unfoldingWord 15 - Ram Tiem Chu

Esquema: Joshua 1-24

Número de guión: 1215

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

A tawpa chun Ram Tiem, Kanan ram chu Israelhai ta dingin lût hun an ta a. Joshua chun Kanan ram khawpui, Jeriko a chun enthlâtu pahni a tir a. Lung bang nasataka khuo chu inhuon a nih. Pathien a ring tlat leiin nawchizawr Rahab chun enthlatuhai a lo thrang puia, a lo hum tlat a, anni chun Jeriko sukchim a ni pha leh Rahab le a sûnghai chu hla ngei an in tiema.

Ram Tiem lûtna ding chun Israelhai ta dingin Jordan Vadung kân ngei a trûla. Joshua kuoma chun Pathienin “Thiempuhai in fe hmasatir rawh,” tiin a hrila. Thiempuhai kein Jordan Vadung tui a tawk charin tui luonglai chu a tawp a, Israelhai chu hnuoi hula chun an kai thei ta a.

Jordan Vadung an kân hnung chun Pathienin Jeriko khuo ropui tak bei dân ding chu Joshua kuoma a hril a. Mipui chun Pathienin a hril chu an awi a. Thiempuhai le sipaihai chun ni ruk sûng po nitin voikhat pei Jeriko khuo chu an hêl suok a.

A ni sari ni tak chun Israelhai chun khawpui chu voi sari an hêl sluok a, khawpui an hêl tawpna tak ah Thiempuhaiin tawtawrawt an mût sûng po chun sipaihai chu an khêk dur dur a.

Chuphing le chun Jeriko khuo inhuonna bang popo chu a chim ta vong a! Pathienin thawdân dinga a hril ang khan khawpui sûnga thil popo chu Israelhai chun an suksiet vong a. Israelhai tienga thrang, Rahab le a sûnghai chau chu that lovin an hla ta a. Khaw danga chêng Kanan mihaiin Jeriko khaw chunga thiltlung an lo hriet chun an tri thawng ta em em el a.

Kanan rama um hnam danghai le inremna siem dêrlo dingin Pathienin Israelhai chu thu a pêk a. Nisienlakhom Kanan rammi, Gibeon khuoa umhai chun ram hlataka inthoka palai a hung, Joshua le inremna thu thlung siem dinga fea inhrilin Joshua chu an hlêm ta a. Anni le inremna siem dingin Joshua chu an ngên a. Joshua le Israelhai chun Gibeon khaw mihai chu khawlai mi am an nih ti Pathien an indawn nawh. Chuongchun Joshua chun anni leh inremna a siempui el a.

Israel hai chun Gibeon mihaiin an hlem ti an hung hriet chun an lung a sen ta emem a, amiruokchu Pathien hmaah inremna an siem a ni leiin ieng khawm an thaw noh. Chu hnunga chun, Kanaan rama hnam danghai chun Israelhai le Gibeon khaw mihaiin inremna an siem thu an lo hriet chun an sipaihai popo thrang khawmin Gibeon khuo chu an rûn ta a. Gibeon mihai chun thrangpui dingin Joshua chu an ngen a.

Joshua chun a sipaihai a khawm a, Gibeon mihai khuo tlung dingin zân khawvârin an lawn a nih. Zîngtieng in hmatakin Kanan hmêlmahai chu an zuk thronga, an bei ta rak el a.

Pathienin Kanan mihai chu a sukbuoi tah a. Pathienin chu Israelhai tieng thrangin chu ni chun riel nasatakin an tlâktira, Kanan mihai tam tak el rielin a dênghlum a nih.

Chuongang bawk chun Israel sipaihaiin Kanan mihai an hnefai vong theina dingin chu ni chun Pathienin vânlaizawlah sûnnithlâkin nisa a chel ngîr pêk a. Chu ni chun Pathienin indona chu Israelhai ta dingin a hne a nih.

Israelhaiin hnena an chang hnung khom chun Kanan mi a la dam sunhai chu an pung khawm nawka, Israelhai chu an do nawk a. Joshua le Israelhai chun an do lêt a, Kanan mihai chu an that treu a, an hne nawk ta a.

Hi indo zo hnung hin Pathienin Israel hnamtin kuomah Ram Tiem ram chu an chanpuol ding seng a sem pêk a. Chuongchun Pathienin a ram sûng popoa chun muongna an tlung pêk ta a.

Joshua chu putar a hung ni ta leiin Israel mipui popo chu a ko khawm a. Sinai tlânga Israel mipuihai le Pathien Inremna Thuthlung kha a sukthar nawk a. Chuongchun mipuihai chun Pathien kuoma ringum zing ding le a thupêkhai le dânhai chu zawm pei an intiem bawk a.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?