unfoldingWord 03 - ເລື່ອງນໍ້ຳຖ້ວມໂລກ

unfoldingWord 03 - ເລື່ອງນໍ້ຳຖ້ວມໂລກ

Outline: Genesis 6-8

Script Number: 1203

Language: Lao

Theme: Eternal life (Salvation); Living as a Christian (Obedience); Sin and Satan (Judgement)

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ຫຼາຍປີຕໍ່ມາຫຼາຍຄົນໄດ້ຢູ່ໃນໂລກ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນເຮັດຊົ່ວແລະເຮັດຜິດສິນທຳ ແລະມີຈິດໃຈຊົ່ວຊ້າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທຳລາຍມະນຸດໝົດທັງໂລກໂດຍການເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໂລກ.

ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທນອກຈາກໂນອາ. ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບອກໂນອາກ່ຽວກັບນໍ້າຖ້ວມໂລກແລະບອກເຖິງແຜນການຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບເຫດການນັ້ນ. ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າບອກໂນວ່າໃຫ້ສ້າງເຮືອໃຫຍ່ລຳໜຶ່ງຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໂນອາໃຫ້ສ້າງເຮືອທີ່ມີຄວາມຍາວ 140ແມັດ, ກ້ວາງ23ແມັດ ແລະ ສູງ 13.5 ແມັດ. ໂນອາສ້າງເຮືອນັ້ນດ້ວຍໄມ້ແລະເຮັດເປັນ3ຊັ້ນຄື: ຫຼັງຄາ, ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະຫ້ອງຫຼາຍຫ້ອງສຳລັບຄອບຄົວແລະສັດທຸກຊະນິດ. ຊຶ່ງມີແຕ່ລະຫ້ອງ ແຕ່ລະຊັ້ນໃນຊ່ວງເວລານ້ຳຖ້ວມ.

ໂນອາໄດ້ເຊື່ອຟັງແລະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໂນອາວ່າ ໃຫ້ເອົາສັດທຸກຊະນິດເຂົ້າໄປເພາະເຮືອນັ້ນເປັນເຮືອທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍແລະໃຊ້ເວລາເພື່ອຕຽມອາຫານໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບຄອບຄົວແລະສັດ. ສ່ວນສັດນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເອົາສັດເປັນຄູ່ໆເປັນໂຕຜູ້ໂຕເມຍ ສ່ວນອາຫານນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຕຽມໄວ້ສຳລັບ 40ມື້.

ເມື່ອທຸກຢ່າງພ້ອມແລ້ວອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ບອກໂນອາໃຫ້ໂນອາເອົາເມຍແລະລູກຊາຍ 3ຄົນແລະທັງລູກໄພ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອລວມທັງໝົດມີ8ຄົນ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງສັດ 7ໂຕຜູ້ແລະ7ໂຕແມ່ຂອງສັດທຸກໆຊະນິດທີ່ສາມາດຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາໄດ້ມາໃຫ້ໂນອາ.ເມື່ອພວກເຂົາໄປໃນເຮືອໝົດທຸກຄົນແລ້ວ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍປິດປະຕູ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຝົນກໍເລີ່ມຕົກ. ຝົນຕົກແລ້ວຕົກອີກເປັນເວລາ 40ມື້ 40ຄືນບໍ່ຢຸດ!! ລະດັບນ້ຳໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ມີທັງນ້ຳທີ່ມາຈາກຝົນແລະນ້ຳທີ່ພົ້ນອອກມາຈາກພື້ນດິນ. ແລ້ວທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ເທິງໂລກກໍຖືກປົກຄຸມໄດ້ດ້ວຍນ້ຳແມ່ນແຕ່ພູເຂົາທີ່ສູງທີ່ສຸດຍັງຖືກນ້ຳຖ້ວມ.

ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເທິງໜ້າດິນກໍຕາຍໝົດ ຍົກເວັ້ນຄົນແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອ ແລ້ວທຸກຄົນແລະສັດທຸກໂຕແລະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຮືອກໍປອດໄພຈາກນ້ຳຖ້ວມ.

ຫຼັງຈາກຝົນເຊົາຕົກ ເຮືອກໍຍັງລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳເປັນເວລາ 5ເດືອນ ແລະໃນຊ່ວງເວລານັ້ນນ້ຳກໍເລີ່ມບົກລົງ. ແລ້ວມື້ໜຶ່ງເຮືອກໍລອຍໄປຄ້າງຢູ່ເທິງຈອມພູ ແຕ່ນ້ຳຖ້ວມແຜ່ນດິນໂລກຢູ່.

ຫຼັງຈາກ30ວັນຜ່ານໄປໂນອາໄດ້ສົ່ງນົກກາງແກອອກໄປເພື່ອເບິ່ງວ່ານ້ຳໄດ້ບົກລົງບໍ່. ຈາກນັ້ນ ນົກເຂົາກໍບິນວົນໄປວົນມາເພື່ອຊອກຫາແຜ່ນດິນແຫ້ງ ແຕ່ມັນບໍ່ເຫັນບ່ອນໃດແຫ້ງມັນຈິ່ງບິນກັບມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນໂນອາກໍສົ່ງນົກເຂົາອອກໄປອີກ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ສາມາດຊອກຫາແຜ່ນດິນແຫ້ງໄດ້ ສະນັ້ນມັນຈິ່ງກັບມາຫາໂນອາ. ອາທິດຕໍ່ມາ ໂນອາໄດ້ປ່ອຍນົກເຂົາອອກໄປອີກ ແລ້ວມັນກໍກັບມາພ້ອມດ້ວຍໃບໝາກກອກເທດ. ນໍ້າໄດ້ບົກລົງແລ້ວຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າກໍເກີດຂຶ້ນອີກ!

ອາທິດຕໍ່ມາໂນອາໄດ້ປ່ອຍນົກເຂົາອອກໄປອີກເປັນຄັ້ງທີ3. ຄັ້ງນີ້ມັນສາມາດຊອກຫາບ່ອນພັກອາໄສໄດ້ ສະນັ້ນມັນຈິ່ງບໍ່ບິນກັບມາອີກ. ແຜ່ນດິນແຫ້ງໝົດແລ້ວ!

2ເດືອນຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າເວົ້າກັບໂນອາວ່າ, “ບັດນີ້ ເຈົ້າແລະຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ ພ້ອມທັງສັດທຸກໂຕສາມາດລົງໄປຈາກເຮືອໄດ້ແລ້ວ. ຈົ່ງເກີດລູກ ແລະຫຼານໃຫ້ເຕັມທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. ສະນັ້ນໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວຈຶ່ງອອກມາຈາກເຮືອ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໂນອາອອກມາຈາກເຮືອ, ເພິ່ນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ແລະ ນຳເອົາສັດບາງຊະນິດມາຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ. ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທໃນເຄື່ອງຖວາຍຂອງໂນອາແລະໄດ້ອວຍພອນເພິ່ນແລະຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ.

ພຣະເຈົ້າກ່າວວ່າ, ເຮົາຂໍສັນຍາວ່າເຮົາຈະບໍ່ສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນໂລກຍ້ອນການບາບທີ່ພວກເຂົາເຮັດ ຫຼື ຈະບໍ່ທຳລາຍໂລກດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມອີກຈັກເທື່ອ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດບາບຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່.

ແລ້ວພຣະເຈົ້າຈິ່ງສ້າງຮຸ້ງກິນນ້ຳຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄຳສັນຍາຂອງພຣະອົງ. ທຸກຄັ້ງເມື່ອເຫັນຮຸ້ງກິນນໍ້າເທິງຟ້າ ພຣະເຈົ້າຈະລະນຶກເຖິງຄຳສັນຍາທີ່ພຣະອົງມີໄວ້ກັບຄົນຂອງພຣະອົງ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons