unfoldingWord 10 - ໄພພິບັດ 10 ຢ່າງ

unfoldingWord 10 - ໄພພິບັດ 10 ຢ່າງ

Outline: Exodus 5-10

Script Number: 1210

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ໂມເຊ ແລະ ອາໂລນ ໄດ້ໄປຫາກະສັດຟາໂລ ແລະ ບອກວ່າ: ນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງພະເຈົ້າແຫ່ງອິດສະລາເອນກ່າວ: “ຈົ່ງປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງເຮົາໄປ”, ແຕ່ຟາໂລບໍ່ເຊື່ອຟັງທີ່ພະເຈົ້າບອກ. ແທນທີ່ຈະປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄປ, ແຕ່ກັບບັງຄັບເຂົາເຮັດວຽກໜັກກ່ວາເກົ່າ.

ກະສັດຟາໂລປະຕິເສດທີ່ຈະປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄປ, ດັ່ງນັ້ນພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດໃຫຍ່ 10 ຢ່າງໃນເອຢິບ. ຈາກໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ, ພະເຈົ້າຢາກສະແດງໃຫ້ກະສັດຟາໂລເຫັນວ່າ ພະອົງຊົງມີລິດອໍານາດຍິ່ງໃຫ່ຍກ່ວາກະສັດຟາໂລ ແລະ ພະເຈົ້າຂອງເອຢິບ.

ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້ານາຍກາຍເປັນເລືອດ, ແຕ່ກະສັດຟາໂລບໍ່ຍອມປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄປ.

ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງກົບລົງມາເຕັມເມືອງເອຢິບ. ຟາໂລໄດ້ຂໍໃຫ້ໂມເຊໄລ່ກົບອອກຈາກເມືອງເອຢິບ, ເມື່ອກົບຕາຍໝົດ, ກະສັດຟາໂລກໍ່ຍັງໃຈແຂງກະດ້າງ ແລະ ບໍ່ຍອມປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄປຈາກເອຢິບ.

ດັ່ງນັ້ນພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຝູງຮີ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພະເຈົ້າກໍ່ຍັງສົ່ງຝູງເຫຼືອກ. ກະສັດຟາໂລໄດ້ຂໍໃຫ້ໂມເຊ ແລະ ອາໂລນໄລ່ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວອອກໄປແລ້ວຈະປ່ອຍຊາວອິດສະລະເອນອອກຈາກເອຢິບ. ເມື່ອໂມເຊອະທິຖານຕໍ່ພະເຈົ້າ, ພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຝູງເຫຼືອກດັ່ງກ່າວໝົດໄປຈາກເອຢິບ, ແຕ່ກະສັດຟາໂລຍັງສືບຕໍ່ໃຈແຂງດື້ດຶງບໍ່ຍອມປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະເອນໃຫ້ເປັນອິດສະລະ.

ຕໍ່ມາພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງທຸກໂຕຂອງປະຊາຊົນເອຢິບລົ້ມປ່ວຍ ແລະ ຕາຍຈົນໝົດ. ແຕ່ກະສັດຟາໂລກໍ່ຍັງໃຈແຂງ ແລະ ບໍ່ຍອມປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລະເອນໄປ.

ພະເຈົ້າບອກໂມເຊປ່ອຍຂີ້ເຖົ່າໃນອາກາດຕໍ່ໜ້າຟາໂລ. ເມື່ອລາວເຮັດແບບນັ້ນ, ພະຍາດຜິວໜັງຮ້າຍແຮງກໍ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບ ປະຊາຊົນເອຢິບທຸກຄົນ, ແຕ່ຍົກເວັ້ນປະຊາຊົນອິດສະລາເອນ. ພະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂລໃຈແຂງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຟາໂລກໍ່ບໍ່ປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄປ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນພະເຈົ້າກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນໝາກເຫັບທີ່ເຮັດໃຫ້ພືດຜົນຂອງຊາວເອຢິບຖືກທໍາລາຍໝົດ ແລະ ທຸກຄົນທີ່ອອກຈາກບ້ານຈະຕາຍໝົດ. ກະສັດຟາໂລຈຶ່ງເອີ້ນໂມເຊ ແລະ ອາໂລນມາຫາແລ້ວກ່າວວ່າ: ເຮົາມີບາບ. ເຈົ້າຈົ່ງພາປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າອອກຈາກເມືອງເຮົາໄປ. ດັ່ງນັ້ນ ໂມເຊຈຶ່ງອະທິຖານກັບພະເຈົ້າແລ້ວຝົນໝາກເຫັບກໍ່ເຊົາຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າ.

ແຕ່ກະສັດຟາໂລກໍ່ເຮັດບາບອີກຄັ້ງ, ລາວບໍ່ຍອມປ່ອຍຊາວອິດສະລາເອນໄປ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ໃຈແຂງກະດ້າງ.

ພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຝູງຕັກແຕນເຕັມໄປທົ່ວເມືອງເອຢິບ. ຝູງຕັກແຕນໄດ້ກີນພືດຜົນທີ່ໝາກເຫັບທໍາລາຍບໍ່ໝົດ.

ແລ້ວພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄວາມມືດຫຼັງຈາກສາມມື້ສຸດທ້າຍ. ມັນມືດຫຼາຍຈົນປະຊາຊົນເອຢິບບໍ່ສາມາດອອກຈາກບ້ານເຂົາໄດ້. ແຕ່ບ່ອນທີ່ຊາວອິດສະລາເອນຢູ່ແມ່ນແຈ້ງສະຫວ່າງ.

ຫຼັງຈາກເກົ້າໄພພິບັດທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງມາສູ່ເອຢິບ, ກະສັດຟາໂລຍັງຄົງປະຕິເສດທີ່ຈະປ່ອຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນເປັນອິດສະລະ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຟາໂລບໍ່ເຊື່ອຟັງ, ພະເຈົ້າວາງແຜນຈະສົ່ງໄພພິບັດອັນສຸດທ້າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂລປ່ຽນແນວຄິດ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons