ข่าวประเสริฐ [Good News] - So Thavung

Is this recording useful?

Audio-visual Bible lessons in 40 sections with pictures. Contains Bible overview from creation to Christ, and teaching on the Christian life. For evangelism and church planting.

Program Number: 65653
Program Length: 45:06
Language name: So Thavung
Read script
Downloads and Ordering

ฮูปที่ มูด (รูปที่ 1) แต่ก๊อกแต่เค่า [Picture 1: In the Beginning]

1:16

1. ฮูปที่ มูด (รูปที่ 1) แต่ก๊อกแต่เค่า [Picture 1: In the Beginning]

ฮูปที่ ฮาน (รูปที่ 2) พระคัมภีร์ [Picture 2: The Word of God]

0:36

2. ฮูปที่ ฮาน (รูปที่ 2) พระคัมภีร์ [Picture 2: The Word of God]

ฮูปที่ ปา (รูปที่ 3) การเนรมิตสร้าง [Picture 3: Creation]

1:11

3. ฮูปที่ ปา (รูปที่ 3) การเนรมิตสร้าง [Picture 3: Creation]

ฮูปที่ โป้น (รูปที่4) อาดัมกับเอวา [Picture 4: Adam and Eve]

2:29

4. ฮูปที่ โป้น (รูปที่4) อาดัมกับเอวา [Picture 4: Adam and Eve]

ฮูปที่ ดัม (รูปที่ 5) คาอินกับอาแบล [Picture 5: Cain and Abel]

0:42

5. ฮูปที่ ดัม (รูปที่ 5) คาอินกับอาแบล [Picture 5: Cain and Abel]

ฮูปที่ พะลู้ (รูปที่6) โด๊กของโนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

1:12

6. ฮูปที่ พะลู้ (รูปที่6) โด๊กของโนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

ฮูปที่ ปิ๊ (รูปที่7) ด้ากท่วมโลก [Picture 7: The Flood]

1:03

7. ฮูปที่ ปิ๊ (รูปที่7) ด้ากท่วมโลก [Picture 7: The Flood]

ฮูปที่ ส่าม (รูปที่ 8) อับราฮัม ซาราห์และอิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:35

8. ฮูปที่ ส่าม (รูปที่ 8) อับราฮัม ซาราห์และอิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

ฮูปที่ จี้น (รูปที่9) โมเสสและบัญญัติของอ็องอิ๊อิ๊ [Picture 9: Moses and the Law of God]

0:54

9. ฮูปที่ จี้น (รูปที่9) โมเสสและบัญญัติของอ็องอิ๊อิ๊ [Picture 9: Moses and the Law of God]

ฮูปที่ สิบ (รูปที่10) พระบัญญัติสิบประการ [Picture 10: The Ten Commandments]

1:08

10. ฮูปที่ สิบ (รูปที่10) พระบัญญัติสิบประการ [Picture 10: The Ten Commandments]

ฮูปที่ มูดมูด (รูปที่ 11) การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [Picture 11: Sacrifice for Sin]

1:01

11. ฮูปที่ มูดมูด (รูปที่ 11) การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป [Picture 11: Sacrifice for Sin]

ฮูปที่ มูดฮาน (รูปที่12) พระผู้ช่วยอุนรอดที่อ็องอิ๊อิ๊สัญญาวะตะ [Picture 12: A Saviour Promised]

1:40

12. ฮูปที่ มูดฮาน (รูปที่12) พระผู้ช่วยอุนรอดที่อ็องอิ๊อิ๊สัญญาวะตะ [Picture 12: A Saviour Promised]

ฮูปที่ มูดปา (รูปที่ 13) กำเนิดอ็องเยซู [Picture 13: The Birth of Jesus]

1:09

13. ฮูปที่ มูดปา (รูปที่ 13) กำเนิดอ็องเยซู [Picture 13: The Birth of Jesus]

ฮูปที่ มูดโป้น (รูปที่ 14) อ็องเยซูแล็ฮพระอาจารย์ [Picture 14: Jesus the Teacher]

0:53

14. ฮูปที่ มูดโป้น (รูปที่ 14) อ็องเยซูแล็ฮพระอาจารย์ [Picture 14: Jesus the Teacher]

ฮูปที่ มูดดัม (รูปที่15) อ็องเยซูแมมหัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

0:51

15. ฮูปที่ มูดดัม (รูปที่15) อ็องเยซูแมมหัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

ฮูปที่ มูดพะลู้ (รูปที่16) อ็องเยซูทนทุกข์ [Picture 16: Jesus Suffers]

1:19

16. ฮูปที่ มูดพะลู้ (รูปที่16) อ็องเยซูทนทุกข์ [Picture 16: Jesus Suffers]

ฮูปที่ มูดปิ (รูปที่17) อ็องเยซูปะคึงนืยทั่งกางเขน [Picture 17: Jesus is Crucified]

1:00

17. ฮูปที่ มูดปิ (รูปที่17) อ็องเยซูปะคึงนืยทั่งกางเขน [Picture 17: Jesus is Crucified]

ฮูปที่ มูดส่าม(รูปที่ 18) อ็องเยซูล็อบล่ายกึแตเจิ้ด [Picture 18: The Resurrection]

1:18

18. ฮูปที่ มูดส่าม(รูปที่ 18) อ็องเยซูล็อบล่ายกึแตเจิ้ด [Picture 18: The Resurrection]

ฮูปที่ มูดจิ้น (รูปที่19) โธมัสเชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

0:57

19. ฮูปที่ มูดจิ้น (รูปที่19) โธมัสเชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

ฮูปที่ ฮานสิบ (รูปที่20) กึสวรรค์ [Picture 20: The Ascension]

1:51

20. ฮูปที่ ฮานสิบ (รูปที่20) กึสวรรค์ [Picture 20: The Ascension]

ฮูปที่ ฮานมูด (รูปที่ 21) ทั่งกางเขนออแออะเฮอ [Picture 21: The Empty Cross]

0:54

21. ฮูปที่ ฮานมูด (รูปที่ 21) ทั่งกางเขนออแออะเฮอ [Picture 21: The Empty Cross]

ฮูปที่ ฮานฮาน (รูปที่22) ฮานด่านอะญ่าง [Picture 22: The Two Roads]

1:33

22. ฮูปที่ ฮานฮาน (รูปที่22) ฮานด่านอะญ่าง [Picture 22: The Two Roads]

ฮูปที่ ฮานปา (รูปที่23) กอนคองอ็องอิ๊อิ๊ [Picture 23: God's Children]

0:43

23. ฮูปที่ ฮานปา (รูปที่23) กอนคองอ็องอิ๊อิ๊ [Picture 23: God's Children]

ฮูปที่ ฮานโป้น (รูปที่ 24) แอฐานะตะม่า [Picture 24: Born Again]

1:05

24. ฮูปที่ ฮานโป้น (รูปที่ 24) แอฐานะตะม่า [Picture 24: Born Again]

ฮูปที่ ฮานดัม (รูปที่ 25) การเสด็จวืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

1:16

25. ฮูปที่ ฮานดัม (รูปที่ 25) การเสด็จวืนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

ฮูปที่ ฮานพะลู้ (รูปที่26) อะญ่างนืยความแจ้ง [Picture 26: Walking in the Light]

0:58

26. ฮูปที่ ฮานพะลู้ (รูปที่26) อะญ่างนืยความแจ้ง [Picture 26: Walking in the Light]

ฮูปที่ ฮานปิ (รูปที่27) กุนตะม่า [Picture 27: A New Person]

0:48

27. ฮูปที่ ฮานปิ (รูปที่27) กุนตะม่า [Picture 27: A New Person]

ฮูปที่ ฮานส่าม (รูปที่28) คะลัวคริสเตียน [Picture 28: The Christian Family]

0:41

28. ฮูปที่ ฮานส่าม (รูปที่28) คะลัวคริสเตียน [Picture 28: The Christian Family]

ฮูปที่ ฮานจิ้น (รูปที่29) เปิ้มจั่งเจ้า เจ้ากะเอ๊าะจั่งเปิ้ม [Picture 29: Love Your Enemies]

0:52

29. ฮูปที่ ฮานจิ้น (รูปที่29) เปิ้มจั่งเจ้า เจ้ากะเอ๊าะจั่งเปิ้ม [Picture 29: Love Your Enemies]

ฮูปที่ ปาสิบ (รูปที่30) อ็องเยซูและผู้แอลิดเดชนืยตูญัก [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

0:41

30. ฮูปที่ ปาสิบ (รูปที่30) อ็องเยซูและผู้แอลิดเดชนืยตูญัก [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

ฮูปที่ ปามูด (รูปที่ 31) ไล่สะม่าออดี้ [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

1:09

31. ฮูปที่ ปามูด (รูปที่ 31) ไล่สะม่าออดี้ [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

ฮูปที่ ปาฮาน (รูปที่ 32) แนวล้อผเลอญีม [Picture 32: Temptation]

0:47

32. ฮูปที่ ปาฮาน (รูปที่ 32) แนวล้อผเลอญีม [Picture 32: Temptation]

ฮูปที่ ปาปา (รูปที่ 33) คันเจ้าแมบาป [Picture 33: If We Sin]

0:59

33. ฮูปที่ ปาปา (รูปที่ 33) คันเจ้าแมบาป [Picture 33: If We Sin]

ฮูปที่ ปาโป้น (รูปที่ 34) ควมทะนูตูติง [Picture 34: Sickness]

0:39

34. ฮูปที่ ปาโป้น (รูปที่ 34) ควมทะนูตูติง [Picture 34: Sickness]

ฮูปที่ ปาดัม (รูปที่ 35) ยามเจิ้ด [Picture 35: Death]

1:16

35. ฮูปที่ ปาดัม (รูปที่ 35) ยามเจิ้ด [Picture 35: Death]

ฮูปที่ ปาพะลู้ (รูปที่36) คะลัวอ็องเยซู [Picture 36: The Body of Christ]

1:05

36. ฮูปที่ ปาพะลู้ (รูปที่36) คะลัวอ็องเยซู [Picture 36: The Body of Christ]

ฮูปที่ ปาปิ (รูปที่ 37) จ็อนกั่วปีนยะล็อบล่ายวืนอีก [Picture 37: Meeting for Worship]

0:58

37. ฮูปที่ ปาปิ (รูปที่ 37) จ็อนกั่วปีนยะล็อบล่ายวืนอีก [Picture 37: Meeting for Worship]

ฮูปที่ ปาส่าม (รูปที่ 38) อ็องเยซูจะเสด็จล็อบวืนอีกเทีย [Picture 38: Jesus Will Return]

1:12

38. ฮูปที่ ปาส่าม (รูปที่ 38) อ็องเยซูจะเสด็จล็อบวืนอีกเทีย [Picture 38: Jesus Will Return]

ฮูปที่ ปาจิ้น (รูปที่ 39) ชีวิตที่เกดพะเลอดอ [Picture 39: Bearing Fruit]

1:23

39. ฮูปที่ ปาจิ้น (รูปที่ 39) ชีวิตที่เกดพะเลอดอ [Picture 39: Bearing Fruit]

ฮูปที่ โป้นสิบ (รูปที่ 40) และพยาน [Picture 40: Witnessing]

1:39

40. ฮูปที่ โป้นสิบ (รูปที่ 40) และพยาน [Picture 40: Witnessing]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2017 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Good News" audio-visual - This audio visual set has 40 pictures to present an overview of the Bible from Creation to Christ. It covers the salvation message and basic teaching on the Christian life. It is available in more than 1300 languages.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach