຼວງຫຼາຍກ່ວາດວງດາວທີ່ຢູ່ເທິງຟ້າ. ເພາະເຈົ້າເຊື່ອຟັງເຮົາ, ທຸກໆຄອບຄົວໃນໂລກຈະໄດ້ຮັບການອວຍພອນຜ່ານຄອບຄົວເຈົ້າ.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons