Daqhate ka ǂehnnta Nǁwahatam ǀa ǂa ka San Partnership ǀannya ka nhǂa ka [San Partnership Oral Scripture Set, Level1] - !Xoon

Is this recording useful?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Program Number: 66035
Program Length: 2:42:59
Language name: !Xoon

Downloads and Ordering

Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa [Psalm 23, Jehovah is my Shepherd]

1:22

1. Pesalma 23, Taa ke ba !'oin k'n ke e 'n ke Jehofa [Psalm 23, Jehovah is my Shepherd]

Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa [Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything]

4:04

2. Genesise Chapta 2:1-10, 15-25, N!arute tu ǂ'e N!ole |a Kolo ka sa [Genesis 2:1-10, 15-25, God created everything]

Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa [Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan]

1:12

3. Isaia Chapta 14: 8-14, Satanne ǀa Qaetusa [Isaiah 14:8-14, the Fall of Satan]

Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi [Genesis 3, The Fall of Man]

5:39

4. Genesise Chapta 3, Atamo e ǁohoboka Nǁwahatam ǀi !'om ǀi [Genesis 3, The Fall of Man]

Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele [Genesis 4:1-16, Cain and Abel]

3:09

5. Genesise Chapta 4:1-16, Kainne tu ǂ'e Abele [Genesis 4:1-16, Cain and Abel]

Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa [Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah]

3:52

6. Genesise Chapta 6:9-22, Nǁwahatam A ba G!ai ka Tam ke Noa [Genesis 6:9-22, God is pleased with Noah]

Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa [Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant]

1:56

7. Genesise Chapta 9:8-17, Gǂomsa ka Nǁwahatam tu ǂ'e Noa [Genesis 9:8-17 Noah and God's Covenant]

Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi [Genesis 11:1-9, The Tower of Babel]

2:09

8. Genesise Chapta 11:1-9, Nǁae ke Gǂam ǀi ki Babele ǀiyi [Genesis 11:1-9, The Tower of Babel]

Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram [Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram]

2:09

9. Genesise Chapta 12:1-7, Jehofa E !'ai ke Abram [Genesis 12:1-7, Jehovah Calls Abram]

Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham [Genesis 22:1-19, God tests Abraham]

4:09

10. Genesise Chapta 22:1-19, Nǁwahatam a Ja ke Abraham [Genesis 22:1-19, God tests Abraham]

Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu [Exodus 1:8-14, Israel in Slavery]

1:51

11. Ekesodo Chapta 1:8-14, Egepeto ǀu Tu U ba si Taq'a ke taqu ku Israele ǀu tuu [Exodus 1:8-14, Israel in Slavery]

Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe [Exodus 3:1-12, God calls Moses]

3:16

12. Ekesodo Chapta 3:1-12,  Jehofa e ba ǁha ke Moshe [Exodus 3:1-12, God calls Moses]

Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa [Exodus 12:21-33, The Passover]

3:14

13. Ekesodo Chapta 12:21-33, ǂHinni ya ǀWasa [Exodus 12:21-33, The Passover]

Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale [Exodus 16:1-15 Manna and Quail]

3:57

14. Ekesodo Chapta 16:1-15, Manna tu ǂ'e ǁAqhale [Exodus 16:1-15 Manna and Quail]

Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala [Exodus 17:1-7, Water comes from the rock]

2:14

15. Ekesodo Chapta 17:1-7, !Qaa i ba !ona ke !hom ǂqala [Exodus 17:1-7, Water comes from the rock]

Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki [Exodus 20:10-17, The Ten Commandments]

3:14

16. Ekesodo Chapta 20:1-17, !'Om ki ka ku !qono ǀxate Nǂom ki [Exodus 20:10-17, The Ten Commandments]

Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke [Exodus 32:1-14, The Golden Calf]

3:43

17. Ekesodo Chapta 32:1-14, Gu Pwaqa ke ba ǂqanni ke [Exodus 32:1-14, The Golden Calf]

Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya [Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin]

1:09

18. Lefitiko Chapta 5:17-19, ǁOhmsa ǀHabi ǀAnnya [Leviticus 5:17-19, A Sacrifice for Sin]

Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka [Numbers 21:4-9, The Angry Snakes]

1:47

19. Dipalo Chapta 21:4-9, Siisate ka ka Qahnnsa ka [Numbers 21:4-9, The Angry Snakes]

Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke [Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses]

1:24

20. Detoronomi Chapta 18:15-19, Porofite !Xaa ke !obe Moshe ke [Deutoronomy 18:15-19, A prophet like Moses]

Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa [Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned]

2:21

21. Detoronomi Chapta 31:1-8, Joshua e ka ba ǂAqhann ku tu ke Moshe ǀa ǁOnsa [Deutoronomy 31:1-8, Joshua Commissioned]

Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke [Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve]

2:15

22. Joshua Chapta 24:13-18, U ǁha Ke E Ku 'n Kolo Nǀe ke [Joshua 24:13-18, Choose Whom You Will Serve]

1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa [1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King]

4:12

23. 1 Samwele Chapta 16:1-13, Dafide Pwaqa e ka Nǁaqa ka Saaq I ka ǁ'oma ka Khaoxa [1 Samuel 16:1-13, David Anointed As King]

2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite [2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David]

2:33

24. 2 Samuele Chapta 7:8-17,Jehofa E Qaqa ǀwa ǂaan nǀe Nathanne nǀa Khaoxa Dafite [2 Samuel 7:8-17, Jehovah's Covenant with David]

1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya [1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets]

6:59

25. 1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39, Porofite Elija tu ǂ'e Porofitite Baale ǀinnya [1 Kings 18:17-39, Elijah and the Baal Prophets]

Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka [Isaiah 9:1-7, The Coming King]

2:28

26. Isaia Chapta 9:1-7, ǁ'aixa !xaa ka Si ǀi ka [Isaiah 9:1-7, The Coming King]

Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka [Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah]

3:56

27. Isaia Chapter 53:1-12, !Aha Jehofa ǀinnya ka ma ka ǁXala ka ka [Isaiah 53:1-12, The Suffering Servant of Jehovah]

Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa [Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced]

2:38

28. Luke 1:26-38, Gǀoma sa ke Jesu ǀa ǁ'Aun sa [Luke 1:26-38 Jesus' Birth Announced]

Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa [Luke 2:1-7 Jesus is Born]

1:23

29. Luke 2:1-7, Jesu ǀa ǁ'Aunsa [Luke 2:1-7 Jesus is Born]

Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete [Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels]

2:41

30. Luke 2:8-20, Tu ku ba !'Oin ku tu ǂ'a Angelete [Luke 2:8-20 The Shepherds and the Angels]

Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu [Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised]

1:19

31. Mathaio Chapta 3:13-17, Jesu e ba ka !Oqhu [Matthew 3:13-17, Jesus is Baptised]

Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi [John 1:29-37, Jesus the Lamb of God]

1:53

32. Johanne Chapta 1:29-37, Jesu Kuu Pwaqa Nǁwahatam ǀiyi [John 1:29-37, Jesus the Lamb of God]

Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu [Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples]

2:19

33. Luke 5:1-11, Jesu E !'ai ku tu ku ba ka !ho ka E ǀuyu [Luke 5:1-11 Jesus Calls His Disciples]

Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa [Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray]

1:19

34. Mathaio Chapter 6:7-13, Jesu E !ho ku ka ǀXobesa [Matthew 6:7-13, Jesus Teaches them to Pray]

Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka [Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic]

2:30

35. Luke 5:17-26, Jesu E ǀo'm ka Taaqa ka ba Qaqi ka ka ǂaan tShwate ba Txali ka [Luke 5:17-26 Jesus Heals A Paralytic]

Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate [Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet]

3:26

36. Luke 7:36-50, Taaqae ka ǁAhnn ǀi ka e Nǁaqe Dzh'han ke Jesu Nǂomate [Luke 7:36-50 A Sinful Woman Anoints Jesus' Feet]

Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe [Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is]

2:33

37. Luke 9:18-22, Petere E ba Nǁala E ba ti Jesu ke hehe [Luke 9:18-22 Peter Declares Who Jesus Is]

38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa [Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory]

2:04

38. 38. Jesu E ka Nǀa ke ǀa 'Nǁhani sa [Luke 9:28-36 Jesus Appears in His Glory]

Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya [Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness]

3:21

39. Marko 9:14-26, Jesus si ǀo'm ke Pwaqa ke e ǂ'ama ǁoan ǁoa Tannasa ǀannya [Mark 9:14-26, Jesus Heals a Child with a Spirit of Muteness]

Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa [Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan]

3:00

40. Luke 10:25-37, Daqha ke Samaria ǀe taa [Luke 10:25-37 The Parable Of The Samaritan]

Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa [Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000]

2:23

41. Mathaio 14:13-21, Jesu e ba !hau tu ku 5000 ku ka Asa [Matthew 14:13-21, Jesus Feeds the 5000]

Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka [Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son]

4:25

42. Luke 15:11-32, Daqha N!oa ǀennya ke Pwaqa ǀa Taaq Pwaqa ka N!oha ǀi ka [Luke 15:11-32 The Parable of the Lost Son]

Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro [Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus]

3:04

43. Luke 16:19-31, Taqa ka ǀoqhe ǀi ka tu ǂ'e Lasaro [Luke 16:19-31 The Rich Man And Lazarus]

Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam [Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God]

1:35

44. Luke 17:11-19, Taqa ǂ'wa a qaqa ts'n e ma qua ka Nǁwahatam [Luke 17:11-19 One Man Returns And Praises God]

Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke [Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man]

1:24

45. Luke 18:35-43, Jesu e ba Si ǀO'm ke Taa ke ǁOa ba ǂiin ke [Luke 18:35-43 Jesus Heals A Blind Man]

Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole [John 3:14-18, God so loved the world]

1:07

46. Johanne 3:14-18, Nǁwahatam a 'n qhaye n!ole [John 3:14-18, God so loved the world]

Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku [John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead]

2:21

47. Johanne 11:32-44, Jesu E Gwi ke Lasaro ku tu ku qaqa ǀ'a ǀi ku [John 11:32-44, Jesus Raises Lazarus From the Dead]

Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu [John 11:45-53, They Plot to kill Jesus]

1:47

48. Johanne 11:45-53, U Kolo ke Gaah ǀinnte U Qaiye Jesu [John 11:45-53, They Plot to kill Jesus]

Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao [John 14:1-7, I am the Way]

1:10

49. Johanne 14:1-7, Jesu ke Dao [John 14:1-7, I am the Way]

Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya [Luke 22:7-23, The Lord's Supper]

3:27

50. Luke 22:7-23, G!hoan ǀa Asa Taa !xae ǀannya [Luke 22:7-23, The Lord's Supper]

Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa [Luke 22:27-53, Jesus Is Taken]

1:40

51. Luke 22:27-53, Jesu E ka ǀoa [Luke 22:27-53, Jesus Is Taken]

Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe [Luke 23:1-25, Jesus' Trial]

4:58

52. Luke 23:1-25, U Nǀe Jesus ki ǀHabe [Luke 23:1-25, Jesus' Trial]

Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi [Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree]

2:20

53. Matheo 27:32-44, U ǁxau ke Jesu ki Mpwaye Qaisa ǀiyi [Matthew 27:32-44, They Crucify Jesus on the killing tree]

Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya [Matthew 27:45-54, Jesus' Death]

2:07

54. Matheo 27:45-54, ǀ'a Jesu ǀEnnya [Matthew 27:45-54, Jesus' Death]

Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa [Matthew 27:55-66, Jesus' Burial]

1:58

55. Matheo 27:57-66, Jesu ǀa Nǁaunkasa [Matthew 27:55-66, Jesus' Burial]

Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa [Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection]

2:13

56. Matheo 28:1-10, Jesu ǀa Qxabasa [Matthew 28:1-10, Jesus' Resurrection]

Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti

1:12

57. Matheo 28:16-20, Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ' [Matthew 28:16-20, The Great Commission]

Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya [Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension]

2:12

58. Gǀansiate 1:3-11, ǁHoon nǀa ǁoan Nǁwahatam ǀannya [Acts 1:3-11, Promise of the Holy Spirit & the Ascension]

Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya [Acts 2:36-47, The First Days of the Church]

2:44

59. Gǀansiate 2:36-47, ǁ'annate ka ǂhaa ka Kereke ǀinnya [Acts 2:36-47, The First Days of the Church]

Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya [Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar]

3:19

60. Gǀansiate 8:26-40, Filipo Tu ǂ'e Taa !xae ke ba Gǀaan Nǀa Khaoxa Itiopia ǀannya [Acts 8:26-40, Philip and the Official of the Ethiopian Monar]

Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe [Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth]

2:45

61. Si'nnǀasa 21:1-8, N!ari ǁoqe tu ǂ'e N!ole ǁoqe [Revelation 21:1-8, The New Heaven and Earth]

Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny [Revelation 22:1-5, The Throne of the King]

1:40

62. Si'nnǀasa 22:1-5, Tshusa Khaohxakasa ǀanny [Revelation 22:1-5, The Throne of the King]

Notes about the recording

Pesalma 23 (Psalm 23) ▪ Genesise Chapta 2:1-10, 15-25 (Genesis 2:1-10, 15-25) ▪ Isaia Chapta 14: 8-14 (Isaiah 14:8-14) ▪ Genesise Chapta 3 (Genesis 3) ▪ Genesise Chapta 4:1-16 (Genesis 4:1-16) ▪ Genesise Chapta 6:19-22 (Genesis 6:19-22) ▪ Genesise Chapta 9:8-17 (Genesis 9:8-17) ▪ Genesise Chapta 11:1-9 (Genesis 11:1-9) ▪ Genesise Chapta 12:1-7 (Genesis 12:1-7) ▪ Genesise Chapta 22:1-19 (Genesis 22:1-19) ▪ Ekesodo Chapta 1:8-14 (Exodus 1:8-14) ▪ Ekesodo Chapta 3:1-12 (Exodus 3:1-12) ▪ Ekesodo Chapta 12:21-33 (Exodus 12:21-33) ▪ Ekesodo Chapta 16:1-15 (Exodus 16:1-15) ▪ Ekesodo Chapta 17:1-7 (Exodus 17:1-7) ▪ Ekisodo 20:10-17 (Exodus 20:10-17) ▪ Ekesodo Chapta 32:1-14 (Exodus 32:1-14) ▪ Lefitiko Chapta 5:17-19 (Leviticus 5:17-19) ▪ Dipalo Chapta 21:4-9 (Numbers 21:4-9) ▪ Detoronomi Chapta 18:15-19 (Deutoronomy 18:15-19) ▪ Detoronomi Chapta 31:1-8 (Deutoronomy 31:1-8) ▪ Joshua Chapta 24:13-18 ▪ 1 Samwele Chapta 16:1-13 ▪ 2 Samuele Chapta 7:8-17 ▪ 1 ǁ'aixamate Chapta 18:17-39 (1 Kings 18:17-39) ▪ Isaia Chapta 9:1-7 (Isaiah 9:1-17) ▪ Isaia Chapta 53:1-12 (Isaiah 53:1-12) ▪ Luke 1:26-38 ▪ Luke 2:1-7 ▪ Luke Chapta 2:8-20 (Luke 2:8-20) ▪ Mathaio Chapta 3:13-17 (Matthew 3:13-17) ▪ Johanne Chapta 1:29-37 (John 1:29-37) ▪ Luke 5:1-11 ▪ Mathaio Chapter 6:7-13 (Matthew 6:7-13) ▪ Luke 5:17-26 ▪ Luke 9:18-22 ▪ Luke 9:28-36 ▪ Marko Chapta 9:14-26 (Mark 9:14-26) ▪ Luke 10:25-37 ▪ Matheo 14:13-21 (Matthew 14:13-21) ▪ Luke 15:11-32 ▪ Luke 16:26-38 ▪ Luke 17:11-19 ▪ Luke 18:35-43 ▪ Johanne 3:14-18 (John 3:14-18) ▪ Johanne 11:32-44 (John 11:32-44) ▪ Johanne 11:45-53 (John 11:45-53) ▪ Johanne 14:1-7 (John 14:1-7) ▪ Luke 22:7-23 ▪ Luke 22:27-53 ▪ Luke 23:1-25 ▪ Matheo 27:32-44 (Matthew 27:32-44) ▪ Mathaio 27:45-54 (Matthew 27:45–54) ▪ Mathaio 27:57-66 (Matthew 27:57-66) ▪ Mathaio 28:1-10 (Matthew 28:1-10) ▪ Mathaio 28:16-20 (Matthew 28:16–20) Jesu e nǂaqri !om e ti "Sa ya Kolo ku Tu ku ba ka !ho ka ku Nǀ'n" ▪ Gǀansiate 1:3-11 (Acts 1:3-11 ) ▪ Gǀansiate 2:36-47 (Acts 2:36–47) ▪ Gǀansiate 8:26-40 (Acts 8:26-40) ▪ Si'nnǀasa 21:1-8 (Revelation 21:1-8) ▪ Si'nnǀasa 22:1-5 (Revelation 22:1 - 5)

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2018 !Xoon Bible Translation Project AEC/Seed Company. Content copyright !Xoon Bible Translation Project AEC. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons