นังซือกะดฮั ทะโม่ทูลกอร่บั / ชีวิตเล่มทีบารชีซม พะนิ่ฮตีร่บั อมั นาดนั่งพระเจ้า [Mira, Escucha y Viva 2 Hombres Poderosos de Dios] - Nyah Kur

Ha sido útil ésta grabación?

Libro 2 de una serie audio-visual con historias Bíblicas de Jacob, José, y Moisés. Para evangelismo, sembrando iglesias, y enseñanza Cristiana sistemática.

Número de programa: 65334
Duración del programa: 37:15
Nombre del Idioma: Nyah Kur
Leer guión
Descargas y pedidos

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Cuadro 1: Jacob, el impostor]

2:15

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Cuadro 1: Jacob, el impostor]

รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Cuadro 2: El sueño de Jacob]

1:06

2. รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Cuadro 2: El sueño de Jacob]

รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Cuadro 3: Jacob y Labán]

1:18

3. รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Cuadro 3: Jacob y Labán]

รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Cuadro 4: Jacob se encuentra con Dios]

2:01

4. รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Cuadro 4: Jacob se encuentra con Dios]

รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Cuadro 5: El sueño de José]

1:15

5. รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Cuadro 5: El sueño de José]

รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Cuadro 6: José es vendido por sus hermanos]

1:44

6. รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Cuadro 6: José es vendido por sus hermanos]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Cuadro 7: José esclavo en Egipto]

1:07

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Cuadro 7: José esclavo en Egipto]

รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Cuadro 8: José en la cárcel]

1:37

8. รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Cuadro 8: José en la cárcel]

รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Cuadro 9: El sueño del faraón]

1:25

9. รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Cuadro 9: El sueño del faraón]

รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Cuadro 10: José gobernador de Egipto]

1:28

10. รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Cuadro 10: José gobernador de Egipto]

รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Cuadro 11: José se da a conocer a sus hermanos]

1:27

11. รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Cuadro 11: José se da a conocer a sus hermanos]

รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Cuadro 12: Jacob y José se reunen en Egipto]

1:43

12. รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Cuadro 12: Jacob y José se reunen en Egipto]

รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Cuadro 13: Infancia de Moisés]

2:06

13. รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Cuadro 13: Infancia de Moisés]

รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Cuadro 14: Moisés y la zarza ardiente]

1:31

14. รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Cuadro 14: Moisés y la zarza ardiente]

รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Cuadro 15: Moisés retorna a Egipto]

1:45

15. รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Cuadro 15: Moisés retorna a Egipto]

รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Cuadro 16: Celebración de la pascua]

1:17

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Cuadro 16: Celebración de la pascua]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Cuadro 17: Dios salva a Israel]

1:23

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Cuadro 17: Dios salva a Israel]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Cuadro 18: El maná y el agua en el desierto]

1:03

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Cuadro 18: El maná y el agua en el desierto]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Cuadro 19: Los mandamientos de Dios]

1:16

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Cuadro 19: Los mandamientos de Dios]

รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Cuadro 20: La serpiente en el desierto]

1:34

20. รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Cuadro 20: La serpiente en el desierto]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Cuadro 21: Otro profeta como Moisés]

1:42

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Cuadro 21: Otro profeta como Moisés]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Cuadro 22: Jesús habla con Moisés]

1:12

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Cuadro 22: Jesús habla con Moisés]

รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Cuadro 23: Jesús murió por nosotros]

1:39

23. รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Cuadro 23: Jesús murió por nosotros]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Cuadro 24: Jesucristo vive ▪ Leaf Music]

2:11

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Cuadro 24: Jesucristo vive ▪ Leaf Music]

Descargas y pedidos

Estas grabaciones están diseñadas para el evangelismo y enseñanza bíblica básica para llevar el mensaje del evangelio a las personas que no saben leer y escribir o los comunicadores orales, en particular los grupos de personas no alcanzados.

Copyright © 2016 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contáctenos para consultas sobre el uso permitido de estas grabaciones, o para obtener permiso para redistribuirlas de formas distintas a las permitidas anteriormente.

Hacer grabaciones es costoso. Por favor, considere donar a GRN para permitir que este ministerio continúe.

Nos gustaria saber sus comentarios sobre cómo podría usar esta grabación y cuáles son los resultados. Contactar la Linea de Retroalimentación.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach