Lebelela, Theetša O Phela Puku 2

Lebelela, Theetša O Phela Puku 2

Outline: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 419

Language: Northern Sotho

Theme: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Publishable

Script Text

Matseno

Matseno

Dumelang! bagwera. Naa le tseba Modimo wa nnete? A nke ke go hlalošetše la banna bo ba bong, baa mo motseba. Lebelela diswantšho se lego ka gare ga buka ya Seloba ge ontše o theeleditše lebanta le. O lebelele seswantšho se se latelago ge o bona ditšhupetšo.

Seswantšho 1: Ka ga barwa ba motho

Seswantšho 1: Ka ga barwa ba motho

Genesis 25:21-34, 27:1-29

Barwa ba motho (bašimane ba dira kwano). Esau ebe ele motsomi yo mogolo. Jacob, elego moratho go Esau, o be a apeila dijo. Esau o be a swerwe ke tlala ge a boya go tsomeng. O ile a kgopela Jacoba dijo.

Jacob are go Esau, "thoma ka go mpha bogolo." Jacob o be anyaka bogolwane le tšhego- fatšo tše di tlogo ya go Esau. Esau o nyaditse bogolwane bja gagwe. O be a nagana ka ga tlala fela. Esau o rekišitse bogolwane ka dijo tše nnyane. Leina le Jacob, le "hlalosa gore Mofori" (gobaramaaka). Hlago ya Jacob e be ele ya go fora batho ba bangwe. Re bona bofelong Jacob a fora tatagwe.

Seswantšho 2: Meloro ya Jacobo

Seswantšho 2: Meloro ya Jacobo

Genesis 28:10-22

Esau o be a hloile Jacob a bile a rata go mmolaya. Ge ele Jacob o ile a tšhaba lapeng la gabo. Ge a le borokong o ile a lora a bona Modimo a na le barongwa ba fologela lefaseng. Modimo a re Jakob "Ke tla fa wena le ba moloko wa geyo naga yeo robetsego go yona. Bana ba gago ba tlo ata bja lo ka lerole la lefase. Gomme meloko yohle ya lefase etlo SegofatšwaO tsebe gore ke tlo ba le wena, ke tlo go leta gohle mo o yago, mme ke tlo go busetša mo nageng ya geno." "Nka Se go tlogele, go fihla ge ke phetha tše ke go enetšego." Modimo o be a tseba gore Jacobo e be ele motho wa maaka, ebile a morata gore a kgone go mo sokolla. Ke ka mo Modimo a mo filego ditshepiso tše makatšago.

Seswantšho 3: Jacob le Laban

Seswantšho 3: Jacob le Laban

Genesis 29:1 - 31:55

Jakob o ile a tšwela pele go fora ba bangwe, ka nako ye nngwe batho le bona ba be ba fora Jacob. Jacob o ile go Malome'agwe Laban go yo soma. O be a nyaka go nyala morwedi wa Laban yo monyenyane e lego Rachel. O Somile go lekane menywaga e Supa ye e be ele kane go ka nyala mosadi. Laban o ile a fora, Jakob gore a nyale morwedi yo mogolwanepele.

Laban o ile a laela Jacob go Šoma menywaga ye Šupilego gape gore a kgone go nyala Rachel. Jakob o ile a fora Laban. Ka bo fora Jakob o kgonne go hwetša diruiwa tše botse tša Laban. Modimo are go Jacob "boela Nageng ya botataweno le go moleko yeno, gomme nna ke tlaba le wena."

Seswantšho 4: Jakob o kopana le Modimo

Seswantšho 4: Jakob o kopana le Modimo

Genesis 32:1-32

Jacob a rata go boela gae, empa o be a tšhaba Esau ka gobane ba ba felago ba fora babangwe ba na le gona go tšhaba go lefeletšwa. Bošego bjo bongwe ge Jacob a eya gae monna yo mongwe o tlile go yena. O ile alwa le Jakob bošego ka moka. Ge letšatši le hlaba, Monna yola o ile a phetla Jakob noka. Jakob o ile atseba gore monna yoo e be ele Modimo. Jakobo o ile a sitwa go tšwela pele lentwa are "Nka se go tlogele o sešo wa ntšhogofatša." Monna yola are go Jakob "Leina la gago o ka se sa ba Jakob, empa Israel." Leina la Israel le hlalosa gore "yo ailego a katana le Modimo."

Le Modimo o be a tlile go dira gore Jakob e be yo a forago batho, ele gore Modimo a tle a mo fetole (sokolle). Israel a boela ga meloko ya gagwe ka khutšo. O ile a ba ntate wa setshaba se segolo sa go rapela Modimo.

Bagwera le rena nakong tše dingwe re lwantšhana le ditsela tša Modimo ge re fora batho ba bangwe. Empa Modimo o romile Yo a ka re sokollago, e lego Jesu Kriste.

Seswantšho 5: Meloro ya Jakobo

Seswantšho 5: Meloro ya Jakobo

Genesis 37:1-11

Jakobo yo a reilwego leina la Israel ke Modimo, o be ana le bana ba lesome-pedi. Ngwana yo a be go a mo rata kudu ke Joseph. Jakob o ile afa Joseph jase e botse.

Bana ba gabo Joseph ba ile ba mo jela mona. Bošego bjo bongwe Joseph o ile a lora. Are go bagolo ba gagwe "Nke le theeletše toro ye ke ilego ka e lora." Re be re le Masemong re bofa dingata tša korong, ka tšhoganetšo ke ge lengata, laka eme thwii, mola a lena mangata a be a dikaneditše lengata laka a le khunamela."

Taba ye e ile ya befediša bagolo ba gagwe. Eka ba toro ye e hlalosa gore ba tlo khunamela Mošemane yo ele go o monyenyane. Go tloga nohlang woo ba ile ba hloya Joseph gomme ba thom a go nyaka tsela ya go mo tlaiša.

Seswantšho 7: Joseph le Mosadi yo mobe

Seswantšho 7: Joseph le Mosadi yo mobe

Genesis 39:1-20

Ba-bapatši ba ile ba rekiša Joseph nageng ya Egepeta. O ile a ba lekgoba la Potifaro. Potifar ebe ele letona goba molaodi mmušong wa kgoši Farao. Modimo o be ana le Joseph nne a atlega go tšohle tše a bego a di dira. Go se go ye kae, Joseph o ile a bei wa goba molaki ngwakong wa Potifar. Joseph ebe ele lesogana le lebotse ka sebopego. Mosadi wa Potifar o ile a kganyoga lesogana le. O ile a gapele tša lesogana le go robale le yena.

Josefa o be a tseba gore ke bobe, gomme a gana. Josefa o ile atšwa ka gare ga ntlo a tšhaba; empa mogatša Potifar a mo swara ka dikobo. Mogatša Potifar o ile ašala a swere kobo ya Josefa a yo ibontšwa monna wa gagwe a phara Josefa ka molato wa gore o be arata go mo kata. Potifar o ile a laela gore Josefa a lahlelwe kgolegong.

Seswantšho 8: Joseph a le kgolegong

Seswantšho 8: Joseph a le kgolegong

Genesis 39:20 - 40:23

Modimo o be a na le Josefa le ge a le kgolegong. Josefa o ile a beiwa molaodi wa bagolegwa. Mohlanka wa kgosi, yo mošomo wa gagwe a bego ele go tšhelela kgoši beine gore anwe, le yo a be go a šoma go apea senkgwa ba ile ba lahlelwa kgolegong le bona. Bobedi bja bona ba ile ba lora bošegong ba robetše. Ba be ba sa hlaologanye ge go ka ba le yo a ka mathollago toro yeo.

Josefa a re go boma "Naa dihlathollo tša ditoro gaditšwe go Modimo?" Mpotšeng ditoro tšeo tša lena! Ba ile ba thoma go mo anagela tšona. Yo mongwe are torong yaka go be gole mohlare wa moterabe, o na le makala a mararo. Ke ile ka tšea diterebe ka di hlotlela senwelong sa kgoši ka mofa sona. Josefa o ile a hlatholla toro yeo ka la gore "Matšatšing a mararo ge a feta kgoši etlo go lokolla wa boela mošomong wa gago! Le yola wa go apea senkgwa a botša Josefa toro ya gagwe." Yona ge e hlathollwa e be ere ka morago ga Matšatši a mararo o tlo ahlolelwa lehu. Yola wapele o ile a lokollwa ge yo mongwe a ahlolelwa lehu bjalo ka ge Modimo a hlalošitše ka go šomiša Josefa. Josefa o ile a dula kgolelogong mengwaga ye mobodi.

Seswantšho 9: Meloro ya kgoshi

Seswantšho 9: Meloro ya kgoshi

Genesis 41:1-40

Kgoši ya Egepeta e ile ya lora. Oile a bona dikgomo tša go nona ka thoko ya noka. Dikgomo tša go ofa tše šupilego di ile tša tšwa mo nokeng tša metša tše nonnego.

Go be go hlokega yo a ka hlathollelago kgoši toro yeo. Yo mongwe wa bagolo go bahlanka ba kgosi amo mmotsa ka ga Josefa.Kgosi e ile ya laela gore Josefa a lokollwe kgolegong. Josefa o ile a hlalosa toro yeo go kgoši a re. "Modimo o utillotše se a tlogo se dira go wena." Go tlile go ba le mengwaga ye šupa ya go ba le dijo le puno ye botse mo nageng ya Egepeta. Ka morago ga fao go tlile go ba le tlala, tekano ya mengwaga ye šupa. Gomme wena kgoši, o swanetše go lebelela monnayo bohlale, o mme go ba Molaodi wa naga ya Egepeta. Gomme o laela monna yoo, le ba bangwe, ba dirisane ba kgobokanye lehea goba mabele, mengwagengye šupilego ya tse botse go tšwa punong, gomme di kgobakantshwe go lekana mengwaga ye e supilego ya tlala etlogo latela. Kgosi o ile a bona ge moya wa Modimoo le go Josefa, Gomme o ile a mmea goba Molaodi wa Egepeta kaofela.

Seswantšho 10: Pušo ya Joseph ge a le Egepeta

Seswantšho 10: Pušo ya Joseph ge a le Egepeta

Genesis 41:47 - 42:28

Nakong ya mengwa ye šupilego ya puno ye botse Egepeta, Josefa o ile a boloka dijo tše ntši. Ge go fihlile mengwaga yela ye šupa ya tlala, Josefa o ile a rekišetša ba-Egepeta mabele. Le naga ya kanana e be e wetšwe ke tlala. Bagolo ba Josefa ba lesome ba ile ba ya Egepata go reka mabele. Ba be ba sa tsebe ge Molaodi e le Josefa, empa yena o ile aba tseba. O ile aba phara ke molato wa gore ke dihlodi goba mpimpi, gomme aba lahlela kgolegong. Ka morago ga matšatši a mararo are gobona are "Ge ele gore le tshepegile le tle lemoratho wa lena gonna". Josefa o ile a šadiša yo mongwe wa bagolo ba gagwe kgolegong ge ba bangwe ba ile ba lokollwa le mabele a bona go aiša go ba gabo.

Seswantšho 11: Joseph o ikutulla go bagolo bagawe

Seswantšho 11: Joseph o ikutulla go bagolo bagawe

Genesis 43:1 - 45:27

Bagolo ba Josefa ba be ba tšaba go boela Egepeta, empa ka lebaka go nyakega ga mabele a mangwe, ba ile ba tšea moratho wa bona Benjami ba ya le yena go Josefa. Le ge go le bjalo, Josefa o ile a se babotse gore ke yena mang. O ba rekišeditše mabele, a bo tša yo mongwe wa bahlanka ba gagwe gore a bušetše tšhelete ye ba rekilego ka yona gare ga lesaka la yo mongwe wa ba bannyane e le ka sebjana sa gauta. Ka morago ga fao o romela mohlanka wa gagwe go ba phara ka molato wa bohodu.

Bagolo ba gagwe ba ile ba kunnoma pele ga gagwe ba kgopela gore ba gaugelwe. Bjale ka ngata yela ya Josefa ditorong tša gagwe. Josefa o ile alla, ka ge a be a se sa kgona go iphihla. "Are go bona ke ngwana-bo lena. Josefa, yo le ilego la mo rekišetša Egepeta. O ile a gokarela Benjamin a mo atla, ga mmogo le bagoloba gagwe. Josefa o ile a ba fa dimpho tše ntši le tše dingwe tša tata bona, Jakobo. O ile a ba laela gore ba boele Egepeta le meloko ya bona le tatago bona. Bongwanabo ba ile ba boela gae be re go tatago bona bare." Josefa o a phela, "Ke Molaodi wa Egepeta kamoka ga yona.

Seswantšho 12: Jakob le Joseph ge ba le Egepeta

Seswantšho 12: Jakob le Joseph ge ba le Egepeta

Genesis 45:28 - 50:26

Mokgalobje Jakobo o ile tšea lapa la gagwe le tšohle tše ebe go ele tša gagwe ayo dula nageng ya Egepeta. Ge Jakobo a bone morwa wa gagwe Josefa, a mo gokarela a mo atla gomme gammogo ba lla. Ka morago ga fao. Jakobo o ile a šegofatša barwa ba Josefa gomme ba ile ba ba baetapele ba bagolo molokong wa Israel. Jakobo ge a tš ofetše o ile a hlokofa la nageng ya Egepeta. Gomme bagolo ba Josefa ba ile ba tšhoga ka lebaka la bobebjo ba ilego ba bo dira go yena. Empa Josefa a re gobona "le seke la tšhoga! le be le ekemišeditše go nkweša bohloko, gomme Modimo o ile a fetolela go tše botse gore batho ba bantsi ba phele". Gomme bagwera go naleyo mongwe le godimong yo mogolo go-feta Josefa leina la gagwe ke MORENA JESU KRISTE. Banna ba babe ba ile be mmolaya. Ge ele Modimo o ile a fetolela bobe go ba botse bja rena. Le go bohle ba tlogo dumela goba go tshepa Jesu. Jesu Kriste o tsogile lehung. Bjale ge re ipolela dibe go Modimo le bobe bjohle bjo re bo dirilego ba bangwe, Modimo o tlo re lebalela dibe. O nale matla a go phološa bohle ba ba mo tshe- pilgo, gomme ba ka se ke ba hwetša kotlo ya lehu le le safelego.

Matseno

Matseno

Go be go na le monna Moshe, begoa yo a tiile moreneng, gomme o ile a phološa setšhaba sa Modimo bokgobeng nageng ya Egepeta. Gomme se se tla re thuša go nagana ka Jesu yo a go le maatla a go lokolla bohle ba ba mo tshepago maatleng a Satana le Mademona a gagwe. O ka lebelela seswantšho ge o theeleditše tape. Ikemišetše go yo lebelela seswantšho ge o santše o ekwa modumo.

Seswantšho 13: Mošmane Moses

Seswantšho 13: Mošmane Moses

Exodus 2:1-10

Jakoba yo a reilwego leima la Israel, o be a wa le lesoka lesu le Moshe. Moshe o belegwe Egepeta mengwageng ya makgolo a mararo (Zoo) ka morago ga Josefa. Nakong yeo, ba-Israere e be ele ba bantši. Kgoši ya Egepeta e ile ya boifa ba-Israel gomme ya thoma go ba tlaiša. O ile a laela gore ba šome bjalo ka makgoba le gore go bolaiwe bana ba bašemanyana ba ba Israele. Moshe oile go tswalwa, mmagwe amofihla. O ile a mo lokela ka gare ge manki, a yo mo fihla mahlakeng mo nokeng. Mogolwage/kgaetšedi ya gagwe obe a eme kgaufsi a lebeletše. Morwedi wa kgoši o ile a tla nokeng a nyaka go hlapa.

O ile a hwetša manki wo o be oloketšwe lesogana Moshe. Moshe o ile a thoma go lla, ge ele morwedi wa kgoši o ile a kwela ngwana bohloko. Oile atšea Moshe a yo mo hlokomela ngwakong wa bogoši bjalo ka ngwa na wa gagwe. Moshe o ile a gola lapeng la kgoši. Moshe o ile a rutwa mekgwa ya ba Egepeta a ba monna yo bohlokwa.

Seswantšho 14: Moshe le sehlare se tukago

Seswantšho 14: Moshe le sehlare se tukago

Exodus 2:11 - 4:17

Tšatši le lengwe Moshe o bone mo-Egepeta a betha lekgoba la mo- Israele. Moshe o be a rata go thuša batho ba gabo. O ile a bolaya mo-Egepeta, mme a tshabo lapeng la ka mošate. O feditše mengwaga ye masome-nne o dutše nageng ya laganata ye go thwego ke Sinai. Tšatši le lengwe o ile a bona dimakatšo. O ile a bona sehlare se tuka mollo. Modimo o ile a bolela le Moshe go na fao sehlareng se se bego se tuka are "Ke borre ka mo batho baka ba tlaišwago ka goma. Ke go roma go kgoši ya Egepeta gore o yo ba lokolla negeng yeo.

Seswantšho 15: Moshe o boela go kgoši

Seswantšho 15: Moshe o boela go kgoši

Exodus 3:11 - 10:29

Le ge Moshe a be a boifa, o ile a tshepa Modimo a boela Egepeta. Ngwana-bo-Aron a sepela naye. Ba re go kgoši "Morena Modimo wa Israele ore, Flogela batho baka ba sepele." Gore ba yo ntirela sehlabelo lešokeng." Kgoši ya fetola ya re ga ke tsebe Morena e bile nka se lese Ba-Israele ba floga." Ka morago ga fao kgoši ya thoma go tlaiša Ba-Israele le go feta. MODIMO are go Moshe. Ba-Egepeta ba tlo tseba gore ke Morena ge ke emiša letsoga laka kgahlanong le bona., gomme ke lokolla Ba-Israele. Modimo go boeletša are "Ge farao a ka re o dire" Mohlolo; O re go Aaron, tšea lepara o le lahlele fase pele ga Farao, gomme lona le tlo fetoga moga" Aaron o dumetše seo, gomme kgoši a bona maatla a Modimo, le ge gole bjalo ga a ka a tlogela Ba - Israele ba sepela.

Modimo yena o ile a tšwela pele go dira mehlolo ementši kgahlanong le ba-Egepeta. Modimo o ile a fetola meetsi ohle negeng ya Egepeta ya ba Madi. Ba-Egepeta ba ile ba epa meetsi nokaneng ya Nile gore ba kgone go nwa. Modimo o ile aba otla gape ka ditlolo, dintši, ditšie, le ka sefako. Modimo o ile adumelela didupe go dira Mehlolo ye e swanago le ye me ngwe ye a edirilego, mola ele gore o ile a tšwelapele go dira mehlolo ye Fefego ye e dirilwego ke didupe. Modimo o be a bontšha kgoši gore o na le maatla a go feta didupe tšohle tšohle tša Egepeta. Le ge go lebjalo, kgoši ya Egepeta ga ya ka ya lesa ba-Israele ba tloga.

Seswantšho 16: Kwanyana ya sehlabelo

Seswantšho 16: Kwanyana ya sehlabelo

Exodus 12:1-36

Modimo o ile a bolela le Moshe gape are, bolela le Ba-Israele gore lapa le lengwe le le lengwe le swanetše go tšea kwanyana le e bolaye. Ba tšee madi a kwanya, ba a tlotše godimo ga mabati a ntlo tša bona. Ge ele nna ke tla putla naga ya Egepeta ka bogare ke bolaya leitšibulo le lengwe le le lengwe la mošimane. Ge ke bona madi mo mejakong yantlo tša lena, ke tlo feta ka se le hlokofatše. Modimo o dirile se a se boletšego. Maitšibulo ohle a bašimane ba Egepeta aile a hwa. Kgoši Farao a laela Moshe are "tlogela setšha ba saka o tšee ba-Israel le tloge. Le ye go rapela Modimo wa lena bjalo ka ge o boletše.

Seswantšho 17: Ka gare ga lewatle

Seswantšho 17: Ka gare ga lewatle

Exodus 13:17 - 14:31

Moshe o ile a etelela ba-Israele ge ba etšwa Egepeta. Modimo o be a ba eta pele ka tholoi oya leru le ya Mollo. Ba-Egepeta ba ile ba befelwa kudu ka go bane ba lahlegetšwe ke makgoba a bona. Kgoši le mašole a yona a ile ba kgopela ba-Israele gore ba boye. Ba-Israele ba ile ba fihla lewatteng le legolo leo ba ilego ba palelwa go le sela. Ba-Egepeta ba be ba le morago Gabona. Israele e ile ya palelwa ke go tšhaba (phonyokga)." Moshe a re go Ba-Israele le se boife "Le tlo bona se Modimo a tlogo sedira go le phološa."

Modimo o ile a bula tsela gare ga lewatle la oma, ba-Israele ba kgona go feta. Ba-Egepeta ba lekile go ba latela, lewatle la boela la ba kgupetša. Gomme ba Egepeta bohle ba ile ba nwelela meetsing, mola Ba - Israele ba ile ba phološwa.

Seswantšho 18: Dijo le metsi leganateng

Seswantšho 18: Dijo le metsi leganateng

Exodus 16:1-17

Moshe a be a ete letše ba-Israele go ya lešokeng. Ba be ba se na dijo tše lekaneng, gomme ba ile ba thoma go ngongoregela Moshe, Aaron le Modimo. Ge ele mantšiboa, ka mehla morena o be a romela dikwiri e lego dinonyana gore batho ba di je. Mesong ye mengwe le ye mengwe. Senkgwa seo batho ba be ba se bitša gore ke manna, se be se ewa go tšwa legodimong. Ge go hloka metsi, ba-Israele ba ile ba thoma go ngonorega gape. Moshe a re go bona are "Ke ka baka la eng le ipelae tša gonna? Ke ka baka la eng le leka Modimo? Moshe a rapela Modimo a mo araba. Modimo a re go Moshe" tšea lepara la gago, go-mme o bethe leswika, gomme meetsi a tlo tswa ba-Israele ba nwa!! Ba Israele ba ile ba fepša ke Modimo tekano ya mengwa ga e masome nne ba le lešokeng.

Seswantšho 19: Moshe a le thabeng ya Modimo

Seswantšho 19: Moshe a le thabeng ya Modimo

Exodus 19:1 - 20:17; Psalm 19:11; John 14:15

Ba Israele ba fihlile thabeng ya Senai. Modimo o ile a fologela mo thabeng a le ka gare ga leru le legadima le Mollo. Moshe o ile thabeng, gomme a Modimo o bo lela le yena are, kenna Morena Modimo wa gago. O seke wa ba le medimo ye mengwe. O seke wa khunamela seswantšho goba go se rapela. O se ke wa šomiša leina la ka gampe. O gopole lešatši la go šupa o le boloke. O godiše tatago le mmago. O seke wa bolaya. Oseke wa otswa. O seke wa utswa. O seke wa phara yo mongwe ka bohlatse bja maaka. O ke wa se kganyoga dilo tša ba bangwe. "Ka morago ga fao Modimo o ile a ngwala melao yeo mo letlapeng/seleiti. Moshe o ile a theoga go tšwa thabeng a swere letlapa le le be go le ngwadilwe melao, gore a tlo balela setšhaba Lehono re hwetša melao ya Modimo go tšwa lentsung ka Bibele: Modimo are ge le ka boloka melao yaka le tlo hwetša tšhegofatšo. Le Jesu ore" ge le nthata gona le boloke melao yaka!

Seswantšho 20: Noga ye e lego koteng

Seswantšho 20: Noga ye e lego koteng

Numeri 21:4-9; Deueronomy 18:18

Ba-Israele ba holofeditse go boloka melao ya Modimo, empa ga se ba e boloka.

Setšha ba se ile sa thoma go ipelaetša go Modimo ka ga dijo tše se bego se di khumona. Modimo a ba otla ka go ba romela dinoga tša go ba le mpholo. Ba bantši ba ba ilego ba logoa ke dinoga tšeo ba ile ba hwa. Setšha ba se ile sa llela Moshe, gomme yena a rapela Modimo gore a se phološe. Modimo a re go Moshe "dira noga ka koporo o e fege koteng, yo mongwe le yo mongwe yo a lomilwego ke noga a e lebelela o tlo phela." Bjale Moshe a dira noga ka koporo a e fega godimo ga kota. Yo a lomilwego ke noga, ge a lebelela naga yeo ya koporo, o be a fola goba a phela.

Moshe e be a le moporo-feta yo mogolo go ba Ba-Israele. Tekana ya masomenne ya mengwaga a ba eteletše pele go tšwa lešokeng. Pele Moshe a ka hwa, Modimo o rile go yena. Ke tla romela moporofeta yo bjale ka wena mo go Ba Israele. Yena o tlo botša setšhu aba tšohle tše ke tlogo mo laela.

Seswantšho 21: Jesu Kriste o fepa batho

Seswantšho 21: Jesu Kriste o fepa batho

John 6:1-58

Nywoga e mentši setshaba sa Israele se be se nyaka moporofeta yo a swanago le Moshe. Bofelong, ke ge Jesu a tswalwa nageng ya Israele. Yena o ile aruta batho ka ga Modimo bjalo ka Moshe. Tsatši le le ngwe setšhaba seile sa tšwa go yo theeletša Jesu Kriste. Ba ile ba swarwa ke tlala, ka gobane ba sena dijo. Mošemanyana o mongwe o be a na le hlapi tše pedi le maro-tho a mahlano. Jesu o ile a tšea Marotho le dihlapi, a iša, ditebogo go Modimo. Gomme gona fao batho bohle ba ile ba khora ka dihlapi tsela tše pedi le marotho a mahlano. Batho ba be ba lekana dikete tše hlano! Batho bare :Ge ele yo ke moporofeta yo a tlago lefaseng" Ka letšatši le le latelago Jesu a re go bona "Kenna borotho bja bophelo."

Yo a tlago go nna aka se swarwe ke tlala, leyo a dumelago gonna aka seke a nyorwa." Anke re tleng go Morena Jesu ka tumelo.

Seswantšho 22: Jesu o bolela le Moshe

Seswantšho 22: Jesu o bolela le Moshe

Mathew 17:1-8; Luke 9:28-36

Moshe le Eliya ka bobedi ebe ele baporofeta ba Modimo. Ba ile ba phela mengwaga e mentši pele Jesu a ka tla lefaseng. Tšatši le lengwe, + Jesu o ile a tloga le barutiwa ba gagwe ba ya thabeng, go yo rapela.

Jesu Kriste ge a rapela, sefahlogo sa gagwe seile sa fetoga sa tagafala ka bo sweu. Diaparo tša gagwe di ile tša sweufala bjalo ka leswela goba šobane. Moshe le Eliya ba ile ba rotoga ka letago magareng a gagwe. Jesu o be a tseba gore otlo hwa le ge Moshe le Eliya ba tlile go mo yotša ka ga lehu leo. Barutiwa ba bararo ba ile ba kwa ge ba boledi šana. Leru le ile la tla la ba khupetša ba bohle. Lentšu la Modimo leile la kwagala gare ga Maru la re "Yona ke morwa waka yo ke moratago. Le mo kweng. Ge lentsu leo le se sa kwagala, barutiwa ba Morena Jesu ba bona yena a le tee (Jesu).

Seswantšho 23: Jesu ore hwetše

Seswantšho 23: Jesu ore hwetše

John 3:14-16

Batho ba ile ba latola Morena Jesu ba mmolaya Mašole aile a mo kokotela sefapanong. Ba ile ba bolaya le banna ba bangwe ba ba bedi.

Bobedi bja batho bao ebe ele babolai le mahodu. Ge ele Jesu obe a sešo a senya molao wa Modimo, le ge ele molao wa mmušo wo a bego a dula nageng ya gabo. Le ge nna le wena re setše re robile molao wa Modimo. Rena re be re swanetšwe ke go otlwa e Modimo le go hlokofatšwa ka go sa felego. Empa Modimo o re ratile a bohle. Ga se nke a rate gore rebe kgole le yena, e le go na ahlolelwa go ya sekoting sa Hell!

Modimo o romile morwa wa gagwe Jesu go tla go re rwalela mahloko a rena. Nakong ya bo-Moshe, madi a kwanyana a be a falatšwa, ka paseka gore ba-Israele ba efošwe kotlo tša Modimo nageng ya Egepeta. Jesu kwanyana ya Modimo, O hwile a ba sehlabelo bakeng sa rena. Madi a gagwe a tšholo-tšwe go lefa dibe tša rena. Bjale ka ge Moshe a phagamišitše noga ya koporo. Le Jesu Kriste o kokotetšwe sefapano, gore mang le mang ya mo dumelago, a be le bophelo bjo bo sa felego, e lego mpho ya go tšwa go Modimo. Gobane Modimo o ratile lefase gakaa-ka aba a e nea morwa yo a tswetšwego annoši, gore mang le mang a mo dumelago, a be le bophelo bjo bo sa safelego.

Seswantšho 24: Jesu ge a le legodimong

Seswantšho 24: Jesu ge a le legodimong

John 19:38; Ditiro 1:6-11

Mmele wa Morena Jesu o ile wa foloswa Sefapanong, wa yo bewa ka gare ga lebitla. Jesu o tsogile bahung ka letšatši la boraro. Batho ba bantši ba boletše le Morena Jesu, tekano ya Masome a mane ge a se no tsoga lehung. Ba ile ba mmona ge a rotogela legodimong, bjale ka ge a mmona mo seswantšhong. Jesu wa aphela le lehono. Moshe le bohle ba ba hwilego ba dumetše go Modimo, le bona ba a phela. Ba gona kua legodimong. Moshe e be ele moporofeta wa nnete wa Modimo. Ge ele Jesu ke morwa wa Modimo, yena ke yo mogolo go Moshe. Moshe o ile a eta ba Israele pele ge ba tshela lewatle, ya ba go ba phološa diatleng tša ba-Egepeta.

Empa Jesu o tlile go phološa bohle ba ba mo latelago. Tšatši le lengwe Morena Jesu o tla boya, bjalo ka ge a ile legodimong. O tlo tla a tšea bohle ba ba mo dumeditšego, a yo dula le bona legodimong.

Bagwera, e ka ba le; kemišeditše go sepela le Jesu? Ka gobane le lehono a ka boya. Dumela go Morena Jesu Kriste gomme o tlo phološwa.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach