Buku 6: Yezu - Mamuna Anapfunzisa Mba Wangisa

Buku 6: Yezu - Mamuna Anapfunzisa Mba Wangisa

Outline: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 423

Language: Sena: Mozambique

Theme: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Mafala Akutoma

Mafala Akutoma

Kumwanyikana mwa ubale na axamwali. Bwerani mudziwe npfunzisi wankulu wa onsene. Dzina yace ndi Yezu. Bveserani pyadidi kasete mbumulangana pipangizo. Phinduzani cipangizo patsamba inatewera mungabva tenepa.

Cipangizo 1: Yezu Mbapfundzisa Mbumba

Cipangizo 1: Yezu Mbapfundzisa Mbumba

Mateu 5

Pacipangizo ici Yezu Chrixitu alikupfundzisa mbumba thangwi ya Mulungu. Iye ndiye mbodziene Mulungu wandimomwene adaticita ife tonsene. Yezu abuluka kwa Mulungu. Iye asadziwa pyonsene na thangwi ya Mulungu. Anthu asapambuliwa kwa Mulungu kubulukira kwa kudawa kwawo na ndjira zakuipa, mbwenye Mulungu asafuna anthu onsene. Yezu abwera kuti apfundzise anthu anadziwa tani Mulungu. Bveserani ndilonge pikhapfunzisa Yezu kuna anthu, tenepo imwembo munakoza kundziwa Mulungu wa maso wandimomwene.

Cipangizo 2: Nyumba Ziwiri

Cipangizo 2: Nyumba Ziwiri

Mateu 7:24-27

Yezu alonga cithankano thangwi ya nyumba ziwiri pa cipangizo ici. Nyumba ibodzi yamangwa pa mwala,kupangiza kuti yamangwa mwakuwanga. Pidabwera mphepo yaziwi kugwa. Inango yamangwa paceca. Pidabwera mphepo nyumba yagwa. Ifembo tisafunika kuti timange upulumuki wathu pa mbuto yakuwanga. Mbuto yakuwanga kwa upulumuki wathu ndi mapfunziso a Yezu. Tingabvera cipfunziso thangwi ya Mulungu Tinakhala akuwanga ingafika midzidzi yakunesa . Tenepa sathana nkhambe kwanisa kutipfudza penu kutinguisa tayi.

Cipangizo 3: Cezera Cisafunika Kuoneka

Cipangizo 3: Cezera Cisafunika Kuoneka

Mateu 5:14-16

Pasacitiwandji na cezera pa ndima? Mamuna mbodzi pa cipangizo ici anacezera cace padzulu Kuti apase kuona onsene pa nyumba pace. Mamuna unango ndi wapedzi. Iye alikubisa cakuona naco pansi pa bokosi. Yezu ndi cedza capadziko. Iye asatipangisa ndjira ya Mulungu. Tingabvera mafala ace anthu anango anakwanisambo kuona cedza ca Mulungu mwa ife. Yezu alonga, "Tenepa pangizani cedza canu kwa anthu, kuti aone mabasa anu adidi mbakuza Baba wanu ali kuzulu." Batilekeni kubisa cedza ca Mulungu, mbwenye tisiye kuti anthu anango aone mbabva na thangwi ya Yezu. Pingakhala tepo anakwanisambo kudziwa ndjira yakwenda kuna Mulungu.

Cipangizo 4: Muroma Mbodzi Amenya Mujudeu

Cipangizo 4: Muroma Mbodzi Amenya Mujudeu

Mateu 5:38-42

Langanani cipangizo ici! Nyakhondo mbodzi wa kuroma alikumenya mamuna wanjudeu. Pontho nyakhondo abulusa nguwo za mamuna uyu. Anafuna kuti acitendji mamuna? Yezu alonga kuna mbumba, "Leka ku bwerezera kwa ule anakucitira pyakuipa. Munthu angakumenya kukundu ya madyo, nsiye kuti amenye pontho kukundu ya dzwere. Munthu angakubulusira nguwo yako, tenepa nsiye kuti akubulusire cakufinika cako. Mbatilekeni kubwerezera kwa ale anaticitira kuipa, thangwi Mulungu alonga kale, "Kubwerezera ndikwanga. Ine ndinatonga." Mulungu anadzathabusa onsene akuipa, panango cincino, panango tingadzafa. Mbwenye Yezu atibvunza kuti tibwezezere udidi kwa ale anaticitira kuipa.

Cipangizo 5: Mbaphembera Kwa Mulungu

Cipangizo 5: Mbaphembera Kwa Mulungu

Mateu 6:5-15

Pa cipangizo ici amuna awiri ali kuphembera Mulungu. Mbodzi wa amuna ali pa njira mbabwerezera maphembero makulu. Iye asafuna kuti anthu amuone mbankuza. Mbwenye Mulungu nkhambe tawira maphembero a tenepo tayi. Yezu alonga, "Ungafuna phembera pita mucipinda mwako, mbufunga nsuwo mbuphembera Baba ndiye Mulungu. Tenepo Baba wako, asaona pyonsene pidabisala, Iye anakutawira. Mulungu asadziwa khale pinafuna ife, nkhambe funika kuti tinbvundze mwakupitiriza. Tisafunika tirambire Mulungu mumaphembero, mbatiphembererambo anango. Tisafunika tiphembe kulekererwa pinthu pyakuipa pinacita ife, pontho tisafunika tiphembe kuna Mulungu atikoye thangwi ya sathana na pya kuipa.

Cipangizo 6: Amuna Akuipa Abzwala Nyakasongole

Cipangizo 6: Amuna Akuipa Abzwala Nyakasongole

Mateu 13:24-30,36-43

Amuna akuipa abzwala nyakasongole m'munda mukhadabzwaliwa tirigu. Akhali anyamarwa a mwanaciro munda. Mweneciro adabulusa tayi nyakasongole, akhagopa angadadura na tirigu. Tenepo adikhira ndzidzi wakukolola penu wa kuvuna. Mbapambula tirigu mbaikha kukundu ya didi, mbapitsa nyakasongole na moto. Axamwali, sathana abzwala akuipa pakati pa mbumba ya ana a Mulungu padziko ino. Ungakwana ndzidzi Yezu anadzabwera, Iye anadzapambula akuipa pa ale asabvera Mulungu. Yezu anadzakwata ace kuti akhale na Iye kwenda na kwenda, mbwenye anthu akuipa anadzaponyiwa mudjendje ya moto pabodzipene na sathana.

Cipangizo 7: Yezu Na Ana Angono

Cipangizo 7: Yezu Na Ana Angono

Mateu 18:1-6, 19:13-15

Ntsiku inango anthu abweresa anawo kwa Yezu. Akhafuna kuti Yezu aphate, mbaphembelera. Apfunzi ace Yezu akafuna tayi athamangisa , mbwenye Yezu adakomerwa tayi na apfundzisi ace mbaabvundza, "Siani ana abwere kwa ine, lekani kuakhondesa tayi , thangwi ufumu wa kuzulu ndi wawo." Yezu mbalonga pontho kwa apfundzisi, "Mungakhonda kucidnja mbumukhala ninga ana angono, nkhambe kudzapita mu ufumu wa Mulungu." Ipi pisalongera, "Ule anapicepesa ninga mwana n'gono anadzakudzwa mu ufumu wa Mulungu. Axamwali, ale anapikuza, mbanyerezera kuti ndi akulu kupita anango, nkhambe kukwanisa kukhala atowereri andimomwene a Yezu.

Cipangizo 8: Nkumbidzi Na Mabira Ace

Cipangizo 8: Nkumbidzi Na Mabira Ace

Mateu 18:12-14

Yezu alonga cithankano ici, "Mamuna mbodzi akhali na mabira akukwana dzana, ibodzi yambuluka pa nkumbi mbitayka. Natenepo mamuna mbasiya makumafemba na mafemba, mbaenda kasaka ire ikhadatayika. Pidaigumana iye, akhala wakukomerwa na bira yace ibodzi kupita kukomerwa na mabira makumafemba na mafemba adakhonda tayika." Sawasawa Mulungu nkhambe kufuna kuti munthu mbodzi atayke mbatoera ndjira ya sathana. Yezu ndiye Nkumbidzi wadidi thangwi abwera kasaka na kupulumusa amuna na akadzi akhadatayika kundza kwa Mulungu.

Cipangizo 9: Nyabasa Wakukhonda Kulekerera

Cipangizo 9: Nyabasa Wakukhonda Kulekerera

Mateu 18:21-35

Nyabasa mbodzi akhali na mangawa a kobiri zizindji na mambo, mbwenye ne akhakwanisa kulipa mangawa tayi. Na thangwi yeneyo mambo alonga kuti nyabasa weneyo aende kaguliswa ninga bicu. Nyabasa aphemba kuti mambo akhale na ntsisi naye. Tenepo mambo akhala na ntsisi na iye, mbamulekerera mangawa onsene, mbamutsudzula. Onani, bicu mbodziene agumana bicu unango akhali na mangawa ace pangono, mbwenye iye akhakwanisambo kulipa mangawa tayi. Mbwenye nyabasa wakuipa amenya mamuna, mbamuikha nkaidi. Anyabasa anango aenda kabvundza mambo pidacitika. Mambo akhala wakuipirwa mbanbvudza nyabasa wakuipa, "Ukafunika ukhale na ntsisi na nyabasa nzako, ninga ine ndakubvera ntsisi." Tenepo mambo alonga kuna nyabasa ule kuti aykwe nkaidi kwenda na kwenda. Axamwal, Mulungu asatirekerera pyakuipa pyathu pinacita ife , tisafunika kuti tirekerembo ale anaticitira pyakuipa.

Cipangizo 10: Anyabasa Akuthambiriswa

Cipangizo 10: Anyabasa Akuthambiriswa

Mateu 20:1-16

Anyabasa awa pa cipangizo, abwera katambira kobiri zawo za basa idaphata iwo. Mamuna wakutoma adatambirisiwa akadacemerwa pakumalisira pa ntsiku. Na thangwi yeneyo iye acita basa ingono mbwenye mwaniciro basa akhala wadidi naye. Iye ampasa mamuna kobiri ibodzi, pandzidzi weneo ikhali kobiri ya ntsiku ibodzi ya basa. Mamuna unango akhadaphata mpaka pakati pa ntsiku basi. Mamuna wakumalisira kutambira akhadaphata ntsiku yonsene, Mbwenye onsene atambira kobiri zibodzizene. Mamuna akhadaphata ntsiku yonsene asuma. Iye akhafuna pinango. Mbwenye mwenecithu basa ambvundza tenepa, "Xamwali, ndakukuipisilandji ?. Iwe watawira kuphata basa kuti utambire kobiri ibodzi. Cincino ine ndinatonga pinafuna ine kucita nakobiri yanga. Iwe waipirwa thangwi ine ndine wadidi pakupasa?" Sawasawa, Mulungu asapasa upulumuki wakwenda na kwenda kwa onsene ananbvera Yezu. Ndi cipatso capezi, nkhambe kuguliwa na kobiri peno nakucita udidi tayi.

Cipangizo 11: Asikana Axanu Kudnja Kwa Nsuwo

Cipangizo 11: Asikana Axanu Kudnja Kwa Nsuwo

Mateu 25:1-13

Yezu alonga cithankano thangwi ya asikana kumi. Akhakhalira kutoma kwa phwando ya kukwatana. Mamuna mwenecinthu phwando afika pakati pamasiku. Axanu awo akhadasasanyira kuti aende kagumana naye. Mbwenye anango axanu akhali akupussa kulongela akadasanyra tayi. Adakwata tayi mafuta akukwanira kuti aike munyale zawo. Tenepo pidafika makhadzi wawo, agumana kuti nyale zawo zamala kuthima. Ndi thangwi yeneyo pikafunika kuti aende kagula mafuta. Pikhali iwo kundja nsuwo wafungwa. Pidabwerera iwo mbakhuwa, "Tifungurilenimbo!" Mbwenye ntongi wa phwando mbati, "Pinacitika tayi! Thangwi ine khambe kukuziwani tayi!" axamwali, Yezu alikuzulu cincino, mbwenye ntsiku inango anabwerera. Ife nkhambe kupidziwa pinacitika lini penepyi. Natenepo pisafunika kuti tikhale akusasanyira kuti tiende kaonana naye. Thangwi Yezu anadzakwata ace, mbwenye azinji anadzakhala kundja.

Cipangizo 12: Mbuya Na Anyabasa

Cipangizo 12: Mbuya Na Anyabasa

Mateu 25:14-30

Tinakhala tani akusasanyira kubwera kwa Yezu? Mamuna wakufunika pa cipangizo ici akubwerera kunyumba. Iye mbali kundja anyabasa ace akamuonera nfuma yace. Anyabasa ace awiri aphatisa basa kobiri mbawina pikulu. Pidabwerera mbuya wawo , apaswa moni kwa awiri awa. Mbwenye nyabasa wacitatu abisa kobiri ya mbuya ace. Iye adawina cinthu tayi. Ndi thangwi yeneyo mweneciro aipirwa na nyabasa weneyo thangwi akhali wa kupolola. Iye amponya nyabasa weneyo kundja kwa nyumba yace. Yezu asafuna kuti tiphate basa kufikira Iye abwera. Tisafunika tifunane pontho tipheze anango, mbitiapfunzisa thangwi ya Mulungu.. Tenepo Yezu anati alonge, "Pyadidi, bwera, pita muntendere wa Mbuya wako."

Mafala Akutoma Nawo

Mafala Akutoma Nawo

Yezu akhapfunzisa anthu thangwi ya Mulungu, Mbwenye Iye aapangizambo kuti akhali na mphanvu zikulu za Mulungu. Phinduzani cipangizo pa tsamba inatewera ungabva tenepa.

Cipangizo 13: Yezu Alkumbatizrwi

Cipangizo 13: Yezu Alkumbatizrwi

Marko 1:4-11

Pyaka pizindji nduli ku Israeli kukhali na mamuna mbodzi akhacemerwa Juwau Batista. Iye akhadziwisa anthu kuti amburuke kunjira zawo zakuipa, Kuti akuze Mulungu mbodziene wandimomwene. Ale akatawira Juwau akabatizarwi mu madzi. Ici cikhali cizindikiro kuti akhafuna kukhala akuceneswa mukudawa. Kudawa ndi cinthu cinakhonda kuvelana na Mulungu. Juwau alomgambo, "Pakumburuka ine kunati kumbwera munthu unango wa mphanvu kupita ine, Iye anakubatizarini na Nzimu Wakucena wa Mulungu." Tenepo abwera Yezu kwa Juwau. Iye adadawa tayi, mbwenye akhafuna kubatizarwi. Pikhabuluka Yezu m'madzi cinthu cakudzudzumisa cacitika. Nzimu wa Wakucena wacitha kwa Yezu ninga ngangaiwa, Fala ya Mulungu mbilonga kuzulu tenepa, "Iwe ndiwe Mwana wanga; anandikomeresa." Kubulukira penepa pidacitika Yezu akhacita pirengo pizindji.

Cipangizo 14: Yezu Mbacemera Akafuna Kumphedza

Cipangizo 14: Yezu Mbacemera Akafuna Kumphedza

Marko 1:14-20

Yezu akhafuna anthu kuti amphedze. Iye akhafuna kuapfunzisa thangwi ya Mulungu kuti adzalongembo kuna anango thangwi ya Mulungu. Ntsiku inango Yezu akhafamba nkundu mwa nkulo mbaona anyakumedza anai. Yezu mbaabvundza, "Bwerani munditewere ndinakupfunzisani kumedza anthu." Mwakucimbiza mbasiya makokota awo mbatowera Yezu. Yezu acemerambo amuna asere. Anewa kumi na awiri adzakhala atowereri a Yezu. Akhacemerwa apfundzi. Iwo akhaona pirengo pikhacita Yezu, natenepa iwo akhadziwa kuti Iye akhadamburuka kwa Mulungu. Ife tingabvera Yezu, mbitintoera, tinadziwambo kuti Iye ndi wa Mulungu.

Cipangizo 15: Mamuna Wa Mathanya

Cipangizo 15: Mamuna Wa Mathanya

Marko 1:40-45

Ntsiku inango nyamathanya abwera kwa Yezu. Agodama pasogolo pa Yezu mbati, "Mungafuna, ndi ceneseni." Anthu anango akhagopa kumufikira nduzi mamuna wamathanya, Mbwenye Yezu akhali na ntsisi zikulu naiye. Yezu amphata mbalonga, "ndisafuna, khala wakucena kulongera kuwangiswa!" Tenepo mamuna mbakhala wa kuwangiswa pa matanya ace. Iye akhala wakukomerwa mbabvunza anthu onsene pire pikhadacitika. Axamwali, mathanya akhala ninga kudawa, asatipambulisa na Mulungu. Mbwenye tingafuna kutambira Yezu Iye asaticenesa kudawa kwathu.

Cipangizo 16: Mamuna Adapitiswa Na Pantsoi

Cipangizo 16: Mamuna Adapitiswa Na Pantsoi

Marko 2:1-12

Yezu akhali nkati mwa nyumba, mbapfundzisa anthu thangwi ya Mulungu. Amuna ani afika na mamuna wakulamala, mbwenye adakwanisa tayi kupita nakundjipa kwa anthu. Natenepa acita benga pantsoi mbapitisa wakulamala. Yezu mbalonga kwa mamuna wakuduwala, "Mwananga, kudawa kwako kwalekererwa." Majudeu anango akhala akuipirwa na Yezu. Mbati, "Mulungu ndiye mbasi anakodza kulekerera kudawa!" Iwo akhatawira tayi, kuti Yezu ndiye Mulungu. Tenepo Yezu mbambvudza mamuna, "Lamuka, kwata bonde yako ndoko kunyumba kwako." Mamuna awangiswa! Ife tonsene tisafuna kuwangiswa tingaduwara, mbwenye ndi pyadidi kakamwe Yezu atilekerere kudawa kwathu, kuti titambire upulumuki wa kwenda na kwenda.

Cipangizo 17: Yezu Mbawangisa Manja a Mamuna Mbodzi

Cipangizo 17: Yezu Mbawangisa Manja a Mamuna Mbodzi

Marko 3:1-5

Pa cipangizo ici tikuona Yezu na asogoleri anango a majudeu. Ikhali ntsiku ya pasemana ikhacita majudeu maphembero akukudza Mulungu. Mwambo wawo ukhalonga kuti ntsiku yeneyo nkhambe munthu mbodzi anaphata basa. Mamuna mbodzi akhali pepo na manja ace wakulamala. Majudeu akhalangana Yezu kuti aone khala mbadamuwangisa mamuna ule. Yezu akhadzudzumika na anthu, mbwenye anango nkhambe. Akhafuna kuti Yezu anyoze mwambo wawo kuti akwanise kumupha. Mbwenye Yezu abvunzisa asogoleri, "Ndinindji cinatitawirisa mwambo kuti ticite ntsiku ya lero? Kuphedza anthu peno kucita pyakuipa anthu?" Majudeu adalonga pinthu tayi. Tenepo Yezu alonga kwa mamuna, "Thasika manja ako!" Mamuna athasika manja, onsene mbakwanisa kuona manja ace ali mwadidi mwakuwanga! Axamwali, tisafunika tiphembere Mulungu, mbwenye tisafunikambo tikoye anango.

Cipangizo 18: Yezu Mbaimisa Mphepo

Cipangizo 18: Yezu Mbaimisa Mphepo

Marko 4:35-41

Yezu na anyakupfunza ace akhaenda ntunda unango wankulo ukulu. Mwakucimbiza kwaoneka mphepo yakuwadzudzumisa. Madzi apita mumwadiya mbutoma kulilima. Yezu akhagona mu mwadiya. Anyakupfunza ace amulamusa, mbalonga, "Mbuya, mulikuona tayi pinacitika;tirikufa?" Yezu alamuka mbamatamisa mphepo Mbalonga kuna mabhimbhi, "Matamani! Fulikani!" Pa ndzidzi pangono mphepo mbimatama. Natenepo Yezu mbati kwa apfundzisi ace, "Mukhagoperandji? Musati mwandinyindira tayi ?" Mbwenye anyakupfunza ace akhala akudzudzumika mbalonga mwa iwo okha, "Mbani Uyu, mphepo ya bhara isamubvera?" Axamwali, Yezu anamphanbvu kupinthu pyonsene . Mbatimunyindireni, mbatilekeni kugopa.

Cipangizo 19: Nkazi Mbodzi Pa Nkumbi

Cipangizo 19: Nkazi Mbodzi Pa Nkumbi

Marko 5:25-34

Nkazi pankumbi pa cipangizo ici akhadakhala wakuduala pyaka kumi na piwiri. Iye akhadziwa kuti Yezu mbadakodza kumuangisa, mbwenye akhagopa. Mbwenye iye alonga kwa iye yekha, "Ine ndigakwanisa kukhuya nguwo yace ndinawanga." Tenepo nkadzi akwanisa kukhuya nguwo ya Yezu, penepo pene mbawanga. Mbwenye Yezu abva kuti mbanbvu yace ikhadabuluka mwa Iye. Iye alimira mbabvundza, "Mbani akhuya nguwo yanga?" Akhalpo anthu azinji nkhundu mwa Yezu, Mbwenye nkazi akhapidziwa kuti Yezu akhasaka iye. Tenepo iye mbafendezera kuna Yezu nakugopa, Mbagodama pasogolo pace, mbanbvudza pyonsene, Yezu mbanbvundza, "Mwananga, kutawira kwako kwakupulumusa. Ndoko na ntendere." Alipo anthu azinji padziko ino, Yezu asawadziwa, pontho asadzudzumika nawo onsene. Iye asadzudzumikambo naywe.

Cipangizo 20: Yezu Na Mwana Wakufa

Cipangizo 20: Yezu Na Mwana Wakufa

Marko 5:22-24,35-43

Akhalipo mamuna mbodzi wakufunika akhacemerwa Jairo. Mwanace wacikazi akhaduala. Iye acemera Yezu kuti aende kawangisa mwanace, Tenepo Yezu mbadzati kufika mwana akhadafa kale. Mbwenye Yezu anbvundza Jairo, "Leka gopa, tawira basi." Anthu akhalira mwa kutsukwala, mbwenye Yezu amburusa kundja. Tenepo Yezu akwata Jairo pabodzi na nkadzi wace mbaenda nawo m'nyumba mukhali na mwana wakufa mbadangoneswa. Yezu mbaphata mandja amwana mbati, "Nsikana, lamuka!" Penepo nsikana mbalamuka mbatoma kufamba, Mbampasa cakudya. Ndimomwene, Yezu anamphanbvu yakukunda kufa. Ale anatowera mbantawira Yezu nkhambe funika khala na kugopa tayi.

Cipangizo 21: Yezu Na Nkazi Wa Dziko Inango

Cipangizo 21: Yezu Na Nkazi Wa Dziko Inango

Marko 7:24-30

Ntsiku inango nkadzi wa dziko inango afika kwa Yezu. Mwana ace wacikadzi akhali na nzimu wakuipa. Iye aphemba Yezu kuti athamangise nzimu wakuipa. Tenepo Yezu, mbakhala njudeu, akhadabwera kaphedza majudeu. Pinkhadacitika kuti Iye aphedze amadziko anango mbasati kuphedza mbumba yace? Ipi pingadalandana na kupasa cakudya anambwa mbusiya ana na njala. Mbwenye nkadzi alonga, "Iwo anambwa asadya mabwerabwera a ana piana anagwa pantsi." Yezu mbampanga, "Iwe unakunyindira kukulu kwa Ine, tenepo unati utambire pidaphemba iwe." Nkadzi abwerera kunyumba mbagumana kuti nzimu wakuipa ukhadasiya mwana wace. Yezu asafuna, mbaphedza anthu amadzindja onsene. Iye asafuna kuti timunyindire kuti atitsudzule pa mphanbvu ya sathana.

Cipangizo 22: Yezu Na Mamuna Nyakukhonda Kubva Na Kulonga

Cipangizo 22: Yezu Na Mamuna Nyakukhonda Kubva Na Kulonga

Marko 7:31-37

Anthu anango abweresa mamuna kwa Yezu. Akhali wakukhonda kubva pacibaliro, mbakhonda kulonga pyadidi. Yezu mbapitisa pyala pyace mumakhutu mwa mamuna. Tenepo mbakhuya lilimi ya mamuna. Yezu mbalangana kuzulu mbalonga kwa mamuna, "Funguka!" Mwakucimbiza mamuna akwanisa kubva na kulonga pyadidi. Anthu akhala akudzudzumika mbalonga, "Yezu asacita pyonsene pyadidi. Iye asacita kuti anyakukhonda kubva abve, anyakukhonda kulonga alonge!" yezu anakozambo kufungula makutu athu, kuti tikwanise kubva mbititawira fala ya Mulungu Biblia. Tenepo mbatikuzeni Yezu.

Cipangizo 23: Yezu Afungula Maso Boliboli

Cipangizo 23: Yezu Afungula Maso Boliboli

Marko 8:22-26

Pa ntsiku inango Yezu aenda na mamuna waboliboli kundja kwa nzinda. Tenepo mbatotesa maso a mamuna na mata mbanbvunzisa, "Ukukwanisa kuona?" Mamuna atoma kuona pangono mbalonga, "Ndikuona anthu, mbwenye akhala ninga miti mbifamba." Tenepo Yezu akhuya maso a mamuna kaciwiri. Tenepo mamuna akwanisa kuona Yezu na anango pyadidi. Axamwali, sathana anakwanisa kucita mizimu yathu ikhale mazimola kuti tireke kuona na kudziwa udidi wa Yezu. Mbwenye tisafunika tiphembe kuna Yezu kuti atifungule maso a mizimu yathu. Tenepo tinadziwa undimomwene thangwi ya Yezu.

Cipangizo 24: Yezu Mbabulusa Nzimu Wakuipa Kwa Mphale

Cipangizo 24: Yezu Mbabulusa Nzimu Wakuipa Kwa Mphale

Marko 9:14-27

Mamuna mbodzi abweresa mwanace kuna Yezu. Mphale akhali na nzimu wakuipa mwa iye, kazindjikene mbukhafuna kumupha. Dimonyo pidaona iye Yezu aponya mphale pantsi Mphale mbabulumunda mbakambulusa maphobvo. Babace mbakhuwa, "Ungakwanisa kucita pinakwanisa Iwe, tiphezembo." Yezu mbatawira, "Pyonsene ndipyakukwanisika kuna ale anatawira Mulungu." Tenepo Yezu mbabvundza dimonyo, "Buluka munaye!" Na kukhuwa kukulu dimonyo abuluka mbadzakhonda kubwerera pontho kwa iye. Yezu anamphabvu kwa madimonyo onsene na mizimu yakuipa pa dziko ino na inambwera.

Pa ndzidzi wakucepa mbipidamala citika penepyi asogoleri amajudeu afuna kupha Yezu, Mbwenye, ndi penepo, Yezu acita cirengo cikulu kakamwe pidalamuka Iye mwa akufa. Tenepo Yezu akunda sathana na kufa kwa kwenda na kwenda. Thangwi Yezu ndiye Mulungu wandimomwene mbodzi mbasi.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach