นังซือ กะดฮั / ทะโม่ / ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่ม ที ฮึจาม / งาน ฮ็อง พระวิญญานบริสุด [Look, Listen & Live 8 Acts of the HOLY SPIRIT] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Book 8 of an audio-visual series with Bible stories of the young church and Paul. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65655
Program Length: 32:21
Language name: Nyah Kur
Read script
Downloads and Ordering

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Picture 1. Jesus Goes up to Heaven]

2:26

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Picture 1. Jesus Goes up to Heaven]

รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

0:50

2. รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Picture 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Picture 3. Peter Preaches to the People]

1:19

3. รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Picture 3. Peter Preaches to the People]

รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Picture 4. The Church Family]

1:05

4. รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Picture 4. The Church Family]

รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

1:08

5. รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Picture 5. A Crippled Beggar is Healed]

รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

1:22

6. รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Picture 6. Peter and the Woman who Lied]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Picture 7. Stephen is Killed]

1:16

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Picture 7. Stephen is Killed]

รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

1:30

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Picture 8. The Ethiopian Traveller]

รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

1:10

9. รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Picture 9. Peter's Vision of the Animals]

รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Picture 10. Peter and the Romans]

1:34

10. รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Picture 10. Peter and the Romans]

รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Picture 11. Peter in Prison]

0:55

11. รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Picture 11. Peter in Prison]

รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Picture 12. Peter and His Friends]

1:20

12. รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Picture 12. Peter and His Friends]

รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

1:42

13. รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Picture 13. The Light and the Voice from Heaven]

รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

1:25

14. รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Picture 14. Blind Paul and Ananias]

รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

1:10

15. รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Picture 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

1:46

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Picture 16. Paul Preaches about Jesus]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

1:05

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Picture 17. Paul's Vision of the Man]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

1:22

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Picture 18. Paul and Silas in the Earthquake]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

1:18

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Picture 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Picture 20. Paul is Taken to Court]

1:16

20. รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Picture 20. Paul is Taken to Court]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

1:03

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Picture 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

1:10

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Picture 22. Paul Preaches to Kings]

รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Picture 23. The Shipwreck]

0:56

23. รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Picture 23. The Shipwreck]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

2:01

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Paul as a Prisoner in Rome ▪ Leaf Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2017 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?