หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [Mira, Escucha y Viva 2 Hombres Poderosos de Dios] - Thai: Central

Ha sido útil ésta grabación?

Libro 2 de una serie audio-visual con historias Bíblicas de Jacob, José, y Moisés. Para evangelismo, sembrando iglesias, y enseñanza Cristiana sistemática.

Número de programa: 80502
Duración del programa: 35:08
Nombre del Idioma: Thai: Central
Leer guión
Descargas y pedidos

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-Cuadro 1 (Cuadro 1: Jacob, el impostor)]

1:56

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-Cuadro 1 (Cuadro 1: Jacob, el impostor)]

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Cuadro 2: El sueño de Jacob]

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Cuadro 2: El sueño de Jacob]

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Cuadro 3: Jacob y Labán]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Cuadro 3: Jacob y Labán]

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Cuadro 4: Jacob se encuentra con Dios]

1:41

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Cuadro 4: Jacob se encuentra con Dios]

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Cuadro 5: El sueño de José]

1:05

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Cuadro 5: El sueño de José]

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Cuadro 6: José es vendido por sus hermanos]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Cuadro 6: José es vendido por sus hermanos]

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Cuadro 7: José esclavo en Egipto]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Cuadro 7: José esclavo en Egipto]

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Cuadro 8: José en la cárcel]

1:41

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Cuadro 8: José en la cárcel]

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Cuadro 9: El sueño del faraón]

1:04

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Cuadro 9: El sueño del faraón]

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Cuadro 10: José gobernador de Egipto]

1:10

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Cuadro 10: José gobernador de Egipto]

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Cuadro 11: José se da a conocer a sus hermanos]

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Cuadro 11: José se da a conocer a sus hermanos]

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Cuadro 12: Jacob y José se reunen en Egipto]

1:40

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Cuadro 12: Jacob y José se reunen en Egipto]

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Cuadro 13: Infancia de Moisés]

1:17

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Cuadro 13: Infancia de Moisés]

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Cuadro 14: Moisés y la zarza ardiente]

1:02

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Cuadro 14: Moisés y la zarza ardiente]

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Cuadro 15: Moisés retorna a Egipto]

1:36

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Cuadro 15: Moisés retorna a Egipto]

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Cuadro 16: Celebración de la pascua]

1:02

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Cuadro 16: Celebración de la pascua]

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Cuadro 17: Dios salva a Israel]

1:16

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Cuadro 17: Dios salva a Israel]

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Cuadro 18: El maná y el agua en el desierto]

0:59

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Cuadro 18: El maná y el agua en el desierto]

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Cuadro 19: Los mandamientos de Dios]

1:16

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Cuadro 19: Los mandamientos de Dios]

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Cuadro 20: La serpiente en el desierto]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Cuadro 20: La serpiente en el desierto]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Cuadro 21: Otro profeta como Moisés]

1:13

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Cuadro 21: Otro profeta como Moisés]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Cuadro 22: Jesús habla con Moisés]

1:12

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Cuadro 22: Jesús habla con Moisés]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Cuadro 23: Jesús murió por nosotros]

1:44

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Cuadro 23: Jesús murió por nosotros]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Cuadro 24: Jesucristo vive]

1:35

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Cuadro 24: Jesucristo vive]

ดนตรี [Music]

3:06

25. ดนตรี [Music]

Descargas y pedidos

Estas grabaciones están diseñadas para el evangelismo y enseñanza bíblica básica para llevar el mensaje del evangelio a las personas que no saben leer y escribir o los comunicadores orales, en particular los grupos de personas no alcanzados.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contáctenos para consultas sobre el uso permitido de estas grabaciones, o para obtener permiso para redistribuirlas de formas distintas a las permitidas anteriormente.

Hacer grabaciones es costoso. Por favor, considere donar a GRN para permitir que este ministerio continúe.

Nos gustaria saber sus comentarios sobre cómo podría usar esta grabación y cuáles son los resultados. Contactar la Linea de Retroalimentación.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach